Egy gondolat a zsarnokságról

Igen, ahol zsarnokság van, ott zsarnokság van. Nevezzük bárhogyan, illessük bármilyen álnévvel, legyen az álnév történelmi vagy szociológiai, a tautológia áll: ahol zsarnokság van, ott zsarnokság van, s ezzel mindent el is mondtunk.

Magyarországon ma zsarnokság van, akárhogyan nevezzük is. Egy zsarnok uralkodik felettünk – akárminek nevezzük is.
(...)
A zsarnokság ismerős fogalom. Tyrannia – mondták a görögök. A tyrannia feje a tyrannosz, a zsarnok. Sokféle zsarnokság van, ahogy többféle zsarnok is. Lehet zsarnok egy családapa, egy gyülekezet vezére, de akár egy tanár is. A zsarnokság alapképlete azonban a politikai zsarnokság. Platón szerint ez minden politikai rendszer legrosszabbika. A zsarnok, így Platón, a demokrácia szülötte, mivel népvezérként kezdi, talpnyalókat gyűjt, eleinte rokonszenvet kelt, míg teljhatalmat szerezve emberből farkassá nem változik. Száműzetésbe kényszerít, s mindenkit rettegésben tart (végül ez is lesz a veszte).
Mint az írásból kitűnik, a zsarnok „típusa” nem korhoz kötött, hiszen minden zsarnok talpnyalókkal veszi körül magát, félelmet és gyűlöletet kelt, uszít a gazdagok vagy a szegények, az elégedetlenkedők, a kisebbségek ellen, mindenféle szabadság ellensége, a jobbakat száműzetésbe kényszeríti, emberből farkassá változik, s alkalomadtán gyilkol is.
Minden hasonlóság ellenére azonban a zsarnokság keletkezése, a zsarnok felemelkedése, működése, nagyon különböző lehet. Válhat zsarnokká egy legitim királyi sarj, egy hadsereggel trónra emelt császár, egy puccsista, egy forradalom vezére. Egyeduralmuk fenntartására mindezek különböző eszközöket használnak. De mind rettegést keltenek, s körülveszik magukat talpnyalókkal. Ha van rá idejük, akkor talpnyalóiknak földet, vagyont, rangot, aranyat, címeket, kegyeket adományoznak, de mindenek felett hatalmat, saját teljhatalmuk árnyékait. Ellenvéleményt nem tűrnek, illetve az ellenvéleményt hangoztatókat megrágalmazzák, bebörtönzik, száműzik, megöletik.
A XX: században, az első világháború után a zsarnokok új típusa jelent meg. Az egyeduralom diktatúrává alakult, többek között totális diktatúrává. Velük párhuzamosan a zsarnokság régebbi formái is tovább éltek mint a katonai diktatúra, vagy legalábbis a hadsereg által megszerzett és fenntartott diktatúra (Latin-Amerika, Spanyolország, Görögország, Portugália).
Melyek a sajátosságai a zsarnokság huszadik századi diktatúraformájának? A diktátor, akár forradalom, puccs, katonai manőver juttatta is a hatalomra, a hatalmat erőszakkal ragadja meg és azzal is tartja fent, kisebb vagy nagyobb terrorral, ahogy a helyzet éppen megkívánja. Az ősi modell a jakobinus diktatúra, mellyel „a nagy forradalmat elárulták”, azaz ellentétére fordították. Ez az első, de koránt sem utolsó eset (a kifejezés, „elárult forradalom”, különben Trockijtól származik).
A jakobinus diktatúra ismétlőivel tele van a XX. század. Mint említettem, szélsőséges esetük a totális diktatúra: a fasiszta (Mussolin- féle), mely eleinte nem teljesen totális, majd a totális diktatúrák alaptípusai, a bolsevik és a náci.
Minden modern, XX. századi diktatúra közös vonása, hogy osztálytársadalmakban születnek. Egy osztálytársadalomban ugyanis nem lehet általános választásokon kizárólagos hatalomra jutni, vagy ha igen, nem lehet kizárólagos hatalomban maradni. Az osztálytársadalmakban, amennyiben van szavazati joguk, a polgárok többnyire osztályérdekeik mentén szavaznak. Így nehéz egy diktatúra kialakítása a hatalom erőszakkal való megszerzése nélkül. Ez még az autokráciák esetében is így volt, mint Magyarországon, ahol a kormányzót senki meg nem választotta, s „puccsal” került hatalomra, de erős nagybirtokos, burzsoá és paraszti érdekvédelem miatt az ország nem alakulhatott totális állammá.

