Szent írások médiumokon keresztül.

Státusza
További válaszok itt nem küldhetőek.

Kicsi Fecske

Állandó Tag
Állandó Tag
Univerzum192.jpg


Kérdező: Egy álomról kérdezem a Hangot!

HANG:" Drága Barátom!<O:p</O:p
Meghalt ismerősöd valóban jó szándékkal van irántad, és segíteni akar neked. Már nem sokáig áll módjában, hogy ilyen közvetlen módon tudjon a rendelkezésedre állni. A figyelmedet három síkon akarja felhívni a lényegre. Az első, hogy az a fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják és a tűzre dobják. A másik az, hogy a fa a gyümölcsöt nem önmagának termi, hanem annak, akié a fa. A harmadik pedig arra hívja fel a figyelmedet, hogy a tiltott fáról szakított gyümölcs minden esetben elvisz a lényegtől. Az álmok kutatása nagyon homályos terület, ebbe túl sok energiát fektetni nem szabad. A visszatérő álmok azok, amelyek tartalmilag használható információkat hordoznak akkor, ha sikerül azokat úgy megérteni, hogy tartalmuk minden esetben békét hozó irányt, eligazítást ad. Itt is igaz, hogy ami elkeserít, elbizonytalanít, kétségbe ejt, az nem Tőlem van. Álmod arra is felszólít téged, hogy bőségesen termő fám légy az Én gyümölcsöskertemben, hiszen karnyújtásnyira vagy ennek megvalósulásától. Adj hálát meghalt barátodért, és engedd, hogy szívem teljes szeretetével benned éljek, hogy az általad termett gyümölcsök valódi enyhülést hozzanak környezeted számára.<O:p</O:p
Nagyon szeretlek, és megáldalak az EGYÉRTELMŰSÉG LELKÉVEL!"<O:p</O:p


fruits22.jpg
 

Kicsi Fecske

Állandó Tag
Állandó Tag
eye_of_god.jpg


Kérdező: Jézus által gyógyítok?

1. Azért nem hallom a hangot, mert beavattak?<O:p</O:p
2. Van, amikor jeleket látok a gyertya körül gyógyítás közben. Jó ez <O:p</O:p
nekem?<O:p</O:p
3. Fiamnak semmi sem sikerül. Jó irányba halad?<O:p</O:p
HANG: "Drága gyermekem!<O:p</O:p
1. Mindent, amit szeretettel teszel, Tőlem, Jézustól van, függetlenül attól, hogy gyógyítasz, mosogatsz, vagy ablakot pucolsz! Ha forrásában Belőlem táplálkozol, az égvilágon semmi különbség nincs e tartalmak között. Igen mert mindig a forrás a lényeg, nem pedig az eredmény! Mindig a szándék a döntő, hogy amit teszel, azt miért teszed, mi vele a szándékod! Ha van képességed gyógyítani, és azt nem jó szándékkal teszed, akkor inkább ne tedd. Ez érvényes minden emberi tevékenységre. Én tudom, hogy a te szándékod tiszta, ezért választottalak ki arra, hogy gyógyíts. Ha az Isten valamit ad, azt soha nem veszi vissza. Az viszont megtörténhet, és nálad meg is történt, hogy ami felé gyermeki hittel nyitott voltál, azt kívülről magadra erőltetett ideológiával bezártad. De hidd el Nekem, nem az gyógyít hatékonyan, akinek Én, Jézus kívülről súgok, hanem az, aki hagyja, hogy benne akadálytalanul működni tudjak. Ha figyelsz a lelkiismeretedre, újból hallani fogod segítő hangomat. Az Én gyógyító erőmnek a technikák csak akadályozó tényezői lehetnek, mert a technikába vetett hitetek erősebb szokott lenni a Belém vetett hiteteknél. Bízd Rám magad, és kontroláltasd munkádat olyan gyermekeimmel, akikről meg vagy győződve, hogy Engem, Jézust képviselnek akkor is, ha nem karizmájuk a gyógyítás.<O:p</O:p
<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com
><st1:metricconverter w:st=
2. A</st1:metricconverter> szeretet metafizikai megjelenülése a fizikai világban legtöbbször a fényen, mint jelenségen keresztül válik érzékelhetővé számotokra. A fény, a világosság, a tisztaság a Szentlélek tüzének megjelenítője, amely mindig pozitív tartalmakat hordoz. Hogy konkrétan az adott szituációban mit, azt annak kell megtanulnia, aki e jelenséget látja, akinek ez az égi üzenet szól.<O:p</O:p

3. Drága Gyermekem! Ha elgondolkoztál volna ezen a kérdésen, fel sem teszed Nekem. Képtelenség, hogy valaki jó úton járjon, és semmi ne sikerüljön neki! Van ugyan az emberi életnek olyan szakasza, amikor rendkívüli módon azt éli meg, hogy akadályoztatva van abban, amit tesz, de aki Velem él, ezt nem a sikertelenséggel magyarázza. Nem, mert az ilyen embernek a nehézségek ellenére is bizonyosság van a szívében, hogy nem hagyott el Engem. Az él meg sikertelenséget, aki nem úgy érvényesül, ahogy szeretné. Annak nem sikerül semmi, aki nincs a helyén, aki nem azt a szerepet tölti be, amire született. Sok szenvedést megspórolhatna magának a fiad, ha megosztaná az életét Velem, Jézussal. Ugyanis az általad említett igazság egyedül Nálam található meg!<O:p</O:p
Nagyon szeretlek, és megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"<O:p</O:p


ketbiblia.gif
 

Kicsi Fecske

Állandó Tag
Állandó Tag
szem.jpg


Kérdező: Válságban van az életem!

