Történelemmel kapcsolatos könyvek

Hevesi Kata

Állandó Tag
Állandó Tag
Jadwiga Dackiewitz - A Sasfiók
Kék szemű, fürtös szőke hajú kisfiú vágyódik a „jó papa” után, akit mások „korzikai szörnyként” emlegetnek, majd hamleti pózokban töprengő ifjú keresi a helyét a világban: osztrák vér-e – vagy netán a dicső Napóleon sokra hivatott fia?

A schönbrunni aranykalitkában vergődő ifjú sas – a kettős nevelés és a kényszerű színlelés miatt – sohasem próbálhatja ki a karmait. Melodrámai helyzet, de történelmi súlya nincs. Egy pompában élő fiatal osztrák tiszt alakja mögött földereng a történelmi lényeg.

A Metternich kori Európa hatalmi viszonyai, az a hideg célszerűség, ahogyan a népek tavasza előtt néhány reakciós monarchia a karmai között tartja a világot. Államérdek, hideg megfontolás, rettegés az „anarchiától” – amely maga a nép.

A szomorújáték apró rezzenései mögött a korszellem és a Habsburg birodalom kórképe a legérdekesebb.
 

Csatolások

 • Jadwiga Dackiewitz - A Sasfiók.pdf
  2.1 MB · Olvasás: 223

Hevesi Kata

Állandó Tag
Állandó Tag
Jadwiga Dackiewitz - Napóleon másik fia Azt, hogy ki volt Napóeon „egyik”, illetve „másik” fia, úgy tűnik, a törvényes származás döntötte el. A Sasfiók, a „római király”, a reichstadti herceg nevét sokan hallották, Edmond Rostand drámája tette híressé. Az ő anyja Mária Lujza császárné. De volt az ifjan elhalt, a bécsi aranykalikában élt Napóleonfinak egy bátyja is, Alexandre Walewski, igaz, ő nem „törvényes” anyától, hanem Maria Walewskától, Bonaparte Napóleon „lengyel feleségétől” született.
Jadwiga Dackiewicz Walewski-életrajza – látszólag – történelmi és szerelmi regény, pedig hát nem az; minden szót, minden párbeszédet dokumentumok és emlékiratok sora támaszt alá.
A fiatal Walewski könnyedén forgolódott és csevegett Varsó, London és Párizs szalonjaiban, és ha először aranyifjúnak vélnénk, bizony tévedünk: Alexandre végtére is érett korában, a Második Császárság idején, Franciaország külügyminisztere lett. Regényes életútja, szerelmei és házasságai a fordulatokban gazdag könyv lapjain összefonódnak a múlt századi európai történelem nemritkán drámai eseményeivel.
 

Csatolások

 • Jadwiga Dackiewitz - Napóleon másik fia.pdf
  1.5 MB · Olvasás: 221

Hevesi Kata

Állandó Tag
Állandó Tag
John Gillingham - A Rózsák Háborúja "Anglia történetét a bakónak kellene megírnia"– vélte Voltaire, s talán nemcsak a Rózsák Háborújára, hanem a Tudorok véres uralmára is gondolt. Shakespeare királydrámái nyomán is az a benyomásunk, hogy a Lancaster- és a York-ház viaskodása sok évre vérbe borította Angliát. Most más kép tárul elénk: páncélos vitézek dulakodnak a völgyben, miközben a domboldalon békésen ballag ökrei nyomában a parasztember. S a városokban épp ez idő tájt születik meg a könyvnyomtatás; tömegek lesznek írástudóvá.

Igaz, a kis seregek vívta ütközetek után lenyakaznak a harcmezőn néhány áruló főurat más áruló főurak, de a polgárháborúkra jellemző tömegmészárlásnak semmi nyoma a krónikákban. Megismerünk végül egy daliás férfiút is: Gloucester a neve, másként III. Richárd, aki a Tudor-korszakban púpos szörnnyé torzul. Vagyis a 15. századi Angliára nem jellemző a mondás: „Fegyverek közt hallgatnak a múzsák”; a feudális anarchia közben nem törik meg a klasszikus tőkés fejlődés felé vezető folyamat.
A nagy méret miatt nem lehet pdf formátumban a feltölteni.
 