Diktatúrát szavazatokkal megszerezni és megtartani osztálytársadalmak idején éppen az osztályérdekek mozgósító hatása következtében nem megy. Legjobb példa erre Nagy-Britannia vagy akár Franciaország. Nagy-Britanniában sosem esett választás diktátorra, úgyszintén Franciaországban, legalábbis Napóleon óta nem. Szintúgy nem kerülhet sor diktátorok megválasztására az Egyesült Államokban és Svájcban, tekintettel az ősi, azaz emberek tudatába is beírt alkotmányra, melyet valóban márványba, nem csak a márványnak kinevezett homokba véstek.
Mindezt csak azért írtam (javítsanak ki a történészek), hogy megértsem azokat, akik nemcsak Orbánban, hanem Erdog˘anban vagy Putyinban sem tudnak diktátort látni. Hogyan is? Hiszen megválasztották őket! Nem is egyszer, méghozzá többször, mi több, általános választójog alapján titkos szavazással! Ők kapták a többséget, ez tehát demokrácia. Vannak ellenzéki pártok Magyarországon? Ott ülnek a parlamentben! Tüntetni is szabad, nem igaz? Vannak ellenzéki lapok, még ha csak egy is, az is valami, van egy államilag nem kontrollált rádió, ha csak egy is, az is valami. A nyugat-európai agy (észlelés) számára egyetlen diktatúra van ma a világon: Észak-Korea. S talán még Kuba? Hozzáférhető-e Magyarországon az internet? Persze hogy hozzáférhető. Akkor hát mi a baj? Ők nem értik. Sokan közülünk sem értik. (Magam részéről ehhez csak azt tenném hozzá, hogy a Kádár-diktatúra alatt könnyebb volt hozzáférni alternatív, ellenzéki információhoz, mint manapság. Anyukám például csak a Szabad Európát hallgatta, ezt nevezte „a”’ rádiónak. Hogy „mit mondott a rádió”, az ő szájából azt jelentette: „mit mondott a Szabad Európa”. Ma nincs Szabad Európa, ahogy szabad Magyarország sincsen.)

Az utolsó évtizedekben, egyes helyeken hamarább, másutt később, de megváltozott a zsarnokság természetrajza. A zsarnokoknak már nincs szükségük arra, hogy erőszakkal szerezzék meg a hatalmat. Manapság választással, a többség „akaratából” kerülnek hatalomra és maradnak, megint a többség akaratából, hatalomban esetleg évtizedekig, esetleg egészen a halálukig, mint számos afrikai „független” zsarnok. Tekintsünk csak végig az országokat! Irántól Venezueláig minden zsarnok, még egy totalitárius rendszer diktátora is, választásról választásra kerül/marad hatalomban. Szaúd-Arábiában is vannak általános választások. Ettől demokrácia?
*
Orbán nem kivétel, hanem a szabály. Pillanatnyilag éppen Erdog˘ant másolja. Ami Erdog˘annak Gülen (ő szervezte meg az állítólagos puccsot, ő szervez minden tüntetést, ellenállást, ő áll minden ellenzéki újság, mi több, újságcikk mögött), az Orbánnak Soros. De még Gülent sem fogja az a galád Amerika jövendő gyilkosainak kiszolgáltatni! Soros pedig a „végén” (kinek a végén?) mégis csak nevetni fog.
Lehet, hogy az utánzás folytatódik? Hátha Orbán is meg fog szervezni egyik modellje, Erdog˘an nyomán egy jó kis puccsot maga ellen, vagy legalábbis azt állítani (hazudni persze), hogy efféle készül, úgy, hogy példaképéhez hasonlóan az egész ellenzékre lecsaphasson?

Tehát ha végigtekintünk a mai egyeduralmak kisszerű vagy kevésbé kisszerű zsarnokain, látni fogjuk, hogy a régi modell (erőszakkal magunkhoz ragadni a hatalmat, egypártrendszer) ma már csak ott létezik, ahol 1950–60 idején is létezett. Azaz még a régi kor maradványa. Ha megdöntik a régi típusú zsarnokot (például Aszadot), akkor jönnek majd a korszerű zsarnokok.
Mi tette az újszerű zsarnokságot lehetővé? Az, hogy az osztálytársadalmak tömegtársadalmakká alakultak. Ez a folyamat, mint Arendt már réges-régen kimutatta, minden totális államban gyorsan és erőszakkal lejátszódott, így például minden szovjet megszállás alatt álló kelet-európai országban, többek között Magyarországon is. De a folyamat lejátszódott békésen, lassan és fokozatosan a kontinentális Európa minden országában.
A tömegtársadalomban nincsenek osztályok, a szegényeknek nincs osztályérdekük vagy „osztálytudatuk”, aminek alapján közösen felléphetnének. Az általános választások eredményében tehát az osztályérdek nem játszik szerepet, azaz a döntés kevésbé racionális (egy érdek lehet rokonszenves vagy utálatos, de attól még racionális). A totalitárius pártok megtalálták az eszközt a tömegtársadalom kezelésére: ez az eszköz nem más, mint az ideológia. Egy ideológia Európában már az első világháború után minden politikai erő rendelkezésére állt: a nacionalizmus. Ekkor alakultak ki a nemzetállamok, s akkor lesz az európai népek vallása a nacionalizmus, és az európai népek istene a nemzet.

