Szaktanácsadás - szakértés - tanfelügyelet II.

ladysla témája a 'Pedagógusoknak' fórumban , 2015 December 6.

 1. Piri58

  Piri58 Állandó Tag


  Kedves Jázmin05, ha nem haragszol itt válaszolok, nem privátban, hátha másokat is érint az eset.
  Ha a szülő nem tudja bemutatni a gyerek lakcímkártyát, az gyakran megesik, vagy nincs is, vagy elveszett, a lényeg, hogy az anyáé megvolt, és a gyerek kártyájának másolata alapján beazonosítható a személyi szám, a gyermek pedig a KIR alapján.

  Amit fecsike ír a jelentkezési lap aláírásáról az a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 37. §-ában foglaltak szerint a középfokú iskolákba történő jelentkezés rendje és a felvételi eljárás szabályaira vonatkozik, az óvodai felvételi rendben ilyenre nem hivatkozik, - de igaza van fecsikének, mert megoldás a gondodra.  Átolvasva a rendeletet, megtaláljuk a megoldást

  „...(5) A kiskorú felvételi lapjait mind a két szülő, ha a kiskorú gyámság alatt áll, a gyám, továbbá - ha a jelentkező a tizennegyedik életévét betöltötte és nem cselekvőképtelen - a jelentkező írja alá. A felvételi lapokat az (1) bekezdésben meghatározott esetben az általános iskolának akkor is továbbítania kell, ha azt a jelentkező nem írja alá. Nem szükséges a szülő aláírása, ha a szülői felügyeletet a bíróság megszüntette, korlátozta, vagy ha a szülői felügyelet azért szünetel, mert a szülő cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, továbbá akkor sem, ha a szülő ismeretlen helyen tartózkodik, vagy jogai gyakorlásában ténylegesen akadályozott. A szülői felügyeletet gyakorló szülőnek kell igazolnia, hogy a másik szülő aláírására nincs szükség. A nagykorú, cselekvőképes személy felvételi lapjait a jelentkező írja alá.

  (6) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az általános iskola a tanuló felvételi lapjait, ha azt a külön élő szülő nem írta alá, abban az esetben is továbbítja, ha a gyermek továbbtanulásra való jelentkezéséről a bíróság döntött, vagy a szülők a bírósági eljárást nem indították meg. Ez utóbbi esetben az iskola értesíti mind a két szülőt, hogy a köztük lévő vita eldöntése a gyámhatóság vagy a bíróság hatáskörébe tartozik."

  A felvételi dokumentumok szülői aláírására vonatkozóan főszabályként a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 4.175. § [Közösen gyakorolt szülői felügyeleti jogok] (1) - (3) bekezdései alkalmazandók az alábbiak szerint:

  „(1) A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

  (2) A gyermek sorsát érintő lényeges kérdésnek tekintendő a kiskorú gyermek nevének meghatározása és megváltoztatása, a szülőjével azonos lakóhelyén kívüli tartózkodási helyének, huzamos időtartamú vagy letelepedés céljából történő külföldi tartózkodási helyének kijelölése, állampolgárságának megváltoztatása és iskolájának, életpályájának megválasztása.

  (3) Ha a különélő szülők egyes, a (2) bekezdésben meghatározott, közösen gyakorolt felügyeleti jogosítványok tekintetében nem tudnak megegyezni, erről a gyámhatóság dönt."

  Ha a különélő szülő is jogosult a szülői felügyeleti jog gyakorlására (azaz a szülők közösen gyakorolják a szülői felügyeleti jogot), akkor – szakmai véleményünk szerint – a főszabály lép életbe (hiszen mindkét szülő szülői felügyeleti joga fennáll). A gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (pl. az iskola megválasztása) a különélő szülő a gyermeket nevelő szülővel együttesen gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, ezért neki mint a kiskorú gyermek törvényes képviselőjének a felvételi lapokat – a gyermeket nevelő szülő mellett – szintén alá kell írnia a rendelet 37. § (5) bekezdése értelmében. A szülői felügyeleti jog gyakorlására jogosult másik szülő ezzel nyilvánítja ki ugyanis tudomását és egyetértését a gyermek iskoláztatását illetően.