Csatolások

 • John Gillingham - A Rozsak Haboruja.epub
  9.6 MB · Olvasás: 387
 • covers_16827.jpg
  covers_16827.jpg
  53.3 KB · Olvasás: 40

Hevesi Kata

Állandó Tag
Állandó Tag
Pierre Benton - Aranyláz Alaszkában 1896-ban a Klondike-folyó környékén, Kanada és Alaszka határán gazdag aranylelőhelyet találtak, s ennek hírére a következő évben valóságos népvándorlás indult meg erre a tájra. A kincskeresők közül nem egy elpusztult a rendkívül nehezen megközelíthető, szubarktikus vidék úttalan hegyeiben, meredek hágóin és vad folyóin, sokan visszafordultak a nehézségek láttán, de még így is nagy tömegek vergődtek el az „ígéret földjére”, ahol sátortáborok és városok nőttek ki gomba módjára a földből. Bár az aranyásók nagy többségének reményei nem váltak valóra, akadtak szép számmal olyanok is, akik máról holnapra vagyonhoz jutottak. Egy-egy parcella néha napok alatt gazdaggá tette tulajdonosát, ám a vagyon többnyire ugyanilyen gyorsan úszott el az új települések kártyabarlangjaiban, mulatóhelyein. Gátlástalan szerencselovagok, spekulánsok, vállalkozók, könnyűvérű nők hada lepte el az új Eldorádót, de a konjunktúra csak rövid ideig tartott. Dawson, az aranyásók központja, hihetetlen gyorsan fejlődött lázasan lüktető várossá a semmiből, alig egy esztendő múlva azonban álmos kis fészekké zsugorodott össze. Az aranyláz lecsillapodott, a feltárt lelőhelyeket zömmel nagy társaságok vették kezelésbe, a pionír időszak elmúltával a gyors egyéni vagyonszerzés illúziói szertefoszlottak.
A szerző avatott tollal nyúl a tárgyhoz, író és téma szerencsés találkozása azonban nem egészen véletlen. A kanadai szerző Dawson Cityben, az „aranyvárosban” töltötte gyermekkorát, és később is rövidebb-hosszabb időre vissza-visszatért szülőföldjére. Apja a harmincezer aranyásó között volt, akik 1898-ban átkeltek a hírhedt Chilkoot-hágón, hogy aranyat keressenek.
Pierre Berton arra törekedett, hogy a klondike-i aranyláz minél teljesebb krónikáját állítsa össze. Felhasznált minden kiadott és kiadatlan forrásmunkát. Feljegyezte a vidék szájhagyományát, megszólaltatta az „aranyroham” még életben talált veteránjait. Könyve az utolsó nagy aranyláz történetének legátfogóbb, teljes hűségre törekvő és mindvégig drámai feszültségű összefoglalása.
 

Csatolások

 • Pierre Benton - Aranyláz Alaszkában.pdf
  3.5 MB · Olvasás: 294

Hevesi Kata

Állandó Tag
Állandó Tag
Fügedi Erik - Vár és társadalom a 13-14. századi Magyarországon A 13. században a világi nagybirtokon kialakult az erődítmények új típusa, a feudális járadék jövedelméből fenntartott, a nagybirtokosok székhelyét, kincseinek őrzőjét és katonai hatalmának koncentrálódását alkotó, legtöbbször kisméretű és kevés emberrel megvédhető vár, amelyet sokszor neveznek lovagvárnak. Ez az értekezés a társadalmi fejlődés szemszögéből nézve mutatja be ennek a típusnak létrejöttét, gyors elterjedését.
 

