Egy gondolat a zsarnokságról

Igen, ahol zsarnokság van, ott zsarnokság van. Nevezzük bárhogyan, illessük bármilyen álnévvel, legyen az álnév történelmi vagy szociológiai, a tautológia áll: ahol zsarnokság van, ott zsarnokság van, s ezzel mindent el is mondtunk.

Magyarországon ma zsarnokság van, akárhogyan nevezzük is. Egy zsarnok uralkodik felettünk – akárminek nevezzük is.
(...)
A zsarnokság ismerős fogalom. Tyrannia – mondták a görögök. A tyrannia feje a tyrannosz, a zsarnok. Sokféle zsarnokság van, ahogy többféle zsarnok is. Lehet zsarnok egy családapa, egy gyülekezet vezére, de akár egy tanár is. A zsarnokság alapképlete azonban a politikai zsarnokság. Platón szerint ez minden politikai rendszer legrosszabbika. A zsarnok, így Platón, a demokrácia szülötte, mivel népvezérként kezdi, talpnyalókat gyűjt, eleinte rokonszenvet kelt, míg teljhatalmat szerezve emberből farkassá nem változik. Száműzetésbe kényszerít, s mindenkit rettegésben tart (végül ez is lesz a veszte).
Mint az írásból kitűnik, a zsarnok „típusa” nem korhoz kötött, hiszen minden zsarnok talpnyalókkal veszi körül magát, félelmet és gyűlöletet kelt, uszít a gazdagok vagy a szegények, az elégedetlenkedők, a kisebbségek ellen, mindenféle szabadság ellensége, a jobbakat száműzetésbe kényszeríti, emberből farkassá változik, s alkalomadtán gyilkol is.
Minden hasonlóság ellenére azonban a zsarnokság keletkezése, a zsarnok felemelkedése, működése, nagyon különböző lehet. Válhat zsarnokká egy legitim királyi sarj, egy hadsereggel trónra emelt császár, egy puccsista, egy forradalom vezére. Egyeduralmuk fenntartására mindezek különböző eszközöket használnak. De mind rettegést keltenek, s körülveszik magukat talpnyalókkal. Ha van rá idejük, akkor talpnyalóiknak földet, vagyont, rangot, aranyat, címeket, kegyeket adományoznak, de mindenek felett hatalmat, saját teljhatalmuk árnyékait. Ellenvéleményt nem tűrnek, illetve az ellenvéleményt hangoztatókat megrágalmazzák, bebörtönzik, száműzik, megöletik.
A XX: században, az első világháború után a zsarnokok új típusa jelent meg. Az egyeduralom diktatúrává alakult, többek között totális diktatúrává. Velük párhuzamosan a zsarnokság régebbi formái is tovább éltek mint a katonai diktatúra, vagy legalábbis a hadsereg által megszerzett és fenntartott diktatúra (Latin-Amerika, Spanyolország, Görögország, Portugália).
Melyek a sajátosságai a zsarnokság huszadik századi diktatúraformájának? A diktátor, akár forradalom, puccs, katonai manőver juttatta is a hatalomra, a hatalmat erőszakkal ragadja meg és azzal is tartja fent, kisebb vagy nagyobb terrorral, ahogy a helyzet éppen megkívánja. Az ősi modell a jakobinus diktatúra, mellyel „a nagy forradalmat elárulták”, azaz ellentétére fordították. Ez az első, de koránt sem utolsó eset (a kifejezés, „elárult forradalom”, különben Trockijtól származik).
A jakobinus diktatúra ismétlőivel tele van a XX. század. Mint említettem, szélsőséges esetük a totális diktatúra: a fasiszta (Mussolin- féle), mely eleinte nem teljesen totális, majd a totális diktatúrák alaptípusai, a bolsevik és a náci.
Minden modern, XX. századi diktatúra közös vonása, hogy osztálytársadalmakban születnek. Egy osztálytársadalomban ugyanis nem lehet általános választásokon kizárólagos hatalomra jutni, vagy ha igen, nem lehet kizárólagos hatalomban maradni. Az osztálytársadalmakban, amennyiben van szavazati joguk, a polgárok többnyire osztályérdekeik mentén szavaznak. Így nehéz egy diktatúra kialakítása a hatalom erőszakkal való megszerzése nélkül. Ez még az autokráciák esetében is így volt, mint Magyarországon, ahol a kormányzót senki meg nem választotta, s „puccsal” került hatalomra, de erős nagybirtokos, burzsoá és paraszti érdekvédelem miatt az ország nem alakulhatott totális állammá.

