Történelemmel kapcsolatos könyvek

bumbayo témája a 'Irodalom' fórumban , 2017 December 30.

 1. imbusz

  imbusz Állandó Tag

  Alister E. McGrath: Kálvin

  formátum: pdf
  méret: 18 MB
  Osiris Kiadó, 1996

  kálvincovers_243985.jpg
   

  Csatolt fájlok:

 2. Dabadi75

  Dabadi75 Őstag Platina támogató

  Múlt - kor történelmi magazin 2016. évi lapszámai

  2016. különszám.jpg 2016. nyár.jpg 2016. ősz.jpg 2016. tavasz.jpg 2016. tél.jpg

  Rejtett tartalom:
  **Rejtett tartalom: A tartalom megjelenítéséhez kattints a 'Tetszik' gombra.**
  A téli lapszámot terjedelme miatt két részbe tettem fel. Jó olvasást!
   
 3. jeszenakjanos

  jeszenakjanos Állandó Tag

  Kovács György - A keresztény vallás megszületésének története
  [​IMG]
  A keresztény vallás történetét a történetiség szempontjából kutató elemzések kevés figyelmet fordítanak annak az értelmezésére, hogy mely események bekövetkezése indította útjára a keresztény vallást, illetve hogy miért Jézus vált a Krisztussá a keresztény emberek szemében. Az eseményeknek ilyen célú történeti megközelítése azonban tudományos szempontból megkerülhetetlen.
  Ez a könyv megkísérli értelmezni azt, hogy történeti szempontból mely események vezettek el a keresztény vallás megszületéséhez és Jézus kiválasztottá válásához. Megoldást keres arra, hogy ezek az események és az Újszövetségi kor eseményei milyen időpontokban következtek be a keresztény időszámítás szerint. Ezen kívül nagy vonalakban végigkíséri, hogyan vált a keresztény vallás világvallássá. pdf 38mb  Rejtett tartalom:
  **Rejtett tartalom: A tartalom megjelenítéséhez kattints a 'Tetszik' gombra.**
   
 4. jeszenakjanos

  jeszenakjanos Állandó Tag

  Jens Ivo Engels - A korrupció története
  [​IMG]

  A politikai élet területén tapasztalt korrupciós esetek egyre-másra megrendítik a demokráciába vetett bizalmat. Jens Ivo Engels nagy ívű könyvében szemléletesen leírja, milyen szorosan összefonódott a politikai korrupció a modern állam kialakulásával. A protekcionizmus és a hivatalvásárlás az ancien régime idején még megszokott eszköze volt a politikának, a 19. században viszont már korrupcióként bélyegezték meg ugyanezt. A politikai hálózatok, a kivételezések, a gazdaság és a politika közötti kapcsolatok azonban mégsem tűntek el: botrányok sora rengette meg az új politikai elitbe vetett bizalmat. A fasiszta mozgalmak a tarthatatlan helyzet felszámolását ígérték – ám sosem váltották valóra ígéretüket. Jens Ivo Engels (1971), a Darmstadti Műszaki Egyetem újkorral és legújabb korral foglalkozó professzora elmésen érvelő könyvében új megvilágításba helyezi a hatalomgyakorlás mechanizmusait, és rávilágít, hogy milyen szerepet játszik a korrupció a politikában – mindmáig.
   

  Csatolt fájlok:

 5. jeszenakjanos

  jeszenakjanos Állandó Tag

  Lucian Boia - A román kommunizmus különös története.
  [​IMG]
  A közelmúlt történelmét látszólag könnyű elfelejteni. Főképpen azért, mert tudományos feldolgozása jóformán el sem kezdődött. A nagyléptékű kommunista iparosítás megélt mindennapjai, a gyárak, üzemek, termelőszövetkezetek, építőtelepek tárgyi világa 1990 után döbbenetes gyorsasággal eltűnt, és mára csupán film- és fényképarchívumokból köszön vissza. A szocializmus évtizedei alatt kialakult gondolkodásmód, mentalitás sok eleme azonban mai napig érzékelhető.
  Lucian Boia professzor könyve szellemes összefoglalója a romániai szocializmus évtizedeinek: miközben arra a kérdésre keresi a választ, hogy melyek a román kommunizmus sajátos megkülönböztető jegyei, arról is beszél, hogyan alakult ki az a világ, amelyben ma élünk.

