Történelemmel kapcsolatos könyvek

jeszenakjanos

Állandó Tag
Állandó Tag
Bóna István - A középkor hajnala
1712151610370119.jpg


A 104 oldalas szövegrészt 81 fekete-fehér fotó követi.pdf 71mb

[HIDE]https://data.hu/get/10915538/KOZEPKORHAJNALAPDF.rar[/HIDE]
 

jeszenakjanos

Állandó Tag
Állandó Tag
Maderspach Viktor - Az oláhok vérnyomában a Fekete-tengerig

1711012052540116.jpg


Maderspach Viktor Erdély szülöttje volt, valamikor hatalmas birtokok ura, hiszen a Zsil völgyének vidéke, a Retyezát és a Páreng-havasok jó része a Maderspach-birtokhoz tartozott. Ebben az elhagyatott vadon világban nőtt fel, itt szívta magába a természet iránti szeretetet, és itt tanulta meg, mit jelent a szabadság, mit jelent imádni a szülőföldet.

Az első világháború kitörésekor az elsők között jelentkezett harctéri szolgálatra, a háborúban merész és rendkívüli megbízatásokat hajtott végre. Amikor 1916 augusztusának legvégén Románia megtámadta Erdélyt, Maderspach Viktor – aki éppen odahaza volt szabadságon – kieszközölte, hogy ne kelljen visszatérnie az ezredéhez, s mint a terepet kiválóan ismerő felderítő, önkéntes katonákból szervezett vadászezredével részt vett a betolakodók ellen vívott súlyos harcokban. Az igazi gerilla harcmodort követő, mindenre elszánt csapatával végrehajtott sikeres akciói nagyban hozzásegítették a hadvezetést ahhoz, hogy gyorsan és csúfosan visszaszorítsák Erdélyből a hódítókat, majd Bukarest elfoglalása után a demoralizált ellenséget a Fekete-tengerig üldözzék.

Maderspach Viktor könyve ennek az időszaknak a személyes történelmét beszéli el. Az olvasmányos írás értékes forrásanyaga az I. világháború történeti kutatásainak. A műből a háború „természetrajzát” a hivatalos történetírásnál jóval plasztikusabban, őszintébben ismerhetjük meg, nem csak azokra a mozzanatokra tér ki, amelyek a borzalmakat példázzák, hanem megmutatja a világháború mindennapjainak élményeit, lehetséges pozitívumait is.

Nem utolsó sorban pedig a könyv felmutatja egy kiváló képességekkel rendelkező rendkívüli ember sziklakemény jellemét, izzó hazaszeretetét és roppant eredeti személyiségét.pdf 50mb

[HIDE]https://data.hu/get/10836331/MADERSPACHOLAHOKPDF.rar[/HIDE]
 

jeszenakjanos

Állandó Tag
Állandó Tag
Raffay Ernő - Politizáló szabadkőművesség

1708302139210118.jpg


Raffay Ernő szabadkőműves témakörben megjelenő harmadik, talán az eddigi leginkább érdekfeszítő kötetét tartja kézben az olvasó. A szerző – folytatva korábbi gyakorlatát – egyedülálló levéltári kutatásaival nemcsak a magyarországi titkos társaság szándékait és célrendszerét tárja fel, hanem új megvilágításba helyezi a 20. század első két évtizede Magyarországának történetét. Nem túlzás azt állítani, hogy munkája teljesen átrajzolja a Trianont megelőző időszakról kialakult képet.

A Politizáló szabadkőművesség című új kötetből megismerhetjük a magyarországi szabadkőművesség radikalizálódásának következő állomását, a Jászi Oszkár nevével fémjelzett Martinovics páholy létrejöttét és tevékenységét, s hosszú oldalakon át olvashatjuk ama súlyos állítás bizonyítékait, mely szerint: a baloldali radikálisok célja nem volt más, mint a magyar keresztény nemzetállam megdöntése. A könyv nemcsak az eszme- és politikatörténeti folyamatokat mutatja be, hanem a radikális vonal elfogadott és meghatározó személyiségeit is, akik politikai szerephez Károlyi Mihály kormányában, illetve az azt követő kommunista diktatúrában jutottak. Feltárul szemünk előtt, hogy a Tanácsköztársaság szellemi előkészítése éveken keresztül folyt, az nem „a semmiből ugrott elő” 1919. március 21-én. A titkos társaság tevékenységével akarva-akaratlanul hozzájárult a vörösterrorhoz és bizony a Magyar Királyság széthullásához is.pdf 71mb

[HIDE]https://data.hu/get/10712302/SZABADKOMUVESSEGPDF.rar[/HIDE]
 

jeszenakjanos

Állandó Tag
Állandó Tag
Rondo Cameron - A világgazdaság rövid története a kőkorszaktól napjainkig

1708131559060098.jpg


Kötetünk a világhírű brit közgazdász gyorsan klasszikussá vált munkája, mely először az Oxford University Pressnél jelent meg, 1990-ben. Rövid idő alatt több kiadást ért meg, máris 19 nyelvre fordították le. A nemzetközi siker nem véletlen, hiszen soha senkinek nem sikerült még ilyen tömören összefoglalni a pattintott kőkorszaktól a hitelkártyákig ívelő gazdasági fejlődés hol lendületes, hol megtorpanó folyamatait.