Csatolások

 • Fügedi Erik - Vár és társadalom 13-14 századi Magyarországon.pdf
  14.4 MB · Olvasás: 320
 • 0129000125664.JPG
  0129000125664.JPG
  6.5 KB · Olvasás: 35

Hevesi Kata

Állandó Tag
Állandó Tag
Fügedi Erik - Uram, királyom... Fügedi Erik (1916-1992), akinek neve fogalommá vált mind a hazai, mind pedig a külföldi középkorkutatók körében, a magyar történelem 1400-as éveit mutatja be lendületes-olvasmányos előadásmóddal, mintha csak a mesék világába kalauzolna minket. Ugyanakkor máig érvényesen, rendkívüli adatgazdagsággal és alapossággal szól Zsigmond, „a király, a császár”, a Jagellók és a Hunyadiak korának világáról. A király, a főurak és a főpapok érzékeny hatalmi egyensúlyát és hatalmi játszmáit elemezve keresi a választ arra a kérdésre is, szükségszerűen vezetett-e az ország sorsa Mohácshoz.
 

Csatolások

 • Fügedi Erik - Uram, királyom....pdf
  15.6 MB · Olvasás: 365
 • covers_261775.jpg
  covers_261775.jpg
  67.2 KB · Olvasás: 33

Hevesi Kata

Állandó Tag
Állandó Tag
Fügedi Erik - Ispánok, bárók, kiskirályok Fügedi Erik immár több mint két évtizede kutatja a középkori magyar arisztokrácia fejlődésének, struktúraátalakulásának és hatalmi térnyerésének folyamatát. Az Ispánok, bárók, kiskirályok nem csupán az e témakörben írott munkáinak elméleti összefoglalása, hanem a kérdéskomplexum időbeli kiterjesztése és egyúttal újragondolása.
Ebben a kötetében az államalapítástól a Mátyás király halálát követő időkig kíséri figyelemmel a szerző azt a történelmi változást, amelynek során a főurak egyre inkább magukhoz ragadták az ország sorsának irányítását, s míg a korszak kezdetén az uralkodó hozta létre birtokadományaival az arisztokráciát, a végén már a főrendek adományozták egy céljaikhoz alkalmasnak vélt személynek a királyi hatalmat.
Fügedi Erik új könyvében a történeti statisztika és demográfia, az archontológia és a genealógia eredményeit értékesítve próbál meg választ adni arra a kérdése, hogy miért és hogyan alakult ki feudális társadalomszerkezetünk jellegzetes, a nyugat-európai hűbéri felépítménytől oly nagy mértékben eltérő formája.
 

Csatolások

 • Fügedi Erik - Ispánok, bárók, kiskirályok.pdf
  21.5 MB · Olvasás: 301
 • covers_108146.jpg
  covers_108146.jpg
  37.9 KB · Olvasás: 31

Hevesi Kata

Állandó Tag
Állandó Tag
Fügedi Erik - Az Elefánthyak A nemesség társadalmi alapegysége nem a mai értelemben vett család vagy háztartás, hanem az azonos őstől fiágon leszármazó családok összessége volt. Fügedi Erik a Nyitra és Pozsony megyében birtokos Elefánthyak három évszázados középkori pályafutását tárja fel levéltári források segítségével.
 

Csatolások

 • Fügedi Erik -- Az Elefánthyak.pdf
  13.5 MB · Olvasás: 229
 • covers_160033.jpg
  covers_160033.jpg
  41.5 KB · Olvasás: 26