  Tibori Szabó Zoltán

  Lucian Boia nagy sikerű történelemnépszerűsítő kötetei közül ez már a negyedik, amely a Koinónia Kiadó gondozásában lát napvilágot. A Miért más Románia, A Nyugat hanyatlása és a Románia elrománosodása szerzője ezúttal a romániai kommunizmus egészen sajátos helyzetét taglalja, elemzését ezúttal is az érzékeny, egyszerre „közelről és távolról” szemlélő történész nézőpontja jellemzi.
   
 6. jeszenakjanos

  jeszenakjanos Állandó Tag

  Polányi Imre - Az ókori világ története
  [​IMG]
  pdf 34mb  Rejtett tartalom:
  **Rejtett tartalom: A tartalom megjelenítéséhez kattints a 'Tetszik' gombra.**
   
 7. jeszenakjanos

  jeszenakjanos Állandó Tag

  R.P.H. Mason - J.G. Caiger - Japán története
  [​IMG]
  Kína, Japán, India és Indonézia, különböző módon, óriási jelentőségűek szomszédjaiknak és az egész világnak. A kommunista forradalom haladása Kína szerfelett nagy mezőgazdasági társadalmában, Japán ipari forradalmának sikertörténete, India erőfeszítései, hogy gazdasági fejlődésének menetét összehangolja a demokratikus intézmények megőrzésével, a politikai szilárdság és a népesedési nyomás a modern Indonéziában mind általános és döntő jelentőségűek. Ezért meglepő, hogy oly hosszú időnek kellett eltelnie, mielőtt ezen országok tanulmányozása az ausztráliai iskolák és egyetemek tananyagában helyet kapott. A kiadásra készülő kötetek sora arra szolgál, hogy segítse a fenti államok tanulmányozását olyan feldolgozásban, amely a nagyközönség olvasórétegét is érdekli. A sorozatot képező négy önálló tanulmány szerzői szabadon döntöttek arról, hogy anyagukat úgy kezeljék, ahogyan maguk jónak látják. Mindamellett azonos vezérelvet fogadtak el, és az a következő: Bármely ázsiai ország tanulmányozása nem szorítkozhat csupán azon ország közelmúlti történelmének és jelen állapotának vizsgálatára. Elismerik a hagyománynak a jelenben való továbbélését és azt, hogy a mai viselkedés az ősi társadalmak hosszú időn át kialakult viselkedésmintáit tükrözheti. A szerzők azon nézetben is osztoznak, miszerint a hagyományos társadalmak tanulmányozása önmagáért is érdemes, egészen függetlenül a tanulmányozásnak a jelenkori társadalmi értékelést illető fontosságától. Ezért a négy kötet mindegyikének érdeke, hogy az érintett országok „modern” történelmét külön-külön az illető ország hosszú történelmének összefüggésébe helyezze, akár a korai ázsiai kereskedelem valamint tengeri hatalmi versengés a szárazföldi királyságokkal alkotják a hátteret az indonéziai szigetvilágban, akár a Gupta-korszak művészeti diadalai Indiában, akár a konfuciusi eszme természete és szerepe Kínában, akár a közigazgatási hivatali szervezet teljesítménye Japánban. Ha már a történelem célja a hasznosság kell, hogy legyen, részemről azon reménynek adok kifejezést, hogy így az olvasók jobban megkülönböztetik és megértik a modern ázsiai országok sajátos vonásait. pdf 142mb  Rejtett tartalom:
  **Rejtett tartalom: A tartalom megjelenítéséhez kattints a 'Tetszik' gombra.**
   
 8. jeszenakjanos

  jeszenakjanos Állandó Tag

  Pauler Gyula - A vezérek kora István királyig
  [​IMG]
  pdf 26mb  Rejtett tartalom:
  **Rejtett tartalom: A tartalom megjelenítéséhez kattints a 'Tetszik' gombra.**
   
 9. imbusz

  imbusz Állandó Tag

  Teleki Pál és kora
  A Teleki Pál emlékév előadásai


  formátum: pdf
  méret: 10 MB
  Budapest, 1992
   

  Csatolt fájlok:

 10. jeszenakjanos

  jeszenakjanos Állandó Tag

  Marton József - A keresztény ókor
  [​IMG]
  „A kinyilatkoztató Isten a történelemben élő embereknek emberi módon közli magát. Ezáltal a kinyilatkoztatás történelmi jelleget ölt, hiszen a kinyilatkoztatás hordozói a térben és időben élő emberek. Az idők teljességében végbement végső kinyilatkoztatással, a második isteni személynek, Jézus Krisztusnak megtestesülésével és földi jelenlétével az örökkévaló Isten részese lett az emberiség történelmének. Jézus Krisztus, az emberként is valóságos Isten pedig megtalálta a módját, hogy ne csak földi élete folyamán, hanem az idők végezetéig főszereplője legyen a világtörténelem eseményeinek. Ígéretei és rendelkezései szerint alapított szent egyháza „mennyei javakkal bővelkedve” „látható szervezetként" vezeti Isten népét az üdvösség útján. Feltámadása és megdicsőülése után Jézus Krisztus „látható" maradt egyházának tagjaiban is. Bennük és az ő tanúságtételük által lesz folyamatosan az üdvtörténelem részesévé. A szabad akarattal rendelkező ember azonban, aki gyenge és bűnös, képtelen maradéktalanul Isten terveit munkálni. Ennek súlyos következményei vannak az egyház életében, amelyet az egyháztörténelem lépten-nyomon érzékel. Az egyház létéhez hozzátartozik a történelme is. Ahogyan a 20. század nagy teológusa, Karl Rahner megfogalmazta: „A történelmiség az egyház lényegéhez tartozik: vagyis nemcsak története van, hanem történelmi egész önmegvalósulásában, amennyiben a történelemben és a történelmen keresztül valósul meg." Ezt a történelmet pedig el kell fogadni úgy, ahogyan végbement. Az egyház nem törölheti ki múltját, életét nem kezdheti el újból nullpontról. Ha ezt megkísérelné, akkor önmagát adná fel. Az egyház az embereket üdvösségre vezető közösség, és ugyanakkor a társadalmi viszonyokhoz és körülményekhez is alkalmazkodó cselekvő intézmény. Sohasem tűzte közvetlenül céljául, hogy a kultúrát, amelynek világában működött, egészében átalakítsa, ehhez mégis nagyban hozzájárult. Az emberek egyenlőségéről, egyenértékűségéről, a személy méltóságáról vallott mai felfogás kialakulásában például vitathatatlanul szerepet játszottak az egyházban lezajlott nagy teológiai viták. Jelen munkánkban megpróbáljuk az egyház történetének első korszakát bemutatni. Igaz, a nagy világtörténelemnek ez csak egy kis szeletét jelenti, mégis meghatározó módon tartozik bele az emberiség történetébe. Az egyházi eseményeket igyekszünk társadalmi és politikai összefüggéseikben bemutatni, tendenciózus történészi fogások mellőzésével, az erények felnagyítása és a hibák lekicsinyítése nélkül. Legyen e mű eszköz ahhoz, hogy olvasói az egyház kétezer éves történelmének első századait alaposan megismerhessék, s ezáltal is – a történelemnek Isten tervei szerint való alakításában – alkotó részeseivé váljanak." Marton József

  pdf 94mb  Rejtett tartalom:
  **Rejtett tartalom: A tartalom megjelenítéséhez kattints a 'Tetszik' gombra.**
   
 11. Dabadi75

  Dabadi75 Őstag Platina támogató

  Múlt - kor történelmi magazin 2015. évi lapszámai

  001.jpg 001.jpg 001.jpg 001.jpg 001.jpg

  Letöltőlinkek:

  Rejtett tartalom:
  **Rejtett tartalom: A tartalom megjelenítéséhez kattints a 'Tetszik' gombra.**
   
 12. imbusz

  imbusz Állandó Tag

  Sipos Péter: Adattár a II. világháború történetéhez

  formátum: pdf
  méret: 7 MB
  Budapest, 1994

  adat74813.jpg
   
 13. Privatgabi55

  Privatgabi55 Állandó Tag

  Sziasztok, Megvan valakinek a Szvetlana Alekszijevics Elhordott múltjaink című könyv angol verziója? Cím: Second hand times - last soviets. Nagyon köszik.
   
  ultrabox kedveli ezt.
 14. jeszenakjanos

  jeszenakjanos Állandó Tag

  Jon Sutherland Diane Canwell - A második világháború
  [​IMG]

  pdf 68mb

  Rejtett tartalom:
  **Rejtett tartalom: A tartalom megjelenítéséhez kattints a 'Tetszik' gombra.**
   
 15. Seles

  Seles Aktív tag

  Csatolt fájlok:

 16. imbusz

  imbusz Állandó Tag

  László Gyula Széchenyi-díjas magyar régész-történész, képzőművész, egyetemi tanár néhány könyve.