A könyv szakszerű, lényegre törő, mégis olvasmányos. Ma, amikor újra – és az alapoktól – kell elsajátítanunk a korszerű gazdasági szemléletet, a világpiac keretei között helyét kereső Magyarországon időszerű megismerkedni Cameron professzor nagyszerű alapvetésével. A kötetet közgazdász hallgatók, vállalkozók, de gyakorló menedzserek is haszonnal forgathatják. Az is bizonyosra vehető, hogy a menedzserképző tanfolyamokon és az átképzési tantervekben is kiemelt szerepet kap ez a mű, hiszen középpontjában nem más áll mint maga a gazdálkodó ember.pdf 23mb

[HIDE]https://data.hu/get/10679022/VILAGGAZDASAGPDF.rar[/HIDE]
 

jeszenakjanos

Állandó Tag
Állandó Tag
Joachim Wieder - A volgai katasztrófa

1706282301530128.jpg


1943. február 2-án véget ért a Volga-parti csata. A Vörös hadsereg fényes győzelme nyomán kirajzolódott a hitlerista Wehrmacht és az egész náci rendszer elkerülhetetlen, csúfos kudarca. Itt, a sztálingrádi csatában semmisült meg Paulus tábornagy 6. német hadserege, amelynek egykori tisztje e könyv szerzője, Joachim Wieder, aki ma Nyugat-Németországban él. A csata második időszakában a fogságba esése időpontjáig átélt élményeiről számol be, azokról az érzéseiről, lelkiismereti konfliktusairól, amelyek során végül is eljutott a felismeréshez, hogy háborújuk – a náci Németország háborúja – erkölcstelen, igazságtalan, és súlyos felelősség terheli mindnyájukat a más népekre zúdított szenvedésekért. Nem valami „hősi szellemtől” eltelve harcoltak a németek Sztálingrádnál – mint írja –, hanem a vak fegyelemnek, a drillnek, a Hitler iránti kritikátlan bizalomnak s egyúttal a tőle való félelemnek engedelmeskedve, nem utolsósorban korábbi kegyetlenkedéseik következményeitől rettegve vonszolták magukat a biztos pusztulás felé. Az emlékek mozaikjából összeálló kép kegyetlen őszinteséggel szemlélteti a fasiszta rendszer embertelen ideológiáját, aljas ösztönöket felszabadító hatását, az erkölcsi értékek semmibevevését, s mindazt, ami a Wehrmacht tömegeit engedelmes rabszolgákká formálta.

Kétségkívül ez az őszinte és tárgyilagos szemléletmód teszi értékessé és érdekessé Wieder könyvét, ez különíti el – a legjobb értelemben – a nyugati memoárok többségétől, melyek szerzői igyekeztek a Wehrmachtot és önmagukat tisztára mosni, s minden felelősséget Hitlerre hárítani.

pdf 70mb

[HIDE]https://data.hu/get/10604882/VOLGAIKATASZTROFAPDF.rar[/HIDE]
 

jeszenakjanos

Állandó Tag
Állandó Tag
Nemeskürty István - Mi magyarok

1706202206570104.jpg


Ez a mű nem száraz történettudományi értekezés, hanem - mint ahogy azt már Nemeskürty Istvántól megszoktuk - lebilincselően izgalmas, nagyszerű olvasmány, mely hozzásegíthet ahhoz, hogy múltunkat végigkísérve jobban megérthessük jelenünket.A szerző Magyarország történetét dolgozza fel, időrendben haladva a honfoglalástól egészen 1947-ig, a párizsi békéig. Így olvashatunk az államalapító Szent Istvánról és a többi Árpád-házi király uralkodásáról, az Anjouk koráról, a Hunyadiak dicsőségéről, a török megszállásról és a három részre szakadt ország keserveiről. A szerző elénk tárja a kuruc világot, részletesen bemutatja a Habsburg Birodalmat, ír a jakobinus mozgalomról, a napóleoni háborúkról, a reformkorról, valamint a 48-as polgári forradalomról és szabadságharcról, majd az ezt követő kiegyezésről. Külön fejezet szól az első világháború tragédiájáról, majd pedig a trianoni békétől a párizsi békéig terjedő történelmi időszakról.pdf 91mb

[HIDE]https://data.hu/get/10591354/MIMAGYAROKPDF.rar[/HIDE]
 

jeszenakjanos

Állandó Tag
Állandó Tag
Bene János Szabó Péter - Huszonnégyes-Honvédek a Kárpátokban