De egyedül ez az ideológia egy totális rendszer fenntartására alig volt elégséges. Kizárólag Mussolini fasizmusának látszott egy ideig elegendő lenni. Mind a náci Németország, mind a bolsevik Szovjetunió új ideológiai fegyvereket kovácsolt, jobboldali és baloldali ideológiai fegyvereket. A totális társadalmak domináns ideológiája mindig követi a Robespierre kitalálta mintát: a terror gyakorlásához az szolgáltatja az eszmei igazoláson túl a személyes motivációt, hogy a terror gyakorlói magukat erényesnek tudják.
A poszttotalitárius európai társadalmak mind tömegtársadalmak. A tömegtársadalmakban a jogállamiságot képviselő pártok (s azok első emberei) általános választójog alapján időszakonként megtartott legális választásokon kapnak felhatalmazást kormányzásra. Hasonlóképpen a tyrannusok is általános választásokon győznek s ismételt, legális általános választásokon őrzik meg és teszik legálisan leválthatatlanná az önkényuralmat (a választási csalásokat zárójelbe teszem).
Hogyan szerzik meg a tömegtársadalmakban a pártok a kormányzáshoz szükséges többséget? Ideológiával. Mutasd az ideológiádat, s megmondom, ki vagy! Hogy mihez, milyen célból szerzi meg egy párt a hatalmat, azt a párt ideológiájából s annak terjesztéséhez használt eszközökből lehet lemérni.

Egy tömegtársadalomban minden párt populista, mivel mindegyik a többséget óhajtja ideológiák segítségével megszerezni. Akiket manapság populistáknak nevezünk, azok szélsőjobboldali vagy szélsőbaloldali ideológiákkal mozgósító pártok és vezetők. Az eszközeiket a totalitárius államok ideológiai eszköztárából válogatják: etnikai nacionalizmus, rasszizmus egyfelől, antikapitalizmus, „antiglobalizáció” másfelől. A jogállamiságot, a szabadságjogokat védelmező, liberális demokratikus pártok is támaszkodnak a nemzeti érzésekre (ki erre, ki arra a nemzeti hagyományra), s középpontba állítják a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését (ki így, ki amúgy), s kormányzatra jutásukhoz többek között számos betarthatatlan ígérettel, hamis remények felkeltésével szerzik meg a szükséges többséget. Másként ugyanis nem lehet. De sosem állnak elő olyan ideológiával, mely megbonthatná a jogrendet, s tiszteletben tartják a hagyományos alkotmányt.
*
Ne tévedjünk: csőcselék mindig van és mindig lesz. Ismerjük őket Arisztophanész komédiáiból, Shakespeare tragédiáiból. A modern világban Hegel „Pöbel”-nek nevezte őket, Marx „lumpenproletároknak”. Mindegy. Vannak olyan emberek, akik hajlamosak gyűlöletbeszédre és erőszakos akciókra kiszemelt áldozatok ellen, ha ezt megparancsolják nekik, vagy ha ezért jutalmat remélhetnek. Cinikusan vagy gyűlöletből, ez ebből a szempontból mindegy. A XXI. században, a totális államok hagyományaképpen a „randalírozás” erény, akár hőstett is.
(Mindez nem az általános választójog ellen szól. A kvalifikált, azaz korlátozott választójog számtalan gondolkodó, mérlegelő vagy osztályérdekét racionálisan képviselő választót – például nőket – zárt ki a választópolgárok sorából.)
A totális rendszerek sajátsága, hogy csőcselékké változtatja a lakosság olyan rétegeit is, melyek erre korábban hajlamot nem mutattak. Thomas Mann a nácizmust „söpredékuralomnak”, a kommunizmust „csőcselékuralomnak” nevezte. A „proletárdiktatúra” lényege – többek között – valóban az, hogy csőcselékuralom. Minél nagyobb a terror, minél erősebb a félelem, annál szélesebb lesz a csőcselék réteg, minél kisebb, száma egyre inkább csökken.

