A Bibliáról tisztán

Szpacsi

Állandó Tag
Állandó Tag
A Bibliai Kánont a Laodiceai Tanács i. sz. 363.-ban állította össze -- Ószövetség és Újszövetség formájában.
Ezt az i.sz. 390-es években 2 tanácson is megerősítették: 393-ban, a Hippói Tanácson, és 397-ben, a Karthágói Tanácson.

Semyassa, a kérdésedre válaszolva:
Hogy 2 Jézus Krisztus lett volna, azt nem hiszem. De Jézusban 2 ember is élt: Sananda Kumára, és Emmanuel-Jézus. Ez utóbbi a lényeges. Mert Sananda Kumára egy világi tanító lett volna, azonban nem sikerült a terveit beteljesíteni, mert azokat Róma Cézárja (a római császár), aki ekkor Tiberius volt, meghiúsította, megakadályozta, ellehetetlenítette. Én erről ennyit tudok.
 
T

tuncu

Vendég
Zsoltárok könyve 92. rész 16. Hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság benne!


János Apostol I. levele 4. rész 8. A ki nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet.
 
T

tuncu

Vendég
Kezdjük az elején!
Biztos voltatok úgy többen,hogy éreztetek ott belül valamit! Hogy valahol éreztétek,tudtátok,hogy van valami...Ott fönt! Aki sokkal nagyobb,bölcsebb,és szeret minket!....Van aki még mindig érzi,de csak érzi...van,aki megakarja,vagy megakarta ismerni Ki is lehet Ő? Van,aki elnyomja ezt az érzést magában... Mindenki maga döntött úgy ahogy!
Azok,akik "tudták,és tudják ezt" ,de nem éltek vele,remélem ez az írás ad erőt,hogy meg is hallja, és újra hallja!
Azok,akik elnyomták,remélem felelevenedik bennük a felismerés..,hogy tényleg!...Valóban volt ilyen!
Azok,akik meghallották,és éltek vele, azok megtartassanak!
Ebben szeretnénk segítséget adni!
Útravalónak csak annyit szólnék minden emberhez: Gondolkodjatok el rajta! Mekkora bizonyság ez, Istentől,Istenről amit minden ember megkap tőle.Mert ezek az érzések belülről fakadnak! És nem ember szájából hangzik el! És a másik bizonyság: MINDENKI megkapta!Ez a tudat érzés az,ami minden ember számára tanúságtétel! Melyben tudtára adja az embernek: Itt vagyok!... De a döntés a TE kezedben van! Keresel-e engem? Aki szeretlek téged! Mert tőlem származol,Én vagyok a Te Atyád,és haza várlak!
 
T

tuncu

Vendég
Utolsó idő...

Jellemzi-e egyértelműen a Biblia a világot és az abban élő embereket az utolsó nemzedékből?

Hogyan tudhatjuk meg, mikor érkeztünk el a földi történelem legeslegutolsó pillanataihoz? Jellemzi-e egyértelműen a Biblia a világot és az abban élő embereket az utolsó nemzedékből?
A jövőtől való félelem és rettegés is Jézus visszajövetelének jelei. Válasz: Igen, jellemzi. Tanulmányozd az utolsó napok alábbi sajátos jeleit. Ámulni fogsz. És ez csupán néhány példa a számtalan egyértelmű jelből, amelyek azt mutatják, hogy a föld történetének záró szakaszához érkeztünk.

1. A tőke és a munka viszálya „Ímé a ti mezőiteket learató munkások bére, amit ti elfogtatok, kiált. És az aratók kiáltásai eljutottak a Seregek Urának füleihez… Legyetek… béketűrők az Úrnak eljöveteléig” (Jak 5:4,8).
A tőke és a munka közötti viszály az utolsó napokban meg van jövendölve. A beteljesedéshez elég belelapozni valamelyik sajtótermékbe.

2. Háborúk és lázadások „És mikor hallotok háborúkról és zendülésekről, meg ne félemljetek mert ezeknek meg kell lenni elébb” (Lk 21:9).
Háborúk és polgárháborúk sújtják az emberek tömegeit világszerte. Egyedül Jézus közeli visszajövetele vet véget a háború fájdalmának és pusztításának.

3. Nyugtalanság, félelem és zűrzavar „És a földön pogányok szorongása a kétség miatt… Mikor az emberek elhalnak a félelem miatt és azoknak várása miatt, amik e föld kerekségére következnek” (Lk 21:25-26).
Különös csengése van e szavaknak, mintha egy mai napilap vezércikkéből ollóztuk volna ki: tökéletes ábrázolása ez mai világunknak, és ennek van is egy oka: mi vagyunk azok az emberek, akik a földi történelem legeslegutolsó napjaiban élnek. A mai feszült légkör, amit világunkban tapasztalhatunk, nem lephet meg bennünket. Krisztus előre szólt róla. Arról győzhet meg bennünket, hogy az Ő eljövetele közel van.

4. A tudás gyarapodása „…a végső időig… nagyobbá lesz a tudás” (Dán 12:4).
Az információ korában talán nem kell ez mellett külön érvelni. A legkétkedőbb elme is be kell, hogy lássa e jel beteljesedését. Az ismeretek minden irányban robbanásszerű fejlődésen mennek át. Elhangzott, hogy a világ teljes ismeretmennyiségének 80 %-a a legutolsó évtizedben látott napvilágot, továbbá a valaha élt összes tudós 90 %-a ma is az élők között van.

5. Csúfolódók és vallásilag kétkedők, akik elfordulnak a bibliai igazságtól „Az utolsó időben csúfolkodók támadnak” (2Pt 3:3). „Az egészséges tudományt el nem szenvedik ... és az igazságtól elfordítják az ő fülüket, de a mesékhez odafordulnak" (2Tim 4:3-4).
Nem nehéz rátalálni ma azokra a csúfolódókra, akik beteljesítik e jövendölést. Még vallási vezetők is tagadják a Biblia egyértelmű tanítását a teremtésről, az özönvízről, Krisztus istenségéről, Krisztus második eljöveteléről és sok más alapvető bibliai igazságról. A pszichiátria és az álműveltek hagyományai lépett a Biblia helyébe számos vallási körben. Világi nevelők tanítják meg ifjainkat arra, hogyan gúnyolódjanak ezeknek a nagy igazságok bibliai bizonyítékain, hogyan helyettesítsék a fejlődéselmélettel és egyéb ember alkotta hamis tanításokkal Isten Szent Igéjének egyértelmű és világos tényeit. Egy nemrég készített felmérés szerint az amerikai egyetemistáknak és főiskolásoknak mindössze két százaléka hisz Krisztus második eljövetelének valóságában.

6. Erkölcsi romlás − a lelkiség hanyatlása „Az utolsó napokban… lesznek az emberek magukat szeretők… szeretet nélkül valók… mértékletlenek… a jónak nem kedvelői… Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét” (2Tim 3:1-5).
A világ félelmetes válság közepette leledzik. A legkülönbözőbb állású emberek látják így. Az öngyilkosság népszerű válasz lett az emberi bajokra. A válások aránya elképesztő méretben megugrott: majdnem minden második házasság a bíróságon végzi. A mai erkölcstelen nemzedék − a szex és a romlottság iránti megszállottságával, a gyarapodó gyülekezeti tagokkal, ám csökkenőben levő valódi lelkiséggel − Isten Igéjének egyértelmű és határozott beteljesítője. Ha iagzán meg akarunk döbbenni, nézzük végig, hogy a Timóteushoz írt második levél 3:1-5 szakaszában elősorolt utolsó időbeli bűnök sorában hányra találunk példát bármely újságban, magazinban. Az Úr eljövetelén kívül semmi nem tartóztathatja fel a gonoszságnak azt az áradatát, ami lassan beborítja a világot.

