Egy gondolat a zsarnokságról

Igen, ahol zsarnokság van, ott zsarnokság van. Nevezzük bárhogyan, illessük bármilyen álnévvel, legyen az álnév történelmi vagy szociológiai, a tautológia áll: ahol zsarnokság van, ott zsarnokság van, s ezzel mindent el is mondtunk.

Magyarországon ma zsarnokság van, akárhogyan nevezzük is. Egy zsarnok uralkodik felettünk – akárminek nevezzük is.
(...)
A zsarnokság ismerős fogalom. Tyrannia – mondták a görögök. A tyrannia feje a tyrannosz, a zsarnok. Sokféle zsarnokság van, ahogy többféle zsarnok is. Lehet zsarnok egy családapa, egy gyülekezet vezére, de akár egy tanár is. A zsarnokság alapképlete azonban a politikai zsarnokság. Platón szerint ez minden politikai rendszer legrosszabbika. A zsarnok, így Platón, a demokrácia szülötte, mivel népvezérként kezdi, talpnyalókat gyűjt, eleinte rokonszenvet kelt, míg teljhatalmat szerezve emberből farkassá nem változik. Száműzetésbe kényszerít, s mindenkit rettegésben tart (végül ez is lesz a veszte).
Mint az írásból kitűnik, a zsarnok „típusa” nem korhoz kötött, hiszen minden zsarnok talpnyalókkal veszi körül magát, félelmet és gyűlöletet kelt, uszít a gazdagok vagy a szegények, az elégedetlenkedők, a kisebbségek ellen, mindenféle szabadság ellensége, a jobbakat száműzetésbe kényszeríti, emberből farkassá változik, s alkalomadtán gyilkol is.
Minden hasonlóság ellenére azonban a zsarnokság keletkezése, a zsarnok felemelkedése, működése, nagyon különböző lehet. Válhat zsarnokká egy legitim királyi sarj, egy hadsereggel trónra emelt császár, egy puccsista, egy forradalom vezére. Egyeduralmuk fenntartására mindezek különböző eszközöket használnak. De mind rettegést keltenek, s körülveszik magukat talpnyalókkal. Ha van rá idejük, akkor talpnyalóiknak földet, vagyont, rangot, aranyat, címeket, kegyeket adományoznak, de mindenek felett hatalmat, saját teljhatalmuk árnyékait. Ellenvéleményt nem tűrnek, illetve az ellenvéleményt hangoztatókat megrágalmazzák, bebörtönzik, száműzik, megöletik.
A XX: században, az első világháború után a zsarnokok új típusa jelent meg. Az egyeduralom diktatúrává alakult, többek között totális diktatúrává. Velük párhuzamosan a zsarnokság régebbi formái is tovább éltek mint a katonai diktatúra, vagy legalábbis a hadsereg által megszerzett és fenntartott diktatúra (Latin-Amerika, Spanyolország, Görögország, Portugália).
Melyek a sajátosságai a zsarnokság huszadik századi diktatúraformájának? A diktátor, akár forradalom, puccs, katonai manőver juttatta is a hatalomra, a hatalmat erőszakkal ragadja meg és azzal is tartja fent, kisebb vagy nagyobb terrorral, ahogy a helyzet éppen megkívánja. Az ősi modell a jakobinus diktatúra, mellyel „a nagy forradalmat elárulták”, azaz ellentétére fordították. Ez az első, de koránt sem utolsó eset (a kifejezés, „elárult forradalom”, különben Trockijtól származik).
A jakobinus diktatúra ismétlőivel tele van a XX. század. Mint említettem, szélsőséges esetük a totális diktatúra: a fasiszta (Mussolin- féle), mely eleinte nem teljesen totális, majd a totális diktatúrák alaptípusai, a bolsevik és a náci.
Minden modern, XX. századi diktatúra közös vonása, hogy osztálytársadalmakban születnek. Egy osztálytársadalomban ugyanis nem lehet általános választásokon kizárólagos hatalomra jutni, vagy ha igen, nem lehet kizárólagos hatalomban maradni. Az osztálytársadalmakban, amennyiben van szavazati joguk, a polgárok többnyire osztályérdekeik mentén szavaznak. Így nehéz egy diktatúra kialakítása a hatalom erőszakkal való megszerzése nélkül. Ez még az autokráciák esetében is így volt, mint Magyarországon, ahol a kormányzót senki meg nem választotta, s „puccsal” került hatalomra, de erős nagybirtokos, burzsoá és paraszti érdekvédelem miatt az ország nem alakulhatott totális állammá.

Diktatúrát szavazatokkal megszerezni és megtartani osztálytársadalmak idején éppen az osztályérdekek mozgósító hatása következtében nem megy. Legjobb példa erre Nagy-Britannia vagy akár Franciaország. Nagy-Britanniában sosem esett választás diktátorra, úgyszintén Franciaországban, legalábbis Napóleon óta nem. Szintúgy nem kerülhet sor diktátorok megválasztására az Egyesült Államokban és Svájcban, tekintettel az ősi, azaz emberek tudatába is beírt alkotmányra, melyet valóban márványba, nem csak a márványnak kinevezett homokba véstek.
Mindezt csak azért írtam (javítsanak ki a történészek), hogy megértsem azokat, akik nemcsak Orbánban, hanem Erdog˘anban vagy Putyinban sem tudnak diktátort látni. Hogyan is? Hiszen megválasztották őket! Nem is egyszer, méghozzá többször, mi több, általános választójog alapján titkos szavazással! Ők kapták a többséget, ez tehát demokrácia. Vannak ellenzéki pártok Magyarországon? Ott ülnek a parlamentben! Tüntetni is szabad, nem igaz? Vannak ellenzéki lapok, még ha csak egy is, az is valami, van egy államilag nem kontrollált rádió, ha csak egy is, az is valami. A nyugat-európai agy (észlelés) számára egyetlen diktatúra van ma a világon: Észak-Korea. S talán még Kuba? Hozzáférhető-e Magyarországon az internet? Persze hogy hozzáférhető. Akkor hát mi a baj? Ők nem értik. Sokan közülünk sem értik. (Magam részéről ehhez csak azt tenném hozzá, hogy a Kádár-diktatúra alatt könnyebb volt hozzáférni alternatív, ellenzéki információhoz, mint manapság. Anyukám például csak a Szabad Európát hallgatta, ezt nevezte „a”’ rádiónak. Hogy „mit mondott a rádió”, az ő szájából azt jelentette: „mit mondott a Szabad Európa”. Ma nincs Szabad Európa, ahogy szabad Magyarország sincsen.)