Diktatúrát szavazatokkal megszerezni és megtartani osztálytársadalmak idején éppen az osztályérdekek mozgósító hatása következtében nem megy. Legjobb példa erre Nagy-Britannia vagy akár Franciaország. Nagy-Britanniában sosem esett választás diktátorra, úgyszintén Franciaországban, legalábbis Napóleon óta nem. Szintúgy nem kerülhet sor diktátorok megválasztására az Egyesült Államokban és Svájcban, tekintettel az ősi, azaz emberek tudatába is beírt alkotmányra, melyet valóban márványba, nem csak a márványnak kinevezett homokba véstek.
Mindezt csak azért írtam (javítsanak ki a történészek), hogy megértsem azokat, akik nemcsak Orbánban, hanem Erdog˘anban vagy Putyinban sem tudnak diktátort látni. Hogyan is? Hiszen megválasztották őket! Nem is egyszer, méghozzá többször, mi több, általános választójog alapján titkos szavazással! Ők kapták a többséget, ez tehát demokrácia. Vannak ellenzéki pártok Magyarországon? Ott ülnek a parlamentben! Tüntetni is szabad, nem igaz? Vannak ellenzéki lapok, még ha csak egy is, az is valami, van egy államilag nem kontrollált rádió, ha csak egy is, az is valami. A nyugat-európai agy (észlelés) számára egyetlen diktatúra van ma a világon: Észak-Korea. S talán még Kuba? Hozzáférhető-e Magyarországon az internet? Persze hogy hozzáférhető. Akkor hát mi a baj? Ők nem értik. Sokan közülünk sem értik. (Magam részéről ehhez csak azt tenném hozzá, hogy a Kádár-diktatúra alatt könnyebb volt hozzáférni alternatív, ellenzéki információhoz, mint manapság. Anyukám például csak a Szabad Európát hallgatta, ezt nevezte „a”’ rádiónak. Hogy „mit mondott a rádió”, az ő szájából azt jelentette: „mit mondott a Szabad Európa”. Ma nincs Szabad Európa, ahogy szabad Magyarország sincsen.)

Az utolsó évtizedekben, egyes helyeken hamarább, másutt később, de megváltozott a zsarnokság természetrajza. A zsarnokoknak már nincs szükségük arra, hogy erőszakkal szerezzék meg a hatalmat. Manapság választással, a többség „akaratából” kerülnek hatalomra és maradnak, megint a többség akaratából, hatalomban esetleg évtizedekig, esetleg egészen a halálukig, mint számos afrikai „független” zsarnok. Tekintsünk csak végig az országokat! Irántól Venezueláig minden zsarnok, még egy totalitárius rendszer diktátora is, választásról választásra kerül/marad hatalomban. Szaúd-Arábiában is vannak általános választások. Ettől demokrácia?
*
Orbán nem kivétel, hanem a szabály. Pillanatnyilag éppen Erdog˘ant másolja. Ami Erdog˘annak Gülen (ő szervezte meg az állítólagos puccsot, ő szervez minden tüntetést, ellenállást, ő áll minden ellenzéki újság, mi több, újságcikk mögött), az Orbánnak Soros. De még Gülent sem fogja az a galád Amerika jövendő gyilkosainak kiszolgáltatni! Soros pedig a „végén” (kinek a végén?) mégis csak nevetni fog.
Lehet, hogy az utánzás folytatódik? Hátha Orbán is meg fog szervezni egyik modellje, Erdog˘an nyomán egy jó kis puccsot maga ellen, vagy legalábbis azt állítani (hazudni persze), hogy efféle készül, úgy, hogy példaképéhez hasonlóan az egész ellenzékre lecsaphasson?

