Történelemmel kapcsolatos könyvek

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Hope Cohen · Norma Jack

Fegyvertípusok enciklopédiája​

Hét évezred fegyvereinek kézikönyve
1606986151057.png
A fegyvereket lehet kedvelni és gyűjteni, lehet közömbösen viseltetni irántuk, és – természetesen – lehet gyűlölni őket. Azt azonban senki sem tagadhatja, hogy az emberiség bírvágytól hajtott történelmének meghatározó eszközei voltak, és azok ma is. Az ember mindig törekedett keze erejének megnövelésére, majd mind nagyobb mértékű megsokszorozására.

A FEGYVERTÍPUSOK ENCIKLOPÉDIÁJA hét évezred fegyvereit és azok működését írja le. Egyáltalán nem törekszik arra, hogy rokonszenvet keltsen a fegyverek iránt; célja az, hogy mindazokat fölvértezze a fegyvertörténet és a fegyverhasználat alapismereteivel, akik a történelem, politika, technika iránt érdeklődnek, vagy éppen ilyen témájú tantárgyakkal foglalkoznak.

A kézikönyvben a működési mechanizmus a vezérfonal. A több mint 2500 grafikus ábra az egyes fegyverek bemutatása mellett a működés megértését szolgálja.
 

Csatolások

 • fegyvertipusok_enciklopediaja.djvu
  12.3 MB · Olvasás: 155

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Hoppál Mihály · Szemadám György · Nagy András · Jankovics Marcell

Jelképtár​

1607004268942.png
"Alapvető kézikönyv megírására vállalkozott a négy szerző: mintegy félezer címszó segítségével kalauzolják végig az olvasót – támaszkodva az összehasonlító mitológia, a néprajz, a vallástörténet és a szimbólumkutatás legfrissebb eredményeire – jel- és képvilágunk sokszor áthatolhatatlan erdejében. A lexikon közel ötszáz szócikke felöleli a legelemibb ábrázolások, a primitív kultúrák, a népművészet képnyelvét, és eligazít a nagy civilizációk művészeti, vallásos és tudományos kultúrájának – mára sokszor megfejtendő talánnyá vált – jelkészletében. A szerzők – és ez egy úttörő jellegű hazai kézikönyv esetében több mint indokolt – külön is gondot fordítottak a magyarság szellemi hagyományának, jelképi örökségének bemutatására és feltárására.
 

Csatolások

 • hoppal_jankovics_nagy_szemadam_jelkeptar.djvu
  6.1 MB · Olvasás: 166

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Michael Kerrigan

Kínzóeszközök​

1607015409511.png
A könyv a kínvallatás során használt technikákkal és eszközökkel foglalkozik,a legkorábban feljegyzett módszerektől kezdve egészen a napjainkban alkalmazott gyakorlatokig. A különféle eljárásokat típus szerint csoportosítja, s közben rámutat a különböző kultúrákban használt formák közötti párhuzamra.
 

Csatolások

 • kerrigan_michael_kinzoeszkozok.pdf
  4.6 MB · Olvasás: 129

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Walter Kramer

A világ csodái​

1607016458300.png
Ebben a kötetben a korai felfedezésekkel, amelyek az ókor végétől egészen az újkor hajnaláig tartanak. Az eseményeket alapvetően meghatározza, hogy a Római Birodalom bukása után lehanyatlik Európában a szellemi élet, sok mindent elfelejtenek abból a tudásból, amivel az antik világ rendelkezett. Nem kivétel ez alól a Földről szerzett tudás sem. De az is jellemző, és ezt különösen nagy erővel és izgalmasan, lebilincselően mutatja meg a szerző, hogy a hanyatlás nem általános, a földmegismerés nem privilégiuma egyetlen kultúrterületnek sem. S ha Európa mélyre is zuhant, másutt, Kínában, az arab-iszlám világban, vagy akár Észak-Európában új felfedezéstörténetek íródnak. így együtt hajózhatunk a merész normanokkai, kik sárkányhajóikon eljutnak Kelet-Európa szívébe, megkerülik az Északi-fokot, felfedezik Izlandot, Grönlandot és Amerikát is, bár az általuk szerzett tudás a szétforgácsolt hűbéri Európában nem válik közkinccsé.
 