Ahol zsarnokság van, ott zsarnokság van. Az Orbán-rendszer zsarnoki rendszer (nevezzük akárhogy). Arra a kérdésre, miért és hogyan jött létre, nem térek ki. Számos fontos, érdekes elemzés jelent meg politológusok tollából erről a témából. Csak annyit jegyzek meg, hogy bár Orbán Viktor általános választás révén jutott hatalomra, de azért nem a csőcselék segedelme nélkül. 2006 szeptemberében a csőcselék támadta meg a televízió épületét. Hogy milyen része volt ebben és egyéb akkoriban gyakori erőszakos akciókban a hatalomra törő pártvezérnek és pártnak, azt nem tudjuk. De azt igen, hogy a sikeres destabilizáció választási győzelmük egyik feltétele volt.
De mivel igazolom, hogy nálunk zsarnokság van? Mire alapozom ezt a kijelentést? A zsarnok szavaira. Orbán Viktor ugyanis sosem titkolta, hogy mi saját rendszerének lényege. S azt sem, hogy sírig tartó uralmat képzel el magának.
Hogyan írta le Orbán Viktor saját rendszerét? 1. Központi erőtér, 2. illiberális demokrácia, 3. etnikai homogenitás.
*
Kezdjük a központi erőtérrel. Bizonyára ma már kevesen vannak, akik olvasták Lenin összes műveit. De ha akadnak néhányan, talán emlékeznek a kommunista párt szervezeti szabályzata körüli vitára, egy vitára, melyben sor kerül a mensevik (szociáldemokrácia) és a bolsevik frakció szétválására. Lenin a „demokratikus centralizmus” mellett érvelt, minthogy csak egy efféle szervezettel lehet a párt olyan fegyelmezett, mint egy hadsereg, sikeres az ellenség elleni harcban s a hatalom megszerzésében. Ha elolvassák, látni fogják, hogy ez az Orbán-féle „centrális erőtér” első megfogalmazása.
Folytassuk az illiberális demokráciával. Ez először a Duce ötlete volt. Több mint egy századdal Orbán előtt már kijelentette, hogy a liberalizmus halott. (Annak idején Roosevelt szállt vele szembe.) Az „illiberális demokrácia” ugyanakkor pontos leírása a zsarnokság posztmodern formájának. Minden kormány demokratikus, ha megválasztják, nemde? De attól még nem kell a szabadságjogokat, a pluralizmust, a fékek és ellensúlyok rendszerét, az emberi jogokat tiszteletben tartani? Persze hogy nem, mert mi „illiberálisak” vagyunk. Igaz, még ezt a kifejezést sem Orbán találta ki, mivel először a Muszlim Testvériség egyiptomi választási győzelmekor alkalmazták.

Különben is, mára már minden tyrannia demokrácia. Ez sem tegnap kezdődött, hiszen ifjúságunk idején már azt tanították nekünk, hogy a proletárdiktatúra az igazi demokrácia, nem pedig a burzsoá, „formális” demokrácia. Nos, a mi mai demokráciánk nem formális, de nem ám.
Etnikai homogeneitás. Ez egy ideológiai fegyver a szélsőjobb fegyvertárából. Ezzel a fegyverrel könnyű a kirekesztés. Azt mondják, hogy ez nem fegyver, hanem fal – méghozzá az „illegális bevándorlók” ellen emelt fal. Csakhogy ezt a falat a nevezett zsarnok már korábban a „belső ellenség” ellen kiépítette. Falat emel mindenki ellen, aki nem őt támogatja, minden baloldali, minden liberális, minden ellenzéki ellen, merthogy ők nem tartoznak az etnikailag homogén magyarsághoz, mivel azok, akik nem őt támogatják, nem magyarok.
Nos ez az utóbbi a magyar tyrannus mindig bevetett, használt fegyvere. Minden ellenzékit „kívülről” igazgatnak, mind lényegében hazaáruló, egyetlen civil szervezet sem magyar.

Kinek van helye Magyarországon? Annak, akit a főnök erre érdemesnek ítél, aki az ő híve, talpnyalója. Annak adományozza a birtokokat, kastélyokat (ma már gyárakat is), ahogy minden abszolút uralkodó tette. Nevét pedig milliárdjainkból hatalmas presztízsberuházásokkal akarja megörökíteni, mint a keleti despoták.
A magyar egyeduralkodó eszköztára azonban nem fix, azaz Orbán nem tartozik – az etnikai nacionalizmus kivételével – az ideológiailag következetes diktátorok közé. Bármely ideológiai eszközt bevet, felhasznál, ami a hatalmát szolgálja, bármely hazugságot kitalál, bármely fantasztikus összeesküvés-elméletet fantáziál a „szent” cél érdekében. (A Soros-plakátokat látva eszembe jutott Hitler állítása, hogy a zsidók robbantották ki a második világháborút. Ezt el is hitték neki az összes csőcselékjelöltek.) Orbán egyedüli célja saját hatalmának maximálása, kerül, amibe (nekünk) kerül. Ez végtelen folyamat. A hatalomból, tudjuk, sosem lehet elég, mindig lehet több és több. A hatalom nem olyan, mint a szex vagy a pihenés, itt nem lehet kielégülni. Ahogy a birtoklásban sem. Ha jól értem jelenlegi zsarnokunkat, neki a vagyon sem az élvezet, hanem a hatalom célját szolgálja.

Arra a kérdésre nem akarok választ adni, hogy mi (ki) fog ennek a zsarnokságnak véget venni. Foglalkoznak ezzel eleget a politikusok. Én, mondhatnám, Ady-párti vagyok. Hogy is fejezte ő ki magát? „Rákóczi, akárki, / jöjjön valahára: / Kígyóinknak, Esze komám, / lépjünk a nyakára”.