  László Gyula: Őstörténetünk

  formátum: pdf
  méret: 7 MB
  Tankönyvkiadó, Budapest, 1987

  lgy ost_36099.jpg
  (ez már volt, de törlődött annyi minden mással együtt)

  https://mega.nz/#!VkQVyKqb!mYJ3RjMQirE9jrR7Suy255-k1AOsnGNDpurluo1YDA8

  László Gyula: A „kettős honfoglalás”

  formátum: pdf
  méret: 8 MB
  Magvető Kiadó, Budapest, 1978

  lgy1covers_25446.jpg

  https://mega.nz/#!soQlQKzZ!AdXir8uEkyrcwJoqh4qOhkfY3vraHdWY-glCRCA2iBs

  László Gyula: A honfoglaló magyar nép élete

  formátum: pdf
  méret: 38 MB
  Múzsák Közművelődési Kiadó, Budapest, 1988

  lgycovers_67303.jpg

  https://mega.nz/#!VtJVSQQD!x7FkZzrAesXpDHcJwFmfeWyVx-UJFzXAdJ5sEPBjznI

  László Gyula: Árpád népe

  formátum: pdf
  méret: 17 MB
  Helikon, Budapest, 1988

  lgy2covers_77610.jpg
  (ez nem saját munka, köszönet a készítőnek)

  https://mega.nz/#!V5ZzQKxA!NTWvYHGVW_O7r1uTLRyP8h7GnEpXydI6x5wchn7TmkI
   
 17. jeszenakjanos

  jeszenakjanos Állandó Tag

  Robert Hutchinson - A Pápa titkos ügynökei
  [​IMG]
  pdf 127mb  Rejtett tartalom:
  **Rejtett tartalom: A tartalom megjelenítéséhez kattints a 'Tetszik' gombra.**
   
 18. imbusz

  imbusz Állandó Tag

 19. jeszenakjanos

  jeszenakjanos Állandó Tag

  Richard Sakwa - Háború a határon
  [​IMG]
  Hogyan juthatott odáig Európa, hogy pontosan száz évvel az első világháború kitörése után újból farkasszemet nézzenek egymással a nagyhatalmak? Mi vakíthatta el a politikusokat, akik nem voltak képesek idejekorán felmérni az Ukrajnában kirobbant válság valós dimenzióit, és egy évszázaddal korábbi elődjeikhez hasonlóan alvajárókként sétáltak bele egy nukleáris világégéssel fenyegető konfliktusba? Sokkszerűen tűnt ki, mennyire törékeny az egész térség békéje, amikor 2014 augusztusában Oroszország, az Európai Unió és az Egyesült Államok geopolitikai vetélkedése újból fegyveres szembenálláshoz vezetett, a Kelet és Nyugat közötti új frontvonal pedig a megosztott Ukrajnában húzódott.

  Richard Sakwa, a Kenti Egyetem professzora Kelet-Európa történelmének egyik legjobb ismerőjeként figyelmen kívül hagyta a minden oldalon bőségesen áradó propagandisztikus szólamokat, mert szerinte az ukrajnai háborút valójában egyszerre két, külön-külön is mélyülő válság idézte elő. Az egyik krízisért jobbára a Nyugat okolható, mert egyre jobban ki akarta szorítani Oroszországot Európából, a másikat viszont az Ukrajna saját állami berendezkedése körüli ellentétek magyarázzák. Az egymást erősítő nacionalista előítéletek és a paranoiával határos bizalmatlanság elegye már hosszú ideje fenyegetett robbanással, amely végül ahogy a szerző állítja elsősorban a nyugati hatalmak felelőtlensége miatt következett be. Richard Sakwa az ukrajnai dráma eseményeivel párhuzamosan írt könyve megjelenése után mindenütt nagy vitát váltott ki, de a kritikák egyöntetűen elismerték, hogy a válság megértéséhez ez a mű nélkülözhetetlen forrás. pdf 15mb  Rejtett tartalom:
  **Rejtett tartalom: A tartalom megjelenítéséhez kattints a 'Tetszik' gombra.**
   
 20. jeszenakjanos

  jeszenakjanos Állandó Tag

  Hihetetlen! Magazin különszáma - A Magyarság 20000 éves történelme 1-4
  [​IMG]
  Pdf 78mb  Rejtett tartalom:
  **Rejtett tartalom: A tartalom megjelenítéséhez kattints a 'Tetszik' gombra.**
   

Megosztás