Csatolások

 • kramer_walter_a_vilag_csodai.djvu
  6.4 MB · Olvasás: 160

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Marjai Imre

Nagy hajóskönyv​

1607018912249.png
A hajózás az emberiség nagy kalandja. Kaland, amely már évezredek óta tart, azóta, hogy távoli ősünk először tornászta föl magát egy úszó fatörzsre. Hogyan született meg a hajó, s változott a különböző korok népeinél, mit jelent a navigáció tudománya, milyen munka folyik a nagy hajógyárakban és kikötőkben, mi volt a tengerész dolga a vitorlás hajókon, és mi ma, a modern hajózás korában – íme, néhány téma ízelítőül. De olvashatunk még kalózokról és rejtélyesen eltűnt hajókról, véres tengeri ütközetekről és békés gyorsasági versenyekről.
 

Csatolások

 • marjai_imre_nagy_hajoskonyv.djvu
  9.5 MB · Olvasás: 137

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Nagy László

A rossz hírű Báthoryak​

1607022621539.png
Báthory István híre-neve sem képes feledtetni a család „rossz hírű" tagjainak emlékét, amely a szerző szerint – torzkép. Négy szereplője van a könyvnek, s az első mindjárt a csejtei vár úrnője, Báthory Erzsébet, aki asszonyi szörnyként él az utókor emlékezetében. De mi történik akkor, ha a korabeli dokumentumokkal szembesítjük a legendákat? Mi más oka lehetett, hogy a holdsarlóvá fogyott királyi Magyarországon a nádor parancsára elevenen falazták be Nádasdy Ferenc, „az erős fekete bég" özvegyét ? És Báthory Zsigmond meg Gábor is fejedelmi zsarnokok, továbbá aberrált személyiségek? Ismét a szálkás betűkkel rótt eredeti okmányokban keressük a választ. Végül az „ecsedi boszorkány", Anna is másként jelenik meg előttünk, mint akár a „Tündérkert", akár az „Ördögszekér" lapjain. A korabeli Magyarország és Erdély erkölcstörténetébe ágyazott négy portré vitairat. Vita a köztudattal.
 

Csatolások

 • nagy_laszlo_a_rossz_hiru_bathoryak.djvu
  3.1 MB · Olvasás: 119

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Nagy László

Egy szablyás magyar úr Genfben​

1607022875760.png
A szerző, – az egyik legolvasottabb magyar történetíró –, több mint kéttucatnyi megjelent könyve után készítette el Bocskai István átfogó, részletes életrajzát. A török hódoltság korának ezen egyik legsikeresebb magyar politikusáról és hadvezéréről utoljára több mint fél évszázada jelent meg egy népszerű biográfia. Az azóta eltelt idő alatt – főként Nagy László kutatásai eredményeként -rendkívül sok új forrásanyag került napvilágra, amelyek több kérdésben módosítják korábbi ismereteinket. A szerző azt a Bocskai Istvánt mutatja be, aki nem csak az egyetlen győzelemmel végződő Habsburg-ellenes harcunk vezére volt, de Európa-szerte respektált személyiség is; a szultán és a császár egyaránt hozzá igazodott a háború vagy béke kérdésében. A szerzőtől megszokott olvasmányos stílusban írt munkában ennek a történelmi nagyságnak az alakja áll elénk.
 