7. Gyönyörök hajszolása „az utolsó napokban… lesznek az emberek… inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői” (2Tim 3:1-4).
A világ őrületbe kergette magát a gyönyörök hajszolásával. A nagyvárosokban a lakosságnak csak egy nagyon kis hányada jár rendszeresen istentiszteletre, de ezerszámra halmozzák egymásra a gyönyörforrásokat. A fejlett világban esztendőről esztendőre milliárdokat költenek a gyönyörökre, amihez képest csak filléreket Istenre. A gyönyörökért bolonduló világ órákat tölt el naponta a televízió előtt, mintegy 2Tim 3:4 közvetlen beteljesítéseképpen.

8. Növekvő törvénytelenség, véres bűntények és erőszak „A gonoszság megsokasodik” (Mt 24:12). „S gonosz emberek pedig és az ámítók nevekednek a rosszaságban” (2Tim 3:13). „A föld tele van véres ítélettel, és a város tele van erőszakossággal” (Ez 7:23).
E jel teljesedése túlontúl is nyilvánvaló. A bűn és a törvénytelenség döbbenetes gyorsasággal növekedik. A nagyvárosokban a legtöbb ember nem nyit ajtót csengetésre sötétedés után. Korunk legbölcsebb államférfijait aggodalommal tölti el a gondolat, hogyan maradhat fenn civilizációnk, amikor szemmel látható, hogy a bűnözést lehetetlen féken tartani.

9. Pusztító földrengések, viharok és éhségek „És mindenfelé nagy földindulások lesznek, és éhségek és döghalálok” (Lk 21:11).
A földrengések, a tornádók, az áradások stb. korábban nem ismert mértéket öltenek. A világon élő emberek egyharmada éhezik, és naponta ezrek halnak meg az alultápláltság miatt. Mindezek további bizonyítékul szolgálnak arra, hogy ezek a világtörténelem utolsó órái.

10. Az utolsó napokban egy különleges üzenet szól a világhoz „És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek és akkor jön el a vég” (Mt 24:14).
A Krisztus második eljöveteléről szóló utolsó nagy és ünnepélyes üzenet ma több mint 900 nyelven és tájnyelven szólal meg. A világ népességének közel 95 százaléka jut hozzá ily módon ehhez az üzenethez. Jézus visszajövetele előtt a világon élő minden ember figyelme fel lesz híva az ő közeli visszatérésére. Az emberek csak akkor vesznek el, ha visszautasítják a figyelmeztető üzenetet.

11. A világ a spiritizmus felé fordul „Az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén” (1Tim 4:1). „Mert ördögi lelkek azok” (Jel 16:14).
A mai emberek, köztük nagyon sokan a népek vezetői közül, gyógyítókhoz, médiumokhoz és spiritisztákhoz fordulnak tanácsért. A spiritizmus behatolt az egyházakba is, mégpedig a lélek halhatatlanságának hamis tanítása által. A Biblia azt tanítja, hogy a holtak halottak.

 
Utoljára módosítva a moderátor által:

Babyke2011

Állandó Tag
Állandó Tag
Béke tinéktek!Megtudná valaki nekem mondani,hogy ez igékben mit üzen az Úr,?Ellentmondásokba ütközöm,és nemértem!"""""Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, sem rosszaságnak és gonoszságnak kovászával, hanem tisztaságnak és igazságnak kovásztalanságában.
9
Azt írtam néktek ama levelemben, hogy paráznákkal ne társalkodjatok.
10
De nem általában e világ paráznáival, vagy csalóival, vagy ragadozóival, vagy bálványimádóival; mert hiszen így ki kellene e világból mennetek.
11
Most azért azt írom néktek, hogy ne társalkodjatok azzal, ha valaki atyafi létére parázna, vagy csaló, vagy bálványimádó, vagy szidalmazó, vagy részeges, vagy ragadozó. Az ilyennel még együtt se egyetek.
12
Mert mi közöm ahhoz, hogy a kívülvalókról is ítéletet tegyek? avagy ti nem a belüllévők fölött tesztek-é ítéletet?
13
A kívülvalókat pedig majd az Isten ítéli meg. Vessétek ki azért a gonoszt magatok közül.
 

Jaszladany

Állandó Tag
Állandó Tag
Béke tinéktek!Megtudná valaki nekem mondani,hogy ez igékben mit üzen az Úr,?Ellentmondásokba ütközöm,és nemértem!"""""Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, sem rosszaságnak és gonoszságnak kovászával, hanem tisztaságnak és igazságnak kovásztalanságában.
9
Azt írtam néktek ama levelemben, hogy paráznákkal ne társalkodjatok.
10
De nem általában e világ paráznáival, vagy csalóival, vagy ragadozóival, vagy bálványimádóival; mert hiszen így ki kellene e világból mennetek.
11
Most azért azt írom néktek, hogy ne társalkodjatok azzal, ha valaki atyafi létére parázna, vagy csaló, vagy bálványimádó, vagy szidalmazó, vagy részeges, vagy ragadozó. Az ilyennel még együtt se egyetek.
12
Mert mi közöm ahhoz, hogy a kívülvalókról is ítéletet tegyek? avagy ti nem a belüllévők fölött tesztek-é ítéletet?
13
A kívülvalókat pedig majd az Isten ítéli meg. Vessétek ki azért a gonoszt magatok közül.

Kedves Babyke2011!

A Bibliai szakasz, ahonnan idéztél, az Újszövetségből, Pál apostol első Korinthusi leveléből való, az 5. fejezetből, ahol Pál meginti a korinthusi gyülekezet tagjait, amiért eltűrték, hogy közülük valaki feleségül vette a saját nevelőanyját. Pálnak nyilván hírt hoztak erről ottani keresztények, és ezért említi nekik az apostol a levelében, hogy ez a dolog erkölcsileg nem elfogadható egy keresztény gyülekezetben. Erről szól ez a szakasz, és ez az idézet is ennek a része.

A kovász a Bibliában a bűn jelképe. A kovász az a dolog, amit ha beletesznek a tésztába, bár maga a kovász kicsi, mégis az egész tészta megkel tőle, azaz megposhasztja az egész tésztát. Ezzel a hasonlattal él Pál, ezért nevezi az erkölcstelenséget a gyülekezetben "kovásznak", amit ha megtűrnek maguk között, rossz hatással lesz az egész gyülekezetre, sőt, a kívül állók szemében is rossz példát mutatnak, mondhatják róluk, hogy "na ugye, a keresztények sem különbek", holott nekik Jézust kellene megjeleníteniük a világ előtt.

Ezért írja Pál, hogy ne tűrjék meg a gyülekezetben a paráznaságot (mint pl. a fent említett eset), se a csalást, se a bálványimádást, a káromkodást, a részegeskedést, vagy a kapzsiságot, hisz akkor miben különböznének a világtól?
Hogy a szavait félre ne értsék a hívek, Pál hozzáteszi, hogy nem általában az ilyen embereket kerüljék, hisz nem is tudnák, mert a világ tele van ilyenekkel, hanem a GYÜLEKEZETBEN ne tűrjék el az ilyen dolgokat olyanoktól, akik "atyafi létükre" tehát "testvér létükre", azaz "keresztény létükre" művelnek ilyen erkölcstelen bűnös dolgokat. Tehát az ilyen keresztényekről mondja Pál, hogy a többiek ne is egyenek velük együtt, ne is társalkodjanak velük.

