Történelemmel kapcsolatos könyvek

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Végel László
Exterritórium
covers_415337.jpg

„Akik lerakták az aknákat, még évtizedek múltán is meglepetten vizsgálják érdes kezüket; a háború láthatatlan volt, attól tartanak tehát, hogy a győzelem is láthatatlan lesz. Az erek kidagadnak, az ujjak reszketnek. Mit művelt e kéz? Üres maradt, nincs egyetlenegy személyes történet sem, amit tovább lehetne adni az utókornak. Meglepetten egymásra néztek és megkérdezték: miről szólt az életük tulajdonképpen? Miért múlt el olyan gyorsan az idő? A modern haditechnika gúnyt űzött a háborúból, fütyült a hősökre. Kézitusa sem volt. Nem ilyen győzelmet akartak.”

Végel László naplója Újvidéken, a NATO-bombázások alatt született. A légitámadások és a háború véget ért, majd a politikai rendszer is megbukott. Mégis az író kérdései és töprengései időszerűbbek, mint megírásuk idején.
 

Csatolások

 • vegel_laszlo__exterritorium.rar
  304 KB · Olvasás: 70

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Vitéz Erdélyi Béla
Vér és acél
covers_88856.jpg

Bár sok jó könyvet írtak már a 2. magyar hadsereg háborús szerepléséről, s e könyvek alapján majdnem mindent tudunk háborújáról, ám nagyszerű helytállását nem ismerjük igazán. Néhány sorban tettek eddig említést erről. Alig hallhattunk-olvashattunk valamit az Oszkol-völgy véres utóvédharcairól, valamint az első vonalak iszonyú megpróbáltatásairól: a rajvonalbeli életvitelről, a hóárkok pszichózisáról, a testi-lelki szorongásról, a harcok rohamairól, az őrjöngő órákról, a pergőtüzek pokláról, a hógödrök dermesztő éjjeleiről, a tisztek és a legénység viszonyáról.
Erdélyi Béla hadnagy a 108/2 század parancsnokaként teljesített szolgálatot a keleti fronton 1942/43-ban, így a szemtanú hitelességével örökítette meg az eseményeket, s ábrázolja a tisztek és a legénység harctéri életét. Mint tiszt, világosan látta, hogy a hadszíntérre kikényszerített katonák a legkevésbé sem vétkesek az elszenvedett kudarcok miatt, az összeomlást a legfelső politikai vezetők, a vezérkar, a parancsnoki kar, a tábornokok okozták.
Habár az egységek nem rendelkeztek megfelelő harci eszközökkel és az orosz tél elviseléséhez szükséges ruházattal, mégis emberfeletti áldozatot hoztak: megállították a Vörös Hadsereget az Oszkol-völgyében, ami lehetővé tette, hogy elkerülje a fogságba esést ötven-hatvanezer magyar honvéd és a németek végrehajthassák tervszerű hadmozdulataikat.
Erdélyi Béla hadnagy kiemelkedő parancsnoki teljesítményét mutatja, hogy százada 179 katonájából 132 élve hazajuthatott. Hősies helytállásáért a kormányzó személyesen tüntette ki. A rendszerváltást követően őrnaggyá léptették elő a Don melléki csatákban tanúsított hősiességéért és megkapta a vitézi címet.
 

Csatolások

 • vitez_erdelyi_bela__ver_es_acel.rar
  1.1 MB · Olvasás: 92

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Mathias Énard
Zóna
covers_434639.jpg

Mathias Énard regénye modern eposz a háborúról. A Zónáról, a Földközi-tenger vidékéről, ahol szakadatlanul háborúk dúlnak évszázadok, évezredek óta. A könyv szélsőjobboldali nézetekkel megfertőzött főszereplője előbb két évet katonáskodik Horvátországban és Boszniában a délszláv háború idején, később francia ügynökként, hírszerzőként dolgozik. Végül a saját szakállára kezdi el gyűjteni mártírok, mártírjelöltek, hóhérok, fanatikusok, reményvesztettek, aktivisták történeteit. Nagyszabású dokumentum formálódik a keze alatt: a háborúk lajstroma, az elveszett lelkek katalógusa. Énard lázas hosszúmondatokban, elképesztő felkészültséggel mutatja be a Balkánt, Észak-Afrikát és a Közel-Keletet. Könyvéből láthatjuk, mi mozgatja a világot, hogyan működik belülről egy konfliktuszóna – és ezt a látványt sokáig nem felejtjük el.
 