Az utolsó évtizedekben, egyes helyeken hamarább, másutt később, de megváltozott a zsarnokság természetrajza. A zsarnokoknak már nincs szükségük arra, hogy erőszakkal szerezzék meg a hatalmat. Manapság választással, a többség „akaratából” kerülnek hatalomra és maradnak, megint a többség akaratából, hatalomban esetleg évtizedekig, esetleg egészen a halálukig, mint számos afrikai „független” zsarnok. Tekintsünk csak végig az országokat! Irántól Venezueláig minden zsarnok, még egy totalitárius rendszer diktátora is, választásról választásra kerül/marad hatalomban. Szaúd-Arábiában is vannak általános választások. Ettől demokrácia?
*
Orbán nem kivétel, hanem a szabály. Pillanatnyilag éppen Erdog˘ant másolja. Ami Erdog˘annak Gülen (ő szervezte meg az állítólagos puccsot, ő szervez minden tüntetést, ellenállást, ő áll minden ellenzéki újság, mi több, újságcikk mögött), az Orbánnak Soros. De még Gülent sem fogja az a galád Amerika jövendő gyilkosainak kiszolgáltatni! Soros pedig a „végén” (kinek a végén?) mégis csak nevetni fog.
Lehet, hogy az utánzás folytatódik? Hátha Orbán is meg fog szervezni egyik modellje, Erdog˘an nyomán egy jó kis puccsot maga ellen, vagy legalábbis azt állítani (hazudni persze), hogy efféle készül, úgy, hogy példaképéhez hasonlóan az egész ellenzékre lecsaphasson?

Tehát ha végigtekintünk a mai egyeduralmak kisszerű vagy kevésbé kisszerű zsarnokain, látni fogjuk, hogy a régi modell (erőszakkal magunkhoz ragadni a hatalmat, egypártrendszer) ma már csak ott létezik, ahol 1950–60 idején is létezett. Azaz még a régi kor maradványa. Ha megdöntik a régi típusú zsarnokot (például Aszadot), akkor jönnek majd a korszerű zsarnokok.
Mi tette az újszerű zsarnokságot lehetővé? Az, hogy az osztálytársadalmak tömegtársadalmakká alakultak. Ez a folyamat, mint Arendt már réges-régen kimutatta, minden totális államban gyorsan és erőszakkal lejátszódott, így például minden szovjet megszállás alatt álló kelet-európai országban, többek között Magyarországon is. De a folyamat lejátszódott békésen, lassan és fokozatosan a kontinentális Európa minden országában.
A tömegtársadalomban nincsenek osztályok, a szegényeknek nincs osztályérdekük vagy „osztálytudatuk”, aminek alapján közösen felléphetnének. Az általános választások eredményében tehát az osztályérdek nem játszik szerepet, azaz a döntés kevésbé racionális (egy érdek lehet rokonszenves vagy utálatos, de attól még racionális). A totalitárius pártok megtalálták az eszközt a tömegtársadalom kezelésére: ez az eszköz nem más, mint az ideológia. Egy ideológia Európában már az első világháború után minden politikai erő rendelkezésére állt: a nacionalizmus. Ekkor alakultak ki a nemzetállamok, s akkor lesz az európai népek vallása a nacionalizmus, és az európai népek istene a nemzet.

De egyedül ez az ideológia egy totális rendszer fenntartására alig volt elégséges. Kizárólag Mussolini fasizmusának látszott egy ideig elegendő lenni. Mind a náci Németország, mind a bolsevik Szovjetunió új ideológiai fegyvereket kovácsolt, jobboldali és baloldali ideológiai fegyvereket. A totális társadalmak domináns ideológiája mindig követi a Robespierre kitalálta mintát: a terror gyakorlásához az szolgáltatja az eszmei igazoláson túl a személyes motivációt, hogy a terror gyakorlói magukat erényesnek tudják.
A poszttotalitárius európai társadalmak mind tömegtársadalmak. A tömegtársadalmakban a jogállamiságot képviselő pártok (s azok első emberei) általános választójog alapján időszakonként megtartott legális választásokon kapnak felhatalmazást kormányzásra. Hasonlóképpen a tyrannusok is általános választásokon győznek s ismételt, legális általános választásokon őrzik meg és teszik legálisan leválthatatlanná az önkényuralmat (a választási csalásokat zárójelbe teszem).
Hogyan szerzik meg a tömegtársadalmakban a pártok a kormányzáshoz szükséges többséget? Ideológiával. Mutasd az ideológiádat, s megmondom, ki vagy! Hogy mihez, milyen célból szerzi meg egy párt a hatalmat, azt a párt ideológiájából s annak terjesztéséhez használt eszközökből lehet lemérni.