1706050047380110.jpg

"Január 25. 8 óra 20-kor a zászlóalj-parancsnokságtól balra a hegyről sível ereszkednek le a románok és három oldalról, kb. két zászlóalj erő támad. 8.30-kor parancsot adok a géppuskáknak, konyhának, kocsiknak, aknavetőknek, hogy azonnal induljanak. Tíz perc múlva már senkivel sincsen összeköttetésem, mi is indulunk. Rettenetes út."

pdf 27mb

[HIDE]https://data.hu/get/10560346/HUSZONNEGYESPDF.rar[/HIDE]
 

jeszenakjanos

Állandó Tag
Állandó Tag
Reader's Digest válogatás - A múlt nagy rejtélyei

1705101939360108.jpg

Tények és téveszmék, avagy mi rejlik a történelem igaznak vélt 91 eseménye mögött (Reader's Digest)

A rendhagyó történelemkönyv a tegnap titkairól és téveszméiről rántja le a leplet, olyan eseményekről számol be, amelyek mindig is foglalkoztatták a közvéleményt. A témák szerint csoportosított, közel 100 izgalmas történet segítségével nyomtalanul eltűnt személyek, kétes körülmények között történt halálesetek után nyomozhat, titokzatos személyiségeket ismerhet meg és sokszor feltett kérdésekre kaphat választ. Több mint 600 fénykép és illusztráció, illetve térképek százai teszik még elevenebbé ezeket a lenyűgöző történeteket.
Tartalom:
I. Nyomtalanul eltűntek
Úti cél: a Nagy Dél-tenger 12 Eltűnt náci háborús kincsek 18 A Tower titkai 23 Politikai repülőgép-szerencsétlenség 26 A legkeresettebb ember Ausztráliában 31 A románc vége 37 Utazás a zöld pokolba 42 Raoul Wallenberg nyomában 44 Az elveszett kolónia 51 Végzetes repülés 56 Jéghalál az Északi-sarkon 62 Menekülés egy másik világba 69
II. Rejtélyes halálesetek
Egy bomlott lelkű uralkodó 74 Halál Ndolában 81 Gyilkosság a kocsmában 86 Egy család végzete 90 Királyi háromszög 96 Jeltelen sírban 98 Magányos gyilkos – vagy összeesküvés? 102 Apa és fiú egymás ellen 109 Ármány a Kremlben 113 Arzénnyomatok a filozófiatörténetben 118 A száműzött császár 124 Szerelem és kiábrándulás 129 A mayelingi tragédia 132 Szélhámos az orosz trónon? 139 Öngyilkosság vagy gyilkosság? 144 A megjósolt katasztrófa 146 Talányos személyiségek „Arábiai Lőrinc” 152 A „szent életű” szerzetes 158 Egy korszak bálványa 162 Csak a csillagokban hitt… 167 Próféta volt vagy sarlatán? 174 Az atombomba atyja 177 Aki megtalálta Tróját 183 A bűnbánó zsarnok 188 Hősból áruló 190 Dráma a Déli-sarkon 195 A béke navigátora 202 Az erdők magányos asszonya 208 A tudomány javára végrendelkezett 210
III. Bűnös vagy nem bűnös?
A Watergate-ügy megoldatlan rejtélyei 214 A Hajnal Szeme 219 Bíborosok összeesküvése 223 Túl drága a királynénak 226 A koholt per 231 Az erélyes feleség 236 Áruló vagy hazafi? 241 Több mint regényes 246 Egy kegyenc bukása 248 Halál az atomkémekre 252 A vádlott: a királyné 256 Egyenlő elbírálást mindenkinek! 261 Öngyilkosság a Führer parancsára 265 Egy ünnepelt hős kálváriája 270
IV. Félig igaz, félig legenda
Arthur király története 276 A hazafias vámpír 281 Egy útonálló nyomában 285 Szerződés az ördöggel 288 Nő a pápai trónon 293 Bosszú Siegfriedért 296 Bandita és legendás hős 301 A kaméliás hölgy 306 Az elveszett Eldorádó 310 A svájci szabadság atyja? 315 Belovagolt a történelembe 320 A világ legismertebb hajótöröttje 322 A koronáért és a keresztért 326 A veronai szerelmesek 329
V. Megválaszolatlan kérdések
Csak születési előjogától fosztották meg? 334 Hajnali meglepetés 341 Az ismeretlen lángelme 347 Választási csalás 352 Gyilkosságok a Temze mentén 356 Lángok Berlin felett 359 Az álarcos férfi 367 A „Fekete Kéz” 369 Találat az égbolton 372 Hentes fia volt a király? 378 Cél eltalálva – elsüllyedt! 383 Az eltűnt trónörökös 388
VI. Végzetes melléfogások
A győzhetetlen Armada 394 A meghiúsult villámháború 399 Custer utolsó csatája 405 Hatalmi játszma Rómában 410 Az elsüllyeszthetetlen hajó 414 Seward „jégszekrénye” 420 A császár utolsó ütközete 424 Hitler titkos naplója 428 Kudarc a sivatagban 431 Elszalasztott győzelem?pdf 744mb