1. Társkapcsolatom harmonikus eredetű-e, és van jövője? <O:p</O:p
2. Hogyan győzzem le a gonoszt, ami a társamban van?<O:p</O:p
3. Mikor elégeli meg Isten a Föld bűneit, mikor jön el, hogy megítéljen, beleértve engem is?<O:p</O:p
HANG: "Drága Barátom!<O:p</O:p
1. Minden társkapcsolat arra való, hogy egymást Hozzám, Jézushoz segítsétek. Ha ez megvalósul, akkor harmonikus a kapcsolat, és csak az ilyen kapcsolatnak van békét teremtő jövője. Minden más tartalom szakadáshoz fog vezetni, mert az érdekkapcsolat nem képes valódi áldozathozatalra, másért élésre. Az érdekkapcsolat nem a szeretet tartalmán áll, hanem az önzés valamilyen formáját igyekszik megvalósítani. Neked kell meglátnod, hogy az a kapcsolat, amelyben élsz, milyen kilátásokkal kecsegtet. Nem vállalhatom fel a felelősségedet, de mindig a rendelkezésedre állok, ha a jobbítás szándékával fordulsz Hozzám.<O:p</O:p
2. Sehogy! Eszedbe ne jusson a gonosz ellen bármilyen formában harcolni, mert csak vesztes lehetsz! Minden szembenállás, harc, kesztyűfelvétel szeretetlenséget, erőszakot szül, mert csak úgy tudod megvalósítani, ha átléped társad szabadságkörét. Én, Jézus sem harcoltam soha a gonosz ellen! Ne állj ellen a gonosznak, hirdettem kétezer éve köztetek, és hirdetem ma is. Gondolj elfogatásom éjszakájára, kivégzésemre! A gonosz elleni egyetlen orvosság a feladatokban megélt szeretet, amely okossá és óvatossá tesz benneteket. Imádkozz társadért, és ajánld fel Nekem, Jézusnak őt, hogy lelkében megszabadíthassam! Még egyszer mondom, hogy semmilyen formában ne harcolj a gonosz ellen!<O:p</O:p
3. Drága Barátom! Szenvedésed, kilátástalanságod oka az, hogy nem ismersz Engem, Jézust! Az Isten nem büntet! Aki pedig nem büntet, az büntető módon nem is ítél. Második eljövetelem lényege pontosan az, hogy meglássátok kikerülhetetlenül, hogy mi van a szívetekben. Hogy földi életetekben milyen kincseket gyűjtöttetek, maradandó égi kincseket vagy mulandó földi kacatokat. Előttem fogtok erről számot adni, hogy teremtő fényemben felismerjétek saját árnyékotokat. De akkor sem Én ítéllek meg benneteket, hanem az Ige, amit szóltam. Saját cselekedeteitek tükrében fogjátok meglátni valódi önmagatokat, és megy mindenki oda, ahová való! Akik a szolgálat útján tanúságot tettek a szeretetről, azok birtokba veszik azt a világot, amit az Isten a kezdetek óta nekik szánt. Azok pedig, akik nem másért éltek, hanem másból éltek, a külső sötétségbe kerülnek, ahol lelkük önző, gonosz világa megnyilvánul külső körülményeikben is. A Föld magában hordja lehetőségként a Mennyországot és a poklot is. Egyetlen eszköz arra, hogy kiderüljön, mi van a szívekben, mi a szívetek szándéka. E Föld addig fog állni, míg lesz olyan lélek, aki azért vállalja a leszületést, hogy megtanuljon szeretni, és erről tanúságot tegyen az élete árán is. Az Istent szeretők körülményeinek is az Istene vagyok! Képtelenség lenne, ha valaki úgy állna Elém, hogy Uram, én szerettem volna a szándékod szerint, de nem volt hol, nem volt kit, és nem volt mikor! Szeretettel kérlek, hogy tanításaimban ne a misztikumot keressétek, hanem azokat a gyakorlati szeretettartalmakat, amelyeket a négy evangéliumban, a KIO-ban és a Hang könyvekben kifejtettem.<O:p</O:p
Nagyon szeretlek, és megáldalak a JÓZAN ÍTÉLŐKÉPESSÉG LELKÉVEL!". <O:p</O:p


ezust.jpg
 

Kicsi Fecske

Állandó Tag
Állandó Tag
Miriam.gif


Kérdező: Aki úgy érzi, hogy elromlott a kapcsolata Istennel!

1. Szeretnék Isten hű szolgája lenni Miért nem találom Őt?<O:p</O:p
2. Mit kell tennem, hogy meghalljam Isten csodálatos szavát, meglássam arcát?<O:p</O:p
3. Miért nincsenek barátaim?<O:p</O:p
Hang: "Drága Gyermekem!<O:p</O:p
A három kérdésedre összefoglalom a választ, mert problémáid gyökere nem választható el! Azért nem találsz Engem, Jézust, mert nem jó helyen keresel. Azért nem hallasz, mert nem a lelkiismeretedre figyelsz, és azért nincsenek barátaid, mert nem találod önmagadat sem! Te sajnos önmagadon kívül keresed a boldogságot, és ez még soha senkinek nem sikerült, így nem sikerülhet neked sem. <O:p</O:p
Megmagyarázom! Én, Jézus minden teremtett lényben benne élek létben tartó módon, ha akarja a teremtmény, ha nem. Az életet Én adtam, és örökre adtam, tehát azt vissza soha nem veszem! De nem lennék jó Isten, ha a létetek nem azon az erkölcsi tartalmon nyerné el értelmét, amely erkölcsi tartalmat a Magam számára is a legvonzóbbnak és a legteljesebbnek élek meg. Ez pedig nem más, mint az a szeretet, amely az ADÁS BOLDOGSÁGÁBAN nyilvánul meg! Minél többet adsz, annál boldogabb leszel, és minél boldogabb leszel, annál többet fogsz adni, mert megéled azt a csodát, hogy aki az életéből Nekem ad valamit, azt Én megszázszorozva adom vissza neki! Ha most visszatekintenél az eddigi életedre, te is megláthatnád azokat az ajándékaimat, amelyekkel oly bőkezűen elhalmoztalak. De te nem befelé nézel, hanem kifelé! Aki kifelé néz, nem láthat mást, csak azt, hogy a másik milyen, de azt nem, hogy saját magában hol vannak az igazi értékek elrejtve. A boldogság mindig látás kérdése! Meglátjátok-e, hogy értetek élek bennetek vagy nem. Egy bogár, egy ló, egy muskátli, vagyis az emberalatti világ nem képes sem boldog, sem boldogtalan lenni. Nem, mert nem rendelkezik avval a benső döntési szabadsággal, amelyben öntudatának birtokában képes lenne mindig az általa meglátott jót képviselni. Az állat döntési szabadsága az ösztönvilágába van zárva, ami a faj és létfenntartás megvalósításában teljesedik ki, és ezt átlépni nem tudja. De az ember alapvetően erkölcsi lény, boldogságra teremtett lény, tehát rendelkezik olyan öntudattal és éntudattal, amely segítségével képes önmagát úgy meghatározni a körülötte lévő világban, hogy azt céljai elérésében maximálisan felhasználja. Nem kihasználja, hanem felhasználja! A világmindenséget adtam a kezetekbe, és mellétettem az Életemet, hogy el ne vesszetek. A világmindenséget elfogadtátok, de az Életemet az emberek nagy többsége elutasítja, kimagyarázza, margóra teszi. Boldog vagyok, hogy fájdalmadban Engem keresel! Kétségbe ejt téged is a rövid távú bódultság, megélted, hogy csak látszatmegoldást hoz az, ha valaki felszínesen ismer Engem. Újra a kezemet nyújtom feléd, Gyermekem, hogy itt és most megtanuld megoldani az életedet, hogy hittel, reménnyel át tudd itatni azokat a szándékaidat, amelyeket a lelkiismereted mérlegén megmértél, és nem találtál könnyűnek. A törvényt te is ismered, azt a jót kell tenned a másik emberrel, amit szeretnél, hogy veled is tegyenek. A LELKIISMERETEDET KIKERÜLŐ csodás hangokat, utasításokat pedig felejtsd el! A csoda csak annak jelent erőforrást, akiben csoda nélkül is benne élhetek. Ha nem így lenne, akkor egy személyválogató Isten mindenhatósága nyilvánulna meg Általam. A valóság pedig egészen más. Sem személyválogató, sem mindenható nem vagyok! Mindenkit egyetlen gyermekemként szeretek, természetesen téged is, és boldogságotokat tekintve teljes mértékben ki vagyok szolgáltatva nektek. Én csak akkor tudom benső békémet átadni nektek, ha egyáltalán szóba álltok Velem, Jézussal. A ti kérő, őszinte hangotoknak kell megszólalni Bennem, hogy Én is a lelkiismeretetek hangján tudjak megszólalni bennetek. Nem tudom és nem is akarom átlépni a szabadságotokat. Azzal, hogy Hozzám, a Te Jézusodhoz fordultál segítségért, vagyis megengeded, hogy építő, buzdító és vigasztaló módon belépjek az életedbe, nemcsak Nekem, hanem az egész Mennyországnak örömet szereztél. Tanulni hívlak Gyermekem! Engem, Jézust tanulni! E tanulásban feltétlenül megtalálsz Engem, megtalálod magadat, és megtalálod igaz barátaidat is. Médiumom örömmel áll a rendelkezésedre mindenben. Megjegyzem, ha komolyan áttanulmányoztál volna legalább három Hang-könyvet, kétségbeesett kérdéseid igazából már nem is lennének kérdések.<O:p</O:p
<O:p</O:p
Nagyon szeretlek, és megáldalak a SZABADSÁG MINDENT ÁTFORMÁLÓ LELKÉVEL!"<O:p</O:p


Thora_rol.jpg
 

Kicsi Fecske

Állandó Tag
Állandó Tag
PrayingHands.jpg


Kérdező: Nagyon nehéz az életem!