Tehát ha végigtekintünk a mai egyeduralmak kisszerű vagy kevésbé kisszerű zsarnokain, látni fogjuk, hogy a régi modell (erőszakkal magunkhoz ragadni a hatalmat, egypártrendszer) ma már csak ott létezik, ahol 1950–60 idején is létezett. Azaz még a régi kor maradványa. Ha megdöntik a régi típusú zsarnokot (például Aszadot), akkor jönnek majd a korszerű zsarnokok.
Mi tette az újszerű zsarnokságot lehetővé? Az, hogy az osztálytársadalmak tömegtársadalmakká alakultak. Ez a folyamat, mint Arendt már réges-régen kimutatta, minden totális államban gyorsan és erőszakkal lejátszódott, így például minden szovjet megszállás alatt álló kelet-európai országban, többek között Magyarországon is. De a folyamat lejátszódott békésen, lassan és fokozatosan a kontinentális Európa minden országában.
A tömegtársadalomban nincsenek osztályok, a szegényeknek nincs osztályérdekük vagy „osztálytudatuk”, aminek alapján közösen felléphetnének. Az általános választások eredményében tehát az osztályérdek nem játszik szerepet, azaz a döntés kevésbé racionális (egy érdek lehet rokonszenves vagy utálatos, de attól még racionális). A totalitárius pártok megtalálták az eszközt a tömegtársadalom kezelésére: ez az eszköz nem más, mint az ideológia. Egy ideológia Európában már az első világháború után minden politikai erő rendelkezésére állt: a nacionalizmus. Ekkor alakultak ki a nemzetállamok, s akkor lesz az európai népek vallása a nacionalizmus, és az európai népek istene a nemzet.

De egyedül ez az ideológia egy totális rendszer fenntartására alig volt elégséges. Kizárólag Mussolini fasizmusának látszott egy ideig elegendő lenni. Mind a náci Németország, mind a bolsevik Szovjetunió új ideológiai fegyvereket kovácsolt, jobboldali és baloldali ideológiai fegyvereket. A totális társadalmak domináns ideológiája mindig követi a Robespierre kitalálta mintát: a terror gyakorlásához az szolgáltatja az eszmei igazoláson túl a személyes motivációt, hogy a terror gyakorlói magukat erényesnek tudják.
A poszttotalitárius európai társadalmak mind tömegtársadalmak. A tömegtársadalmakban a jogállamiságot képviselő pártok (s azok első emberei) általános választójog alapján időszakonként megtartott legális választásokon kapnak felhatalmazást kormányzásra. Hasonlóképpen a tyrannusok is általános választásokon győznek s ismételt, legális általános választásokon őrzik meg és teszik legálisan leválthatatlanná az önkényuralmat (a választási csalásokat zárójelbe teszem).
Hogyan szerzik meg a tömegtársadalmakban a pártok a kormányzáshoz szükséges többséget? Ideológiával. Mutasd az ideológiádat, s megmondom, ki vagy! Hogy mihez, milyen célból szerzi meg egy párt a hatalmat, azt a párt ideológiájából s annak terjesztéséhez használt eszközökből lehet lemérni.

Egy tömegtársadalomban minden párt populista, mivel mindegyik a többséget óhajtja ideológiák segítségével megszerezni. Akiket manapság populistáknak nevezünk, azok szélsőjobboldali vagy szélsőbaloldali ideológiákkal mozgósító pártok és vezetők. Az eszközeiket a totalitárius államok ideológiai eszköztárából válogatják: etnikai nacionalizmus, rasszizmus egyfelől, antikapitalizmus, „antiglobalizáció” másfelől. A jogállamiságot, a szabadságjogokat védelmező, liberális demokratikus pártok is támaszkodnak a nemzeti érzésekre (ki erre, ki arra a nemzeti hagyományra), s középpontba állítják a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését (ki így, ki amúgy), s kormányzatra jutásukhoz többek között számos betarthatatlan ígérettel, hamis remények felkeltésével szerzik meg a szükséges többséget. Másként ugyanis nem lehet. De sosem állnak elő olyan ideológiával, mely megbonthatná a jogrendet, s tiszteletben tartják a hagyományos alkotmányt.
*
Ne tévedjünk: csőcselék mindig van és mindig lesz. Ismerjük őket Arisztophanész komédiáiból, Shakespeare tragédiáiból. A modern világban Hegel „Pöbel”-nek nevezte őket, Marx „lumpenproletároknak”. Mindegy. Vannak olyan emberek, akik hajlamosak gyűlöletbeszédre és erőszakos akciókra kiszemelt áldozatok ellen, ha ezt megparancsolják nekik, vagy ha ezért jutalmat remélhetnek. Cinikusan vagy gyűlöletből, ez ebből a szempontból mindegy. A XXI. században, a totális államok hagyományaképpen a „randalírozás” erény, akár hőstett is.
(Mindez nem az általános választójog ellen szól. A kvalifikált, azaz korlátozott választójog számtalan gondolkodó, mérlegelő vagy osztályérdekét racionálisan képviselő választót – például nőket – zárt ki a választópolgárok sorából.)
A totális rendszerek sajátsága, hogy csőcselékké változtatja a lakosság olyan rétegeit is, melyek erre korábban hajlamot nem mutattak. Thomas Mann a nácizmust „söpredékuralomnak”, a kommunizmust „csőcselékuralomnak” nevezte. A „proletárdiktatúra” lényege – többek között – valóban az, hogy csőcselékuralom. Minél nagyobb a terror, minél erősebb a félelem, annál szélesebb lesz a csőcselék réteg, minél kisebb, száma egyre inkább csökken.