Hevesi Kata

Állandó Tag
Állandó Tag
Fügedi Erik - Kolduló barátok, polgárok, nemesek A legnemesebb történetírói hagyományok és a modern historiográfia legaktuálisabb tanulságai ötvöződnek Fügedi Erik tanulmányaiban. A szerző egyformán otthon van a középkori törvények és privilégiumok latin filológiai kérdései s a történeti demográfia és statisztika újkeletű módszerei között. Írásaira azonban nemcsak a pontos, de sohasem fölöslegesen aprólékoskodó szaktudás jellemző, hanem mindenekelőtt a mozgékonyság, a szellem, a bátor kérdésföltevés. A kötet tanulmányaiból elénk rajzolódik a középkori magyar városfejlődés lényegében összefüggő képe, s ez a figyelmes olvasónak sokat elárul a magyar fejlődés általános sajátosságairól is. Hasonlóképp tágabb érvényűek a kötet gazdaságtörténeti írásai: a középkor magyar társadalmának életmódjáról, szokásairól, az egyes rétegek életszemléletéről is beszélnek, vagy közvetve tanúskodnak. Fügedi Erik érdeklődése mindig túlvezet az éppen vállalt szakkérdésen, s ez az olvasó nyeresége: hisz nemcsak egy-egy történeti probléma megoldását kapja, hanem széles és színes képet egy jelentős korszakról. A nagy méret miatt ebup formátumban.
 

Csatolások

 • Fügedi Erik - Kolduló barátok, polgárok, nemesek .epub
  14.4 MB · Olvasás: 320
 • covers_222394.jpg
  covers_222394.jpg
  10.3 KB · Olvasás: 34

Hevesi Kata

Állandó Tag
Állandó Tag
Nagy László - Bethlen Gábor, a nagy fejedelem Két elnyomó — a török szultán és a Habsburg császár — között vérezve harcolt a XVI—XVII. században az erdélyi magyar fejedelemség, hogy megőrizze függetlenségét. A fejedelmi trónon egymást váltó uralkodók hol az egyik, hol a másik ellenség ellen álltak készenlétben, s nem volt ritka az olyan időszak, amikor egyszerre támadt a török is, az osztrák is. Az erdélyi fejedelmek hosszú sorában Bethlen Gábor volt a legkiemelkedőbb. Zseniális hadvezér, okos diplomata, reális politikus — akinek nemcsak Erdély, de a harmincéves háborúban vérző Európa sorsa is fontos volt. Az ő küzdelmes, szakadatlan harcokkal teli életéről szól Nagy László könyve.
 

Csatolások

 • Nagy László - Bethlen Gábor, a nagy fejedelem.pdf
  4.4 MB · Olvasás: 312
 • covers_221248.jpg
  covers_221248.jpg
  56 KB · Olvasás: 29

Hevesi Kata

Állandó Tag
Állandó Tag
Nagy László - Az erős fekete bég - Nádasdy Ferenc Nádasdy alakja úgy él a mai közvéleményben, mint a „rossz hírű” csejtei várúrnő, Báthory Erzsébet házastársa; esetleg mint a Fogyó Hold című Herczeg Ferenc-regény törökverő főhőse, akit kortársai roppant testi erejéről és fekete hajszínéről „erős fekete bég”-nek is neveztek. Ennél többet még a korszak ismerői sem tudnak róla. Pedig Nádasdy Tamás nádor és Kanizsay Orsolya fia már gyermekkorában királyfiak játszótársa volt a királyi udvarban. Később a Báthory-rokonság révén szoros kapcsolatba került Báthory István lengyel királlyal csakúgy, mint Báthory Zsigmond erdélyi fejedelemmel, s a magyar országgyűlésen a politikai ellenzék vezérévé lett a török kiverésének kérdésében. Fönnmaradtak e cél érdekében kifejtett nagyszabású hadszervezési reformjavaslatai, hadművészeti elgondolásai is udvari prédikátora és pártfogoltja Magyari István: Az országokban való sok romlásoknak okairól című művében.
A Zrínyi Katonai Kiadó most útjára bocsátott életrajzi sorozatának kezdő kötete az első jelentős kísérlet Takáts Sándor óta a „legmagyarabb század” kiemelkedő személyiségének sokoldalú bemutatására.
 