  Amennyiben a másik szülő nem írja alá a felvételi jelentkezési lapot, akkor az R. 37. § (6) bekezdése alkalmazandó, azaz az általános iskola továbbíthatja a jelentkezési lapot, de vagy a bíróság döntése pótolja a szülők közös döntését, vagy bírósági eljárás hiányában az általános iskolának kötelessége arról értesíteni mindkét szülőt, hogy a vita eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik (ld. Ptk. 4:175. § [Közösen gyakorolt szülői felügyeleti jogok] (3) bekezdés).

  Amennyiben a szülői felügyeleti jog gyakorlására jogosult szülők egyike a felvételi lap aláírásában akadályoztatva van, az általa adott, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás birtokában a másik szülő a felvételi lapot helyette aláírhatja. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdése szerint teljes bizonyító erejű a magánokirat, ha az alábbi feltételek valamelyikének eleget tesz

  a) a kiállító az okiratot saját kezűleg írta és aláírta, (és itt jön fecsike igaza:Ezzel az óvodavezető megtette, amit megtehetett.”

  b) két tanú igazolja, hogy az okirat aláírója a részben vagy egészben nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; igazolásként az okiratot mindkét tanú aláírja, továbbá az okiraton a tanúk nevét és lakóhelyét - ennek hiányában tartózkodási helyét - olvashatóan is fel kell tüntetni,
  c) az okirat aláírójának aláírását vagy kézjegyét az okiraton bíró vagy közjegyző hitelesíti

  d) az okiratot a jogi személy képviseletére jogosult személy a rá vonatkozó szabályok szerint megfelelően aláírja,

  e) ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos az általa készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével bizonyítja, hogy az okirat aláírója a más által írt okiratot előtte írta alá vagy aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte el,

  f) az elektronikus okiraton az aláíró a minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírását vagy bélyegzőjét helyezte el, és - amennyiben jogszabály úgy rendelkezik - azon időbélyegzőt helyez el,

  g) az elektronikus okiratot az aláíró a Kormány rendeletében meghatározott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással hitelesíti, vagy

  h) olyan, törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott szolgáltatás keretében jött létre, ahol a szolgáltató az okiratot a kiállító azonosításán keresztül a kiállító személyéhez rendeli és a személyhez rendelést a kiállító saját kezű aláírására egyértelműen visszavezethető adattal együtt vagy az alapján hitelesen igazolja; továbbá a szolgáltató az egyértelmű személyhez rendelésről kiállított igazolást elektronikus dokumentumba kapcsolt, elválaszthatatlan záradékba foglalja és azt az okirattal együtt legalább fokozott biztonságú elektronikus bélyegzővel és legalább fokozott biztonságú időbélyegzővel látja el.


  A szülői felügyeletre vonatkozó dokumentumok csatolása nem szükséges sem a jelentkezési lap(ok)hoz sem pedig a tanulói adatlaphoz.


  És itt van egy eset kapcsán, az Oktatási Jogok Biztosának állásfoglalása.

  Vita esetén bármelyik szülő kérelmére a gyermek lakhelye szerint illetékes bíróság nemperes eljárásban soron kívül határoz. Ezzel összhangban egészítették ki a 2001/2002. tanév rendjéről szóló 15/2001. (V. 25.) OM rendeletben a jelentkezés fentebb ismertetett, már a korábbi rendeletben is szereplő szabályait azzal, hogy az iskola értesíti mindkét szülőt, hogy a köztük lévő vita eldöntése a bíróság hatáskörébe tartozik. A jogszabályok azonban nem rendezik a beíratás szabályait. Mivel bírósági eljárás megindítása híján a jelentkezésnél elegendő az egyik szülő aláírása, megítélésünk szerint ugyanez alkalmazandó a beíratásnál is. Amennyiben a másik szülő nem ért egyet a választott iskolával, a vita eldöntésére bírósághoz fordulhat, de az eljárás megindításán kívül mást nem tehet. Ennek megfelelően a tanulók beiratkozhatnak az általuk választott iskolába az egyik szülő beleegyezése nélkül is, ha a szülők a bírósági eljárást nem indították meg. A visszás helyzet kialakulása összefüggésben van az oktatási intézményekbe történő beíratás, valamint az onnan történő kiíratás eljárásának szabályozásával.