Ahol zsarnokság van, ott zsarnokság van. Az Orbán-rendszer zsarnoki rendszer (nevezzük akárhogy). Arra a kérdésre, miért és hogyan jött létre, nem térek ki. Számos fontos, érdekes elemzés jelent meg politológusok tollából erről a témából. Csak annyit jegyzek meg, hogy bár Orbán Viktor általános választás révén jutott hatalomra, de azért nem a csőcselék segedelme nélkül. 2006 szeptemberében a csőcselék támadta meg a televízió épületét. Hogy milyen része volt ebben és egyéb akkoriban gyakori erőszakos akciókban a hatalomra törő pártvezérnek és pártnak, azt nem tudjuk. De azt igen, hogy a sikeres destabilizáció választási győzelmük egyik feltétele volt.
De mivel igazolom, hogy nálunk zsarnokság van? Mire alapozom ezt a kijelentést? A zsarnok szavaira. Orbán Viktor ugyanis sosem titkolta, hogy mi saját rendszerének lényege. S azt sem, hogy sírig tartó uralmat képzel el magának.
Hogyan írta le Orbán Viktor saját rendszerét? 1. Központi erőtér, 2. illiberális demokrácia, 3. etnikai homogenitás.
*
Kezdjük a központi erőtérrel. Bizonyára ma már kevesen vannak, akik olvasták Lenin összes műveit. De ha akadnak néhányan, talán emlékeznek a kommunista párt szervezeti szabályzata körüli vitára, egy vitára, melyben sor kerül a mensevik (szociáldemokrácia) és a bolsevik frakció szétválására. Lenin a „demokratikus centralizmus” mellett érvelt, minthogy csak egy efféle szervezettel lehet a párt olyan fegyelmezett, mint egy hadsereg, sikeres az ellenség elleni harcban s a hatalom megszerzésében. Ha elolvassák, látni fogják, hogy ez az Orbán-féle „centrális erőtér” első megfogalmazása.
Folytassuk az illiberális demokráciával. Ez először a Duce ötlete volt. Több mint egy századdal Orbán előtt már kijelentette, hogy a liberalizmus halott. (Annak idején Roosevelt szállt vele szembe.) Az „illiberális demokrácia” ugyanakkor pontos leírása a zsarnokság posztmodern formájának. Minden kormány demokratikus, ha megválasztják, nemde? De attól még nem kell a szabadságjogokat, a pluralizmust, a fékek és ellensúlyok rendszerét, az emberi jogokat tiszteletben tartani? Persze hogy nem, mert mi „illiberálisak” vagyunk. Igaz, még ezt a kifejezést sem Orbán találta ki, mivel először a Muszlim Testvériség egyiptomi választási győzelmekor alkalmazták.

Különben is, mára már minden tyrannia demokrácia. Ez sem tegnap kezdődött, hiszen ifjúságunk idején már azt tanították nekünk, hogy a proletárdiktatúra az igazi demokrácia, nem pedig a burzsoá, „formális” demokrácia. Nos, a mi mai demokráciánk nem formális, de nem ám.
Etnikai homogeneitás. Ez egy ideológiai fegyver a szélsőjobb fegyvertárából. Ezzel a fegyverrel könnyű a kirekesztés. Azt mondják, hogy ez nem fegyver, hanem fal – méghozzá az „illegális bevándorlók” ellen emelt fal. Csakhogy ezt a falat a nevezett zsarnok már korábban a „belső ellenség” ellen kiépítette. Falat emel mindenki ellen, aki nem őt támogatja, minden baloldali, minden liberális, minden ellenzéki ellen, merthogy ők nem tartoznak az etnikailag homogén magyarsághoz, mivel azok, akik nem őt támogatják, nem magyarok.
Nos ez az utóbbi a magyar tyrannus mindig bevetett, használt fegyvere. Minden ellenzékit „kívülről” igazgatnak, mind lényegében hazaáruló, egyetlen civil szervezet sem magyar.