Csatolások

 • enard_mathias__zona.rar
  571.9 KB · Olvasás: 68

bumbayo

Állandó Tag
Állandó Tag
Szabó Ede: Rilke világa /„Feminin – írja Keresztury Dezső Rainer Maria Rilkéről –, mondták róla nemegyszer az Őserő megszállottjai, holott keményebb volt sok büszke férfiszellemnél, kitartóbb sok szívós parasztnál, mívesebb a munkapadok népénél. Életműve egyetlen nagyarányú épület, olyan, amilyet – még ha tele van is a részletek finom csipkézetével - csak férfimerészség álmodhat meg s férfimunka emelhet fel. Jelkép-rendszerének részleteit hatalmas ivek foglalják össze, egyik a másikat magyarázza, értelmezi, egészíti ki. így van ez nagy kortársának, Adynak költészetében is. amelynek nem méltatlan nyugati rokona Rilkéé. Ahogy nem méltatlan párja egy gótikus torony a Gangesz partján emelkedő építészeti csodáknak." A huszadik századi európai líra egyik legjelentősebb költőjének életét és költészetét elemzi könyvében Szabó Ede a vérbeli esszéista érzékenységével.
 

Csatolások

 • Rilke_vilaga.djvu
  5.5 MB · Olvasás: 45

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Ungváry Krisztián
Horthy Miklós
A kormányzó és felelőssége 1920–1945
covers_597407.jpg

Éppen száz esztendeje annak, hogy 1920 márciusában Horthy Miklóst Magyarország kormányzójává választották. Személye és közel negyedszázados regnálása körül azonban mind a mai napig komoly emlékezetpolitikai és közéleti viták dúlnak. Hívei szerint ő konszolidálta az országot, mindent megtett azért, hogy Magyarország a lehető legkisebb veszteséggel kerüljön ki a háborúból, ráadásul a magyar zsidóság egy részének megmenekülése is neki köszönhető. Ellenfelei mindezt másképpen gondolják. A kormányzó döntéseinek objektív, történeti elemzése ugyanakkor segíthet abban, hogy elfogultságoktól és ideológiai elkötelezettségektől mentesen közelítsünk ehhez a kérdéshez.
Ungváry Krisztián új kötetében arra keresi a választ, hogy milyen felelőssége volt Horthy Miklósnak Magyarország sorsának alakulásában, különösen második világháborús szerepvállalásában és a magyar zsidóság 1944-es tragédiájában. A szerző az összes eddigi kutatási eredményt felhasználva tematikus kérdések köré csoportosítja Horthy politikusi működését, megkísérli pontosan rekonstruálni mozgástereit, és a korban érvényes jogi és politikai elvárásokat és lehetőségeket figyelembe véve egyenként teszi mérlegre a kormányzó legfontosabb döntéseit és választásait, amelyek alapvetően befolyásolták Magyarország lakóinak életét 1920 és 1944 között.
UNGVÁRY KRISZTIÁN (1969) történész fő érdeklődési területe elsősorban a 20. század politika- és hadtörténete, illetve az emberek viszonya saját történelmükhöz. Számos nagy visszhangot kiváltott történeti munka szerzője. A Horthy-rendszer mérlege című akadémiai disszertációjával elnyerte az MTA doktora címet.
 

Csatolások

 • ungvary_krisztian__horthy_miklos.rar
  324.8 KB · Olvasás: 157

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Jean Lopez · Olivier Wieviorka
A második világháború mítoszai
covers_582976.jpg

Úgy tűnik, már mindent tudunk a második világháborúról. Ennek ellenére a témában számtalan egymással élesen ütköző nézettel találkozunk. Mintha a szövetségesek és a tengelyhatalmak háborús propagandája ma, nyolc évtizeddel a háború kitörése után is elevenen hatna, és rányomná a bélyegét arra, amit a jelenkor történészei állítanak vagy vallanak.
Ebben a kötetben a szerzők – jeles francia történészek – a második világháború huszonhárom mítoszát veszik górcső alá, hogy különválasszák a tévhiteket és a történelmi tényeket. Pearl Harborban valóban súlyos csapást mért Japán az Egyesült Államokra? Hitler csak megelőzte Sztálin támadását? A Waffen-SS tagjai valóban elitkatonák voltak? Tényleg jelentéktelen volt a provence-i partraszállás? A német csodafegyver valóban mindent megváltoztatott volna? Túlértékeljük Montgomery szerepét? Igaz, hogy Jaltában Churchill, Sztálin és Roosevelt felosztotta a világot? Ezekre a kérdésekre és sok hasonlóra ad választ ez a könyv.
 