Egy tömegtársadalomban minden párt populista, mivel mindegyik a többséget óhajtja ideológiák segítségével megszerezni. Akiket manapság populistáknak nevezünk, azok szélsőjobboldali vagy szélsőbaloldali ideológiákkal mozgósító pártok és vezetők. Az eszközeiket a totalitárius államok ideológiai eszköztárából válogatják: etnikai nacionalizmus, rasszizmus egyfelől, antikapitalizmus, „antiglobalizáció” másfelől. A jogállamiságot, a szabadságjogokat védelmező, liberális demokratikus pártok is támaszkodnak a nemzeti érzésekre (ki erre, ki arra a nemzeti hagyományra), s középpontba állítják a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését (ki így, ki amúgy), s kormányzatra jutásukhoz többek között számos betarthatatlan ígérettel, hamis remények felkeltésével szerzik meg a szükséges többséget. Másként ugyanis nem lehet. De sosem állnak elő olyan ideológiával, mely megbonthatná a jogrendet, s tiszteletben tartják a hagyományos alkotmányt.
*
Ne tévedjünk: csőcselék mindig van és mindig lesz. Ismerjük őket Arisztophanész komédiáiból, Shakespeare tragédiáiból. A modern világban Hegel „Pöbel”-nek nevezte őket, Marx „lumpenproletároknak”. Mindegy. Vannak olyan emberek, akik hajlamosak gyűlöletbeszédre és erőszakos akciókra kiszemelt áldozatok ellen, ha ezt megparancsolják nekik, vagy ha ezért jutalmat remélhetnek. Cinikusan vagy gyűlöletből, ez ebből a szempontból mindegy. A XXI. században, a totális államok hagyományaképpen a „randalírozás” erény, akár hőstett is.
(Mindez nem az általános választójog ellen szól. A kvalifikált, azaz korlátozott választójog számtalan gondolkodó, mérlegelő vagy osztályérdekét racionálisan képviselő választót – például nőket – zárt ki a választópolgárok sorából.)
A totális rendszerek sajátsága, hogy csőcselékké változtatja a lakosság olyan rétegeit is, melyek erre korábban hajlamot nem mutattak. Thomas Mann a nácizmust „söpredékuralomnak”, a kommunizmust „csőcselékuralomnak” nevezte. A „proletárdiktatúra” lényege – többek között – valóban az, hogy csőcselékuralom. Minél nagyobb a terror, minél erősebb a félelem, annál szélesebb lesz a csőcselék réteg, minél kisebb, száma egyre inkább csökken.

Ahol zsarnokság van, ott zsarnokság van. Az Orbán-rendszer zsarnoki rendszer (nevezzük akárhogy). Arra a kérdésre, miért és hogyan jött létre, nem térek ki. Számos fontos, érdekes elemzés jelent meg politológusok tollából erről a témából. Csak annyit jegyzek meg, hogy bár Orbán Viktor általános választás révén jutott hatalomra, de azért nem a csőcselék segedelme nélkül. 2006 szeptemberében a csőcselék támadta meg a televízió épületét. Hogy milyen része volt ebben és egyéb akkoriban gyakori erőszakos akciókban a hatalomra törő pártvezérnek és pártnak, azt nem tudjuk. De azt igen, hogy a sikeres destabilizáció választási győzelmük egyik feltétele volt.
De mivel igazolom, hogy nálunk zsarnokság van? Mire alapozom ezt a kijelentést? A zsarnok szavaira. Orbán Viktor ugyanis sosem titkolta, hogy mi saját rendszerének lényege. S azt sem, hogy sírig tartó uralmat képzel el magának.
Hogyan írta le Orbán Viktor saját rendszerét? 1. Központi erőtér, 2. illiberális demokrácia, 3. etnikai homogenitás.
*
Kezdjük a központi erőtérrel. Bizonyára ma már kevesen vannak, akik olvasták Lenin összes műveit. De ha akadnak néhányan, talán emlékeznek a kommunista párt szervezeti szabályzata körüli vitára, egy vitára, melyben sor kerül a mensevik (szociáldemokrácia) és a bolsevik frakció szétválására. Lenin a „demokratikus centralizmus” mellett érvelt, minthogy csak egy efféle szervezettel lehet a párt olyan fegyelmezett, mint egy hadsereg, sikeres az ellenség elleni harcban s a hatalom megszerzésében. Ha elolvassák, látni fogják, hogy ez az Orbán-féle „centrális erőtér” első megfogalmazása.
Folytassuk az illiberális demokráciával. Ez először a Duce ötlete volt. Több mint egy századdal Orbán előtt már kijelentette, hogy a liberalizmus halott. (Annak idején Roosevelt szállt vele szembe.) Az „illiberális demokrácia” ugyanakkor pontos leírása a zsarnokság posztmodern formájának. Minden kormány demokratikus, ha megválasztják, nemde? De attól még nem kell a szabadságjogokat, a pluralizmust, a fékek és ellensúlyok rendszerét, az emberi jogokat tiszteletben tartani? Persze hogy nem, mert mi „illiberálisak” vagyunk. Igaz, még ezt a kifejezést sem Orbán találta ki, mivel először a Muszlim Testvériség egyiptomi választási győzelmekor alkalmazták.