[HIDE]https://data.hu/get/10501329/MULTNAGYREJTELYPDF.part1.rar
https://data.hu/get/10501335/MULTNAGYREJTELYPDF.part2.rar
https://data.hu/get/10501333/MULTNAGYREJTELYPDF.part3.rar
https://data.hu/get/10501331/MULTNAGYREJTELYPDF.part4.rar[/HIDE]
 

jeszenakjanos

Állandó Tag
Állandó Tag
Brenda Ralph Lewis - Hitlerjugend

1705041420520099.jpg

A náci fiatalok kiképzése része volt a háborús előkészületeknek. A könyv megvizsgálja, milyen szerepet játszott a szervezet a II. világháborúban, illetve harcát a hadsereg, a légierő és a haditengerészet kötelékében, miután fordult a német hadiszerencse. Alapos áttekintést ad a Hitlerjugend hadosztályról is, arról az SS-alakulatról, mely elsősorban egykori Hitlerjugend-tagokból állt. Végezetül beszámol arról is, mi történt a Hitlerjungékkel 1945 után.

pdf 242mb

[HIDE]https://data.hu/get/10491526/HITLERJUGENDPDF.part1.rar
https://data.hu/get/10491527/HITLERJUGENDPDF.part2.rar[/HIDE]
 

jeszenakjanos

Állandó Tag
Állandó Tag
Antony Shaw - A II. világháború napról napra

1704181715150116.jpg


Antony Shaw kronológiája a címéhez híven napról napra követi a második világháború eseményeit. Emellett szócikkeket olvashatunk a hadászati-harcászati alapelvekről, a fontosabb fegyverekről, az események főszereplőiről. A művet térképvázlatok és 400-nál is több fotó teszi változatosabbá.pdf 127mb

[HIDE]https://data.hu/get/10463530/ANTONYSHAWPDF.rar[/HIDE]
 

jeszenakjanos

Állandó Tag
Állandó Tag
Clair Vilmos - Magyar párbaj

1805291447470098.jpg

A szerző összegyűjtötte a kezdetektől az 1923. év végéig vívott nevezetesebb magyar kard- és pisztolypárbajok történetét, amelyek egyrészt a bennük szereplő történeti személyiségek, másrészt a párbajok okai, eredményei vagy más egyéb vonatkozásai miatt a maguk idejében az egész országot foglalkoztatták. A kötetnek nem az a célja, hogy reklámot csináljon a párbajnak – sőt ellenkezőleg. A második rész a Párbajkódex címu kötetet foglalja magában, amely első megjelenése óta (1902) számtalan kiadást megélt.pdf 17mb

[HIDE]https://data.hu/get/10413871/MAGYARPARBAJPDF.rar[/HIDE]
 

jeszenakjanos

Állandó Tag
Állandó Tag
Grandpierre K. Endre - Királygyilkosságok

1703192205320115.jpg

A legendás könyv páratlan népszerűségét minden bizonnyal egyedülállóan izgalmas témájának és pártatlan módszerének köszönheti: matematikai vizsgálattal tárja fel a magyar királyok végzetét. Ki gondolná, hogy a számok beszélni tudnak? Márpedig a táblázatokból kitűnik: az Árpád-házi királyok átlagos uralkodási időtartama égbekiáltóan rövidebb, mint a vegyesházi uralkodóké, és még inkább, mint a Habsburgoké. 12 Árpád-házi királyunk halt meg harmincadik életéve körül. Amíg a 16 Habsburg uralkodó fele érte meg a 60 éves életkort, addig a 23 Árpád-házi királyból 22-nek ez nem sikerült! A 60 éves kortól elmaradó évek száma a Habsburg-uralkodók esetében együttvéve 26 év, az Árpád-házi királyoknál viszont 518 év! A történelmi dokumentumok bizonyítják: Árpád-házi magyar királyokat hol a vadkan, hol trónszékük, hol méreg ölte meg, hol áruló főurak gyilkolták le őket. Mátyás királyt és Szapolyai Jánost megmérgezték, II. Lajost megölték – a kordokumentumok vallanak a történelmi előítéleteket a matematika fényében leleplező vizsgálat alatt.pdf 56mb

[HIDE]https://data.hu/get/10401321/GRANPIERREPDF.rar[/HIDE]
 

jeszenakjanos

Állandó Tag
Állandó Tag
Balla Tibor-Szarajevó, Doberdó,Trianon

1805291452280110.jpg

A 20. század a háborők százada. Nem élt e korszakban olyan nemzedék, mely ne tapasztalta volna meg a véres harcok következményeit: a lövészárkokat, a bombázásokat, a támadástól való félelmet és a nagyapák, apák, férjek halálát. A sorban az első a Nagy Háború volt, amely lángba borítva az egész világot, újrarajzolta Európa térképét. Nagy hatalmak, ősi dinasztiák hullottak a porba, miközben új államok váltak a világ máig meghatározó uraivá. Az I. világháború harcterein magyar katonák küzdöttek hazájukért, az Osztrák–Magyar Monarchia fennmaradásáért és a történelmi Magyarország létéért – hiába.