Csatolások

 • Nagy László - Az erős fekete bég - Nádasdy Ferenc.pdf
  6.2 MB · Olvasás: 294
 • covers_17681.jpg
  covers_17681.jpg
  53.1 KB · Olvasás: 29

Hevesi Kata

Állandó Tag
Állandó Tag
Erdélyi István - A magyar honfoglalás előzményei
covers_25187.jpg 895-ben a nomád besenyőktől űzött félnomád magyar törzsek bezúdultak, bemenekültek a Kárpát-medencébe. A következő években bevándorlásuk folytatódott, s megtelepedtek az életmódjuknak megfelelő vidéken.
Mindebben nem volt semmi különös: a nagy népvándorlás utóhullámain népek tucatjai jelentek meg, tűntek el, beolvadtak, vagy letelepedtek, és másokat beolvasztottak a kelet-európai térségben. Nekünk, ma itt élő magyaroknak azonban sorsdöntő volt ez az esemény.
Erdélyi István a korra vonatkozó forrásművek, gazdag irodalom és saját ásatásai eredményei alapján foglalja össze mindazt, amit a mit a honfoglalás előzményeiről, lefolyásáról biztosan tudunk. Emellett jelzi a bizonytalan pontokat, a sok-sok vitatémát : Hol voltak az ősmagyarok korábbi szálláshelyei? Milyen forrásokból eredt művészetük? Hol tartottak a gazdasági-társadalmi fejlődésben? Milyen hatások érték őket vándorlásuk és megtelepedésük során? Volt-e kettős honfoglalás? Annyi letűnt nép közül miért tudott megmaradni a Kárpát-medencében?
 

Csatolások

 • Erdélyi István - A magyar honfoglalás előzményei.pdf
  1.5 MB · Olvasás: 354

Hevesi Kata

Állandó Tag
Állandó Tag
Kristó Gyula - Az augsburgi csata covers_59323.jpg Kristó Gyula új könyvének tárgya az Augsburg melletti Lech-mezőn 955. augusztus 10-én megvívott csata, valamint annak előzményei és következményei. A kötet képet rajzol a magyar kalandozásokról, bemutatja, milyen viszonyok uralkodtak a Kárpát-medencében a X. század első felében. Felvázolja az augsburgi összecsapás részletes, a forrásokból kikövetkeztethető lefolyását, melynek eredményeképpen a 955. évi kalandozó hadjáratban részt vevő magyarok súlyos, egész későbbi történetünkre hatást gyakorló veszteséget szenvedtek. A könyv utolsó fejezete az augsburgi csatavesztés következményeit tekinti át, amelyeknek fél évszázaddal később részük volt a magyar állam megalapításában.
 

Csatolások

 • Kristo Gyula - Az augsburgi csata.pdf
  23.1 MB · Olvasás: 370

bumbayo

Állandó Tag
Állandó Tag
S. Fischer-Fabian
A német cézárok

A középkor császárainak tündöklése és bukása

——— epub + doc formátum ———

5cjC1YB.jpg


Az analfabéta király, Csehek, szlávok, magyarok, A Vatikán börtönei, A malária halálos lehelete, A halál és az Istenek alkonya, Felgyújtani, lekaszabolni, megvakítani, felakasztani, Megosztani Németországot és uralkodni fölötte – ilyen s hasonló fejezetcímek foglalják keretbe a neves nyugatnémet történetíró, Fischer-Fabian lebilincselő könyvét, amely a középkori német császárok tündöklését és bukását mondja el. Az író valósággal személyes kapcsolatot teremt rég letűnt korok nagy személyiségeivel, emberközelbe hozza a képpé, szoborrá vagy unalmas iskolai tétellé merevedett császárokat, a még félig barbár Ottókat, IV. Henriket és Gergely pápát, Barbarossa Frigyest és a többieket. S körülöttük ott él, szenved, dőzsöl, harcol, intrikál és retteg a középkori Európa, magyarok, szlávok, frankok, s ott van a keresztesektől rettegő Kelet is. Óriási, eleven freskó Fischer-Fabian könyve, szórakoztató, színes történelmi panoráma, nemcsak német, hanem európai történelem is.
 