Heller Agnes

Heller Agnes.jpg
 
Kedves barátom ha te (és néhány kameradod) ugy beszélnek egy disztinguiert internetoldalon mind ahogy olvaslak akkor nem kell fantázia ahoz milyen a hang a törzsasztalotoknál. Nem akarom a kereszteslovagot megemliteni aki a cigányoknak buldozerrel valo eltakaritása (a többit nem idézem) a hazádban állami érdemrenndel lett dotálva, amin több mind száz tisztesége medálien viselö ugy megbotránykozott, hogy visszaadta a saját kitüntetését...
Az a te legnagyobb bajod, hogy nem az "eredetit" olvasod, hanem az "interpretációját". Pedig jobban tennéd, ha nem hinnél el mindent. Ne higgy a mesékben! :)
Olvass utána, mit mondott Gyurcsány Ferenc saját maga a "köteles beszéd"-ről, hogyan manipuláltak vele. (Te is a manipuláció áldozata vagy. Csak szólok.)
 
Pont a lényeg nem jutott el hozzád Heller Ágnes kapcsán: hithű kommunista volt, elítélte az '56-os (általa ellenforradalomnak hívott) forradalmat, helyeselte annak leverését. Ezek fényében tökéletesen hiteltelen tőle a zsarnokság felemlegetése.
Az hogy hit-hú az még nem baj.
Sokan milliók tudtak lelkesedni amíg fiatalok.
Amiben meg felnevelkedett az szerint lát.
Csak hát filozófus jobban fel kellett volna ismernie dolgokat.
Talán a hite ma sem változott.Akkor pedig egyenes jellem.
De a politika megváltozást nem mérhette fel, hogy úgy fogalmazott ahogy ma már nem illik.
Ez vagy butaságát mutatja.
Vagy valóban jobbnak látja ama rendszert.
És a vadkapitalizmus mostani magyar formája, illiberális demokráciával, végképp nem tetszik neki és még százezreknek.
 
Az hogy hit-hú az még nem baj.
Sokan milliók tudtak lelkesedni amíg fiatalok.
Amiben meg felnevelkedett az szerint lát.
Csak hát filozófus jobban fel kellett volna ismernie dolgokat.
Talán a hite ma sem változott.Akkor pedig egyenes jellem.
De a politika megváltozást nem mérhette fel, hogy úgy fogalmazott ahogy ma már nem illik.
Ez vagy butaságát mutatja.
Vagy valóban jobbnak látja ama rendszert.
És a vadkapitalizmus mostani magyar formája, illiberális demokráciával, végképp nem tetszik neki és még százezreknek.
Ha a mai magyar vadkapitalizmus és a - főleg 40-es, 50-es, 60-as évekbeli - kommunizmus/szocializmus közül kellene választani, akkor - nagyon kevés elmeroggyantat leszámítva - mindenki a mostani rendszert választaná. Nem azért, mert jó, hanem mert annál azért sokkal jobb. De még a 80-as évek puha diktatúrájánál is jobb egy hosszú arasszal! Atrocitások a határokon, csengőfrász, rendőri atrocitások az utcán "csak úgy". (De akár tessék elolvasni Hankiss Elemér: Diagnózisok I és Diagnózisok II c. könyveit!)
Ráadásul - ahogy látjuk 2010 óta - a 2010 előtti rendszernél is eléggé sokkal jobbnak ítélik az emberek a mostani rendszert.
Akármit is írnak mindenféle önjelölt "vátészek", ma MO-on az emberek jó része jobban - elegendő része sokkal jobban - él, mint 2010 előtt. Nem kell elhinni minden ostoba pletykát arról, hogy itt az emberek félnek, rettegnek... Majd 2018 tavaszán kiderül, hogy a fülke magányában mennyire rettegnek az emberek a mostani rendszerben / rendszertől. Csak nehogy meglepődjön a sok megélhetési rettegő...
 
Akármit is írnak mindenféle önjelölt "vátészek", ma MO-on az emberek jó része jobban - elegendő része sokkal jobban - él, mint 2010 előtt. Nem kell elhinni minden ostoba pletykát arról, hogy itt az emberek félnek, rettegnek... Majd 2018 tavaszán kiderül, hogy a fülke magányában mennyire rettegnek az emberek a mostani rendszerben / rendszertől. Csak nehogy meglepődjön a sok megélhetési rettegő...
Így van, az emberek amikor arra kerül a sor a ˝gyomrukkal˝fognak ikszelni. Persze fontosak az eszmék....
Nagy változást nem látok jövőre....
Pedig egy kiegyensúlyozottabb parlament jobb lenne .
 