Különben is, mára már minden tyrannia demokrácia. Ez sem tegnap kezdődött, hiszen ifjúságunk idején már azt tanították nekünk, hogy a proletárdiktatúra az igazi demokrácia, nem pedig a burzsoá, „formális” demokrácia. Nos, a mi mai demokráciánk nem formális, de nem ám.
Etnikai homogeneitás. Ez egy ideológiai fegyver a szélsőjobb fegyvertárából. Ezzel a fegyverrel könnyű a kirekesztés. Azt mondják, hogy ez nem fegyver, hanem fal – méghozzá az „illegális bevándorlók” ellen emelt fal. Csakhogy ezt a falat a nevezett zsarnok már korábban a „belső ellenség” ellen kiépítette. Falat emel mindenki ellen, aki nem őt támogatja, minden baloldali, minden liberális, minden ellenzéki ellen, merthogy ők nem tartoznak az etnikailag homogén magyarsághoz, mivel azok, akik nem őt támogatják, nem magyarok.
Nos ez az utóbbi a magyar tyrannus mindig bevetett, használt fegyvere. Minden ellenzékit „kívülről” igazgatnak, mind lényegében hazaáruló, egyetlen civil szervezet sem magyar.

Kinek van helye Magyarországon? Annak, akit a főnök erre érdemesnek ítél, aki az ő híve, talpnyalója. Annak adományozza a birtokokat, kastélyokat (ma már gyárakat is), ahogy minden abszolút uralkodó tette. Nevét pedig milliárdjainkból hatalmas presztízsberuházásokkal akarja megörökíteni, mint a keleti despoták.
A magyar egyeduralkodó eszköztára azonban nem fix, azaz Orbán nem tartozik – az etnikai nacionalizmus kivételével – az ideológiailag következetes diktátorok közé. Bármely ideológiai eszközt bevet, felhasznál, ami a hatalmát szolgálja, bármely hazugságot kitalál, bármely fantasztikus összeesküvés-elméletet fantáziál a „szent” cél érdekében. (A Soros-plakátokat látva eszembe jutott Hitler állítása, hogy a zsidók robbantották ki a második világháborút. Ezt el is hitték neki az összes csőcselékjelöltek.) Orbán egyedüli célja saját hatalmának maximálása, kerül, amibe (nekünk) kerül. Ez végtelen folyamat. A hatalomból, tudjuk, sosem lehet elég, mindig lehet több és több. A hatalom nem olyan, mint a szex vagy a pihenés, itt nem lehet kielégülni. Ahogy a birtoklásban sem. Ha jól értem jelenlegi zsarnokunkat, neki a vagyon sem az élvezet, hanem a hatalom célját szolgálja.

Arra a kérdésre nem akarok választ adni, hogy mi (ki) fog ennek a zsarnokságnak véget venni. Foglalkoznak ezzel eleget a politikusok. Én, mondhatnám, Ady-párti vagyok. Hogy is fejezte ő ki magát? „Rákóczi, akárki, / jöjjön valahára: / Kígyóinknak, Esze komám, / lépjünk a nyakára”.

Heller Agnes

Heller Agnes.jpg
 
Mennyi az a sokaknak? Mert 10-ből 2 is lehet sok, meg 8 is. Ugye érzed, hogy ha 10-ből 2 létbizonytalanságban él, 8 pedig biztonságban, akkor elmondhatjuk, hogy a többség létbiztonságban él?
Az pedig, hogy nőtt a fogyasztás, bizony - akár hogy is fáj ez egyeseknek - azt jelenti, hogy "az emberek" többet költenek, márpedig - az én ostoba, buta agyammal - csak egyet jelenthet: többet keresnek. (Több a jövedelmük, több marad náluk, amit elkölthetnek.)
Nagyon úgy néz ki hogy így van ahogy írod az ellenzék meg csak néz hogy hova tünt a vonat...?
Nagyon leragadtak a 90-es évek politizálásban. Megváltozott a világ és a fidesz még csak ezután fog beindulni.
Annak a nyitottságnak ahogy a 20 évvel ezelött politizáltak vége.
Nem tudom elképzelni azt hogy egy kormányfő elmondja hogy milyen választási trükköket tettek annak az érdekében hogy megtévesszék vagy maguk felé formálják a közvéleményt.
Gyurcsány is elmondta hogy a Kövér féle köteles beszéd mekkora segítség volt nekik, ráaádásul ő még őszintén elmondta hogy mi a baj az MSZP-vel és ez meg kikerült de , ez kinek volt érdeke?
A fidesz azonnal lecsapott rá és mozgosította a háttérembereit és megindultak a tüntetések.
Az mszp csak nézett mint rozi a moziban nem volt ehhez hozzászokva, azóta is csak néz.
a jobbik az nem oszt nem szoroz.
 
A zsarnokságról...
A 24.hu információja szerint péntekre virradó éjszaka kiszálltak a rendőrök annak a 18 éves fiatalembernek a lakására, aki szólt a BKK-nak, hogy annyira béna webes jegyrendszert csináltatott, hogy 50 forintért is lehet rajta venni bérletet.
Egyelőre úgy áll a dolog, hogy az a hibás, aki észreveszi, hogy valami elromlott, és azt büntetik meg, aki szól, hogy könnyű ebben az országban az államot meglopni
Nekem ez jött le a cikk kapcsán.
 
A zsarnokságról...
A 24.hu információja szerint péntekre virradó éjszaka kiszálltak a rendőrök annak a 18 éves fiatalembernek a lakására, aki szólt a BKK-nak, hogy annyira béna webes jegyrendszert csináltatott, hogy 50 forintért is lehet rajta venni bérletet.
Egyelőre úgy áll a dolog, hogy az a hibás, aki észreveszi, hogy valami elromlott, és azt büntetik meg, aki szól, hogy könnyű ebben az országban az államot meglopni
Nekem ez jött le a cikk kapcsán.
Ez a történet nem ilyen egyszerű.
A fő gondom ezzel a "hekkerrel" az, hogy nem az érintettnek szólt a gondokról, hanem ország-világ elé tárta a hibákat és a lehetséges visszaélési módokat.
Ez nagyjából olyan, mintha kiállnék a főtérre, és ordítoznék, hogy Béla nyitvahagyta a lakását, ott van szabadon a plazmatv, hifitorony, mosogatógép, készpénz a prnacihában... Ahelyett, hogy csak Bélának szólnék.
Tehát egy kicsit megint "messzebbről, nagyobb látószögben" kellene szemlélni ezt a dolgot.
Amúgy persze az is igaz, hogy a BKK és a T is eléggé bénán kezelte ezt a dolgot.
 