Hozzáteszi, hogy azokról, akik nem a gyülekezet tagjai, akik nem keresztények, azokról ő semmiféle ítéletet nem mond, tehát egy világi embert nem ítél el ezekért a bűnökért. Azt majd megítéli az Isten. De mint keresztény, nem fogadja el az olyan keresztényt, aki bár kereszténynek vallja magát, sőt, a gyülekezet tagja, de Jézus nevére szégyent hozva ilyen bűnökben él. Ezért hívja fel Pál a korinthusi gyülekezet arra, hogy az ilyen bűnöket vessék ki maguk közül, mint amik nem méltó keresztényekhez, ha pedig valaki keresztény létére mégis erkölcstelen, csaló, bálványimádó, kapzsi, stb. akkor azt közösítsék ki a gyülekezetből. Mivel, mint a kovász, megronthatja a többieket, és szégyent hoz Jézus nevére a világ előtt. Erről szól ez a bibliai szakasz.

Remélem jól érthető volt a válaszom.
Isten áldjon!
 

Babyke2011

Állandó Tag
Állandó Tag
Kedves!!!!
Jaszladany !!! Köszönöm,hogy lámpást tettél az ur segítségével a szemem elé!!!Teljesen világossá lett az ige!Köszönöm!!!Ha nembaj és nemzavar,,akkor kihasználnám,,hogy ez igét,Plda beszédet elmondanád miröl szól és miért??"""t!Mát. 21.28 De mit gondoltok ti? Vala egy embernek két fia, és odamenvén az elsőhöz, monda: Eredj fiam, munkálkodjál ma az én szőlőmben. Az pedig felelvén, monda: Nem megyek; de azután meggondolván magát, elméne. A másikhoz is odamenvén, hasonlóképen szóla. Az pedig felelvén, monda: Én elmegyek, uram; de nem méne el. E kettő közül melyik teljesítette az atya akaratát? Mondának néki: Az első. Monda nékik Jézus: Bizony mondom néktek: A vámszedők és a parázna nők megelőznek titeket az Isten országában. Nem minden, a ki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába; hanem a ki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.
 

Jaszladany

Állandó Tag
Állandó Tag
Kedves!!!!
Jaszladany !!! Köszönöm,hogy lámpást tettél az ur segítségével a szemem elé!!!Teljesen világossá lett az ige!Köszönöm!!!Ha nembaj és nemzavar,,akkor kihasználnám,,hogy ez igét,Plda beszédet elmondanád miröl szól és miért??"""t!Mát. 21.28 De mit gondoltok ti? Vala egy embernek két fia, és odamenvén az elsőhöz, monda: Eredj fiam, munkálkodjál ma az én szőlőmben. Az pedig felelvén, monda: Nem megyek; de azután meggondolván magát, elméne. A másikhoz is odamenvén, hasonlóképen szóla. Az pedig felelvén, monda: Én elmegyek, uram; de nem méne el. E kettő közül melyik teljesítette az atya akaratát? Mondának néki: Az első. Monda nékik Jézus: Bizony mondom néktek: A vámszedők és a parázna nők megelőznek titeket az Isten országában. Nem minden, a ki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába; hanem a ki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.

Kedves Babyke!

Ennek a bibliai szakasznak a megértéséhez is fontos tudnunk, hogy ki mondta, kiknek mondta, mikor és hol. Ezt a példázatot Jézus mondta a farizeusoknak Jeruzsálemben, mindössze két nappal a megfeszítése előtt.
A farizeusok voltak a kor vallási vezetői, előkelőek és gazdagok, akik maguknak tartották fent a jogot, hogy az embereket az ószövetségi Írásokra és a Törvényre tanítsák. Büszkék voltak arra, hogy ők minden mózesi törvényt betartanak, és lenézték az egyszerű népet, főleg azokat, akik az ő szemükben bűnben éltek (kiváltképp a vámszedőket (adószedőket) és a parázna nőket (prostituáltakat). Tehát egy gőgös, önigazult csoport volt, akiknek viszont a vallásossága csupa képmutatásból állt, amit Jézus többször is leleplezett, hogy bűnbánatra indítsa őket, ám ők inkább még jobban megkeményedtek, és meggyűlölték Jézust, semhogy magukba szálltak volna.

Fontos tehát, hogy Jézus ezekhez az önigazult farizeusokhoz beszél ebben a szakaszban, akik azt hitték magukról, hogy nekik biztos helyük van Isten országában, hisz ők betartják Mózes törvényeit.
Jézus azonban ebben a példázatban egyértelműen rávilágít: a vallásosságuk üres képmutatás, csak saját buzgalmuk, de Isten nincs benne!
Azok pedig, akiket a farizeusok bűnösöknek tartanak és lenéznek, a vámszedők és a paráznák, bár az életmódjuk elítélendő, és úgy tűnik, a bűneik miatt nagyon távol állnak Istentől, belül a szívükben megbánják a bűneiket, megtérnek, és Istenhez fordulnak. Tehát bármilyen is volt az életük korábban, bármennyire is megtagadták Istent, végül mégis eleget tettek Jézus felhívásának, és Istenhez fordultak, teljesítették az Atya akaratát. Őket példázza az a fiú, aki először nemet mond az atyjának, de aztán mégis eleget tesz a kérésének.

A másik csoport viszont a farizeusok, akik úgy tesznek, mintha mindenben azt tennék, amit Isten vár tőlük. Szigorúan betartják a törvény minden pontját, és az életük feddhetetlennek tűnik. Csakhogy valójában a szívük teljesen távol áll Istentől, mert az igazi parancsnak, Isten bűnbánatra és alázatra felhívó parancsának nem tesznek eleget. Legfőképp pedig gyilkos dühvel utasítják el Jézust, akinek a személyében Isten jött közéjük. Miközben úgy tesznek, mintha Istent szolgálnák, valójában a saját maguk kreálta vallásosságukat követik, Istent pedig elutasítják. Tehát őket példázza az a fiú, aki azt mondja az apjának, hogy elmegy, de valójában nem megy el.

Ezért folytatja úgy Jézus, hogy azok a bűnösök (vámszedők és parázna nők), akiket a farizeusok a legjobban megvetettek, bejutnak Isten országába, mert ők elfogadták Isten bűnbánatra felhívó parancsát, és a szívükben megtértek Istenhez, a farizeusok viszont csak külsődlegesen vallásosak, a szívük ellenben gonosz és távol van Istentől, sőt ellenállnak Isten megtérésre hívő szavának (mely Jézuson keresztül szól hozzájuk).
(Érdekes, hogy Jézus éppen velük mondatja ki: "Melyik teljesítette az atya akaratát?" és maguk a farizeusok válaszolnak rá: "Az első", vagyis az, aki nem csak úgy beszél vagy úgy tesz, mintha megtenné, hanem meg is teszi, amit Isten kér. Azaz a farizeusok a válaszukkal önmaguk mondanak ítéletet önmagukról. De még így sem szállnak magukba!)

Érdemes tovább olvasni a szakaszt, Jézus mindent megtesz, hogy a farizeusok lelkiismeretét felébressze, és rádöbbentse őket, hogy külső vallásosságuk csak önteltté teszi őket, és megakadályozza, hogy felismerjék, valójában milyen távol vannak Istentől, és hogy ha a szívük gonosz, hiába tartják be pontosan az összes mózesi törvényt.
Ezután következik a szőlőmunkások példázata, ami még keményebben feltárja, milyen gonoszságot tud takarni ez a külső, képmutató vallásosság. Itt már arról beszél Jézus, hogy a szőlőmunkások (farizeusokat példázza) megölik a szőlősgazda (Isten) küldötteit (a prófétákat és végül Isten Fiát), mert gyilkosságig fajul a szívükben Isten elutasítása (Jézus ezzel leleplezi a szívükben lévő indulatot, de ez sem készteti őket önvizsgálatra. Még mindig nem kapnak észbe.)
Ezt a figyelmeztetést is megértik a farizeusok, de csak még nagyobb gyűlöletet vált ki belőlük. Jézus ekkor még egy kísérletet tesz a meggyőzésükre, és egy ószövetségi messiási próféciára hivatkozik:
"Monda nékik Jézus: Sohasem olvastátok-é az írásokban: A mely követ az építők megvetettek, az lett a szegletnek feje; az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemeink előtt.
Annakokáért mondom néktek, hogy elvétetik tőletek az Istennek országa, és oly népnek adatik, a mely megtermi annak gyümölcsét.
És a ki e kőre esik, szétzúzatik; a kire pedig ez esik reá, szétmorzsolja azt."