így van, azt azért érdemes megjegyezni, hogy ritkaság, hogy egy kormányzó párt nem erodálódok, a népszerüsége töretlen.
Hogy miért?
Mert úgy politizál hogy amit tesz azt azonnal addig ismételgeti míg beleég az emberek agyába.
Gondolj bele volt vagy van...ez a rezsicsökkentés már rég ellehetett volna felejteni de, nem sulykolni kell folyamatosan. Az csekkeken rajta van hogy mennyit sporolt nekünk a kormány.
Egyik kormány sem csinálta ezt hoztak egy döntést és annyi magára hagyták ez most nem így van.
Segítik a kersztényeket ez megint jó pont mert azt látják az emberek hogy aha...inkább nekik mint a muzulmánokat.
Van roma önkormányzat ez is jó pont mert a cigány kisebbség lassan eléri a 10% létszámot nagyon fontos hogy kit támogat.
A fiatalokat meg nem annyira érdekli a politika, a cél a nyugdíjasok tömege.
A nagymagyarország rajongóknak itt a horthy kultusz, a zsidóknak meg itt van az Izraeli látogatás.
Most volt Tusványoson ez a fidesz stratégiai megbeszélés...eredménye az:
A külhoni fiatalok túlnyomó többsége a magyar nemzethez tartozónak érzi magát, ezért a kormánynak is egységes Kárpát-medencei térben kell gondolkodnia – mondta Balog Zoltán Tusványoson.
Szépen kijátszák a trianon kártyát de, ügyesen hogy nem ők azok akik ezt csinálják az emberek elvárása az.
Meg a sok konzultáció,,,folyamatosan nyomulnak nem hagynak egy pillanat szünetet sem.
Az ellenzék meg pénz nélkül csak kapkodja a fejét.
 
Ha a mai magyar vadkapitalizmus és a - főleg 40-es, 50-es, 60-as évekbeli - kommunizmus/szocializmus közül kellene választani, akkor - nagyon kevés elmeroggyantat leszámítva - mindenki a mostani rendszert választaná. Nem azért, mert jó, hanem mert annál azért sokkal jobb. De még a 80-as évek puha diktatúrájánál is jobb egy hosszú arasszal! Atrocitások a határokon, csengőfrász, rendőri atrocitások az utcán "csak úgy". (De akár tessék elolvasni Hankiss Elemér: Diagnózisok I és Diagnózisok II c. könyveit!)
Ráadásul - ahogy látjuk 2010 óta - a 2010 előtti rendszernél is eléggé sokkal jobbnak ítélik az emberek a mostani rendszert.
Akármit is írnak mindenféle önjelölt "vátészek", ma MO-on az emberek jó része jobban - elegendő része sokkal jobban - él, mint 2010 előtt. Nem kell elhinni minden ostoba pletykát arról, hogy itt az emberek félnek, rettegnek... Majd 2018 tavaszán kiderül, hogy a fülke magányában mennyire rettegnek az emberek a mostani rendszerben / rendszertől. Csak nehogy meglepődjön a sok megélhetési rettegő...
Ezt nem is értem. Ki él jobban?
Azt írod, az emberek jó része - honnan ez a magabiztosság? Adatok?
 
Ha a mai magyar vadkapitalizmus és a - főleg 40-es, 50-es, 60-as évekbeli - kommunizmus/szocializmus közül kellene választani, akkor - nagyon kevés elmeroggyantat leszámítva - mindenki a mostani rendszert választaná. Nem azért, mert jó, hanem mert annál azért sokkal jobb. De még a 80-as évek puha diktatúrájánál is jobb egy hosszú arasszal! Atrocitások a határokon, csengőfrász, rendőri atrocitások az utcán "csak úgy". (De akár tessék elolvasni Hankiss Elemér: Diagnózisok I és Diagnózisok II c. könyveit!)
Ráadásul - ahogy látjuk 2010 óta - a 2010 előtti rendszernél is eléggé sokkal jobbnak ítélik az emberek a mostani rendszert.
Akármit is írnak mindenféle önjelölt "vátészek", ma MO-on az emberek jó része jobban - elegendő része sokkal jobban - él, mint 2010 előtt. Nem kell elhinni minden ostoba pletykát arról, hogy itt az emberek félnek, rettegnek... Majd 2018 tavaszán kiderül, hogy a fülke magányában mennyire rettegnek az emberek a mostani rendszerben / rendszertől. Csak nehogy meglepődjön a sok megélhetési rettegő...
Mi a jobban élés?
Az anyagi biztonság?
Azt sok féle pénzmennyiség mellett is el lehet érni.
Hiszen lényegében a bevétel/kiadási pénztárca mérleg a meghatározója hogy biztonságban vagy-e.
És főleg az emberen múlik.
Vagy a létbiztonság?
Mert az ma sokaknak nincs.
 