A Szarajevó, Doberdó, Trianon című képes album több mint 200 korabeli fotón keresztül mutatja be Magyarország 1914 és 1918 közötti történetét, I. világháborús éveit. Az igazságos küzdelem boldog mosolyával frontra induló katonák és a hazatérő rokkantak világa – mi is történt a harcok 51 hónapja alatt? A sorozástól a kiképzésen át a frontharcokig, majd a hazatérésig kísérjük a magyar katonákat. Ott lehetünk velük a lövészárkok sártengerében, az olasz, az orosz, a balkáni, a román, a török frontokon, láthatjuk a véres harcok és a bajtársiasság pillanatait, a fájdalom óráit. A háború azonban nemcsak csaták, haditechnikai őjdonságok története – az otthoniak életében is jelen volt, a hétköznapok részévé vált. Gyermekek, asszonyok segítették az idegenben lévőket, ahogy tudták, és élték mindennapjaikat a gyász árnyékában. A Hadtörténeti Múzeum eddig sosem látott fotói az otthon maradottak életébe is bepillantást engednek.

A kötetet Balla Tibor hadtörténész térképekkel kísért összefoglaló esszéje vezeti be, a fotók időrendi sorrendben, évekre bontva követik az eseményeket.pdf 10mb

[HIDE]https://data.hu/get/10389708/DOBERDOPDF.rar[/HIDE]
 

jeszenakjanos

Állandó Tag
Állandó Tag
Csiffáry Tamás - Az I. Világháború története
1703112149360130.jpg

Az I. Világháború 1914 és 1918 között zajlott a központi hatalmak illetve szövetségeseik között. Ferenc Ferdinándot 1914. június 28-án az annektált Sarajevóban meggyilkolta Gavrilo Princip; ez az esemény kirobbantotta a háborút. A két szemben álló szövetségi rendszer országai mozgósítottak és egy hónapon belül már háborúban álltak egymással. Új típusú háború kezdődött, mely az egész lakosságot sújtotta; a háborús veszteségek hatalmasak voltak. A világháború emberáldozatának száma mintegy 9 millió fő volt. A kötet a világháború legnagyobb csatáit, katonai offenzíváit foglalja össze elsősorban az egyetemes történelem ezen korszaka, illetve a hadtörténet iránt érdeklődőknek.pdf 10mb

[HIDE]https://data.hu/get/10375873/CSIFFARYPDF.rar[/HIDE]
 

jeszenakjanos

Állandó Tag
Állandó Tag
Tim Ripley - Elit alakulatok (Németország különleges egységei a II.világháborúban)
1805291457390118.jpg

1939–1941 között a Wehrmacht elképesztő villámháborús győzelmeket aratott, nem kis részben a hagyományos kiképzésű és felszerelésű csapatok támogatására bevetett különleges alakulatoknak köszönhetően.A speciális egységek kiképzését és bevetéseit fényképekkel illusztráló mű azonban nemcsak a háború németek számára dicsőséges éveivel foglalkozik, hanem bemutatja azokat az elit alakulatokat is, amelyek 1943–1945 között a katonai vereség elkerüléséért küzdöttek. A Tiger harckocsikkal felszerelt nehézpáncélos-zászlóaljak – olyan legendás parancsnokok irányításával, mint Michael Wittmann – mindent elkövettek, hogy megállítsák a Harmadik Birodalom hanyatlását. Hasonlóképp a Waffen-SS páncéloshadosztályai is súlyos harcokat vívtak a Berlin felé nyomuló Vörös Hadsereggel.Egy különleges egység sikere nagyban függ a parancsnok határozottságától, gyors helyzetfelismerésétől és vállalkozó szellemétől. Nem volt ez másként a részletes bemutatásra kerülő, kiváló parancsnoki kvalitásokkal rendelkező ,Joachim Peiper, Adolf Galland, „Sepp” Dietrich vagy Hans-Ulrich Rudel vezette alakulatoknál sem. Mindemellett az Elit alakulatok egy egész fejezetben foglalkozik Hitler talán leghíresebb kommandósával, a „Sebhelyesarcúnak” nevezett Otto Skorzenyvel, aki 1943-ban kiszabadította Mussolinit a fogságból. A könyv kiváló olvasmány mindazok számára, akik érdeklődnek a hitleri hadigépezet legjobb katonái és legkorszerűbb fegyverei iránt.Tim Ripley író, fotóriporter, a hadtörténelem lelkes kutatója. Számos, haditechnikával, harcászattal és hadműveletekkel foglalkozó könyve jelent már meg.pdf 24mb