Jézus a "megvetett" szegletkőre vonatkozó próféciát önmagára vonatkoztatja. Az építők megvetették, lenézték, kidobták ezt a követ (ahogy a farizeusok elvették Jézust), mégis az lett az épület szegletköve (a legfontosabb kő, ami az egész épületet tartja, később erre a kőre utalnak, mint amire az újszövetségi egyház felépül). Az pedig, hogy ki hogyan kerül kapcsolatba ezzel a kővel, megpecsételi a sorsát.
Jézus ezzel a próféciával nem kevesebbet állít, mint hogy ő az Ószövetségben megígért Messiás, akit a megvetett szegletkő jelképez, és akit éppen most vetnek meg az "építők". Azt akarta, hogy a farizeusok, akik jól ismerték az Ószövetséget, rádöbbenjenek, hogy ez a prófécia éppen most teljesedik be, hogy Jézus a megígért Messiás, a szegletkő, hogy az Ő megvetésével a Messiást utasítják el, azaz valójában a saját Istenüket, akiről pedig azt állítják, hogy szolgálják. Szinte kéri: ne vessék meg, ne utasítsák el őt, hisz benne áll a jövendölésben, hogy így is úgy is ő lesz a "szegletkő", a legfontosabb kő, akire majd minden felépül. A saját érdekükben fogadják el, amit mond nekik, és építsék arra az életüket, ne pedig a saját vallásos buzgalmukra.!
Ám a farizeusok ettől csak még dühösebbek lesznek, még inkább meggyűlölik Jézust, annyira, hogy most már el is akarják fogni, hogy megöljék:
"És a főpapok és farizeusok hallván az ő példázatait, megértették, hogy róluk szól.
És mikor meg akarák őt fogni, megfélemlének a sokaságtól, mivelhogy úgy tartják vala őt mint prófétát."

De Jézus még ekkor sem adja fel a meggyőzésüket, még mindig próbálja ébresztgetni a farizeusok lelkiismeretét, és Isten felé fordítani őket a királyi menyegző példázatával. Érdemes végigolvasni, Jézus milyen szeretettel, türelemmel és kitartással próbálja őket bűntudatra ébreszteni, és Isten felé fordítani, de azok még ezután is azon töprengenek, hogyan tudnák tőrbe csalni, és kísérletet is tesznek rá az adópénzzel, és más provokatív kérdésekkel. Isten mindent megtesz azért, hogy megpuhítsa a szívüket, de ők annyira önteltek és felfuvalkodottak, hogy egyszerűen reménytelenek. Jézus minden próbálkozására csak még keményebbekké válnak!

Végül Jézus is feladja. Most már nem velük mondatja ki, most már ő maga mond ítéletet a farizeusokról: elmondja a "Jaj" mondásokat, és utána már nem kommunikál többet velük, azok sem keresik őt kérdésekkel többé. Attól kezdve Jézus már csak a sokasághoz és a tanítványaihoz beszél, és levonja az egyik legfontosabb Bibliai igazságot:
"a ki magát felmagasztalja, megaláztatik; és a ki magát megalázza, felmagasztaltatik." (Mát. 23,12.)
Ugyanis, aki gőgös, öntelt, felfuvalkodott, mint a farizeusok, az képtelen a bűnbánatra és a megtérésre. Aki igaznak hiszi magát, azt nem lehet megigazítani. Aki bűntelennek hiszi magát, aztán nem lehet bűnbánatra ébreszteni.
Ez volt Jézus szavainak a lényege.

Az üres, istentelen vallásosság képmutatáshoz, a képmutatás felfuvalkodottsághoz, a felfuvalkodottság önigazultsághoz, az önigazultság pedig Isten elutasításához vezetett, Isten elutasítása pedig megkeményedéshez és gyűlölethez, majd végül gyilkossághoz vezetett. És két nap múlva megfeszítették Jézust, az Isten Fiát.

Ha még megengedsz egy megjegyzést: ugyanezen okból ölte meg Kain is Ábelt.

Örülök, ha segíthettem, ha valamit még nem értesz, kérdezd meg nyugodtan.
 
Utoljára módosítva:

Babyke2011

Állandó Tag
Állandó Tag
Köszönöm kedves
Jaszladany Kihasználnám a kedves felajánlásodat,és megszeretném kérdezni,mit gondolsz ma is vannak ,Apostolok?tehát,mint,Péter,Pál,,,stb,,,!!Ja és ami még nagyon érdekel,hogy ha valaki,mint vegyük példának,Benny Hynn-t,ha valaki ekkorát hibázik a hitében,Jézus parancsában akkor annak ujra meg kell keresztelkedni,ugyan ugy mint amikor előszőr megtér az ember?,,Köszönettel Babyke2011,,,
 

Jaszladany

Állandó Tag
Állandó Tag
Köszönöm kedves
Jaszladany Kihasználnám a kedves felajánlásodat,és megszeretném kérdezni,mit gondolsz ma is vannak ,Apostolok?tehát,mint,Péter,Pál,,,stb,,,!!Ja és ami még nagyon érdekel,hogy ha valaki,mint vegyük példának,Benny Hynn-t,ha valaki ekkorát hibázik a hitében,Jézus parancsában akkor annak ujra meg kell keresztelkedni,ugyan ugy mint amikor előszőr megtér az ember?,,Köszönettel Babyke2011,,,

Kedves Babyke!

Olyan értelemben apostolok, amilyenek Péter, Pál, és Jézus tanítványai voltak, ma már nincsenek.
Nekik egyedi felhatalmazásuk volt, és egyedi szerepük. Többségében ők írták (vagy diktálták) az Újszövetség könyveit, amihez ma már senki nem írhat hozzá, tehát az ihletett iratok elkészítésében is egyedi volt a küldetésük.
Rájuk épült az Újszövetségi egyház, "Kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus" (Eféz 2,20).
És azt olvassuk, hogy az Új Jeruzsálemnek tizenkét alapköve van, mely a tizenkét apostol nevét viseli "És a város kőfalának tizenkét alapja vala, és azokon a Bárány tizenkét apostolának nevei." (Jel 21,14)
Alapokat pedig csak egyszer raknak le, és ráépítik az építményt. Tehát olyan "alap" apostolok, mint a 12 volt (meggyőződésem, hogy a 12. apostol Pál) ma már nem lehetnek. Az ő helyükre senki sem léphet, és amikor meghaltak, a korai egyház nem is próbálta meg betölteni a helyüket. (Lásd Jakab példáját a Csel 12-ben.)

Az Újszövetség azonban beszél más apostolokról, akik már nem az egyház alapját képezték, nem Jézus közvetlen tanítványai voltak. A korai egyház azok meghatározására használta ezt a titulust, akiket Isten és az egyház bízott meg, hogy új területeket nyissanak meg az evangélium számára (pionír misszionáriusokra), vagy akik kulcsrégiók vagy etnikumok vezetői voltak. Ezek között van Barnabás, Andronikus és Junia (valószínűleg férj és feleség), Apollós, Jakab, az Úr testvére, Silás és Timótheus. (Lásd Csel 14,14, Róm 16,7; 1 Kor 4,6-9; Gal 1,19; 1 Tessz 1,1; 2,6.)
Olyan értelemben, és olyan küldetéssel, ami ezeknek a "második vonalbeli" apostoloknak volt, ma is vannak apostolok.