Utoljára módosítva:
Hogy miért?
Mert úgy politizál hogy amit tesz azt azonnal addig ismételgeti míg beleég az emberek agyába.
Gondolj bele volt vagy van...ez a rezsicsökkentés már rég ellehetett volna felejteni de, nem sulykolni kell folyamatosan. Az csekkeken rajta van hogy mennyit sporolt nekünk a kormány.
Egyik kormány sem csinálta ezt hoztak egy döntést és annyi magára hagyták ez most nem így van.
Segítik a kersztényeket ez megint jó pont mert azt látják az emberek hogy aha...inkább nekik mint a muzulmánokat.
Van roma önkormányzat ez is jó pont mert a cigány kisebbség lassan eléri a 10% létszámot nagyon fontos hogy kit támogat.
A fiatalokat meg nem annyira érdekli a politika, a cél a nyugdíjasok tömege.
A nagymagyarország rajongóknak itt a horthy kultusz, a zsidóknak meg itt van az Izraeli látogatás.
Most volt Tusványoson ez a fidesz stratégiai megbeszélés...eredménye az:
A külhoni fiatalok túlnyomó többsége a magyar nemzethez tartozónak érzi magát, ezért a kormánynak is egységes Kárpát-medencei térben kell gondolkodnia – mondta Balog Zoltán Tusványoson.
Szépen kijátszák a trianon kártyát de, ügyesen hogy nem ők azok akik ezt csinálják az emberek elvárása az.
Meg a sok konzultáció,,,folyamatosan nyomulnak nem hagynak egy pillanat szünetet sem.
Az ellenzék meg pénz nélkül csak kapkodja a fejét.

ha mindenki elégedett, jól érzi magát ez miért baj?
- "Van roma önkormányzat" ... sőt van Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat, Német Nemzetiségi Önkormányzat, Örmény Nemzetiségi Önkormányzat, Román Nemzetiségi Önkormányzat, Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat, Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
- most "volt Tusványoson..." most van Tusványoson ... holnap tart beszédet a magyar miniszterelnök
- "A külhoni fiatalok túlnyomó többsége a magyar nemzethez tartozónak érzi magát" ... remélem visszakapták a felmenőik után az állampolgárságot is
- "meg a sok konzultáció" ... tartja a kapcsolatot a polgárokkal, érdekli a polgárok véleménye, ezt is kevesen tartják tragédiának
 
Utoljára módosítva:
ha mindenki elégedett, jól érzi magát ez miért baj?
Mindenki elégedett? Igen volt ilyen korszak...
- "Van roma önkormányzat" ... sőt van Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat, Német Nemzetiségi Önkormányzat, Örmény Nemzetiségi Önkormányzat. Román Nemzetiségi Önkormányzat, Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat, Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
Arra írtam hogy azt mondtad hogy nem erodálódik a kormánypárt. Nekik nem számít hogy valaki emberileg milyen csak a hűség...hisz több milliárd a hiány.
most "volt Tusványoson..." most van Tusványoson ... holnap tart beszédet a magyar miniszterelnök
Ja...beszédet tart a miniszterelnök akkor bocsánat a nyelvtani hibáért....
- "meg a sok konzultáció" ... tartja a kapcsolatot a polgárokkal, érdekli a polgárok véleménye, ezt is kevesen tartják tragédiának
Na persze..az ilyesmi kérdések nagyon jók..:Akarja-e hogy a fidesz ismét választás nyerjen?
1.Igen mert ez szavatolja a biztonságomat
2. Nem , mert szeretnék burkában járni.
Kisarkítottam de, a kérdéseknek ez a lényege.
 
Mindenki elégedett? Igen volt ilyen korszak...
természetesen ott van az ellenzék aki hivatalból kell elégedetlenkedjen, csak az a valóság, hogy megmosolyogják őket ...a minap betelefonált az egyik néző az ATV -be és közölte, hogy felháborítónak tartja, hogy nem nőnek évről-évre a rezsiköltsségek mert ő ehhez szokott a szocialista kormányzás alatt és az úgy jó.

Arra írtam hogy azt mondtad hogy nem erodálódik a kormánypárt. Nekik nem számít hogy valaki emberileg milyen csak a hűség...hisz több milliárd a hiány.

nem a hűségről van szó ... az önkormányzatok vezetőit megválasztják, a közösség maga közül kiválaszt egy vezetőt, aki képviseli ...szerintem tökéletesen képviseli az említett közösséget, akkor csodálkoznék ha nem tűnne el semmi.


Na persze..az ilyesmi kérdések nagyon jók..:Akarja-e hogy a fidesz ismét választás nyerjen?
1.Igen mert ez szavatolja a biztonságomat
2. Nem , mert szeretnék burkában járni.
Kisarkítottam de, a kérdéseknek ez a lényege.

nem túloztál el semmit, ugyanezt mutatják a mindennapi hírek, csak nem szabad eltitkolni a polgárok előtt, el kell magyarázni miért van rendkívüli állapot franciaországban, miért vannak terrorellenes razziák Londonban ....
 