  Végül - Petróczi Gábor is megerősíti, hogy nem is kell tudnod a különélésről

  „Következtetés: A külön élő szülők együttesen gyakorolják jogaikat a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben, ilyen iskolájának, valamint életpályájának megváltozása. A szülők együttesen gyakorolják a szülői felügyeletet akkor is, ha nem élnek együtt, tehát a gyermekről a szülő számára kiadható információkat a külön élő szülőnek is ki kell adni. Persze ez időnként konfliktusok veszélyét rejti magában.

  Nem várható el azonban az iskolától, hogy minden ügyben mindkét szülő álláspontját beszerezze, hiszen az iskola – adott esetben – nem is tud a szülők különéléséről. A Csjt 72/B §-a – álláspontom szerint – nem is az iskolára vonatkozóan állapít meg kötelezettséget, hanem a külön élő szülőkre, akik tehát kötelezettek a lényeges kérdésekben együttműködni


  http://www.petroczigabor.hu/cikkek/tanugyigazgatas/Adatkozles_tanulorol_kulonelo_szulo_reszere.html
   
 2. Jázmin05

  Jázmin05 Állandó Tag

  Köszönöm szépen a sok segítséget, tanácsot, amit adtatok nekem! :dr_24:
   
 3. Karikatúra

  Karikatúra Állandó Tag

  Kedves - mesterpedagógusi minősítésben - szakértő kollégák!
  Szeretném tőletek megtudni, hogy mesterpedagógusi minősítés esetében csak a portfólió és pályázat előzetes értékelése során "bukhat" meg a minősítés, vagy előfordulhat, hogy még a védésre is sor kerül, majd a védéskor derül ki, hogy nem sikerült a mesterpedagógusi minősítés? Nem magam miatt kérdezem, mert én már mesterpedagógus vagyok, egyik ismerősömet érdekli nagyon ez a kérdés....
  Előre is köszönöm, ha tudtok segíteni a kérdés megválaszolásában!
   
 4. BAJ

  BAJ Állandó Tag

  A védés után is kiderülhet. A védésre akkor kerül sor, ha az előzetes értékelésnél eléri a jelölt a 75%-ot. Mesterfokozatba akkor léphet, ha a védés után eléri a 85%.ot.
   
 5. Karikatúra

  Karikatúra Állandó Tag

  Kedves Baj!
  Köszönöm a válaszod, de én arra lennék kíváncsi, hogy a "való világban" előfordulhat-e, hogy az előzetes megmérettetésen még megfelel valaki, de a védésen bukik el? Volt erre példa valakinek a gyakorlatában?
   
 6. YPSO

  YPSO Állandó Tag

  Igen, volt sajnos.
   
  Karikatúra kedveli ezt.
 7. fclaire

  fclaire Állandó Tag

  Szerintem, aki az előzetes értékelésen megfelelt, jónak találtatott, az meg tud felelni a védésen is. Mert, mit is tudna elrontani? Csak el tudja mondani szakmai reflektív életútját, felkészülését, mesterprogramját. A kérdéseket előre megkapja, tehát arra is fel tud készülni. Nekem nem volt még olyan esetem, ahol probléma lett volna. Ha probléma van, az már az előzetesnél jelentkezik. Azt pedig nem is érdemes tovább engedni.
   
 8. BAJ

  BAJ Állandó Tag

  Éppen azért fordulhat elő, mert a védéshez nem kell 85%-nak meglennie. Az illető 75%-nál esélyt kap arra, hogy feltornázza 85%-ra. Tehát az előzetes értékelésnél még nem kell a mesterfokozathoz szükséges %-ot elérni.
   
  Siry Tünde és kaktusz68 kedveli ezt.
 9. BAJ

  BAJ Állandó Tag

  Azt a 10%-ot nem biztos, hogy tudja hozni, ami az előzetes értékelés és a mestermegfelelés között van. Nem azt jelenti, hogy a védésnél rosszabbat kap, mint az előzetesnél, hanem azt, hogy nem tud többet nyújtani.
   