Benny Hinnel kapcsolatban:
Nem tudom, Benny Hinn melyik hibájára gondolsz, mert nem kísérem figyelemmel a szolgálatát, a magánéletét pedig pláne nem.
A Bibliában nincs példa arra, hogy ha valaki Jézus nevében megkeresztelkedett, akkor utána újra meg kellett volna keresztelkednie, mert visszaesett vagy vétkezett. Csak azok keresztelkedtek meg újra, akik nem Jézus nevében keresztelkedtek meg, hanem korábban Keresztelő János keresztségével. Mivel az a keresztség a "megtérésnek" volt a keresztsége, ami Jézus befogadására készítette elő az emberek szívét: "előbb János az ő eljövetele előtt a megtérésnek keresztségét prédikálta Izráel egész népének" (Csel 13,24).

Aki viszont Jézus nevére keresztelkedett meg, az Jézus halálába keresztelkedett bele, azaz azonosult a keresztségben Jézus halálával, eltemettetésével és feltámadásával.
"Avagy nem tudjátok-é, hogy a kik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg? Eltemettettünk azért ő vele együtt a keresztség által a halálba: hogy miképen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, azonképen mi is új életben járjunk.
Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egygyé lettünk, bizonyára feltámadásáé szerint is azok leszünk.
Tudván azt, hogy a mi ó emberünk ő vele megfeszíttetett, hogy megerőtelenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek: Mert a ki meghalt, felszabadult a bűn alól. Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hiszszük, hogy élünk is ő vele."
(Róm. 6,1-8)

Erre pedig csak azután lett lehetőség, hogy Jézus meghalt és feltámadt. Ezért kellett a korábban János keresztségével megkeresztelkedetteknek újrakeresztelkedni Jézus nevében.

Pál apostol tehát arról ír, hogy aki egyszer megkeresztelkedett Jézus Krisztus nevében, az eggyé lett a keresztségben Jézus Krisztussal: azaz Jézussal együtt megfeszíttetett és eltemettetett. Amikor pedig feljön a keresztvízből, már egy új emberként jön ki, ami Jézus feltámadásával azonos. A régi bűnös énje, az ó embere meghalt és eltemettetett a keresztségben Krisztussal, hogy aztán a vízből kijőve egy teljesen új ember legyen, és tiszta lappal új életet kezdjen szintén Krisztussal. Tehát a megkeresztelkedett hívő Krisztussal együtt (vele eggyé válva, azonosulva) meghalt, eltemettetett, majd pedig egy teljesen új emberként, egy új életre feltámadt. Ezért Pál így folytatja:

"Tudván, hogy Krisztus, a ki feltámadott a halálból, többé meg nem hal; a halál többé rajta nem uralkodik, Mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer; hogy pedig él, az Istennek él. Ezenképen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a mi Urunk Jézus Krisztusban."

És ezért írja Pál: "Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; a mely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, a ki szeretett engem és önmagát adta érettem." (Gal. 2.20)

Mivel pedig Pál azt írja, hogy "a ki feltámadott a halálból, többé meg nem hal" tehát a keresztség nem olyan dolog, amit újra és újra megismételhet az ember. Ahogy Jézust is csak egyszer feszítették meg, temették el, és csak egyszer támadt fel, úgy nekünk is elég Őt az életünkben egyetlen egyszer követni ebben, és azonosulni Vele. Ha egyszer az óemberünk meghalt, és eltemették, mi pedig új emberként feltámadtunk, akkor új emberek is maradunk, akármit is teszünk.

Tehát ha egy keresztény hibázik, bármekkorát is hibázik, akár Benny Hinn vagy más, de a hibáját megbánja, Isten elé viszi, bűnbocsánatot kér, és elhagyja azt a bűnt, amit vétett, nem kell újra megkeresztelkednie.
Hanem ahogy János apostol írja:
"Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól...
És ha valaki vétkezik, van Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus. És ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész világért is."
(1 Ján. 1,9-2,1)

Tehát ha egy keresztény vétkezik, és megbánja bűnét, Jézus engesztelő áldozatára való tekintettel bűnbocsánatot nyer. Ő már új ember Isten szemében, aki azonosult Krisztussal. Új emberként nyer bűnbocsánatot. Nem kell újra megkeresztelkednie.
(A keresztségben egyébként történik még sok más szellemi dolog is, pl. akkor vesszük magunkra Jézus nevét (hisz a keresztség névadás is).

Megjegyzem: ha egy keresztény nem bánja meg a bűnét, hanem bűnben marad, akkor viszont elveszítheti az üdvösségét.
 

Babyke2011

Állandó Tag
Állandó Tag
Kedves Babyke!

Olyan értelemben apostolok, amilyenek Péter, Pál, és Jézus tanítványai voltak, ma már nincsenek.
Nekik egyedi felhatalmazásuk volt, és egyedi szerepük. Többségében ők írták (vagy diktálták) az Újszövetség könyveit, amihez ma már senki nem írhat hozzá, tehát az ihletett iratok elkészítésében is egyedi volt a küldetésük.
Rájuk épült az Újszövetségi egyház, "Kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus" (Eféz 2,20).
És azt olvassuk, hogy az Új Jeruzsálemnek tizenkét alapköve van, mely a tizenkét apostol nevét viseli "És a város kőfalának tizenkét alapja vala, és azokon a Bárány tizenkét apostolának nevei." (Jel 21,14)
Alapokat pedig csak egyszer raknak le, és ráépítik az építményt. Tehát olyan "alap" apostolok, mint a 12 volt (meggyőződésem, hogy a 12. apostol Pál) ma már nem lehetnek. Az ő helyükre senki sem léphet, és amikor meghaltak, a korai egyház nem is próbálta meg betölteni a helyüket. (Lásd Jakab példáját a Csel 12-ben.)

Az Újszövetség azonban beszél más apostolokról, akik már nem az egyház alapját képezték, nem Jézus közvetlen tanítványai voltak. A korai egyház azok meghatározására használta ezt a titulust, akiket Isten és az egyház bízott meg, hogy új területeket nyissanak meg az evangélium számára (pionír misszionáriusokra), vagy akik kulcsrégiók vagy etnikumok vezetői voltak. Ezek között van Barnabás, Andronikus és Junia (valószínűleg férj és feleség), Apollós, Jakab, az Úr testvére, Silás és Timótheus. (Lásd Csel 14,14, Róm 16,7; 1 Kor 4,6-9; Gal 1,19; 1 Tessz 1,1; 2,6.)
Olyan értelemben, és olyan küldetéssel, ami ezeknek a "második vonalbeli" apostoloknak volt, ma is vannak apostolok.

Benny Hinnel kapcsolatban:
Nem tudom, Benny Hinn melyik hibájára gondolsz, mert nem kísérem figyelemmel a szolgálatát, a magánéletét pedig pláne nem.
A Bibliában nincs példa arra, hogy ha valaki Jézus nevében megkeresztelkedett, akkor utána újra meg kellett volna keresztelkednie, mert visszaesett vagy vétkezett. Csak azok keresztelkedtek meg újra, akik nem Jézus nevében keresztelkedtek meg, hanem korábban Keresztelő János keresztségével. Mivel az a keresztség a "megtérésnek" volt a keresztsége, ami Jézus befogadására készítette elő az emberek szívét: "előbb János az ő eljövetele előtt a megtérésnek keresztségét prédikálta Izráel egész népének" (Csel 13,24).