A fő gondom ezzel a "hekkerrel" az, hogy nem az érintettnek szólt a gondokról, hanem ország-világ elé tárta a hibákat és a lehetséges visszaélési módokat.
A fiút ezután megszólaltatta az RTL Klub Híradója, ő pedig elmondta, hogy az e-mailt pedig két perccel azután elküldte a BKK-nak, hogy felfedezte a biztonsági rést. Korábban már más állami cég figyelmét is felhívta hasonló hibára, de akkor megköszönték neki az észrevételt. Hozzátette, etikus hekkernek nevezni is túlzás, semmilyen, a témát érintő képzettsége nincs, hobbiszinten foglalkozik honlapokkal. „Az én célom az volt, hogy jobbá tegyék a szolgáltatást és javítsák a hibákat, nehogy valaki kihasználja ezt, és féláron kezdjen bérletet árulni a saját hasznára” – magyarázta a szándékait. Péntek óta a BKK-nak már több levelet is írt, hogy Dabóczi közlésének megfelelően tényleg feljelentették-e, de ezekre az e-mailekre senki nem válaszolt.

A fiú egyébként egyetemre készül. Feljelenteni már csak azért is abszurd lépés, mert háromszáz kilométerre él Budapesttől.
 
A részleteket nem ismerem pontosan, de az egészen biztos, hogy szinte az e-bérlet/e-jegy elindulás után megjelentek a neten a hekkelésről szóló tartalmak, tehát elég gyorsan kikerült a közvélemény elé. (Nem pár nap múlva, ahogy rémlik...)
 
A fiút ezután megszólaltatta az RTL Klub Híradója, ő pedig elmondta, hogy az e-mailt pedig két perccel azután elküldte a BKK-nak, hogy felfedezte a biztonsági rést. Korábban már más állami cég figyelmét is felhívta hasonló hibára, de akkor megköszönték neki az észrevételt. Hozzátette, etikus hekkernek nevezni is túlzás, semmilyen, a témát érintő képzettsége nincs, hobbiszinten foglalkozik honlapokkal. „Az én célom az volt, hogy jobbá tegyék a szolgáltatást és javítsák a hibákat, nehogy valaki kihasználja ezt, és féláron kezdjen bérletet árulni a saját hasznára” – magyarázta a szándékait. Péntek óta a BKK-nak már több levelet is írt, hogy Dabóczi közlésének megfelelően tényleg feljelentették-e, de ezekre az e-mailekre senki nem válaszolt.

A fiú egyébként egyetemre készül. Feljelenteni már csak azért is abszurd lépés, mert háromszáz kilométerre él Budapesttől.
Amúgy egy kicsit ez megint jó valamiféle terelésnek... Fontos dolgokról.
 
Amúgy egy kicsit ez megint jó valamiféle terelésnek... Fontos dolgokról.
A programozó céget és a BKK-t mármint a netoldalukat elsöpörte a népharag....
Igen a fiatalok is aktívak CSAK ne kelljen kimozdulniuk, elgondolni azt mi lenne ha nem személyesen kellene szavazni hanem elektronikus módon!
 
Mennyi az a sokaknak? Mert 10-ből 2 is lehet sok, meg 8 is. Ugye érzed, hogy ha 10-ből 2 létbizonytalanságban él, 8 pedig biztonságban, akkor elmondhatjuk, hogy a többség létbiztonságban él?
Az pedig, hogy nőtt a fogyasztás, bizony - akár hogy is fáj ez egyeseknek - azt jelenti, hogy "az emberek" többet költenek, márpedig - az én ostoba, buta agyammal - csak egyet jelenthet: többet keresnek. (Több a jövedelmük, több marad náluk, amit elkölthetnek.)
Én ott arról beszéltem mi az hogy jobban él?
Mi az anyagi biztonság és mi a létbiztonság kérdeztem?
Látom te kizárólag a pénzen a fogyasztáson át tudod értékelni és mérni az anyagi biztonságot.
Holott az anyagi biztonság az a kiadás/ bevétel mindenkori egyensúlya.
Legyen amire kell és ne költs többet.
Ezt nem látom most.
Amire kellett mindég megvolt.
Adósságot sose csináltam ez az anyagi biztonság.
A létbiztonság ennél összetettebb.
egyik összetevője a jövő kiszámíthatósága a tervezhetőség.
Ez nincs.
A létbiztonsághoz tartozik még a közbiztonság.
Ez se túlzottan jó.
Hogy a magántulajdonod biztonságban legyen akár az államtól is,ez is létbiztonság
Ez egyáltalán nincs biztonságban.
Létbiztonsághoz tartozik még a hatóságok indokolatlan zaklatása.
Itt gondolj a NAV mint rendszabályozó ijesztő eszköz,ha szólni mersz.
Itt van még bíróságok, az ügyészség kiegyensúlyozott működése.
Ez egyáltalán nincs meg.
A nekik jófiúkat kimenti. A számukra nem tetszőt,elítélik vagy rángatják.
Épp most írtatok a BKK szoftverjének hibáját feltáró magánszemélytől.
Megrángatják köszönet helyett.
Autósok elleni rendőri pénzbeszedési akciók.
Ugyanakkor a közbiztonság a villamoson a buszon még a buszsofőrök védelmében sincs.
Hol itt a létbiztonság?
Kicsit keverted az anyagi biztonságot és a létbiztonságot is
 
Utoljára módosítva:
Te kevered. A létbiztonság és a közbiztonság két külön dolog.
A létminimum sem arról szól, hogy mennyi esélyed van, hogy kinyír valami sorozatgyilkos, hanem hogy mennyi "lé" kell egy meghatározott minimális életszínvonalhoz.
De kár ezt ragozni, az emberek nagyrésze jobban él, mint 8 éve.
Ja, és amúgy ha már felhoztad, a "közérzete" is jobb a többségnek, mint 8 éve.
 