1. Meghalt öcsém inkarnálódott a fiamként?<O:p</O:p
2. Leszek-e boldog itt a Földön?<O:p</O:p
3. Vissza fogom kapni az égiektől a volt társam által kicsalt pénzt?<O:p</O:p
Hang: "Drága Gyermekem!<O:p</O:p
1. Nem a meghalt öcséd az, aki fiadként új földi életet kezdett. Meghalt öcséd is leszületett már, de földi életeteknek nincs közös találkozási pontja. Ha lenne, akkor sem érintené a lényeget!<O:p</O:p
2. Akkor leszel boldog, ha nem személyekben, hanem feladatokban fogsz gondolkodni. Olyan feladatokban, amelyekkel saját és mások életét elviselhetőbbé tudod tenni. Nem nagy dolgokra gondolok, de azokra a dolgokra feltétlenül, amelyeket nap mint nap kikerülhetetlenül meg kell tenned! Nem mindegy, hogy mit teszel, és nem mindegy, hogy hogyan teszed! A reggeli párbeszédima pont arra való, hogy feladataidat elém hozd, Általam felfűtsd azzal a benső erővel, amely értelmessé, békét adóvá teszi cselekedeteidet. Amely feladatot nem tudsz Velem, Jézussal felizzítani a szívedben, azt ne tedd meg! A boldogság elsősorban látás kérdése, és ha engeded, hogy megtanítsalak az Én szememmel látni, akkor egyre több dologban fogod felismerni jelenlétemet, és egyre több olyan dolog lesz, amiben felismered azt, hogy ott nem vagyok, nem lehetek jelen, ezért el fogod kerülni azt a világot, ahol ki akarnak használni. A bűnrészesség vállalása mindig lélekromboló hatású annak is, aki kihasználja a másikat, és annak is, aki félelemből hagyja, hogy kihasználják. A világban való érvényesülés pont e beteg lelkületre épül, mert minden érdekkapcsolat arra való, hogy kihasználja a másikat.<O:p</O:p
3. Én, Jézus a szeretet kapcsolatát kínálom neked, mert mindketten szívünkkel, lelkünkkel erre vágyunk! Fogadd el Tőlem az örökkévalóságot, és már itt a Földön megszázszorozom neked azt, amit Értem, Miattam elvesztettél!<O:p</O:p
Nagyon szeretlek, és megáldalak a JÓZAN HIT LELKÉVEL!"<O:p</O:p


honey1.jpg
 

Kicsi Fecske

Állandó Tag
Állandó Tag
fugeszolo.JPG


Kérdező: Mi a szándéka velem az Úrnak?

HANG: "Drága Barátom!<O:p</O:p
Az a szándékom veled, hogy benned éljek! Azért akarok benned élni, hogy te már itt a Földön hordozd magadban a Mennyországot; benső békéd, boldogságod legyen, és erről tanúságot is tégy, vagyis tudjam általad is szeretni az embereket! Azok a képek álmodban, - amelyekről beszámolsz - azért vannak, hogy felkészítsenek téged arra a munkára, amelyre kijelöltelek, és amelyre te igent mondtál. Ez akkor fog megvalósulni, ha figyelmeddel, energiáddal Felém fordulsz, és felvállalod azt az állhatatos munkát, hogy tanulj Tőlem! Tudnod kell, hogy Engem, Jézust semmiféle hatalmi intézményben nem találsz meg, még akkor sem, ha ezt magas rangú emberek állítják. Amikor földi életem utolsó napján töviskoronát tettek a fejemre, nemcsak az vált mindenki számára nyilvánvalóvá - amit Én egyébként is tudtam -, hogy a világi hatalomhoz semmi közöm nincsen, hanem az is egyértelmű lett mindenki számára, hogy a gyalázat elhordozásában is az első helyen állok. Aki követni akar Engem, nem kerülheti el a sorsomat sem. Az ügyeletes hatalom részéről a megvetettség koronája kerül az ő fejére is, ennek következtében mellőzött, kitaszított és leértékelt lesz, vállalva Értem a szegénységet, a kicsiséget és a kiszolgáltatottságot. Én, Jézus az Élő Isten Fia arra rendeltelek, hogy erkölcsileg kizárólag ilyen embertől tanulj! Ilyen embert keress, és ilyen embert kövess mindaddig, míg alázattal és öntudattal hordozza e jegyeket. E munkádhoz megadok minden segítséget. Várom, hogy imáidban megoszt Velem benső életedet, hogy lelkiismereteden keresztül megláttassam veled életed valódi értelmét. <O:p</O:p
Nagyon szeretlek, és megáldalak a HIT, REMÉNY ÉS A SZERETET LELKÉVEL!"<O:p</O:p


galambseta.JPG
 

Kicsi Fecske

Állandó Tag
Állandó Tag
1111.jpg


Kérdező: Férjem elhagyott, de én még mindig várom őt.

1. Férjem harmincegy évi házasság után elhagyott. Házasságkötésünkkor templomi esküvőnk is volt. Szeretném tudni, hogy férjem valóban elhagyott?<O:p</O:p
2. Én még mindig várom. Visszakapom őt?<O:p</O:p
3. Az új társával való házasságát elfogadják, támogatják-e az égiek?<O:p</O:p
4. Volt férjem rájön-e arra, hogy új feleségének csak a pénze miatt kell, és hogy rosszul döntött?<O:p</O:p
HANG:" Drága Gyermekem!<O:p</O:p
Összefoglalom a választ! A templomi esküvő nem ment meg senkit attól a csalódástól, hogy aki nem Rám teszi az életét, az szükségszerűen tönkremegy, boldogtalan lesz. Az a szándék, amelynek indulásában sorsotokat Hozzám akartátok kötni, az idő tengelyén kiüresedett, így hát nem követhette az a tartalom, amely megszentelt volna benneteket közös elhatározásotokban. A szertartásnak mindössze lepecsételő szerepe van. Megszentelő kegyelmemet hiába árasztom rátok, ha magatartásotokban nem tudjátok befogadni áldásomat! Pusztán az a tény, hogy a boldogító igent előttem mondtátok ki, nem jogosít fel Engem arra, hogy felelősséget vállaljak kapcsolataitokért. Akkor sem, ha ezt Rám hivatkozva mások állítják. Nem a díszdobozt szoktuk ajándékba adni, hanem azt, ami benne van! Minden kapcsolat arra való, hogy a benne lévők egymást Hozzám, Jézushoz segítsék! Ez pedig csak az egymásért élésben fogalmazódhat meg minden körülmények között. Aki erről lemond, az szükségszerűen nem a másikért, hanem önmagáért él, vagyis szükségszerűen elhagyja a másikat. Én csak ott tudok hatékonyan bennetek működni, ahol első lehetek az életetekben. Ez azt jelenti, hogy minden emberi problémát, személyt és kapcsolatot megelőzve létfontosságú számotokra az, - külön-külön is -, hogy mit vár, mit akar tőletek az Isten! Mivel ez a ti életetekben nem történt meg, ezért ugyan Rám hivatkozva, de homokra építettetek, mert esküvőtökre csak tanúnak hívtatok, nem pedig ÉLETNEK! Ezek után az lett volna a csoda, ha sorsotok nem így alakul. Elszállt életedből a boldogság kék madara, és te ahelyett, hogy ennyi szenvedés és megaláztatás után végre Engem, Jézust választanál, aki nem hagy el senkit sohasem, te konzerválni akarod hűtlen társad elveszett emberségét. Tíz év sem elegendő számodra, hogy megértsd azt a tényt, hogy elhagytak, és tíz év sem elegendő számodra arra, hogy magányodban, fájdalmadban Engem, Jézust válassz. Pedig Én azóta is tiszta szívemmel várlak, hogy el tudjam fogadtatni veled azt az örök igazságot, hogy boldoggá csak Én, Jézus tehetlek téged. Erre is igaz, amit kétezer évvel ezelőtt mondtam: "Menjetek be a szűk kapun! Mert a tágas kapu és a széles út a romlásba visz, és sokan vannak, akik azon mennek be. A szűk kapu és a keskeny út ellenben az életre vezet, de kevesen találják meg.” (Mt 7; 13-14) Így is mondhattam volna: Mindenki, aki az embereknek akar megfelelni, az csalódni fog, és azt éli meg, hogy kihasználják. Ebbe csak tönkremenni lehet. És mindenki, aki Nekem, Jézusnak akar megfelelni, azzal mindenkor azonosítom magam, és az Én békém az ő békéje, az Én boldogságom az ő boldogsága lesz! VALÓJÁBAN MINDEN EMBERT EZÉRT ÉS ERRE TEREMTETTEM! Annyira szűk ez a kapu és keskeny az út, hogy mindössze egyszemélyes! SENKI NEM TEHET SENKIT BOLDOGGÁ, MERT MINDENKI CSAK ÖNMAGÁÉRT FELEL! AKI TEHÁT NEM ENGEM VÁLASZT, AZ MINDEN ESETBEN ROSSZUL DÖNT, AKI PEDIG ENGEM VÁLASZT, AZ ÁLDÁSOMAT HORDOZZA BÁRMILYEN KAPCSOLATBAN ÉL! <O:p</O:p
Megáldalak, hogy tudj Mellettem dönteni! Vess keresztet!"<O:p</O:p