Aki viszont Jézus nevére keresztelkedett meg, az Jézus halálába keresztelkedett bele, azaz azonosult a keresztségben Jézus halálával, eltemettetésével és feltámadásával.
"Avagy nem tudjátok-é, hogy a kik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg? Eltemettettünk azért ő vele együtt a keresztség által a halálba: hogy miképen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, azonképen mi is új életben járjunk.
Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egygyé lettünk, bizonyára feltámadásáé szerint is azok leszünk.
Tudván azt, hogy a mi ó emberünk ő vele megfeszíttetett, hogy megerőtelenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek: Mert a ki meghalt, felszabadult a bűn alól. Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hiszszük, hogy élünk is ő vele."
(Róm. 6,1-8)

Erre pedig csak azután lett lehetőség, hogy Jézus meghalt és feltámadt. Ezért kellett a korábban János keresztségével megkeresztelkedetteknek újrakeresztelkedni Jézus nevében.

Pál apostol tehát arról ír, hogy aki egyszer megkeresztelkedett Jézus Krisztus nevében, az eggyé lett a keresztségben Jézus Krisztussal: azaz Jézussal együtt megfeszíttetett és eltemettetett. Amikor pedig feljön a keresztvízből, már egy új emberként jön ki, ami Jézus feltámadásával azonos. A régi bűnös énje, az ó embere meghalt és eltemettetett a keresztségben Krisztussal, hogy aztán a vízből kijőve egy teljesen új ember legyen, és tiszta lappal új életet kezdjen szintén Krisztussal. Tehát a megkeresztelkedett hívő Krisztussal együtt (vele eggyé válva, azonosulva) meghalt, eltemettetett, majd pedig egy teljesen új emberként, egy új életre feltámadt. Ezért Pál így folytatja:

"Tudván, hogy Krisztus, a ki feltámadott a halálból, többé meg nem hal; a halál többé rajta nem uralkodik, Mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer; hogy pedig él, az Istennek él. Ezenképen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a mi Urunk Jézus Krisztusban."

És ezért írja Pál: "Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; a mely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, a ki szeretett engem és önmagát adta érettem." (Gal. 2.20)

Mivel pedig Pál azt írja, hogy "a ki feltámadott a halálból, többé meg nem hal" tehát a keresztség nem olyan dolog, amit újra és újra megismételhet az ember. Ahogy Jézust is csak egyszer feszítették meg, temették el, és csak egyszer támadt fel, úgy nekünk is elég Őt az életünkben egyetlen egyszer követni ebben, és azonosulni Vele. Ha egyszer az óemberünk meghalt, és eltemették, mi pedig új emberként feltámadtunk, akkor új emberek is maradunk, akármit is teszünk.

Tehát ha egy keresztény hibázik, bármekkorát is hibázik, akár Benny Hinn vagy más, de a hibáját megbánja, Isten elé viszi, bűnbocsánatot kér, és elhagyja azt a bűnt, amit vétett, nem kell újra megkeresztelkednie.
Hanem ahogy János apostol írja:
"Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól...
És ha valaki vétkezik, van Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus. És ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész világért is."
(1 Ján. 1,9-2,1)

Tehát ha egy keresztény vétkezik, és megbánja bűnét, Jézus engesztelő áldozatára való tekintettel bűnbocsánatot nyer. Ő már új ember Isten szemében, aki azonosult Krisztussal. Új emberként nyer bűnbocsánatot. Nem kell újra megkeresztelkednie.
(A keresztségben egyébként történik még sok más szellemi dolog is, pl. akkor vesszük magunkra Jézus nevét (hisz a keresztség névadás is).

Megjegyzem: ha egy keresztény nem bánja meg a bűnét, hanem bűnben marad, akkor viszont elveszítheti az üdvösségét.
Köszönöm a válaszod kedves Jászladány,,,,,igen igy gondoltam én is az Apostolokkal kapcsolatban,de ugye csak voltak bennem aggályok,persze te bővitettél,világosabbá tettél pár igével!!!Megengeded,hogy -e válaszod az Apostolokkal kapcsolatban,kölcsön vegyem???Mert nagyon jó,válasznak,és világosításnak látom,igy,válasz lenne,egy keresztény oldalon,lévő,,,vita,,,kis,,eszmecsere,,,stb--sőt valakinek lámpássá,,,!!!Mert az igazat megvalva olvasgatom a sok"""keresztény"""Oldalakat a facén,,,és amikor az apostolokrol volt-e "vita",,,az Úr tisztán láttatva mutatta meg,,hogy tegyem fel kérdéseimet itt a canadán,,de csak olyan bibliai oldalon,ami tiszta!Hozzáteszem,,már kb.,,,egy éve,nem szólok,hozzá,semmilyenNagyon kemény,,ugymond "agressziv"vitához,hogy ki ismeri ,jobban a Jézus Urunk igazságát,,,valamiért nem engedte az úr,,csak figyelemmel kisértem az eseményeket!!!Persze most is van kérdésem,Kedves Jászladány ha nembaj,,,,mégpedig,hogy,Pál -apostol volt-e?Sokan azzal magyarázzák meg,hogy Pál nem volt apostol,hogy Ő csak Krisztus urunk feltámadása után találkozott vele!Tehát,amig Saul,volt,nem találkozott Jézussal,és igy csak Jézus Tehát a tizen kettő tanítvány lehetett Apostol(((Persze tudom Júdás,hejére más lépett)))Dehát Pál Apostol volt,sőt nem is akármilyen,,,nem?Köszönöm válaszod!!!
 

Jaszladany

Állandó Tag
Állandó Tag
Köszönöm a válaszod kedves Jászladány,,,,,igen igy gondoltam én is az Apostolokkal kapcsolatban,de ugye csak voltak bennem aggályok,persze te bővitettél,világosabbá tettél pár igével!!!Megengeded,hogy -e válaszod az Apostolokkal kapcsolatban,kölcsön vegyem???Mert nagyon jó,válasznak,és világosításnak látom,igy,válasz lenne,egy keresztény oldalon,lévő,,,vita,,,kis,,eszmecsere,,,stb--sőt valakinek lámpássá,,,!!!Mert az igazat megvalva olvasgatom a sok"""keresztény"""Oldalakat a facén,,,és amikor az apostolokrol volt-e "vita",,,az Úr tisztán láttatva mutatta meg,,hogy tegyem fel kérdéseimet itt a canadán,,de csak olyan bibliai oldalon,ami tiszta!Hozzáteszem,,már kb.,,,egy éve,nem szólok,hozzá,semmilyenNagyon kemény,,ugymond "agressziv"vitához,hogy ki ismeri ,jobban a Jézus Urunk igazságát,,,valamiért nem engedte az úr,,csak figyelemmel kisértem az eseményeket!!!Persze most is van kérdésem,Kedves Jászladány ha nembaj,,,,mégpedig,hogy,Pál -apostol volt-e?Sokan azzal magyarázzák meg,hogy Pál nem volt apostol,hogy Ő csak Krisztus urunk feltámadása után találkozott vele!Tehát,amig Saul,volt,nem találkozott Jézussal,és igy csak Jézus Tehát a tizen kettő tanítvány lehetett Apostol(((Persze tudom Júdás,hejére más lépett)))Dehát Pál Apostol volt,sőt nem is akármilyen,,,nem?Köszönöm válaszod!!!

Kedves Babyke!

Természetesen nyugodtan használhatod a válaszomat bármelyik fórumon, akár szó szerint is, mindenféle megjelölés nélkül is. Örülök, ha használni tudod, és örülök, ha sikerül belőle választ találni a kérdésedre.
És örülök, hogy ide irányított az Úr, igyekszem a lehető legjobb tudásom szerint, és jól érthetően válaszolni a kérdéseidre, annak alapján, amit én megértettem az Igéből.