Nincs szükségem arra, hogy a nekem tetsző véleményeken hízlaljam az enyémet. Megy ez önállóan is - elég látnom a képet Erdogánról és Orbánról, és elég hallani, mit mond. A véleményem valóban elutasító.

Budapestnek biztosan nem jobb a közérzete, hiszen 64 %-uk leváltaná a Fideszt. Budapest rengeteg szavazóképes áll.polgár!

Ez azonban egy dolog. A másik - csak arról írsz, hogy a többség jobban él.
DE, ha kipakolom a szomszéd lakását, és ezt meglátják mások, akkor ez nem gond - feltéve, ha nekik is adok belőle? Te azok között mozogsz, akik között szétosztottak ezt-azt, én azok között, akik a szomszéd szerepét kapták.

S amit konkrétan bűnnek tartok, az a tanulás, a tudás rangjának csökkentése. Nem Orbánékkal kezdett erodálódni a műveltség megbecsülése, de hatalmas lépésekkel segítették hozzá az országot ahhoz, hogy a pénz, a vagyon legyen meghatározó. A kőműves egy hatjegyű számot nem tudott leírni, amikor nyugtát kértem, de az autója hétnyelven beszélt. S a munkaerő-piac átalakítása miatt ez tovább erősödik, ehhez csapjuk hozzá még az oktatási rendszer átalakítását is, ami megint csak azoknak kedvez, akik ugyan nem elég erősek fejben, de úgy tudnak vízvezetéket szerelni, hogy az csoda.

Mielőtt félremagyarázza bárki - nem gondolom, hogy egy kétkezi munkából élő "honfitársam" alacsonyabb rangú lenne, mint egy szellemi "munkás". Szó sincs róla! Azt viszont tudom, látom, hallom, tapasztalom, hogy a szűkebb ismeretkörrel rendelkezőknek (s ez tetszik vagy sem, tömeget vizsgálva az iskolázottságtól is függ) sokkal könnyebb beadni az aktuális mumus témát, mint a tájékozottaknak, írom úgy, ahogyan látom - sokkal könnyebb megvezetni őket. Ráadásul mivel maguk is a pénz bűvöletében élnek, ugyanezt értékelik egy másikban is, az igényszint tovább zuhan.

A szocializmusban a tanulás fontos volt. Ma másodrangú. Anno abban az egy tv-csatornában vetélkedők voltak, ismeretterjesztő műsorok és sok más. Ma igénytelen riheg-röhög-elfőzöcskél-küldjsmst műsorokkal van tele. Brrr ... Ezért a pihekönnyű, s egy ország jövőjét lebontó értékek mentén működő világért érzem magam itt rosszabul, mint ott.
 
Te kevered. A létbiztonság és a közbiztonság két külön dolog.
A létminimum sem arról szól, hogy mennyi esélyed van, hogy kinyír valami sorozatgyilkos, hanem hogy mennyi "lé" kell egy meghatározott minimális életszínvonalhoz.
De kár ezt ragozni, az emberek nagyrésze jobban él, mint 8 éve.
Ja, és amúgy ha már felhoztad, a "közérzete" is jobb a többségnek, mint 8 éve.
Első mondatod azt mutatja nem voltál képes megérteni mit írok.
Mint az életnek a legfontosabb dolga a biztonságról írtam.
A két fogalmat nem mostam össze az két különböző dolog.
Ezt nem vetted észre hogy külön kezelem de közöttük és kapcsolat van.
Előbb leírtam az anyagi biztonságot aztán leírtam a létbiztonságot.
Külön külön, de közöttük és kapcsolat van.
Kell az anyagi biztonság de az nem a pénzmennyiségtől függ.
Kell a létbiztonság, ami a megszerzett anyagi biztonság maradéktalan élvezéséhez és folyamatosságához szükséges.
A létminimumról pedig nem beszéltem minek kevered bele mintha én mondtam volna!!
Életszínvonalról se beszéltem azt is te mondod.
A létminimum és az életszínvonal nagyon elvont fogalom .Nem kell itt róla beszélni.
Mivel azok számszerűségi mutatók önkényesen felvett mérték.
Az a te világod mindent pénzmennyiségben mérni.
Hisz alap gondolataim a létbiztonságról és anyagi biztonságról szól.
Együtt kézen-fogva adják a biztonságot az életükben.
Ám ha direkt nem akarod érteni ne is válaszolj.
 
Utoljára módosítva:
Nem is tudom hova tegyem.
Itt egy interview Kovács Zoltánnal, talán meglesz nemsokára magyarul is.
-
Erdeke, hogy Orbán Sajto-minisztere csak tömondatokban és arogánsan képes válaszolni
-
http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-07/zoltan-kovacs-ungarn-minister-eu-ngos
-
Azért azt se vedd készpénznek, amit ez az oldal ír! Kellő szkepticizmussal kezeld!
Tudod, volt egyszer egy Teller levél! Amiről kiderült, hogy ordas hazugság. Meg még nagyon-nagyon sok "sajtó megjelenésről". (Minden oldalról, ez nyilvánvaló.)
Amikor csatlakoztunk az EU-hoz, sehol semmilyen pontban nem szerepelt, hogy ki kell nyitni a határainkat EU-n kívüli migránsoknak, nopláne kötelező jelleggel!
Nagyon gusztustalan ez a Warum verlässt Ungarn die EU nicht? "bekérdezés"! Kb ugyanolyan visszataszító, mint amikor Gyurcsány az "El lehet innen menni!"-vel fenyegetőzött.
 