természetesen ott van az ellenzék aki hivatalból kell elégedetlenkedjen, csak az a valóság, hogy megmosolyogják őket ...a minap betelefonát az egyi néző az ATV -be és közölte, hogy felháborítónak tartja, hogy nem nőnek évről-évre a rezsiköltsségek mert ő ehhez szokott a szocialista kormányzás alatt és az úgy jó.
Demagógia.
Ezért jó ha az alkalmazottaknak nem kell emelni a bért és a gépek berendezések is örökké tudnak ,javítás nélkül működni.
Persze örüljünk hogy nem emelkedik a költség ezzel semmi bajom.
nem a hűségről van szó ... az önkormányzatok vezetőit megválasztják, a közösség maga közül kiválaszt egy vezetőt, aki képviseli ...szerintem tökéletesen képviseli az említett közösséget, akkor csodálkoznék ha nem tűnne el semmi.
Ez pedig a hűség.
Ha nem az lenne akkor már megindult volna a büntető feljelentés hűtlen kezelés miatt.
nem túloztál el semmit, ugyanezt mutatják a mindennapi hírek, csak nem szabad eltitkolni a polgárok előtt, el kell magyarázni miért van rendkívüli állapot franciaországban, miért vannak terrorellenes razziák Londonban ...
Mit csináljak a Londoni, párizsi dolgokkal?
Majd megoldják konzultáció nélkül is, hisz nem kell a szájukba rágni hogy ezt szabad ezt nem szabad
 
Ezt nem is értem. Ki él jobban?
Azt írod, az emberek jó része - honnan ez a magabiztosság? Adatok?
Kedves gagamail. Ha nem becsukott szemmel jársz, és nem csak a kesergő, nemzethalált vízionáló, "itt minden szar, sőt még szarabb" hangulatú ballib propaganda-irományokat tanulmányozod, akkor azt láthatod, hogy átlagban és többségben jelentősen(!!) nőtt a fogyasztás, a reál keresetek, a megtakarítások. Tehát a többségnek határozottan, sőt sokkal jobban megy. Ettől persze még lehet, hogy bizonyos megyékben, bizonyos településeken néhányan/többen rosszul/nagyon rosszul élnek, de a többség, (jellemzően a szaktudással, végzettséggel, horribile dictu diplomával rendelkezők) bizony határozottan jobban él. Márpedig a 2/3-hoz nem kell más, csak az a bizonyos 2/3-nyi szavazó, aki határozottan azt mondja, hogy "Csak vissza ne jöjjenek a 2010 előttiek! Jó ez így nekünk, ahogy van!".
Az mindenki számára nyilvánvaló tény, hogy a jelenlegi ellenzék (főleg azon része, amelyik 2010 előtt kormányzott, vagy valamilyen formában kötődik amazokhoz) totálisan lejáratta magát. Ez persze a jelenlegi töketlenkedésükkel még tovább folytatódik. A "maradék" (pl. a jobbik) pedig csak kínlódik. (A jobbikot nagyjából a szavazók 10%-a veszi komolyan, vagy egyszerűen csak "jobb híján" szavaz rá. Nem kér a 2010 előttiekből sem, meg a mostaniakból sem, de ez így "karcsú", ahogy mondani szokták.)
A jelenlegi ellenzéket minősíti, hogy a kormánykoalíció még mindig olyan támogatottsággal bír, amilyennel.
 
Mi a jobban élés?
Az anyagi biztonság?
Azt sok féle pénzmennyiség mellett is el lehet érni.
Hiszen lényegében a bevétel/kiadási pénztárca mérleg a meghatározója hogy biztonságban vagy-e.
És főleg az emberen múlik.
Vagy a létbiztonság?
Mert az ma sokaknak nincs.

Mennyi az a sokaknak? Mert 10-ből 2 is lehet sok, meg 8 is. Ugye érzed, hogy ha 10-ből 2 létbizonytalanságban él, 8 pedig biztonságban, akkor elmondhatjuk, hogy a többség létbiztonságban él?
Az pedig, hogy nőtt a fogyasztás, bizony - akár hogy is fáj ez egyeseknek - azt jelenti, hogy "az emberek" többet költenek, márpedig - az én ostoba, buta agyammal - csak egyet jelenthet: többet keresnek. (Több a jövedelmük, több marad náluk, amit elkölthetnek.)
 

Hírdetőink

kmtv.ca

kmtv.ca

Friss profil üzenetek

Sziasztok! Régen jártam erre, kérdezném, hogy lehet-e írást felrakni, és ha igen, akkor hogyan?
Köszönöm!
alexinho04 wrote on MEVA72's profile.
Szia! Köszönöm szépen hogy feltöltötted az Agota Kristof: Trilógia könyvet!
GyulusH45 wrote on szeged's profile.
Helló! -egy régi számra : "Ölelj ölelj "c. megtudnád szerezni a stílust pa600-ig-és feltöltenéd ? Üdv :Gyulus
Midi dalok, zenészek!

Statisztikák

Témák
36,980
Üzenet
4,511,313
Tagok
597,409
Legújabb tagunk
Ale123
Oldal tetejére