Keresztényekkel nem is érdemes vitába szállnod, én sem szoktam, hisz az Igében az áll, hogy "ha valamiben másképpen értetek, az Isten azt is ki fogja jelenteni néktek. Csakhogy a mire eljutottunk, ugyanabban egy szabály szerint járjunk, ugyanazon értelemben legyünk" (Fil. 3,15). Az egység mindennél fontosabb, ezért mindig azt kell nézni, amiben azonosan gondolkodunk, a különbözőséget pedig rá kell bízni Istenre.
Ezért tanácsolta Pál is azt Timótheusnak: "A botor és gyermekes vitatkozásokat pedig kerüld, tudván, hogy azok háborúságokat szülnek." (2 Tim. 2,23)
A keresztényeknek egységet és szeretet kell mutatniuk a világ előtt, nem pedig azt hogy vitatkoznak. A mi dolgunk a hitetlenek Krisztushoz vezetése, nem pedig egymás győzködése.

A Pál apostollal kapcsolatos kérdésedről:
Pál biztos, hogy apostol volt, hisz Isten Igéje apostolnak nevezi, és ő is annak nevezi magát. Az igaz, hogy Jézussal nem találkozott Jézus földi szolgálata idején, és nem számított a tizenkét tanítvány közé, és hogy Júdás helyére Mátyást választották. De Jézus Pált is apostoli szolgálattal bízta meg, és hogy ezt a feltámadása után tette, annak nincs jelentősége. Hisz ma is megbíz embereket szolgálattal.
Én Pált egyenértékű apostolnak tekintem a tizenkettővel, azon se csodálkoznék, ha az ő neve lenne az Új Jeruzsálem egyik alapkövén, de ezt majd akkor meglátjuk, ezen előre nem érdemes vitázni :) Hogy az Úr hogyan értékeli a szolgálatát, azt majd úgyis megtudjuk a maga idejében.

De hogy apostol volt, az egészen biztos. Ő maga így mutatkozik be a levelei elején:
"Pál, Jézus Krisztusnak szolgája, elhívott apostol, elválasztva Isten evangyéliomának hirdetésére." Róm. 1.1
"Pál, apostol (nem emberektől, sem nem ember által, hanem Jézus Krisztus által és az Atya Isten által, a ki feltámasztotta őt a halálból);" Gal. 1.1

Bár kijelenti, hogy az apostolságát nem emberektől, hanem Istentől kapta, elmondja, hogy a tizenkét apostol, köztük a legfőbbeknek tekintett Péter, Jakab és János jóváhagyták az ő apostolságát és szolgálatát a pogányok között (az egyszerű fordításból idézem):

"A fontos vezetõk pedig (azaz a három legfőbb apostol) - hogy azelõtt milyenek voltak, az nem érdekel, hiszen Isten elõtt mindenki egyforma - semmiben sem változtatták meg tanításomat. Sõt ellenkezõleg, belátták, hogy Isten nekem különleges feladatot adott: azt, hogy a nem zsidó népeknek hirdessem az örömhírt, ugyanúgy, ahogy Péter szolgált a zsidóknak. Mert Isten, akitõl az erõt kaptuk, Pétert a körülmetéltek (zsidók) közé küldte apostolnak, de engem is õ küldött apostolnak a körülmetéletlenek (nem zsidók) közé. Jakab, Kéfás (azaz Péter) és János, akiket a gyülekezet tekintélyes vezetõinek tartanak, felismerték az Istentõl kapott különleges ajándékomat, és annak jeleként, hogy elfogadnak bennünket szolgatársuknak, barátságosan kezet fogtak velem és Barnabással. Abban egyeztünk meg, hogy mi a nem zsidók közé megyünk az örömhírt terjeszteni, õk pedig a zsidók között teszik ugyanezt. " Gal. 2,6-9

Tehát a három legfőbb apostol, Péter, Jakab és János elismerte Pál apostoli szolgálatát, hogy azt Pál Istentől kapta, és a pogányok közé küldetett vele.

És hogy Pál igazat írt ezekben a sorokban, arra bizonyítékot találunk Péter levelében, aki úgy hivatkozik Pálra, mint testvérre, sőt, felhívja a keresztények figyelmét arra, hogy Pál írásai ihletett iratok, mivel amiket Pál azokban leír, az Istentől kapott bölcsességből írja:
"Urunk türelmesen vár még - értsetek meg, hogy ez sokak számára a megmenekülés lehetõségét jelenti! Ugyanerrõl írt nektek szeretett testvérünk, Pál is, Istentõl kapott bölcsességgel. Õ minden levelében szokott írni ezekrõl a dolgokról. A leveleiben néha elõfordulnak nehezen érthetõ dogok. Akadnak olyan tanulatlan és bizonytalan emberek, akik ezeket félremagyarázzak és kiforgatják. De nem csak Pál leveleit, hanem az Írások egyéb részeit is kiforgatják az eredeti értelmükbõl, és ezzel a saját pusztulásukat okozzák. " 2 Pét. 3,15-16

Péter tehát egyértelműen igazolja Pál szolgálatát, sőt, egyenértékűnek tekinti az ő (az apostolok) szolgálatával, és Pál leveleit is Istentől ihletettnek tartja, együtt említve azokat az Írásokkal (ami pedig jelen esetben az Ószövetségre vonatkozik, de mi keresztények az "Írások" meghatározásba belefoglaljuk az újszövetségi iratokat is.) Márpedig Pál a leveleiben apostolnak nevezi magát, tehát Péter ezt is jóváhagyta.

Ha tehát a három legfőbb apostol, Péter, Jakab és János, elismerték és elfogadták Pál apostoli szolgálatát,és a Biblia, amit mi Istentől ihletettnek tekintünk, egyértelműen apostolnak nevezi Pált, akkor el kell fogadnunk, hogy igen, Pál valóban apostol volt.
Nem számíttatott Jézus tizenkét tanítványa közé, de a szolgálata rendkívül fontos volt, úgy tűnik, Péter után a legfontosabb. Mert Péter kapta ugyan a kulcsokat, Isten országának a kulcsait, amivel meg is nyitotta az üdvösség kapuját a zsidók, a samáriaiak, és a pogányok számára, de azután Pál volt az, aki a pogányokat ezen a kapun bevezette.

És nyugodtan kérdezhetsz továbbra is, ha bármiről szeretnél még tudni.
 
Utoljára módosítva:

Babyke2011

Állandó Tag
Állandó Tag
Szia kedves
Jaszladany!!Most az lenne a kérdrésem,hogy itt miért kellet Ananiásnak és feleségének meghalni,,miért nem kaptak kegyelmet istentől?Vagy csak miért nemzárták ki maguk közül őket?Tehát Isten miért ezt az itéletet hozta,és miért azonnal?Tehát miért azonnal,haltak meg?Köszönöm előre is......"Egy ember azonban, név szerint Anániás, Safirával az ő feleségével eladta birtokát.
És félre tett az árából feleségének s tudtával, és valami részét elvivén, az apostoloknak lábai elé letevé. Monda neki Péter: Anániás, miért foglalta el a sátán a te szívedet, hogy megcsald a Szent Szellemet, s a mezőnek árából félretégy? Nemde megmaradva neked maradt volna meg, és eladva a te hatalmadban volt? Miért, hogy ezt a dolgot cselekedtek szívedben? Nem embereknek hazudtál, hanem Istennek. Hallván pedig Anániás e szavakat, lerogyott és meghalt; és mindenkiben nagy félelem támadt, ki ezeket hallották. Az ifjak pedig felkelvén, begöngyölték őt, és kivivén eltemeték.
Történt aztán mintegy három órai szünet múlva, hogy az ő felesége, nem tudva mi történt, beméne. Monda pedig neki Péter: Mondd meg nekem, vajon ennyiért adtátok-e el a földet? Ő pedig mondta: Igen, ennyiért.
Péter pedig mondta neki: Miért, hogy megegyeztetek, hogy az Úrnak szellemét megkísértsétek? Íme, a küszöbön vannak azoknak lábaik, akik eltemették férjedet, és kivisznek téged.
És azonnal összerogyott lábainál, és meghalt; bemenvén pedig az ifjak, halva találták őt, és kivivén eltemették férje mellé.
És támada nagy félelem az egész gyülekezetben és mindazokban, kik ezeket hallották.
Az apostolok kezei által pedig sok jel és csoda lőn az nép között, és egy akarattal mindnyájan a Salamon tornácában voltak.
(Apcsel 5:1-12.)
 