Azért azt se vedd készpénznek, amit ez az oldal ír! Kellő szkepticizmussal kezeld!
Tudod, volt egyszer egy Teller levél! Amiről kiderült, hogy ordas hazugság. Meg még nagyon-nagyon sok "sajtó megjelenésről". (Minden oldalról, ez nyilvánvaló.)
Amikor csatlakoztunk az EU-hoz, sehol semmilyen pontban nem szerepelt, hogy ki kell nyitni a határainkat EU-n kívüli migránsoknak, nopláne kötelező jelleggel!
Nagyon gusztustalan ez a Warum verlässt Ungarn die EU nicht? "bekérdezés"! Kb ugyanolyan visszataszító, mint amikor Gyurcsány az "El lehet innen menni!"-vel fenyegetőzött.
Ezert tortenik a megbeszeles es a szavazas, Orban megszavazta.
A vilagba forognak az esemenyek, ezek szerint amit 30 eve alairtak ahoz nem lehet semmit tenni ,de elvenni es be nem tatani azt lehet.
 
Ezert tortenik a megbeszeles es a szavazas, Orban megszavazta.
A vilagba forognak az esemenyek, ezek szerint amit 30 eve alairtak ahoz nem lehet semmit tenni ,de elvenni es be nem tatani azt lehet.
Melitta, ha te kötsz egy szerződést - mondjuk, csak a példa kedvéért - egy partnerrel, hogy - mondjuk - bérbe adnak neked 10 évre egy medencés házat teljes "infotainment" infrastruktúrával, kéthetenkénti medence takarítással, hetenkénti háztakarítással, stb.stb., aláírod a szerződést, majd - mondjuk - egy év múlva közlik egyoldalúan, hogy "Bocsika, de át kellene költöznöd egy belvárosi szuterénbe" (tudod, pincelakás), ami 25 m2, betonpadlóval, egy szem lavórral, kicsit csótányos és penészes. Te ebben a helyzetben is azt mondanád, hogy "teljesen jogos, miért ne lehetne módosítani a feltételeken a megkérdezésem, beleegyezésem nélkül?"

És megint csak ismételni tudom, mert úgy tűnik, nem lépi át az ingerküszöböt: Orbán (és MO), nem a kötelező kvótát szavazta meg.
 
Melitta, ha te kötsz egy szerződést - mondjuk, csak a példa kedvéért - egy partnerrel, hogy - mondjuk - bérbe adnak neked 10 évre egy medencés házat teljes "infotainment" infrastruktúrával, kéthetenkénti medence takarítással, hetenkénti háztakarítással, stb.stb., aláírod a szerződést, majd - mondjuk - egy év múlva közlik egyoldalúan, hogy "Bocsika, de át kellene költöznöd egy belvárosi szuterénbe" (tudod, pincelakás), ami 25 m2, betonpadlóval, egy szem lavórral, kicsit csótányos és penészes. Te ebben a helyzetben is azt mondanád, hogy "teljesen jogos, miért ne lehetne módosítani a feltételeken a megkérdezésem, beleegyezésem nélkül?"

És megint csak ismételni tudom, mert úgy tűnik, nem lépi át az ingerküszöböt: Orbán (és MO), nem a kötelező kvótát szavazta meg.
Hat mit szavazott meg ?
Nincs feltetelek modositasa mert ez a menekult helyzet most allt elo es nem 20 evvel ezelott. Minden helyzetet meg kell oldani , mar Orban ott tart hogy az eltartott v4 orszagok fogjak megmenteni Europat.
Ezek meg csak nem is torvenyek hanem megallapodasok szerzodesek.
Mondhatsz ami takarsz a fejlett vilag akik szamitanak valamit a vilagpolitikaba senki nem ert egyet Mo menekultpolitikajaval, se a kulpolitikajaval. Lehet te jonak iteled meg, en ugy latom olyan pici kis orszag, keves emberrel, a jo kapcsolatokra van szuksege es nem a fenyegetozesekre es a kioktatsokra harcra a jol meno orszagokat.

Nagy problema ez az egesz menekultugy mert rengetegen vannak, beke meg kozel se jelenti a fegyverek elhallgatasat, a folddel egyenlove tettek Sziriat, nagyon sok gond van ezzel es a vilagba meg tobb helyen. Meg kell oldani kozosen, segitve.
 
Hat mit szavazott meg ?

Az önkéntes kvótát. Tehát hogy MO önként, magától befogad x fő menekültet, úgy, hogy eldönti, ki az az x fő, akit befogad. Ez azért nem ugyanat, mint a kötelező betelepítés.
A fejlett világon kit értesz? Az adott országok polgárait, vagy a "main stream", "önjelölt" politikusokat?
Kicsit nézz körül a világban, hogy az egyszerű német, osztrák, francia, olasz polgár hogyan vélekedik saját vezetőiről? Hogyan vélekedik a "wilkommenskultur"-ról? Meg fogsz lepödni, hogy Európa (a polgárok) zöme "rasszista, kirekesztő, nacionalista".

Az osztrákok miért is zárják le a Brenner hágót páncélosokkal? A franciák miért zárják le az olasz-francia határt karhatalommal? Nem kellene a liberális "megmondók" egyoldalú véleményét kritikátlanul elfogadni. Kicsit változtatni kellene a "perspektíván".
 