klap-alt2-640.jpg
 

Kicsi Fecske

Állandó Tag
Állandó Tag
klap-alt6-640.jpg


Kérdező: Mit vár tőlem Jézus?

1. Milyen hivatásom lesz a jövőben?<O:p</O:p
HANG:" Drága Barátom!<O:p</O:p
1. Minden embernek egyetlen hivatása van: a szeretni tanulás, és a szeretni tanítás! Minden más csak foglalkozás, különböző elhivatottsági szinteken. De arra, amire teremtettelek benneteket, hogy a szeretetem örökösei, hordozói legyetek, nincs és nem is lehet más hivatása Földre született embernek. Ennek, mint mindent megelőző alaphivatásnak kell átitatni életetekben minden látás- és magatartásmódot, amelyet megláttok és megvalósítotok az életetekben. Ha mellettem döntesz, Én, Jézus mindent el fogok követni azért, hogy e hivatásodban az örökké tartó boldogságot megéld, de tudnod kell, hogy a világ pedig mindent el fog követni azért, hogy e törekvésedben elvérezz! Ha tiszta szándékodat átadod Nekem, akkor egy életre a győztes oldalán állsz, és a te dolgod a továbbiakban mindössze annyi, hogy tanulj Tőlem, vagyis mindig légy nyitott a meglátott jóra addig, míg annál jobbat nem látsz. Ehhez a meglátott jóhoz maradj mindig hűséges! Azt is tudnod kell, hogy Hozzám nem különböző ranglétrákon keresztül vezet az út. Az nem az Én világom! A kicsikért viszont a végsőkig elmegyek! Tanuljatok Tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű. Ez a lelki tartalom az, ahol hatékonyan tud Szentlelkem bennetek működni! Keress magadnak olyan közösséget, ahol e tartalmat megélheted. Nem vagy e keresésben egyedül!<O:p</O:p


klap-CSGYUMOL.jpg
 

Kicsi Fecske

Állandó Tag
Állandó Tag
palma.jpg


Kérdező: Jó helyen vagyok?

1. Jó helyen vagyok a Szeretet Fénykör alapítványban?<O:p</O:p
2. Újjászülettem-e, és megkaptam a Szentlélek keresztséget?<O:p</O:p
3. Te szóltál hozzám álmomban, Uram?<O:p</O:p
HANG: "Drága Gyermekem!<O:p</O:p
1. Neked már tudnod kellene, hogy társaságról, személyről, könyvekről általánosságban nem tudok véleményt mondani. Nem, mert ezek nem konkrétumok. Mindenhol megtalálható vagyok, ha Engem képviselnek, de vannak olyan szituációk, amelyekben bármennyire is szeretnék, nem vagyok benne! Ennek eldöntése a te felelősséged. Az általad említett alapítvány nagyon alkalmas arra, hogy Velem találkozz, de mivel minden jót el lehet rontani, ezért arra is alkalmas, hogy Engem kimagyarázzatok. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy ez így is van, hanem azt, hogy minden rajtatok áll. Nem az a döntő, hogy hova tartozol, hanem az, hogy ahova tartozol, ott mit teszel Értem! Tehát ne körülményekben, hanem feladatokban gondolkozz!<O:p</O:p
2-3. Újjászületésed folyamatban van! Az ég angyalai készítik számodra azt a csodát, amit újjászületésként fogsz megélni. Álmodban ennek elkezdődését élted meg. Megvalósulása akkor fog bekövetkezni, ha lelkedben meghozod azt a végleges döntést irányomban, amellyel tanúságtevésed egyértelművé válik környezeted számára. Szurkolok érted, hogy ne vessz el a részletekben!<O:p</O:p
Szeretetem vigyáz rád! Megáldalak a bölcsesség Lelkével!"<O:p</O:p


madarkek2.JPG
 

Kicsi Fecske

Állandó Tag
Állandó Tag
vizcsepp.jpg


Kérdező: Igényem van a vasárnapi kétszeri áldozásra.

1. Lelki vágyat érzek a vasárnapi kétszeri szentáldozásra.<O:p</O:p
<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com
><st1:metricconverter w:st=
2. A</st1:metricconverter> sükösdi tanítás szerint a második szentáldozást csak meghalt és holtan fekvő családtagért ajánlhatom fel.<O:p</O:p