 10. YPSO

  YPSO Állandó Tag

  Ez történt ebben az esetben is.Az elnök társam mesélte,hogy az előzetes értékeléskor megadta a megfelelő pontokat, de a védéskor nem nyújtott semmi újat, így a végső pontozáskor nem felelt meg.
   
  kaktusz68 és BAJ kedveli ezt.
 11. Karikatúra

  Karikatúra Állandó Tag

  Mindenkinek köszönöm a válaszokat. Úgy látom, hogy lavinát indítottam el...:)
   
  BAJ kedveli ezt.
 12. YPSO

  YPSO Állandó Tag

  Például a feltett kérdésekre értelmesen,szakszerűen kellene válaszolni. Én úgy gondolom, hogy a bemutató alkalmával nem a feltöltött szakmai életútját olvassa fel, hisz itt már képekkel illusztrált prezentációt mutathat be, és összefüggően és érthetően kommunikáljon. /Néha ez sem sikerül - tapasztalat/
   
 13. BAJ

  BAJ Állandó Tag

  Azt, hogy már a portfóliója sem volt annyira rendben, hiszen 85% alatt kapott. Ha pedig kevesebbet kapott rá, mint amennyi a mesterfokozathoz kell, akkor kell valami újat nyújtania ahhoz, hogy megkapja a hiányzó %-ot.
   
  Siry Tünde, ladysla és YPSO kedveli ezt.
 14. fclaire

  fclaire Állandó Tag

  Én ilyenre, hogy nem tud szakszerűen válaszolni, nem is gondoltam. Akkor szomorú, hogy valakik még ajánlást is adtak neki a mesterré váláshoz.
   
  anett5 kedveli ezt.
 15. favagyi

  favagyi Állandó Tag

  Előfordulhat elméletileg, hogy nem felel meg, mert a felületen nem látjuk a százalékos eredményt ez előzetes értékelés után, csak abból észleljük, hogy megvan a 75 %, hogy engedi a rendszer, hogy feltegyük a kérdéseket. Csak a védés után láttam, mint elnök, hogy hány százalékot ért el a mesterpedagógus-jelölt az előzetes értékelés után és a védés után, ezt külön-külön táblázatban megadták. Ha éppen csak megvan a 75% az előzetes értékelés után és a bizottsági tagok az 5. értékelési területen is úgy pontoznak, akkor előfordulhat, hogy nem éri el a 85%-ot a végleges eredmény. Nekem nagy élmény volt a mesterminősítés, szuper portfóliót, szakszerű védést láthattunk, 97% lett a végeredmény. :)
   
  Siry Tünde és ladysla kedveli ezt.
 16. YPSO

  YPSO Állandó Tag

  Tavaly én is írtam ajánlást egy kolléganőmnek, elég kellemetlen helyzet volt,hiszen a tudásmegosztás mint ilyen az nem volt /pár éve jött hozzánk és még most is ritkán beszélget a kollégákkal, talán szimpatikus voltam neki, ezért kért meg /37 éve tanít, a legnagyobb jóindulattal írtam róla, bár kétségekkel. Megtörtént a mesterré minősítése, meghívott a védésre, és ott láttam igazán, hogy mennyi mindent csinált és milyen sok terve van még. Munkája alapján megérdemelte.
   
  Siry Tünde, BAJ és ladysla kedveli ezt.
 17. anett5

  anett5 Állandó Tag

  Hitelesen kommunikál....:cool::dr_9:
   
  Utoljára módosítva: 2018 Február 26
  Calibri kedveli ezt.
 18. anett5

  anett5 Állandó Tag

  Kérj egy igazolást az anyától, hogy mi az új címe a gyereknek, és hogy intézi a lakcímkártyát. Ha a lakcím szerint az óvodád körzetében lakik, köteles vagy felvenni, mert járnia kell valahová. A költözésbe meg meg szólhatsz bele.
  És a másik óvoda is simán kijelentette.
  Jelentsd a gyámhivatalnak\ gyermekvédelmi szervnek az esetet és vizsgàlódjanak ők. Gyámhivatal ideiglenesen dönthet hogy a gyerek kinél legyen.
  A fenntartó meg érdeklődjön az apánál, hogy az anya miért nem költözhet el a gyerekkel....
   
 19. Csipike2014

  Csipike2014 Állandó Tag

  Kedves Kollégák!
  Az Iskolaszolga februári számában a minősítésekkel kapcsolatos anyag található. Feltöltöm, mert érdemes elolvasni.
   

  Csatolt fájlok:

 20. t.s.

  t.s. Állandó Tag

  Az egyik ismerősöm kérdezte a következőt: "..., hány óra helyettesítésre kötelezhetőek a szakértők ill. szaktanácsadók saját iskolájukban?" - és milyen jogszabályban található az erre vonatkozó rendelkezés? Köszönöm előre is az ismerősöm nevében a választ.
   

Megosztás