Hat mit szavazott meg ?
Nincs feltetelek modositasa mert ez a menekult helyzet most allt elo es nem 20 evvel ezelott. Minden helyzetet meg kell oldani , mar Orban ott tart hogy az eltartott v4 orszagok fogjak megmenteni Europat.
Ezek meg csak nem is torvenyek hanem megallapodasok szerzodesek.
Mondhatsz ami takarsz a fejlett vilag akik szamitanak valamit a vilagpolitikaba senki nem ert egyet Mo menekultpolitikajaval, se a kulpolitikajaval. Lehet te jonak iteled meg, en ugy latom olyan pici kis orszag, keves emberrel, a jo kapcsolatokra van szuksege es nem a fenyegetozesekre es a kioktatsokra harcra a jol meno orszagokat.

Nagy problema ez az egesz menekultugy mert rengetegen vannak, beke meg kozel se jelenti a fegyverek elhallgatasat, a folddel egyenlove tettek Sziriat, nagyon sok gond van ezzel es a vilagba meg tobb helyen. Meg kell oldani kozosen, segitve.

Gondolom, azért azzal mindenki tisztában van, hogy az "érkezők" zöme - legyen 90% - nem menekült, hanem kutyaközönséges gazdasági bevándorló. Márpedig a probléma pont az, hogy az EU nem visszatoloncolni, hanem minden államra szétteríteni szeretné ezt a tömeget. Ahelyett, hogy "zárt, ellenőrzött" helyen tartaná őkeg mindaddig, amíg az ügyük elbírálásra nem kerül. (Ez nem azt jelenti, hogy embertelen körülmények között, hanem azt, hogy pl. ne flangáljon már az ún. menedékkérő mindenféle papír nélkül a város főterén!! Aztán meg majd jön a ficki-ficki!!)
 
Az önkéntes kvótát. Tehát hogy MO önként, magától befogad x fő menekültet, úgy, hogy eldönti, ki az az x fő, akit befogad. Ez azért nem ugyanat, mint a kötelező betelepítés.
A fejlett világon kit értesz? Az adott országok polgárait, vagy a "main stream", "önjelölt" politikusokat?
Kicsit nézz körül a világban, hogy az egyszerű német, osztrák, francia, olasz polgár hogyan vélekedik saját vezetőiről? Hogyan vélekedik a "wilkommenskultur"-ról? Meg fogsz lepödni, hogy Európa (a polgárok) zöme "rasszista, kirekesztő, nacionalista".

Az osztrákok miért is zárják le a Brenner hágót páncélosokkal? A franciák miért zárják le az olasz-francia határt karhatalommal? Nem kellene a liberális "megmondók" egyoldalú véleményét kritikátlanul elfogadni. Kicsit változtatni kellene a "perspektíván".
Azert valasztottak MArcront ,es boritekolhato Merkel gyozelme is.

Európa (a polgárok) zöme "rasszista, kirekesztő, nacionalista".
Ez viszont nagy baj mert ez mar okozott ket vialgegest europaba.
 
Azert valasztottak MArcront ,es boritekolhato Merkel gyozelme is.


Ez viszont nagy baj mert ez mar okozott ket vialgegest europaba.
Macront úgy választották meg, hogy kevesebb mint 40%-os volt a részvétel. Lehet azon elmélkedni, hogy miért, és hogy a "maradék" több mint 60% mit gondolt. Meg azon is lehet elmélkedni, hogy mely területeken szavaztak rá. A franciák - egyelőre - nem mertek Marine LePenre szavazni, valószínűleg a mainstream "véleményterrorja" miatt is, de - szerintem - hamarosan ki fog derülni, hogy Macron sem tud vízből bort csinálni. Csak úgy,mint az olaszok üdvöskéje, aki rövid úton megbukott. Márpedig Macron után - ha kellően feldühödik elég sok francia, mondjuk Calais miatt, meg a többi hasonló "atrocitás" miatt - egyszer csak azt fogja észrevenni a "mainstream", hogy nem fog belőlük kérni senki, beleunnak abba, hogy folyamatosan lerasszisztázzák, lefasisztázzák, lebugrisozzák őket. És akkor jön a fasizmus, rasszizmus, kirekesztés... Istenek anyja ne hagyj el.

Lazán kötődik a témához: A Metallica dobosa elköltözött San Franciscoból Colorado államba, ahol bátran lehet az, aki, bátran hangoztathatja az eltérő véleményét, mert elege volt a "liberális véleményterrorból". Namármost Colorado a "legokosabb" állam az USÁban (legalább is 2000-ben így volt), ott van a legtöbb diplomás a lakosság arányában. Érdekes... Khm. Hogy ezek a tanult "úrifiújk, úrilányok" milyen kirekesztőek...
 

Hírdetőink

kmtv.ca

kmtv.ca

Friss profil üzenetek

Amanda33 wrote on Fidji's profile.
Dr Bernard Spock könyvei engem is érdekelnének, ha még megvannak
Marcipanos wrote on caviking's profile.
Szia, évekkel ezelőtt a Játsszunk beszédet könyvet feltetted. Tudom, sokan kerestek ez ügyben. Tudnál segíteni, szükségem lenne rá!
Köszönöm!
get to the top 3 test új verzióját keresem. Nagyon köszönöm, ha tudtok segíteni.
Fehér József wrote on janikaaa24's profile.
Midi Sies letőlteni mert törölni fogják .

Statisztikák

Témák
36,985
Üzenet
4,512,804
Tagok
597,500
Legújabb tagunk
BoriszJohannson
Oldal tetejére