3. Milyen imát kell még mondania engesztelő imaközösségünknek?<O:p</O:p
HANG: "Drága Gyermekem!<O:p</O:p
<st1:metricconverter w:st="on" ProductID="1. a">1. A</st1:metricconverter> vallásosság ördöge a legördögibb ördög. Igen, mert a gondolkodást nem vállaló, de Engem kereső gyermekeimet olyan pótcselekvésekre készteti, amiben elrabolja az idejüket, hogy bár a szeretetre hivatkozva, de csak a formával foglalkozzanak, ne a tartalommal! Téved, ha valaki azt hiszi, hogy attól erkölcsileg jobb lesz, ha naponta kétszer áldozik. Az tény, hogy az Oltáriszentségben valóságos a jelenlétem, és lepecsételi a szívét annak, aki magához veszi, de ez pusztán mindaddig jel marad, míg csak szertartásokban és nem magatartásokban gondolkodtok. Ezer szertartás sem ér semmit, ha nem követi az a gyakorlati szeretet, amelyet a Máté 25;34-36.-ban elmondtam. Ne arra törekedj, hogy Velem, a te Jézusoddal állandóan szentségi formában találkozz, hanem arra, hogy vedd észre a rászorulókat, mert Én mindegyikben benne élek! Ha így találkozol Velem, és ezt a találkozást pecsételi le a szentáldozás, akkor örökké élni fogsz.<O:p</O:p
2. Sükösdi gyermekem szenvedése hiteles tanúságtevés arról a Felém megnyilvánuló szeretetről, amelyet Értem vállal. Saját akarata teljesedett be, amikor ilyen formáját választotta annak, hogy mindenki előtt kimutassa azt, hogy mennyire szeret Engem! Ő szívem gyermeke, és erőt adok neki ahhoz, hogy rendkívüli feladatát megélje. De azt is tudnotok kell, hogy Tőlem tanítói karizmát nem kapott, ezért tanításába az ördög rengeteg konkolyt vet. Tanításának hitele a szenvedés vállalásában van, mindenféle ideológiák nélkül. A golgotai utam önmagáért beszél! Aki ebből nem érti meg, hogy mit tett Velem ez a világ, az vak és süket, és az ilyen ember hiába kap bármilyen tanítást! Sükösdi leányom hitelessége tehát nem tanításában, hanem fájdalmas, szenvedő szerepében van! Én sem a tanításra tettem a hangsúlyt kivégzésem alatt, mégis tudta minden jó szándékú ember, hogy a kereszten ártatlan vér folyik megkínzott testemen. Ez maga a tanítás annak, aki bele mer nézni a fájdalomtól meggyötört, és mégis értetek imádkozó szemembe!<O:p</O:p
3. Téved az is, aki azt hiszi, hogy Engem, Jézust vagy a Mennyei Atyát engesztelni kell! Engesztelni azt kell, aki haragszik! Ha ti haragusztok egymásra, bizony kell is hogy kiengeszteljétek egymást. De aki az Istenről ilyet állít, az nem ismeri a tanításomat. Ne azon törjétek a fejeteket, hogy milyen újabb imát mondjatok el Nekem, hanem azon, hogy milyen formában tudnátok segíteni a rászorulókon. Egy szelet kenyérért mondott félszeg köszönet a rászoruló ajkáról nagyobb ajándék az égnek, mint bármilyen szépen, artikuláltan elmondott sokadik ima, melyet nem követ irgalmas cselekedet!<O:p</O:p
Nagyon szeretlek, és megáldalak a LÉNYEGLÁTÁS LELKÉVEL!"<O:p</O:p


white_pigeon.jpg
 

Kicsi Fecske

Állandó Tag
Állandó Tag
olivesontree.jpg


Kérdező: Fáj, hogy lányom egy természetgyógyász tanácsára elzavarta férjét.

1. Istentől van az a gyógyulás, aminek következtében szétverik a családokat?<O:p</O:p
<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com
><st1:metricconverter w:st=
2. A</st1:metricconverter> természetgyógyász Szűzanyának adja ki magát!<O:p</O:p

HANG: "Drága Gyermekem!<O:p</O:p
1. Természetesen nem! Lányod a kísértő áldozata lett, amikor elhitte azt, hogy betegségének és gyógyulásának oka önmagán kívül van. Az gyakran megesik veletek, hogy a legnagyobb jó szándékú kutatás ellenére sem tudjátok fellelni betegségeitek okát, de az már a sátán munkája, hogy ezért legtöbbször mást tesztek felelőssé! És ez a "más" nyilván nem a legtávolabbi rokon szokott lenni, hanem azok, akik megpróbálják a tőlük telhető legtöbbet megtenni a betegért, vagyis a közvetlen hozzátartozók. A betegség mindig leleplező erejű, és mindig megmutatja, hogy mi lakik a szívekben! Médiumom több éve súlyos betegségben szenved, lefogyott több mint harminc kilót. Ő sem találja betegsége okát, de esze ágában sincs szóba állni olyan istenkáromló gondolatokkal, hogy betegségéért környezetét tegye felelőssé. Isten iránt megnyilvánuló szeretete, töretlen hithűsége még ebben az igazán embert próbáló betegségében is példaképül magasodik a környezetében minden Rám figyelő ember elé. Igen, mert az Általam bemutatott szeretet nem a testi gyógyulás függvénye! A szeretet tartalma a soha senkinek nem ártás, a mindig mindenkinek megbocsátás, és az ott segítés, ahol erre lehetőségetek nyílik. Inkább vájjátok ki a szemeteket, vágjátok le a karotokat, minthogy a szeretet csorbuljon bennetek! Mert mit számít az, ha az egész világot megnyeritek, de a lelketek kárt szenved. Nem a világból akarlak benneteket kivenni, nem problémamentes életet akarok nektek biztosítani a Földön, hanem azt akarom, hogy egyek legyetek Velem a szeretetben. Csak ez a tartalom emel benneteket az anyagvilág fölé, az örökkévalóságba. Minden más önzés, és a kárhozatba vezet! Imádkozz lányodért, hogy rálásson arra, hogy neki sem magáért, hanem másokért kell élnie!<O:p</O:p
2. Teljesen általánossá válik mai világotokban az a benső gőg, amikor önmagukat felmagasztaló beteg, megtévedt emberek szentek szerepeit húzzák magukra, szentek életét tiporják sárba. Csak országotokban több tucat ember él, akik Velem, Jézussal, égi Édesanyátokkal, Máriával, legnagyobb prófétátokkal, Bemerítő Jánossal, Mózessel és sorolhatnám még, hogy milyen királyokkal, uralkodókkal azonosítják magukat. A megszállottságnak egy formája ez, ahol nem a jelen, mint megszentelő erő, hanem a múlt, mint félreértelmezett megkötözöttség játszik szerepet. Az pedig teljesen világos az egészségesen gondolkodó ember számára, hogy akik ilyen szerepeket húznak magukra, azok nem ismerik tanításomat, és hogy butaságuk, gőgjük le ne lepleződjék, olyan nevek mögé bújnak, akikről azt gondolják, hogy megfelelő garancia, védjegy arra, hogy eltakarják iránytalan működésüket. Még egyszer mondom: Aki az eke szarvára teszi a kezét és hátratekint, az nem méltó Hozzám! Imádkozz gyermekedért, hogy amikor megnyílik szíve az önzetlenség felé, imáddal megerősített áldásom hatni tudjon rá.<O:p</O:p
Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"<O:p</O:p


Squaco-4.jpg
 

Kicsi Fecske

Állandó Tag
Állandó Tag
l_94495133dae3b3e10c7b42a4fa6a7199.jpg


Kérdező: Miért szeretetlenség az önvédelem?