Csatolások

 • Anemetcezarok.rar
  3.9 MB · Olvasás: 286

jeszenakjanos

Állandó Tag
Állandó Tag
Falcsik Mária, Száray Miklós - Mikor, hol, hogyan és miért történt Magyarországon

1803271942140129.jpg

Az egyedülálló kiadvány színes lapjain megtalálható minden fontos dátum, kiemelkedő személyiség, döntő fordulat és azok következménye.
Kísérje végig a magyarság hosszú és küzdelmes útját a honfoglalástól napjainkig!

* Mikor készült a Szent Korona?
* Hol épült fel az első magyar egyetem?
* Hogyan sikerült megállítani a törököt másfél századra az Al-Dunánál?
* Miért élhettek Erdélyben békében a vallásfelekezetek?pdf 211mb

[HIDE]https://data.hu/get/11138560/MIKORHOGYANPDF.part1.rar
https://data.hu/get/11138558/MIKORHOGYANPDF.part2.rar
[/HIDE] 

jeszenakjanos

Állandó Tag
Állandó Tag
Vég Gábor - Magyarország királyai és királynői
1805221504300100.jpg

„Ez a könyv arra tesz kísérletet, hogy bemutassa nemzetünk történelmének ötvenhat uralkodóját, de arra is hogy rövid életrajzokban felvillantsa a magyarság ezeréves államiságának legfontosabb mozzanatait” – írja a szerző. Valóban vakmerő vállalkozás; királyaink összefüggő portrésorozatát utoljára XIX. századi tudós pap történészek szerkesztették kötetekbe. Ezeket ma már szinte lehetetlen fellelni, és sok esetben adataik pontosságához is kétség férkőzött. Vég Gábor a történeti kutatások mai szintjéhez igazította kézikönyve dátumait. Ez az első munka, amelyben Szent Istvántól IV. Károlyig minden magyar király szerepel. Az uralkodók családi kapcsolódását, a dinasztiák átmeneteit leszármazási táblázatok teszik szemléletessé.

A könyv olvastán megismerjük királyaink életét, de a koronát és palástot viselő személyiségek mögött felsejlik népünk hosszú és mindvégig eseménydús históriájának vázrendszere is.pdf 38mb

[HIDE]https://data.hu/get/11224595/KIRALYKIRALYNOPDF.rar[/HIDE]
 

jeszenakjanos

Állandó Tag
Állandó Tag
Hankó Ildikó - Királyaink tömegsírban
1803090023250117.jpg

Tudnak-e arról, reménybeli olvasóink, hogy 2000-ben, a millennium évében a nyilvánosság kizárása és tájékoztatása nélkül ismét beton tömegsírba tették felkent királyaink összekevert földi maradványait?

Elhiszik-e, hogy 1938-ban, Szent István halálának 900. éves évfordulóján, az Eucharisztikus Kongresszus évében, a Szent Király emlékét megörökítő 1938. évi XXIV. törvénycikk születésekor már megtörtént ugyanez: a magyar királyi csontokat (és a többit) újságpapírba csomagolva, egycolos faládába zsúfolták és betömörítették egy betonsilóba, ahol negyvenhat évig talaj- és csatornavízben áztak. Mindez 1938. augusztus 13-án esett meg, egy héttel az ünnep nagygyűlés megnyitása előtt, Székesfehérváron.
Elhiszik-e olvasóink, hogy 2000-ben ugyanez megismétlődött, amikor fűnek-fának osztogattak pénzt méltó és kevésbé méltó millenniumi célokra, de a nemzet nagyjainak tisztességes eltemetésére valahogy nem futatta; ismét tömegsírba kerültek, ugyanott.
Nem volt hazánkban egy Antigoné, aki eltemette volna a nemzet koronás főit? Dehogynem. Kiszely István és e sorok írója tíz évig kilincseltek, hogy megszerezzék a sírnyitáshoz szükséges engedélyeket. Végül Pozsgay Imre jóvoltából zöld utat kapott a munka. Ám a mindenkori hatalmat kiszolgáló, kutatói babérokra pályázó, nemzetellenes erők megakadályozták a királyi csontok modern módszerekkel történő azonosítását. Kellő szakértelem híján tizenhat évig tartották temetetlenül a csontokat, mígnem értékelhető eredmény és a közvélemény tájékoztatása nélkül ismét betették a maradványokat a föld alá.
Ezzel királyaink sorsa bevégeztetett. Csontjaik végérvényesen összekuszálva várnak jobb időkre, hátha egyszer a nemzet eltemeti királyait.pdf 28mb