Csatolások

 • lopez_jean__a_masodik_vilaghaboru_mitoszai.rar
  466.2 KB · Olvasás: 147

szeta.m

Új tag
Sziasztok! Keresem Radnóczy Antal: A magyar királyi 2. hadsereg III. hadtestéről című kis füzetét. Kiadás éve 1996. Nagyon köszönöm, ha tud valaki segíteni.
 

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Ablonczy Balázs
Ismeretlen Trianon
Az összeomlás és a békeszerződés történetei 1918–1921
covers_604328.jpg

Kereken száz esztendeje annak, hogy 1920. június 4-én aláírták a trianoni békeszerződést, amelyet a magyar történelem egyik legnagyobb traumájaként tartunk számon, emlékezete máig átszövi mindennapjainkat. Trianon az elmúlt évszázadban, különösen a rendszerváltás óta, minden rossz metaforájává vált, s ezzel párhuzamosan valós tartalmai elhalványultak, mitikus magyarázatai kerültek előtérbe, amelyek aligha szolgálhatják a nemzeti önismeretet.
Ablonczy Balázs új, összefoglaló kötete rendhagyó módon nem politika- és diplomáciatörténeti sémákat követ, hanem az eseményeket új megvilágításba helyezve elsősorban a társadalom egyes csoportjainak tapasztalataira fókuszál. Azt igyekszik bemutatni, hogy milyen volt valójában a békeszerződés: miként élték meg a történeti Magyarország lakói a háborús összeomlás, a forradalmak, az ellenforradalom és Trianon időszakát, és milyen összefüggések tárhatók fel a nagypolitikai döntések és dilemmák, illetve a magyar társadalom mindennapi tapasztalatai között.
Az akadémiai Trianon-kutatócsoport elmúlt öt évének eredményeit is összegző kötet új és friss szemlélettel beszél a száz évvel ezelőtt történetekről: az elharapózó erőszakról, megszállásról, impériumváltásról, kérészállamok születéséről és bukásáról, félelemről, menekülésről, járványról, szénhiányról, nélkülözésről és elszegényedésről – az egyének által megélt Trianonról. Természetesen nem mindenkinek jutott egyenlően a megrázkódtatásokból, és nem mindenki vont le ugyanolyan következtetéseket az eseményekből. De az itt leírtak mégis lehetséges magyarázatai annak, ami 1918 és 1921 között Magyarországon történt.
ABLONCZY BALÁZS (1974) történész, az ELTE BTK oktatója és az MTA BTK Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa. Doktori címét 2004-ben szerezte. Tanított és kutatott Londonban, Párizsban, Berlinben és az Egyesült Államokbeli Bloomingtonban. 2011 és 2015 között a Párizsi Magyar Intézet igazgatója volt. Jelenleg az MTA „Lendület”-pályázatán támogatott Trianon 100 kutatócsoport vezetője, Budapesten él.
 