Kinek van helye Magyarországon? Annak, akit a főnök erre érdemesnek ítél, aki az ő híve, talpnyalója. Annak adományozza a birtokokat, kastélyokat (ma már gyárakat is), ahogy minden abszolút uralkodó tette. Nevét pedig milliárdjainkból hatalmas presztízsberuházásokkal akarja megörökíteni, mint a keleti despoták.
A magyar egyeduralkodó eszköztára azonban nem fix, azaz Orbán nem tartozik – az etnikai nacionalizmus kivételével – az ideológiailag következetes diktátorok közé. Bármely ideológiai eszközt bevet, felhasznál, ami a hatalmát szolgálja, bármely hazugságot kitalál, bármely fantasztikus összeesküvés-elméletet fantáziál a „szent” cél érdekében. (A Soros-plakátokat látva eszembe jutott Hitler állítása, hogy a zsidók robbantották ki a második világháborút. Ezt el is hitték neki az összes csőcselékjelöltek.) Orbán egyedüli célja saját hatalmának maximálása, kerül, amibe (nekünk) kerül. Ez végtelen folyamat. A hatalomból, tudjuk, sosem lehet elég, mindig lehet több és több. A hatalom nem olyan, mint a szex vagy a pihenés, itt nem lehet kielégülni. Ahogy a birtoklásban sem. Ha jól értem jelenlegi zsarnokunkat, neki a vagyon sem az élvezet, hanem a hatalom célját szolgálja.

Arra a kérdésre nem akarok választ adni, hogy mi (ki) fog ennek a zsarnokságnak véget venni. Foglalkoznak ezzel eleget a politikusok. Én, mondhatnám, Ady-párti vagyok. Hogy is fejezte ő ki magát? „Rákóczi, akárki, / jöjjön valahára: / Kígyóinknak, Esze komám, / lépjünk a nyakára”.

Heller Agnes

Heller Agnes.jpg
 
Csak a jegyzőkönyv kedvéért: Heller Ágnes a kommunizmus legsötétebb éveiben volt tántoríthatatlan hithű kommunista.

wikipedia:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Heller_Ágnes

  • 1957-ben kelt írásában erős, tudományon kívüli bírálatokkal illette Kosztolányi Dezső életművét, az 1936-ban elhunyt neves irodalmárt etikátlan, nihilista, szélsőjobboldali személyként ábrázolva.[7]
    Eltekintve Heller Ágnes (koronként változó) ideológiájától és politikai állásfoglalásaitól, szakmai szempontból is bírálták. Közhelyszerűnek számít, hogy úgy foglalkozott Arisztotelésszel és klasszika-filológia kérdésekkel, hogy nem tudott ógörögül.[8]
    2011 márciusában rövid előadást tartott a Európai Parlamentben. Az előadás egy momentuma (Heller Morvai Krisztina jobbikos EP-képviselő felvetésére kijelentette,[20] hogy 2006 októberében „no one was shot, no one was tortured” – „senkit sem lőttek le, senkit sem kínoztak meg” vagy „senkit sem lőttek meg, senkit sem kínoztak meg”) a kétértelműsége miatt újabb felháborodást keltett a magyarországi közvéleményben.[21][22][23]
    A Hankiss Ágnes által a Magyar Országos Levéltárban felfedezett és közzétett levélben, amit Heller a Magyar Szocialista Munkáspártnak írt 1959-ben, elítélte az 1956-os „ellenforradalmat”, és helyeselte annak leverését.[24] Heller nem tagadta, hogy sor került a levél megírására, azonban kijelentette, hogy legnagyobb részét az azóta már elhunyt első férje, Hermann István hamisította meg.[25]
No, hát így tessék olvasni Heller Ágnes megnyilatkozásait. (Az utolsó mondatban a hamisításos vádaskodás különösen bájos.)

Csak úgy mint kormányunk és csatlósaik, akik felköptek és aláálltak.... csupán a pontosság kedvéért.
 