[HIDE]https://data.hu/get/10328068/ELITRIPLEYPDF.rar[/HIDE]
 

jeszenakjanos

Állandó Tag
Állandó Tag
Norman Davies - Európa története
1701221516430095.jpg

A szerző, az Oxfordi Egyetem professzora mint Lengyelország történésze vált világhírűvé. Új könyvét, amely az első kiadása óta eltelt rövid idő alatt is világsikernek bizonyult, ez a tény teszi egyedülállóvá: a kevés számú Európa-történet közül az egyetlen, amelyik a szokásos féloldalassággal nem Nyugat-Európával azonosítja Európát, hanem Kelet-Európa beható ismeretében az egész Európáról ír. A szerző szemlélete mérsékelt liberálisként jellemezhető. A könyv Európa földrajzi és etimológiai körülhatárolásától, majd az antik kezdetektől egészen 1991-ig követi végig a történetet. Az élvezetes stílusú, történésztől szokatlanul jó humorú narratíva közé ékelte Davies nagy újítását: 350 egy-, maximum kétoldalas úgynevezett kapszulát, keretes szöveget, amelyek a legváltozatosabb témájú mini kultúrtörténeti esszék. A szöveget rendkívül gazdag képzőművészeti illusztrációk és közel 150 oldalnyi, változatos műfajú mellékletek (térképek, grafikonok, táblázatok, családfák, írásminták stb.) egészítik ki. A mű nemcsak az eddigi legjobb tankönyv a témában, amelyet minden gimnazista és bölcsészhallgató kötelező olvasmányként forgathat, hanem ide-oda lapozgatható, "kiolvashatatlan" könyv is.pdf 51mb

[HIDE]http://data.hu/get/10270671/EUROPAPDF.rar[/HIDE]
 

jeszenakjanos

Állandó Tag
Állandó Tag
Képek a Nagy Francia Forradalom Történetéből 1789-1799

1701151500420113.jpg


TARTALOM Köpeczi Béla / Előszó 5 Vadász Sándor / Időrendi táblázat 16 A régi rendszer alkonya 19 A nagyburzsoázia hatalmon. A polgári Franciaország születése 1789. július 14. - 1792. szeptember 20. 39 A girondista köztársaság 1792. szeptember 20. - 1793. június 2. 63 A jakobinusok uralma 1793. június 2. - 1794. július 28. 73 A thermidori Konvent és a Direktórium 1794. július 29. - 1799. november 9. 89 A francia forradalom és a kultúra 95 A francia forradalom magyarországi hatása 103 Cennerné Wilhelmb Gizella / Képjegyzék 113 A mesterek mutatója 119 A képek lelőhelye 121
pdf 84mb
[HIDE]http://data.hu/get/10256265/FORRADALOMPDF.rar[/HIDE]
 

jeszenakjanos

Állandó Tag
Állandó Tag
Boldogtalan hadiidők 1914-1918
1612212346060098.jpg

Emlékkönyvünk célja - e koncepció jegyében - tudományos ismeretterjesztő jelleggel Magyarország had- és általános történetének bemutatása az I. világháborúban. Ennek megfelelően a szerzői kollektíva, amely kivétel nélkül az intézmény jelenlegi vagy korábbi munkatársaiból tevődik össze, szintén "válogatott". Célja nem az volt, hogy az akadémiai tudományosság igényével újra megírja a Nagy Háború történetét, hanem hogy érdekességek felvillantásával elevenítse fel a 90 esztendeje kezdődött, a "világot sarkaiból kiforgató" világméretű küzdelmet.104mb pdf

[HIDE]http://data.hu/get/10193369/BOLDOGTALANPDF.rar[/HIDE]
 

jeszenakjanos

Állandó Tag
Állandó Tag
Az 1848-49 évi forradalom és szabadságharc története
1612182143000111.jpg

1848-1849 története ma már a magyar nemzeti mitológia egyik meghatározó jelentőségű fejezete. Mítosz ez, hiszen tele van csillogó és drámai jelenetekkel, félelem és gáncs nélküli lovagokkal és hűséges szolgákkal; míg a másik oldalon cselszövőkkel és árulókkal, esküszegőkkel és banditákkal. A múlt századi képes albumokat lapozgatva, mintha egy nagy, többfelvonásos dráma színképeit látnánk: 1848. március 15-én a nyomda előtt és a Nemzeti Múzeumnál, július 11-én a képviselőházban, szeptember 29-én Pákozd és Sukoró között, 1849 januárjában a Budapest és Debrecen közötti úton, április 14-én a Debreceni Nagytemplomban, május 21-én Budavár falain. De nem hiányoznak a tragikus vagy rémdrámai jelenetek sem: Zalatna, Nagyenyed, Abrudbánya füstölgő romjai, a zentai halottfejkoszorú, Petőfi a héjjasfalvi úton, a világosi fegyverletétel, Kossuth búcsúja Orsovánál, és végül az aradi és pesti kivégzések.