1. Hogyan oldjam meg társproblémámat?<O:p</O:p
2. Nem az vagyok, aki lenni szeretnék!<O:p</O:p
3. Hogyan lehet az, hogy az Isten ellenzi a fizikai erőszak bármilyen formáját?<O:p</O:p
HANG:" Drága Barátom!<O:p</O:p
1-2. Első két kérdésedre a válasz elválaszthatatlan. Te is érzed azt, hogy nem vagy a helyeden, nem az vagy, aki szeretnél lenni. Hogy ki szeretnél lenni, azt még te sem tudod, de azzal tisztában vagy, hogy amit most képviselsz, az nem tesz téged boldoggá. Mi hát a megoldás? Természetesen az, amit nyilvános működésem első tanításaként mondottam a Márk; 1-15.-ben. Boldogság, öröm csak gondolkodás-átalakítás következtében születhet meg bennetek, és az sem mindegy, hogy e gondolkodás-átalakítást milyen irányban, vagyis mihez igazítva végzitek. Én, Jézus e szellemi munkát kizárólag az örömhírhez kapcsoltam, és aki megtanul az örömhírnek örülni, az megtalálja a boldogságát is. Minden kérdésedre a válasz ebben a tanulásban, keresésben van elrejtve. Mivel minden embert a saját képmásomra, vagyis Magamra teremtettem, ezért a boldogságát minden ember vagy bennem a boldog Istenben találja meg, vagy nem lesz boldog soha! Az egy más kérdés, hogy Én, Jézus a boldogság alatt egészen mást értek, mint a világ fiai értenek. Ha elolvasod Máté 5; 3-13-ig a boldogságokról szóló tanításomat, könnyen megállapíthatod, hogy a földi boldogság inkább áldozat, mint élvezet. Befektetett munka nélkül nincs nyereség!<O:p</O:p
3. Az Isten egyetlen igazságot ismer, azt, amelyik Velem, Jézussal azonosítható, és amelynek tartalma minden esetben az, hogy szeretni kell. Szeretni pedig szeretetlenül nem lehet, még az Istennek sem! Én, Jézus - aki a Mennyei Atyával azonosítottam magam, és nem csak azért, mert minden gondolatom, cselekedetem az Én Atyám akaratát tükrözte - azért vállaltam kétezer évvel ezelőtt a földi életet, hogy e szeretettartalmat, mint Isten akaratát elhozzam közétek. ÚT-ként, IGAZSÁG-ként, és ÉLET-ként kínáltam Magamat mindenkinek, aki hisz Bennem. És aki Engem e három tartalommal vállal, az vállalja azt is, amit e három tartalom takar, vagyis a létazonosságot, a magatartásbeli azonosságot, és ezek következményét: a sorsazonosságot. Nem lehet különb a tanítvány a mesterénél: ha Engem üldöztek, titeket is üldözni fognak! A szeretet több, mint az igazság! A szeretet mindig adás, a szeretet képes elhordozni az igazságtalanságot azért, hogy ne kelljen erőszakhoz folyamodnia. E magatartás csak Velem, a ti teremtő Istenetekkel igazolható! „Hát nem ezeket kellett elszenvednie az Emberfiának, hogy bemehesse az Atyja dicsőségébe?”(Lk. 24;26) Péterrel elfogatásom éjszakáján a hüvelyébe dugattam a kardot, hogy ne essen áldozatul a kísértő provokációjának. Azt is mondtam: gondoljátok, hogy nem hívhatnék tizenkét sereg angyalnál is többet, hogy megsegítsenek Engem? De nem hívtam, mert egész földi küldetésem vált volna értelmetlenné, ha saját tanításommal szembefordulva ellene állok a gonosznak. Mert ne attól féljetek, aki a testet megöli, hanem attól, aki a lelket a gyehennára juttatja. Minden háború a másik elpusztítására, vagyis testvér-gyilkosságra törekszik, és mindig annak lesz igaza, aki győz. És a legyőzött nemzedékeken át keresi az alkalmat arra, hogy a rajta uralkodón a saját igazságát érvényesítse. Ez maga az emberi történelem véres dicsősége, ahol azt is megölik puszta önvédelemből, aki elmondhatta magáról, hogy benne az ördögnek semmije sincsen, aki csak szeretni tudott, a Földre szállt Istent! Drága gyermekem, ha rádöbbensz arra, hogy életedet mások önző érdekeinek, mulandó kacatjainak védelmére pocsékolod, megérted azt, hogy lelked nyiladozó virágát dudva közé ültetted, és boldogságod csak akkor leled meg, ha Velem, Jézussal a megtestesült Szeretettel töltekezel.<O:p</O:p
Nagyon szeretlek, és megáldalak a NYITOTTSÁG LELKÉVEL!"<O:p</O:p


bread%20rolls4.JPG
 

Kicsi Fecske

Állandó Tag
Állandó Tag
1423768372_99458ac1eb.jpg


Kérdező: Benned bízom, Uram!

1. Miről szólt az álmom?<O:p</O:p
2. Csak Benned bízom, Uram!<O:p</O:p
HANG: "Drága Gyermekem!<O:p</O:p
1. Álmod arról beszél, hogy egy szeretetlen világban kell szeretettel tanúságot tenni Rólam, a te Jézusodról. A könyv, amely téged erre késztetett, az élet könyve volt, amelybe hűségeddel már beírtad a nevedet örökre! Te tudod azt, hogy fontosabb szeretni betegen is, mint egészségesen reménytelennek lenni, mert a reménytelenség hosszú távon mindenkit beteggé tesz!<O:p</O:p
2. Köszönöm, hogy bízol Bennem, hogy eddig is és ezután is erőforrás lehetek számodra, és rajtad keresztül a környezetedben élő azon kevés ember számára, akik nem mosolyognak meg téged Miattam. Továbbra is csak Rám figyelj! Én adok neked olyan lehetőségeket, amelyeken keresztül mindig megtalálod lelked nyugalmát, hisz számodra ennél fontosabb nem lehet! Szeretetem féltőn vigyáz rád, és erőm, amelyet már oly sokszor megtapasztaltál, továbbra is töretlenül a rendelkezésedre áll.<O:p</O:p
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"<O:p</O:p


insects_macro_041-1.jpg
 

Kicsi Fecske

Állandó Tag
Állandó Tag
Vogel201.gif


Kérdező: Kétoldalnyi választ szeretnék!

1. Rettegek a szerepléstől.<O:p</O:p
2. Segíts hozzá, hogy Isten általam is megtapasztalhassa magát!<O:p</O:p
HANG: "Drága Barátom!<O:p</O:p
1. Rettegésed oka a benned élő rejtett gőg, ami abból táplálkozik, hogy lelked mélyén túldimenzionálod magad. Ezért fantáziaszinten éled meg azt, amit normális esetben kellene megélned, hogy kimerd fejezni magad mások előtt is. Nálad nem arról az egészséges drukkról van szó, amely még a tapasztalt színészeknél is megtalálható. Nem, mert e drukk átlépése mindig egyszerűbb annál, mint lemondani arról a tartalomról, melyet közölni szeretnének. Az önbizalom pont abban kell, hogy megerősítsen benneteket, hogy képesek legyetek, ha kell, szavakkal is elmondani azt, ami bennetek érték. Ha az önbizalom hiánya olyan mértékű, hogy gátol benneteket abban, hogy érvényesítsétek önmagatokat a környezetetekben, akkor ez már betegség, és ezt kezelni, gyógyítani kell. Az képes e benső megkötözöttséget feloldani, aki elhiszi önmagáról azt, hogy nem tévedhetetlen, és elhiszi azt, hogy Velem, Jézussal a legnagyobb dolgokra is képes. Ugyanis el kell hinnetek azt, hogy úgy szeretlek benneteket, amilyenek vagytok, mert csak e hitben élve tudlak benneteket olyanná formálni, amilyenné Én szeretnélek. Az emberek előtti beszédet általában mindenkinek tanulnia kell, és erre a legjobb közeg egy jézusi közösség. Ott biztos, hogy szeretetben vesznek körül, és testvéreid segítenek abban, hogy önmagadról és mondandódról helyes értékítéleted legyen. Akiben Én, Jézus élhetek, az nem tudja és nem is akarja megtenni azt, hogy hallgasson, ha általa szólni akarok!<O:p</O:p
2. Az a káosz, amelyben élsz és gondolkozol, még nagyon sok fájdalmat fog okozni neked. A megtapasztalás, bár nagyon fontos része az életeteknek, mégsem mondhatom, hogy önmagában képes olyan ismeretekre juttatni benneteket, amelyek által felülemelkedhettek az anyagvilágon. Aki hisz és megkeresztelkedik az üdvözül, aki pedig nem hisz, az elkárhozik, szólt a tanításom kétezer éve, és ma sincs másképp. Aki Bennem hisz, az elhiszi azt a világot is, amit Én képviselek, és amit ember teljességében nem látott soha; aki pedig nem hisz Nekem, az elmegy Mellettem a kárhozatba. Megtapasztalásra nem Nekem van szükségem, aki hordozom a teljességet, hanem neked, aki az élet és halál mezsgyéjén tántorogsz, és fizikai léted egyszerű tartalmát, funkcióját sem ismered fel. Boldogok, akik nem látnak és hisznek, mondottam Tamás apostolnak, vagyis a hit előzze meg a megtapasztalást. Hinnetek kell Bennem, ha élni akartok, és a bennetek élő hit visszaigazolódik annyi és olyan megtapasztalásban, amire szükségetek van a még nagyobb hit megélésében. Senki sem tudja önmagát megmenteni pusztán tapasztalati úton! Nem, mert ahhoz az örökkévalóság is kevés idő lenne, ugyanis megtapasztalni dolgokat csak időben lehet. A megtapasztalás nem véglegesíti bennetek a tudást, csak közelebb vezet hozzá akkor, ha a cél és az út azonos Velem, vagyis a szeretettel. Azért tudok az istenszeretőknek mindent a javukra fordítani, mert minden megtapasztalásban Engem, Jézust keresnek, vagyis azt, hogy miért jó ez nekik! Az Istent nem szeretőknek pedig nem tudok a javukra fordítani semmit, mert egyéni, önző érdekeiket keresik a megtapasztalásokban, ezért minden a kárukra válik addig, míg nem változtatnak látásmódjukon. Mivel minden jó forrása az Isten, ezért akiben nem élhetek, abban csak nyomorúságot, erőszakot, hatalmaskodást, meg nem értettséget, önzést, hazudozást, képmutatás, testi-lelki haldoklást tudnék megtapasztalni, ha Nekem lenne szükségem arra, hogy ti vezessetek Engem! De mivel Bennem az ördögnek semmije sincsen és nem is lesz soha, ezért nem Nekem, hanem nektek van szükségetek arra, hogy megtapasztaljátok azt, amikor bennetek élhet a romlatlan szeretet! <O:p</O:p
Drága Barátom, alakítsd át a gondolkodásodat, és a Mennyei Atya jóságában higgy, ne a magadéban, mert az Istenben nem lehet csalódni!<O:p</O:p
MEGÁLDALAK!"<O:p</O:p