Tudjuk a vilag elfogadja tiszteli, becsuli, tart karokkal varjak minden egyetemen , MO-on mindez smafu, mindnekibe bele lehet ronditani, tonkre tenni, lehuzni a sarga foldig.
Pont azt csinaljatok mint Sorossal.
A temarol nem tudok velemenyt mondani megcafolni ervelni csak a mocskolodas, es ettol nektek jobb lesz?
Nem sikk a vilaggal szembe menni mint ahogy az autopalyan se a forgalommal szembe.
Jol nem fogtok kijoni belole. Mo az az orszag, ahol mindne sikeres embert a sajatja huzzak vissza es gyulolkodesre hasznalja fel. Legyen az a vilag legjobb sportoloja, filozofusa iroja film rendezoje, befektetoje,otthon nem terem baber csak a gyuloletnek a negativ kritikanak, ugy ,hogy talan meg egy konyvet vagy punlicisztikajat el se olvastatok.
 
Tudjuk a vilag elfogadja tiszteli, becsuli, tart karokkal varjak minden egyetemen , MO-on mindez smafu, mindnekibe bele lehet ronditani, tonkre tenni, lehuzni a sarga foldig.
Pont azt csinaljatok mint Sorossal.
A temarol nem tudok velemenyt mondani megcafolni ervelni csak a mocskolodas, es ettol nektek jobb lesz?
Nem sikk a vilaggal szembe menni mint ahogy az autopalyan se a forgalommal szembe.
Jol nem fogtok kijoni belole.
Igazad van csak tudod ha valaki már annyiszor váltott köpönyeget akkor az emberek bizalma kissé megcsappan.
Vegyük például Moldovát kitart Kádár mellett igaz nem is visz sokra....De, ő is tud mit felmutatni.
 
Nem politikus hanem filozofus aki az adott kort ellemzi es targyalja ki. A vadaskodasod alaptalan, ajanlom a nemzetkozi irodalmat es nem a szelsojobbet, olvasni.
 
A temarol nem tudtok velemenyt mondani megcafolni ervelni csak a mocskolodas, es ettol nektek jobb lesz?
Másra számítottál? A vitatkozás valamiért nem megy. Ilyenkor kell előszedni évtizedes mondatokat, ha tán az is kiderül, h gyerekkorában lopott 1 db stolverket, máris negligálja a Heller Ágnes véleményét. Orbánék is így csinálják.
 
Az egyik volt off hozzászolohoz:
Te nem olvastad el a vitaindito irást én elolvastam a tiedet, látom kiakarod kerülni a témát. Azt irod:

1. Heller Agnes diletans mert ugy irt Arisztoteleszröl, hogy nem beszél "ogörögül"
-
Hol van elöirva, hogy személyesen kell valakinek ogörögül beszélni? Van számos tudományosan elismert forditás, ha ezek a források felvannak sorolva - és én ebböl indulok ki - akkor a müt nem lehet emiatt nem tudományosnak nevezni.
-
Szeretném megemliteni, hogy Arany János nem beszélt angolul mégis "volt pofája" leforditani magyarra Shakespeare müveit a német forditás alapján, nem is olyan rosszul.
-
2. Morvai Krisztina azt állitotta az EU-parlamentben, hogy a magyar kormány "lelövöldözi a Magyarokat"
-
Ezt többször is elmondta a külföldi EU küldöttek csak csodálkoztak, hogy Mo.-on nemzetiségi harcok lennének, melyik idegen nép nyomja el ott a magyarokat? Ök abbol indultak ki, hogy a magyar kormányban magyarok vannak.
-
Heller Agnes csak kisegitette a "politikailag frischling" Morvait és korrigálta, hogy "nem lelöttek, lelövöldöztek hanem meglöttek gumigolyoval egy tüntetöt"
-
Nem ártott volna Morvainak - hamár az angol tudása bizonytalan - megmutatni a parlamentnek a videot amin egy tank csörtetett Budapest utcain.
-
-
Az esetett egyébbként ad acta tehetjük miután Budaházyt 13 év börtönre itélte a jobboldali kormány, a paramilitant csapat vezére Györkösböl idöközben rendörgyilkos lett és ott volt a rendörök elleni gyilkossági kisérlet a Therez-uton.
-
3. Kritizálod Heller Agnes könyvét: "Az erkölcsi normák felbomlása: etikai kérdések Kosztolányi Dezső munkásságában"
-
Lehet, hogy magasra teszed a lécet amikor egy tudományos filozofiai müvet kritizálsz anélkül, hogy jártas lennél ebben a disciplinában és a tetejében mégcsak nem is olvastad. Esha tévedett volna valamiben egy fiatal szerzö 60 évvel ezelött az sem lenne ok ez alapján egy mostani irását elvetni mielött elolvasnád.
-
4. Az utolso vád, egy levél amiben "forradalom" helyett "ellenforradalom" áll és Heller neve is alatta van.
-
A felkelés történelmi megitélése sokaig tartott. Forradalomrol nehéz beszélni, hiszen a megszállo csapatok hazaküldése nem különösebben uj gondolat egy független állam számára. (Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a Szovjett csapatok bejövetele 1945-ben nem felszabaditás lett volna a naci bandátol. Gondolom ebben egyetértünk.) Egyébként is Nagy Imre nem mást akart csinálni mind az elödje, csak jobban.
-
Már mondtam, hogy az elsö dolgom volt nyugaton, hogy az egyetemi könyvtárban végigolvastam a német és francia ujságokat az 56-os eseményekröl. Hát bizony ott állt, hogy a "megtorlás" megy tovább, a kommunistákat egyszerüen felhuzzák a köruton a fákra "kegyelemre nincs esély".
-
https://www.jungewelt.de/img/700/87906.jpg
-
De nem ez a témája a topiknak, remélem rászánod magadat az olvasásra és visszatérsz a témához.
-
En is erös párhuzamot látok Orbán, Erdogan és Putyin viselkedésén, ami Erdogannak a Gülen az Orbánnak Soros. A Putyin féle "irányitott demokratiát" egy az egybe szeretné Orban is.
-