Mint minden mitosz, 1848-49 története is igaz és hamis elemekből állt és áll. A mítoszteremtés már a „nagy év” napjaiban megindult. Így született meg a Nemzeti Múzeum lépcsőjén a Nemzeti dalt szavaló Petőfi legendája; így adott egy derék ponyvaíró Kossuth szájába imát a kápolnai csatatéren s egy másik az orsovai Duna-parton; s így lett a magyar szabadságharc talán legjobb hadvezéréből, Görgeiből áruló, „ki a hazát eladta cudarul”.

1848-49 a magyar nemzet közös mítosza, de nemcsak magyar mítosz. Nemcsak a magyar nemzeti önazonosság egyik meghatározó eleme, hanem a szomszéd népek identitásáé is. A nemzettéválás folyamatának ha nem is a kezdete, de talán a legszembetűnőbb jele nemcsak a magyar, hanem a román, szerb, horvát és szlovák történelemben is. Ahogy a magyar honvédek feje köré szinte glóriát képzelt a magyar köztudat, úgy a román is hajlamos az egységmozgalmak arkangyalait látni Avram Iancu (kétfejű sasos zászlók alatt masírozó) lándzsásaiban. Ahogy a magyar vörössipkásoknak legendájuk (igaz legendájuk) van, úgy a szlovák köztudat is mitologikus hősöknek tekinti a Szlovák Nemzeti Tanácsnak a cs. kir. hadsereg oldalán álIó, nagyobbrészt prágai cseh diákokból verbuvált légionistáit. Ahogy a magyar köztudat az alkotmányért argonautákként útra kelő hősöket lát az 1848. március 15-én Pozsonyból Bécsbe induló országgyűlési küldöttség tagjaiban; úgy a horvát köztudatban mindmáig valamiféle Héraklészként vagy Odüsszeuszként él a lovagias bán, Josip Jellacsics képe. De 1848–1849 nemcsak az itt élő népek, hanem az őket akkor egységesítő birodalom mítosza is. Ekkor indul útnak az a 18 éves fiatalember, aki „megmenti a birodalmat” a felbomlástól, s aki kíméletlenül abszolutisztikus önkényúrból külpolitikai és katonai kudarcok sora után többé kevésbé alkotmányos uralkodóvá, az aradi tizenhárom és Batthyány Lajos hóhérjából joviális Ferencjóskává szelídül. Ferenc József uralkodása kezdetén háborúval kovácsolja össze birodalmát, s uralkodása végén egy olyan háborúba viszi, amely a birodalom végét is jelenti. 1848-49 a Habsburg-birodalom utolsó megnyert háborúinak éve: igaz, ezeket a háborúkat önnön alattvalói ellen nyerte meg.

De 1848 nem csak a magyar vagy a birodalmi mítosz része. Londonban ekkor jelenik meg egy eljövendő mítosz foglalata, „A kommunista párt kiáltványa”. Franciaországban ekkor ér véget a polgárkirályság mítosza, s ekkor mutatja meg először erejét a „szociális” köztársaságé, hogy aztán egy újabb mítosznak, a második császárságénak engedjen utat. Német földön ekkor próbálják meg először politikusok valóra váltani a német egység gondolatát, hogy csakhamar kiderüljön: ezt csak „vérrel és vassal” lehet megvalósítani. A kontinens legkeletibb pólusán, a cári Oroszországban pedig az intézményes mozdulatlanság uralkodik.

Ha pedig nyugatra tekintünk, az óceánon túl ekkor válik valóra a „tengertől tengerig” terjeszkedés álma, miközben tízezrek az arany bűvöletében Kalifornia felé, hogy a gyors meggazdagodás ábrándjáért áldozzák vagyonukat, esetleg életüket is.

A mítoszok erejét tapasztalták maguk a kortársak is: a „jó császár” mítosza vitt többezer román parasztot 1848-49-ben az erdélyi harcokban a császár oldalára; a lengyel-magyar barátság mítosza hozta százával a lengyel önkénteseket Magyarországra; az egységes nemzetállam, a politikai nemzet, a nemzetekfölötti birodalom ábrándjáért áldozták tízezrek életüket.

A ma embere azonban nem annyira a mítoszokra, inkább a tényekre kíváncsi. Arra, hogy mi igaz a mesékből, mondákból, legendákból. S nagyon kevés eseménysorhoz tapadt annyi jó szándékú történet vagy rosszízű pletyka, mint 1848-49-hez. A kötet szerzőinek szándéka az volt, hogy a két év tényeivel ismertessék meg az olvasót.