Csatolások

 • ablonczy_balazs__ismeretlen_trianon.rar
  915.6 KB · Olvasás: 132

ultrabox

Állandó Tag
Állandó Tag
Körmendi Ferenc (1900-1972) története két magyar kispolgári
fiatalemberről szól, két harmincévesről. Az egyik itthon maradt,
reménytelenül és neurotikusan vergődik az apró gondok, a szennyes
kis próbálgatások, az utált iroda, a főzelékfeltét és az állandó
pénztelenség között.
A másik szinte akaratlanul, szinte véletlenül külföldre kerül,
végighányódott Európán, lekerült Dél-Afrikába és milliomos lett.
Látogatóba jön haza Pestre: és akkor megindul ellene volt
iskolatársainak rohama. Mindegyik rá épít, mindegyik verseng érte,
mindegyik őt akarja becsapni, mindegyik belőle akar "kihozni
valamit", mindegyik beléje kapaszkodik, mint abba a bizonyos utolsó
szalmaszálba. A budapesti kaland után lelkileg kifosztottan és
majdnem megfertőzötten menekül vissza Afrikába. Ez a könyv rövid
meséje.
1932-ben egy nemzetközi regénypályázaton A budapesti kaland című
regény angol nyelvű változatával (Escape To Life), első helyezettként,
egy csapásra híres és sikeres író lesz. A regényt huszonöt nyelvre
fordították le.
 

Csatolások

 • Körmendi Ferenc A budapesti kaland.rar
  3.5 MB · Olvasás: 65

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Ludovic Kennedy
Óriások csatája
A Bismarck csatahajó üldözésének és elsüllyesztésének története
covers_83558.jpg

A második világháború egyik leghíresebb tengeri hadműveletének történetét meséli el ez a könyv. 1941 májusában a német Bismarck csatahajó kitört német kikötőjéből, és az Atlanti-óceánon rövid tűzharc után elsüllyeszette a brit flotta büszkeségét, a Hood-ot. Izgalmas üldözés kezdődött ezután, az angolok rengeteg hajót és repülőgépet vetettek be – egyetlen ellenféllel szemben. A németek már-már egérutat nyertek, de a Bismarck végül mégsem menekülhetett. Három nappal élte csak túl áldozatát. A szerző – annak idején maga is az üldözők egyike – mindkét oldal tengerészeivel készített interjúkat, hogy minél reálisabb képet kaphassunk az eseményekről.
 

Csatolások

 • kennedy_ludovic__oriasok_csataja.rar
  363.9 KB · Olvasás: 81

imbusz

Állandó Tag
Állandó Tag
Martin Collcutt - Marius Jansen - Isao Kumakura: A japán világ atlasza
Helikon Kiadó képes atlasz sorozat

formátum: pdf
méret: 123 MB
Helikon kiadó, 1997

Nem saját, köszönet franek62-nek.

jap1letöltés (2).jpg
https://mega.nz/file/YLAlkYCR#4-e6YX5mXpbe00AOBMmNCdmVIqM3S5uDRH_aID9swzMEdward Kidder: Az ősi Japán
A múlt születése sorozat

formátum: pdf
méret: 75 MB
Helikon kiadó, 1987

jap2letöltés (2).jpg
https://mega.nz/file/5CggHBxJ#TniCmn4OhyeM5pYzg276ACctmW1XIwxzkFy6Uyqia_8


Bhikkhu Satori Bhante: A sintoizmus

formátum: pdf
méret: 33 MB
Gondolat, 1990

Nem saját, köszönet a készítőnek.

jap332938671._UY500_SS500_.jpg
https://mega.nz/file/8bwwTBaL#4P0s1UnwqGy-_plV2w3yKC4XKoJIRGrXoyE7DqHiLSc
 

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Lőrincz L. László
Dzsingisz kán
covers_86077.jpg

Először 1972-ben, majd 1991-ben jelent meg új kiadásban a tatárjárás 750. évfordulójára.
Ezúttal nem kalandregényt vagy tudományos-fantasztikus könyvet tart a kezében az olvasó. Lőrincz L. László-, a Leslie L. Lawrence- és a Frank Cockney-sorozatok szerzője, a neves Kelet-kutató professzor, Dzsingisz kán életének vizsgálója, a nagy kán életével kapcsolatos legújabb kutatásait tárja elénk. Ki volt Dzsingisz, kán? Hogyan sikerült a XIII. század első felében óriási világbirodalmat létrehoznia az eurázsiai pusztákon? Kik voltak a tatárok, és mi volt a magyarországi tatárjárás belső-ázsiai előzménye?
Mindazok érdeklődéssel forgathatják e könyv lapjait, akik kíváncsiak annak a földrajzi régiónak az eseményeire, amelynek a szomszédságából honfoglaló őseink is származnak.
 

Csatolások

 • lorincz_l._laszlo__dzsingisz_kan.rar
  276.4 KB · Olvasás: 96
Oldal tetejére