penguins_narrowweb__300x390,0.jpg
 

Kicsi Fecske

Állandó Tag
Állandó Tag
jezus-000.jpg


Kérdező: Válságban az életem!

1. Tűrjem-e tovább a szégyent és a megaláztatást?<O:p</O:p
2. Hogyan éljek úgy, hogy hazugság vesz körül?<O:p</O:p
3. Gyermekeim érdekeit nézzem vagy az enyémet?<O:p</O:p
HANG: "Drága Gyermekem!<O:p</O:p
1-2. Fájdalmad az Én fájdalmam is, és pontosan tudom, hogy milyen nehéz helyzetben vagy! Mégis arra kérlek, hogy amíg bírod, addig hordozd el Értem a megaláztatást, hazugságot, bántást. Az életed tisztasága, jó szándéka legyen a tanú melletted, hogy te valóban mindent megtettél, hogy házasságod megmentsd a széthullástól, és ezért téged csak jogtalanul bánthatnak. A szeretet attól szeretet, hogy elvisel szeretetlenséget is. Ha az elviselhetőség határához érkeztél, és már semmi sem segít kapcsolatotokon, lelkiismereted szerint megtettél mindent, hogy kapcsolatod rendbe jöjjön, akkor tudomásul veheted, hogy társad téged ebben a törekvésedben magadra hagyott, ezért életed további döntéseiben dönthetsz nélküle is. Mivel a házasság szent kapcsolat, és két ember Istennek adott közös jó szándékú döntésén áll, ezért addig te nem hagyhatod el a másikat, míg minden kétséget kizáróan meg nem győződtél arról, hogy társad elhagyott, vagyis nem érted, hanem önmagáért vagy valaki másért él. Minden kapcsolat arra való, hogy egymást Hozzám vezessétek közelebb. Aki e szándékáról lemond, és ezt cselekedeteivel alá is támasztja, az elhagyta társát, és a továbbiakban csak felszínes érdekkapcsolatot táplál. <O:p</O:p
3. Gyermekeid érdeke egész biztosan az lenne, ha ti együtt maradnátok, és rendeződne kapcsolatotok! De ha együtt maradásotoknak az az ára, hogy mindnyájan tönkrementek benne, akkor azt a megoldást válaszd, amelyik a te látásmódod szerint leginkább békét ad a szívedben! Kérd imádban erőmet, hogy melletted álljak megpróbáltatásaidban!<O:p</O:p
Nagyon szeretlek, és megáldalak LELKEM HŰSÉGÉVEL!"<O:p</O:p


jezusikon.jpg
 

Kicsi Fecske

Állandó Tag
Állandó Tag
jesus01.jpg


Kérdező: Feladatot szeretnék!

1. Miben változtassak az életemen?<O:p</O:p
2. Vassula a Te kiválasztottad? Hol van ő most?<O:p</O:p
HANG:" Drága Gyermekem!<O:p</O:p
1. Magányod, egyedülléted azáltal oldható, ha keresel magadnak egy olyan közösséget, amely elfogad téged. E közösség tudná neked helyesen megmutatni azt, hogy miben kellene változtatnod. A Szentlélek a kapcsolatok lelke, és minden szeretettartalom csak közösségben bontakozhat ki igazán. Egy szerető közösségben nem csak rád figyelnek és érted tesznek, hanem te is figyelhetnél rájuk, és tehetnél értük. A másikra figyelés és a figyelemből fakadó gondoskodás az, amit meg kell valósítanod az életedben. E feladat alól valójában senki sem kivétel, senki sem mentesíthető. Ne rendkívüliséget akarj Értem megcselekedni, hanem azt keresd a körülményeidben, hogy kinek tudsz akár egy pohár vizet adni, mert szomjazó. <O:p</O:p
2. Médiumi feladatot csak olyan gyermekeimre bízhatok, akik az idő tengelyén már tanúságot tettek arról, hogy átlagon felüli módon képesek a lelkükkel, értelmükkel Rám hangolódni. Sajnos sok médiumomnál a lelki ráhangolódás olyan vak hitbe megy át, amelyen keresztül az értelmi Rám-hangolódás csorbát szenved, sőt alkalmanként be is zárul. Ezért aztán könnyen előfordul az, hogy hiába nyitja ki a lelkét valaki irányomban, ha értelmét nem pallérozza az Én tanításom által, olyan közléseket fog közöni, melyekkel Én, Jézus csak részben vagy egyáltalán nem értek egyet. Akit az Isten tanítói karizmával áld meg, az nem taníthat értelmetlen dolgokat. Nem, mert csak az értelmetekkel jónak látott ismereteket vagytok képesek a szívetekben szándékszinten megmotiválni. Ezért mérhetetlenül fontos az, hogy az Abszolút Jóról minden Rám figyelő közvetítő lélek azonosan gondolkozzon! E feladatra kizárólag "öreg", kipróbált lelkek alkalmasak. Vassula is ilyen gyermekem, akiben meg tudok nyilvánulni, de ő sem tartja maradéktalanul szem előtt azt az örök igazságot, hogy a gondolkodás-átalakítás alól a médium sem kivétel! Nem, mert a prófétaság lelke minden esetben engedelmeskedik a prófétának!<O:p</O:p
Nagyon szeretlek, és megáldalak az EGYSZERŰSÉG LELKÉVEL!"<O:p</O:p


jesus02.jpg
 

Kicsi Fecske

Állandó Tag
Állandó Tag
jesus03.jpg


Kérdező: Álomról, meghalt rokonokról kérdezem a Hangot.