Kötetünk, Eötvös Károly szavait idézve, „a nagy év” történetének bemutatására vállalkozott". A két év 731 napjából (mert 1848 szökőév is volt) 248 napot választottunk ki, s ezeken keresztül vázoltuk fel, mi is zajlott le a történeti szempontból rövid, de hazánk, Európa, s részben a világ sorsát is meghatározó 24 hónap alatt. Természetesen nem írhattunk részletekbe menően minden, érdeklődésre számot tartó eseményről, de úgy hisszük, hogy a kötetből az olvasó minden fontos történésről, e két évben felvetődött (s csak részben megoldott) történeti problémáról képet kaphat. Ezért a 248 részletesen tárgyalt eseményt nem csupán Magyarország és a Habsburg-birodalom történetébõl választottuk ki, hanem igyekeztünk bemutatni a forradalmak évének Európáját, illetve – két fejezet erejéig – a születőfélben lévõ nagyhatalom, az Amerikai Egyesült Államok történetét is. Kötetünk azonban főleg a magyar 1848-49 eseményeire koncentrál, s ezen belül különösen kitüntetett szerep jutott a korszak hadtörténetének. 1848-49 ugyanis az első modern, európai színvonalú magyar hadsereg születésének éve, s a forradalom, a polgári átalakulás vívmányainak védelmében az ország csakhamar rákényszerült a fegyveres harcra is.

E két év eseménysora nem 1848. január 1-én kezdődött, hanem már jóval, évtizedekkel korábban, s nem 1849. december 31-én fejeződött be, hanem csak évtizedek múltán. Egyes kérdésekben pedig mindmáig nem mondta ki a történelem az utolsó szót. 1848–1849 történelmi fordulópont volt, de éppen ezért bemutathatatlan az előzmények és a következmények nélkül. Ezért az egyes fejezetekben jeleztük az ott tárgyalt események történeti előzményeit és következményeit is.

Kötetünk napi krónikákban mutatja be a két évet, s az egyidejűséget érzékeltetendő, a kötet terjedelmének kb. egynegyedét a kronológia alkotja. Ebbõl az olvasó megtudhatja, hogy a kifejtett eseményen kívül mi történt az adott napon az ország, a birodalom, Európa, vagy a világ más tájain. A kronológiában az olvasó megtalálhatja a szövegben említett legfontosabb eseményeket is. Az egyes témákat napokhoz kötöttük. Bár választásunkat érheti kritika, vigyáznunk kellett arra, hogy egy napnál lehetőleg csak egy eseménnyel foglalkozzunk, még akkor is, ha több fontos esemény történt ugyanazon a napon. Így került pld. a római köztársaság története 1848. november 24-éhez, amikor IX. Pius pápa elhagyta Rómát, s nem 1849. február 9-éhez, a köztársaság kikiáltásának napjához; mivel ezen a napon győzte le Bem Piskinél Puchnert, s a csata történetével szintén foglalkozunk.

A kötet illusztrációinak válogatásánál arra törekedtünk, hogy a képek ne csupán színesítsék, de ki is egészítsék az elmondottakat.

Hermann Róbert

pdf 185mb

[HIDE]http://data.hu/get/10186371/FORRADALOMPDF.rar[/HIDE]
 

jeszenakjanos

Állandó Tag
Állandó Tag
Dr. S. Hart & Dr. R. Hart - A II. világháború német páncélosai
1611241656270121.jpg

A fekete-fehér fotókkal, valamint rajzokkal illusztrált kötet minden fontosabb német páncélozott harcjárművet bemutat: harckocsikat, önjáró lövegeket, páncélvadászokat és rohamlövegeket. Ismerteti tervezésük és fejlesztésük történetét, változataikat és teljes műszaki leírásukat. Olyan lánctalpas harcjárművekről is áttekintést nyújt, mint a Marder önjáró lövegek, a Tiger, Königstiger, Jagdtiger, Jagdpanther és a StuG III-as. Mindazonáltal A II. világháború német páncélosai nem csupán műszaki adatok, információk gyűjteménye. A szerzők nagy hangsúlyt fektettek a harckocsik hadműveleti szerepének ismertetésére a keleti front nagy páncéloscsatái és az 1944-es normandiai harcok során. A kötet függelékeiben más jelentős német páncélozott harcjárművekről is találunk részletes leírást, többek között a Luchs könnyű felderítő harckocsiról, a Nashorn önjáró páncéltörő lövegről, az Elephant páncéltörőről és a Hummel önjáró nehéz tüzérségi lövegről.pdf 99mb

[HIDE]http://data.hu/get/10126918/PANCELPDF.rar[/HIDE]
 
Oldal tetejére