Egész Europa elhatárolja magát a Török kormánytol Orbán az egyetlen aki szorosabb együttmüködést forsziroz a diktátorral.
Félek Orbán nagy veszélybe fogja keverni az országot ha Brüsszellel szembe ilyen kétes személyekkel probálja bebiztositani a hatalmát.
-
 
Utoljára módosítva:
Konkrétan ezt hogy érted? Nem a NATO egyik fő tartópillére, nem fizet az EU komoly milliárdokat, csak tartsa vissza a migránsokat? Nem Erdogan dönti el, hogy hány migránst enged Európába?
-
A visszatartás a te fixa ideed, az emberek többsége nem akar messze menni az otthonatol ezért marad egy szomszédos országban. Törökországban nem börtönben vannak a menekültek mind magyarországon.
-
A NATO-val nem veszi olyan komolyan Erdogan, ha megsértödik akkor nem engedi a német parlamenti képviselöket a saját alakulataikat meglátogatni.
Nem jutott el hozzád, hogy Incirlik-böl elköltözik a német alakulat pont emiatt?
-
2-format2010.jpg

-
Epp most tért haza Orbán 70 üzletemberrel Törökországbol. Nyilvánvalo megprobálja elöágyazza a jövöt arra az esetre, hogy EU megállitja Orbánt.
-
Nem véletlen, hogy az ország meletti "kitartás" épp a jelszo nálla. Valahol már halottam ezt, annak sem lett jo vége.
 
Heller írta:
Megyek a 6-os villamoson, előttem egy ember, ingjén felirat: „Ellenségeim a zsidók”. Gondolom magamban, nekem most meg kellene mondani a véleményem. Körülnézek, mellettem két lány ül, akiknek a mellén ott domborodik: „Magyar vagyok, nem turista.
Heller írta:
Tanításba igyekeztem a négyes-hatos villamoson, amikor egy bőrfejű, tetovált, kigyúrt alak provokált. Az utazó közönség hátrahúzódott, magamra maradtam egy fenyegető hústoronnyal. Ez nem ritka eset, gondoltam. Franz Kafkát a prágai utcakölykök gyakran megverték
..mondtam én is a provokátoromnak. Nézd, öreg, én már nem tudok visszaütni. A pasas sarkon fordult és leszállt a következő megállónál.
Hellert nem könnyű érteni Sokszor támadták.
Egyszer beszélt a villamoson való kellemetlen tapogatós helyzetről.

Valami olyat mondott: Heller Ágnest tinédzser korában sokszor molesztálták a buszon, villamoson, mert az, mint mondta „akkor Magyarországon szokás volt”
Nem értik mert általánosan és állandóra gondolják.
Pedig volt olyan idő a háború után.A rettenetesen zsúfolt villamoson.
Csak rosszkor mondta rossz közönségnek.Hibás apropóból.
 
Utoljára módosítva:
-
A visszatartás a te fixa ideed, az emberek többsége nem akar messze menni az otthonatol ezért marad egy szomszédos országban. Törökországban nem börtönben vannak a menekültek mind magyarországon.

szerintem Merkel politikai jövője a törökök kezében van
2wn2vpe.jpg

nézd csak milyen áhitattal néz fel Erdoganra, tudja, hogy 3 millió választópolgára Erdogan utasítására vár. Mennyit is fizetett a török kormánynak? Persze hivatalosan a menekülttáborok üzemeltetésére.
 