1. Egy álom magyarázatát kérem!<O:p</O:p
2. Szeretném megtudni, hogy szüleim, rokonaim jobb helyen vannak-e a másvilágon?<O:p</O:p
HANG:" Drága Gyermekem!<O:p</O:p
1. Álmod arra tanít, hogy lányoddal kapcsolatban ne félj a változtatástól. Ehhez van segítőd is, aki melletted áll, és csak azért nem fedi fel egyelőre magát előtted, mert valószínű, hogy ezáltal hangsúlyeltolódáshoz vezetne a gondolkodásod. Elég annyit tudnod, hogy Ő mindig a rendelkezésedre áll, számíthatsz rá, amikor életed meghatározó döntései előtt állsz.<O:p</O:p
2. Már hogy ne lenne a földi világnál az a világ jobb világ, ahol nincs öldöklés, hazugság és gyűlölet! Rokonaid mindnyájan találkoztak Velem, és a szeretet mellett döntöttek. Ők az Én oltalmam alatt állnak, és az istengyermekké válás útján vállalnak újabb szerepeket lenn a Földön. Nagyon közel állnak hozzád, és segíteni akarnak neked, nektek abban, hogy minél egyértelműbben Rám találjatok!<O:p</O:p
Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÁTORSÁG LELKÉVEL!"<O:p</O:p


jesus04.jpg
 

Kicsi Fecske

Állandó Tag
Állandó Tag
jesus05.jpg


Kérdező: Kérdések vallási felekezetekről!

<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com
><st1:metricconverter w:st=
1. A</st1:metricconverter> HIT gyülekezete Istentől van?<O:p</O:p

<st1:metricconverter w:st="on" ProductID="2. A">2. A</st1:metricconverter> Jézus Szíve Egyházban, ahol gyógyítás is folyik, Isten erejével gyógyulnak az emberek?<O:p</O:p
3. Papjaink aktivitása nagyon visszaesett!<O:p</O:p
HANG:" Drága Barátom!<O:p</O:p
1. Minden jó szándékú kezdeményezést Lelkem áldása kísér, és minden rossz szándékú kezdeményezés az ördögtől van. Ha a jó szándékú kezdeményezést jó cselekedetek követik, mindegy hogy minek hívják azt a közösséget, Lelkem vezeti őket. Ha a jó szándékú kezdeményezést nem követi jó cselekedet, akkor mindegy hogy minek nevezik magukat, csak Rólam beszélnek, de nem Engem képviselnek! A ti felelősségetek eldönteni az evangéliumok tükrében, hogy mi számít jó cselekedetnek. Én, Jézus mindenesetre példát adtam belőle!<O:p</O:p
2. Akár az Isten, akár az ördög gyógyít, ha a testi gyógyulást nem követi gondolkodás-átalakítás Irányomba, akkor csak tüneti kezelés marad, és a lényeget, azt hogy újjá kell születnetek, nem érinti. Az emberek nagy része a gyógyulása érdekében szinte mindenre hajlandó, a legnagyobb áldozatra is. Bárcsak töredéke áldozatot tudnának hozni azért, hogy Én, Jézus bennük éljek!<O:p</O:p
3. Ez egy természetes folyamat, és csak akkor fordul meg, ha egyházatok képes lesz megújulni, vagyis nem tekintélyelv alapján büntetni és jutalmazni, hanem minden embert szeretve szolgálni. Az a kiábrándító tendencia, hogy egy nyugdíjas vagy ahhoz közelítő korú papnak van tízegynéhány faluja, annak teljes adminisztrációjával, a szentmisére pedig alkalmanként beül öt-hat idős ember, ez önmagáért beszél. Az érdeklődés a templom iránt csupán akkor fokozódik rövid időre, amikor keresztelés, bérmálás, temetés vagy esküvő van kilátásban, hogy érvényes pecsétet szerezzenek a hívek iránytalan életükre. Tudomásul kellene venni azt a tényt, hogy nem lehet nyájat gyűjteni kinevezéssel, csak olyan hiteles élettel, ahol a tanítás és annak megélése nem válaszható el egymástól! Egy hierarchikus rendszerben ez csak nagyon keveseknek, a szentjeimnek sikerül, akiknek a gyermekeim szolgálata fontosabb minden előírásnál.<O:p</O:p
Megáldalak az EGYÉRTELMŰSÉG LELKÉVEL!"<O:p</O:p


jesus06.jpg
 

Kicsi Fecske

Állandó Tag
Állandó Tag
jesus07.jpg


Kérdező: Békére vágyom!

HANG: "Drága Gyermekem!<O:p</O:p
Tudok fájdalmadról, tudok bánatodról, és tudom azt, hogy Engem, a te Jézusodat nagyon szeretsz! Különös figyelemmel vagyok irántad, és óvó kezem megtart téged minden nehézségben. Azt nagyon jól teszed, ha nem hagyod, hogy házasságodba bárki is beleszóljon. Csak rajtad és férjeden áll, hogy képesek vagytok-e saját életetekben dönteni, és ezért természetesen felelősséget vállalni. Békémet akkor veheted át Tőlem maradéktalanul, ha engeded, hogy megtanítsalak arra a szeretetre, amelyet a négy evangéliumban rátok hagytam. Olvasd a Hang-könyveket, és keress magadnak olyan gondolkodású embereket, akikben fellelsz Engem, és akikkel felmerülő problémáidat megbeszélheted. Egy dologban egészen biztos lehetsz, Én, Jézus soha nem hagylak magadra!<O:p</O:p
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"<O:p</O:p


jesus08.jpg
 

Kicsi Fecske

Állandó Tag
Állandó Tag
jesus09.jpg


Kérdező: Jó úton járok?

1. Mit tegyek, hogy a békességet megőrizzem, de rádöbbentsem a családomat arra, hogy nem az ő életüket élem?<O:p</O:p
2. Jó úton vagyok?<O:p</O:p
HANG:" Drága Gyermekem!<O:p</O:p
Jó úton indultál el azzal a szándékkal, hogy családon belül is megrajzold a saját szabadságkörödet, ahová más csak a te külön kérésedre léphet be. Általában mindenki, aki ki szeretne lépni családja béklyóként szorító "szeretetéből", annak szembesülnie kell azzal a lélektani ténnyel, hogy azok a családtagok, akik eddig belőled éltek, nem fogják olcsón adni szabadságodat, és e törekvésednek csak békétlenség lehet a következménye. Ők azt élik meg, hogy te el akarod hagyni őket, nem pedig azt, hogy Velem, a te Jézusoddal akarsz szövetségre lépni azért, hogy még tisztábban, még tartalmasabban tudd őket szeretni. Szeretni igazán csak személyes szabadságban lehet. A jézusi szeretet tartalma az, amikor valaki odaajándékozza magát, cselekedeteit a szeretet tárgyának, nem pedig a szeretet tárgya veszi el tőle azt, amiről úgy gondolja, hogy az neki jár. Soha nem a másik kifosztása, hanem ajándékainak elfogadása és a másik visszaajándékozása a szeretet ismérve. Amíg ez meg nem valósul, addig el kell tudnod hordozni bántást, féltékenységet mindaddig, míg társad hű marad hozzád. Csak az idő távlatában fogja felismerni azt, hogy te nem ellene, hanem érte élsz. Minél állhatatosabb vagy e munkában, annál inkább segíted őt a megtérésben.<O:p</O:p
Nagyon szeretlek, és megáldalak a SZABADSÁG LELKÉVEL!"<O:p</O:p


jesus10.jpg
 
Státusza
További válaszok itt nem küldhetőek.
Oldal tetejére