Csatolások

 • nagy_laszlo_egy_szablyas_magyar_ur_genfben.djvu
  4.4 MB · Olvasás: 115

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Benedetto Croce

Történelem és szabadság​

1607442260265.png
Benedetto Croce 1866-ban született Pescasseroliban, A helység meglehetősen ismeretlen, az esztendő annál nevezetesebb: a königgrätzi csata éve volt ez. Itália már néhány éve kivívta függetlenségét, II. Viktor Emánuel szárdiniai király 1861 óta az „olaszai királya" címet viseli, de a fiatal állam csak ekkortól fogva érezhette biztonságban magát ősi elnyomójától Ausztriától. Ekkor kezdődik az Unita Italia politika közszellemének hőskora. Cavour, a demokratikus nemzeti egység megálmodója nincs már az élők között de az olasz hazafiakat, gondolkodókat és államférfiakat még évtizedeken át az ő eszméi vezérlik. A szám űzött Mazzini, Itália ősforradalmárja, a Garibald által védelmezett Ad-és római köztársaság egyik triumvírje, ebben az évben kap végre kegyelmet; igaz, hogy csak négy esztendő múlva tér vissza londoni emigrációjából a felszabadult hazába – meghalni.
 

Csatolások

 • trtenelem-es-szabadsag.pdf
  387.9 KB · Olvasás: 53

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Chris McNab · Will Fowler

Harci technikák kézikönyve​

1607502671650.png
A kötet tartalmából: A hagyományos és különleges egységek katonáinak oktatott harci technikák bemutatása; Több mint ötven harci technika, a kés és a gépkarabély használatától, a csapdák készítésén és a mesterlövész képességeken át, a harci ejtőernyőzésig és a nyomkövetésig; Számos példa a katonai hadviselés történelméből, több mint kétszáz fekete-fehér illusztrációval.
 

Csatolások

 • mcnab_chris__harci_technikak_kezikonyve.rar
  3.5 MB · Olvasás: 103

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Farkas Márton

A császári sas lehull​

1607527636207.png
A négy és fél évig tartó első világháború az imperialista, militarista császári Németország és szövetségesei irtózatos vereségével ért véget. A Hohenzollern-monarchia nemcsak katonailag omlott össze, az imperialista vérengzés kárvallottjainak, a dolgozó néptömegeknek az 1918. novemberi forradalma magát a rezsimet is elsodorta. A munkásosztály és szövetségesei – a Nagy Októberi Szocialista Forradalom hősi példáját követve – megkísérelték, hogy győztes forradalmuk gyümölcseként megteremtsenek egy békeszerető, szocialista Németországot. E történelmi jelentőségű kísérletet azonban – a csatatereken riválisaitól, az antantimperialistáktól térdre kényszerített – a junker-nagytőkés osztályszövetség, a jobboldali szociáldemokrácia segítségével, egy példátlanul véres ellenforradalommal meghiúsította. A kapitalista kizsákmányoló rend – létrehozva a Weimari Köztársaságot – megmenekült. Tizenöt évvel a háború befejezése és az ellenforradalom győzelme után maga a Weimari Köztársaság is megsemmisült. A helyére lépő fasiszta diktatúra – húsz évvel a versailles-i béke aláírása után – kirobbantotta a második világháborút. Farkas Márton műve 1918 eme sorsdöntő eseményeire irányítja az olvasó figyelmét, felhasználva az NDK és az NSZK levéltárainak gazdag iratanyagát, s a hazai és nemzetközi kutatások legújabb eredményeit.
 