Hellert nem könnyű érteni Sokszor támadták.
Egyszer beszélt a villamoson való kellemetlen tapogatós helyzetről.
Valami olyat mondott: Heller Ágnest tinédzser korában sokszor molesztálták a buszon, villamoson, mert az, mint mondta „akkor Magyarországon szokás volt”
Nem értik mert általánosan és állandóra gondolják.
Pedig volt olyan idő a háború után.A rettenetesen zsúfolt villamoson.

Heller Agnes az én szememben egy nagyon szinpatikus, nagyon okos és bátor nö.
Csodálatramélto, hogy a magas kora ellenére milyen jol vág az agya, sok fiatal megirigyelhetné.
Egy igazi "bundle of energy" Jot tenne Magyarországnak ha több lenne belölle.
 
Heller Agnes az én szememben egy nagyon szinpatikus, nagyon okos és bátor nö.
Csodálatramélto, hogy a magas kora ellenére milyen jol vág az agya, sok fiatal megirigyelhetné.
Egy igazi "bundle of energy" Jot tenne Magyarországnak ha több lenne belölle.
Még ezt az egyet is támadták már mindenért.
Persze az amit beidéztél bizonytalan igazság volt tőle(utolsó rész)
Azért is támadták,talán féligazság volt amit mondott.És félreértették.
Szerintem. ott akkor, abban az összefüggésben. Jobb lett volna ha nem félreérthetően tompít.
a villamoson való kellemetlen tapogatós helyzetről.
 
Utoljára módosítva:
szerintem Merkel politikai jövője a törökök kezében van
2wn2vpe.jpg

nézd csak milyen áhitattal néz fel Erdoganra, tudja, hogy 3 millió választópolgára Erdogan utasítására vár. Mennyit is fizetett a török kormánynak? Persze hivatalosan a menekülttáborok üzemeltetésére.

A kép az állitolagos pucskisérlet, a török elnökválasztás, a tömeges bebörtönzések, letartoztatások, a német katonai támaszpont meglátogatásának a betiltása, a személyes sértegetések... elött készült.
-
Orbán pedigg annál simulékonyabb Erdoganhoz mennél diktatorikusabb.
-
 
Orbán pedigg annál simulékonyabb Erdoganhoz mennél diktatorikusabb.

Belátom, hogy offolok....de mi a véleményed a törökök, kínaiak, oroszok és az irániaiak egyre szorosabb kapcsolatáról? állítólag már egyik sem használja az USD -t a tranzakciókban. A törökök kimondottan biztatták a lakosságot, hogy szabaduljon meg az amerikai dollártól.
 
Aki bedol a demagog dumanak es megszabadul a dollarjaitol az ne csodalkozon ha esetleg penz nelkul marad. Azert ezt a dumat a magayrok nem ettek meg, es volt ido hogy $50 sajat tulajdon felett bortonnel dijaztak azt akienk $60 tol tobb dolcsija volt. A fekete valtasok meg duborgott.
 
Belátom, hogy offolok....de mi a véleményed a törökök, kínaiak, oroszok és az irániaiak egyre szorosabb kapcsolatáról? állítólag már egyik sem használja az USD -t a tranzakciókban. A törökök kimondottan biztatták a lakosságot, hogy szabaduljon meg az amerikai dollártól.

Miert kerdezed? Volt valami a nemzeti konsultatioban? Orban atter török lirara vagy orosz rubelre? :)
 

Hírdetőink

kmtv.ca

kmtv.ca

Friss profil üzenetek

Amanda33 wrote on Fidji's profile.
Dr Bernard Spock könyvei engem is érdekelnének, ha még megvannak
Marcipanos wrote on caviking's profile.
Szia, évekkel ezelőtt a Játsszunk beszédet könyvet feltetted. Tudom, sokan kerestek ez ügyben. Tudnál segíteni, szükségem lenne rá!
Köszönöm!
get to the top 3 test új verzióját keresem. Nagyon köszönöm, ha tudtok segíteni.
Fehér József wrote on janikaaa24's profile.
Midi Sies letőlteni mert törölni fogják .

Statisztikák

Témák
36,986
Üzenet
4,513,418
Tagok
597,522
Legújabb tagunk
Barta_Cs
Oldal tetejére