[HIDE]https://data.hu/get/11097006/HNKLDKKRLYNKTMGSRBNPDF.rar[/HIDE]
 

jeszenakjanos

Állandó Tag
Állandó Tag
Osztrák-Magyar Monarchia Írásban és képben 1901
1802231610400106.jpg


Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben című nagyszabású, 21 kötetből álló könyvsorozat első kötetét Rudolf trónörökös 1885. de cember 1-jén nyújtotta át apjának, Ferenc József osztrák császárnak és magyar királynak, mely sorozat a 19. század második fele legnagyobb könyvkiadói vállalkozásának bizonyult.Az egész Monarchiát bemutató munka létrehozását a koronaherceg, Rudolf trónörökös (1858–1889) indította el, fontosnak tartva, hogy a soknemzetiségű és soknyelvű birodalomról egy átfogó, mindenre kiterjedő mű készüljön, amely a tudományos értékű leírások mellett képekben is bemutatja a birodalom legszebb és legérdekesebb tájait.

pdf 273mb

[HIDE]https://data.hu/get/11059589/MONARCHIAIRASBANKEPBENPDF.part1.rar
https://data.hu/get/11059588/MONARCHIAIRASBANKEPBENPDF.part2.rar[/HIDE]
 

jeszenakjanos

Állandó Tag
Állandó Tag
Ürögdi György - A régi Róma

1802231605510111.jpg


„A régmúlt időkbe vezetjük vissza az olvasót, az ókorba és annak legnagyobb városába, Rómába. De nem csupán ennek az antik nagyvárosnak épületeiről, terveiről, utcáiról, tehát nemcsak Róma köveiről szeretnénk beszélni, hanem a város lakóiról, az utcákon sétáló, a köztereken politizáló, a műhelyekben dolgozó rómaiakról, az eleven életről, a hétköznapok valóságáról”- mondja könyve bevezetésében a szerző. Hogy célját elérje, megkísérelte az élet százféle megnyilvánulását rendszerbe foglalni és a tárgyhoz képest könnyed formában, anekdotákkal fűszerezve elmondani. Bevezetőül a régi Róma történetét vázolja fel nagy vonásokban, majd leírja a várost, mintegy szemléltetve azt a keretet, amelyben a régi rómaiak éltek. Bemutatja Róma lakosságának társadalmi képét, a városi közigazgatást, megismerjük – többek közt – a rómaiak lakásgondjait, közellátási problémáit, a főbb kereső foglalkozásokat, szórakozásokat, sző esik azonban a mai olvasót annyira érdeklő műszaki létesítményekről, mint az utakról, vízvezetékekről és csatornákról is. Akik megszerették a latin irodalom nagyjainak felejthetetlen alkotásait, e könyv segítségével könnyen tájékozódhatnak a klasszikus művek olvasása alkalmával elkerülhetetlenül felvetődő kérdésekben.pdf 30mb

[HIDE]https://data.hu/get/11059590/URGDGYRGYRGRMPDF.rar[/HIDE]
 
Oldal tetejére