Csatolások

 • farkas_marton__a_csaszari_sas_lehull.rar
  167.4 KB · Olvasás: 70

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Niccolò Machiavelli

Niccolò Machiavelli művei I-II.​

1607765233772.png
Machiavelli, a gyakorló államférfi (az 1498–1512-es Firenzei Köztársaság egyik fő állami tisztségviselője), a sokat magyarázott és félremagyarázott, ízig-vérig reneszánsz gondolkodó, a vérbő humorú, ragyogó szépíró gyakorlatilag összes prózai írását gyűjti egybe ez a két kötet. Főműve vitathatatlanul A fejedelem; ezúttal azonban itt sorakozik a másik két, átfogó igénnyel készült mestermű is: az élevezetesen és tanulságosan aktualizáló Livius-kommentárok és a háborúban-békében fergeteges évszázadokat a szó szoros értelmében hús-vér közelségbe hozó Firenze története. Nem hiányzik a gyűjteményből a pajzán Mandragóra, de híres haditechnikai értekezése, a kisebb, változatos tematikájú írások és a másik komédia, a Clizia sem. Machiavelli írásait érzékletes leírások és izgalmas utalások formájában át- meg átszövi az ókori Róma, a középkori Itália – tágabb értelemben Dél-, Nyugat- és Közép-Európa – zsúfolt történelme, a nagy európai megújulás egész eszmerendszere és pátosza.
 

Csatolások

 • machiavelli_muvei_2 (1).doc
  3.3 MB · Olvasás: 80
 • machiavelli_muvei_2 (2).doc
  3.7 MB · Olvasás: 81

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Mikszáth Kálmán

Magyarország lovagvárai​

1607842027871.png
A „nagy mesemondó” ezúttal a magyar történelem dicső múltjába kalauzolja el az olvasókat. Kőhalom, Csicsóvár, Selmecbánya, Világos, Zboró, Likava, Krasznahorka, Galambóc, Keresd, Léta, Kékkő, Somlyó, Árva, Szádvár, Székelykő, Csejte, Kosztolány, Nyitra, Sárospatak, Szeged, Visegrád, Vajdahunyad, Trencsén és sok másik vár legendája, története elevenedik meg a Zubály Sándor grafikáival illusztrált lapokon -természetesen az utánozhatatlan mikszáthi stílusban.
 

Csatolások

 • magyarorszag-lovagvarai.pdf
  1.6 MB · Olvasás: 114

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Miskolczy Ambrus

„A Führer olvas”​

Tallózás Hitler könyvtárában
1607844866750.png
Hitler könyvtára hű tükre egy letűnt kornak. Feltűnik benne annak a szubkultúrának a sötétje, amelyből a nácizmus a maga szervezettségével kiemelkedett. Ugyanakkor jobban megismerhetjük a Führer egyéniségét. Láthatjuk miként olvasta a klasszikus író, Ernst Jünger háborús élménybeszámolóit. Láthatjuk, amint – ceruzával a kezében – újraolvasta saját könyvét, s közben feltárulnak a nemzetiszocialista gnózis bűnös konstrukciói. A könyvek és szerzők sokaságán eltűnődve máig ható, olykor keserű tanulságok körvonalazódnak.
 

Csatolások

 • a_fuhrer_olvas.pdf
  1.2 MB · Olvasás: 65

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Moravcsik Gyula (szerk.)

Miről vallanak a papiruszok?​

(I. e. IV.- i. sz. VIII. század)
1607845914955.png
Nagyon sok szín és részlet hiányoznék az antikvitás hétköznapjairól alkotott képünkből azok nélkül a papiruszok nélkül, amelyek kétezer esztendőn át rejtőzködtek Egyiptom száraz homokjában, míg a múlt század végétől kezdve nagy tömegekben fel nem tárták és az utókor számára hozzáférhetővé nem tették őket. Ezek a papiruszok, melyekkel külön tudományág, a papirológia foglalkozik, az i. e. III. századtól (az egyiptomi Ptolemaiosz dinasztia uralomra jutásától) a VII. századig (a mohamedán hódításig) terjedő időszakot ölelik fel. Legnagyobb részük a római uralom évszázadaiból való. Ezek a dokumentumok (hivatalos és magánlevelek, okmányok) fényt derítenek az egyén és a társadalom életének szinte valamennyi oldalára; megismerjük belőlük a családi perpatvarokat, a közigazgatás működését, a katonáskodást, a mezőgazdaságot, ipart, a művelődést, az országos eseményeket stb.
 

Csatolások

 • moravcsik_gyula_mirol_vallanak_a_papiruszok.pdf
  959.8 KB · Olvasás: 85
Oldal tetejére