Jaszladany

Állandó Tag
Állandó Tag
Szia kedves
Jaszladany!!Most az lenne a kérdrésem,hogy itt miért kellet Ananiásnak és feleségének meghalni,,miért nem kaptak kegyelmet istentől?Vagy csak miért nemzárták ki maguk közül őket?Tehát Isten miért ezt az itéletet hozta,és miért azonnal?Tehát miért azonnal,haltak meg?Köszönöm előre is......"Egy ember azonban, név szerint Anániás, Safirával az ő feleségével eladta birtokát.
És félre tett az árából feleségének s tudtával, és valami részét elvivén, az apostoloknak lábai elé letevé. Monda neki Péter: Anániás, miért foglalta el a sátán a te szívedet, hogy megcsald a Szent Szellemet, s a mezőnek árából félretégy? Nemde megmaradva neked maradt volna meg, és eladva a te hatalmadban volt? Miért, hogy ezt a dolgot cselekedtek szívedben? Nem embereknek hazudtál, hanem Istennek. Hallván pedig Anániás e szavakat, lerogyott és meghalt; és mindenkiben nagy félelem támadt, ki ezeket hallották. Az ifjak pedig felkelvén, begöngyölték őt, és kivivén eltemeték.
Történt aztán mintegy három órai szünet múlva, hogy az ő felesége, nem tudva mi történt, beméne. Monda pedig neki Péter: Mondd meg nekem, vajon ennyiért adtátok-e el a földet? Ő pedig mondta: Igen, ennyiért.
Péter pedig mondta neki: Miért, hogy megegyeztetek, hogy az Úrnak szellemét megkísértsétek? Íme, a küszöbön vannak azoknak lábaik, akik eltemették férjedet, és kivisznek téged.
És azonnal összerogyott lábainál, és meghalt; bemenvén pedig az ifjak, halva találták őt, és kivivén eltemették férje mellé.
És támada nagy félelem az egész gyülekezetben és mindazokban, kik ezeket hallották.
Az apostolok kezei által pedig sok jel és csoda lőn az nép között, és egy akarattal mindnyájan a Salamon tornácában voltak.
(Apcsel 5:1-12.)

Kedves Babyke!

Én úgy gondolom, az újszövetségi idők, az egyház megszületésének a korszaka különleges időszak volt a kereszténység történetében. Azok az események, amik akkor történtek az egyházban, azért kerültek bele az Újszövetségbe, hogy tanulságul szolgáljanak a későbbi keresztények számára. Mint ahogy az Ószövetség is ebből a célból íródott. "Mert a melyek régen megirattak, a mi tanulságunkra irattak meg..." (Róm. 15.4), írja Pál az Ószövetségről, de meggyőződésem, hogy ugyanez igaz az Újszövetségre is.

Anániás és Safira tragikus halála intő jel minden hívő számára, hogy Istent becsapni nem lehet. Az Úr bizonyára pontosan tudta, hogy lesznek majd később az egyházban, a gyülekezetekben, képmutatók, akik a többi hívőt becsaphatják ugyan a kegyességükkel, de Istent nem tudják becsapni. Számomra erről szól Aniániás és Safira figyelmezető története. Nekünk talán szigorúnak tűnhet, hogy ilyen súlyosan megbűnhődtek a csalásukért és a hazugságukért, de a későbbi keresztények érdekében volt ilyen súlyos a büntetésük, és kerültek bele a Bibliába, hogy mindenki megtudja: Istent nem lehet becsapni.
Ma már nem hal meg ugyan azonnal az, aki hazudni próbál Istennek, de ha kinyitja a Bibliát láthatja: Istennek felesleges, sőt veszélyes hazudni!
 

Babyke2011

Állandó Tag
Állandó Tag
Kedves Babyke!

Én úgy gondolom, az újszövetségi idők, az egyház megszületésének a korszaka különleges időszak volt a kereszténység történetében. Azok az események, amik akkor történtek az egyházban, azért kerültek bele az Újszövetségbe, hogy tanulságul szolgáljanak a későbbi keresztények számára. Mint ahogy az Ószövetség is ebből a célból íródott. "Mert a melyek régen megirattak, a mi tanulságunkra irattak meg..." (Róm. 15.4), írja Pál az Ószövetségről, de meggyőződésem, hogy ugyanez igaz az Újszövetségre is.

Anániás és Safira tragikus halála intő jel minden hívő számára, hogy Istent becsapni nem lehet. Az Úr bizonyára pontosan tudta, hogy lesznek majd később az egyházban, a gyülekezetekben, képmutatók, akik a többi hívőt becsaphatják ugyan a kegyességükkel, de Istent nem tudják becsapni. Számomra erről szól Aniániás és Safira figyelmezető története. Nekünk talán szigorúnak tűnhet, hogy ilyen súlyosan megbűnhődtek a csalásukért és a hazugságukért, de a későbbi keresztények érdekében volt ilyen súlyos a büntetésük, és kerültek bele a Bibliába, hogy mindenki megtudja: Istent nem lehet becsapni.
Ma már nem hal meg ugyan azonnal az, aki hazudni próbál Istennek, de ha kinyitja a Bibliát láthatja: Istennek felesleges, sőt veszélyes hazudni!
Ez igen,köszönöm,a bonyolúlt betűk a fejembe kiegyszerüsödtek!!!,,mostani kérdésem is hasonlatos""""""1„Akkor hasonló lesz a mennyek országa a tíz szűzhöz, akik fogták lámpásukat, és kimentek a vőlegény fogadására. 2Öt közülük balga volt, öt pedig okos. 3A balgák ugyanis amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal olajat, 4az okosak viszont lámpásukkal együtt olajat is vittek korsóikban. 5Mivel pedig a vőlegény késett, mindnyájan elálmosodtak, és elaludtak. 6Éjfélkor aztán kiáltás hangzott: Íme, a vőlegény! Jöjjetek a fogadására! 7Ekkor felébredtek a szüzek mind, és rendbe hozták lámpásukat. 8A balgák így szóltak az okosakhoz: Adjatok nekünk az olajotokból, mert lámpásunk kialszik. 9Az okosak így válaszoltak: Hátha nem lesz elég nekünk is meg nektek is: menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. 10Amíg azok távol voltak vásárolni, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre. Azután bezárták az ajtót. 11Később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak: Uram, uram, nyiss ajtót nekünk! 12Ő azonban így válaszolt: Bizony, mondom nektek, nem ismerlek titeket.” 13„Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok!” Jelenések 22:11" Aki igazságtalan,maradjon ez után is igazságtalan,aki gonosz maradjon továbbra is gonosz,aki igaz,maradjon továbbra is igaz,és aki szent maradjon továbbra is szent!",,,,,itt kik a balgák??A lámpás a kenet!ezt értem,csak miért nem adtak nekik az ő vékéböl ,,,tudom azt mondlák,hogy menjetek vissza vásárolni mert nekünk sem lesz akkor elég,,,,,,,,itt nemértem,hogy miért?A kenet hogyan lehet félig,,vagy nem erről szól?mert a balgák is tudták,hogy mennyegzőre mennek,,,és csak nem engedte(engedi,majd be,,Jézus)!
 

Jaszladany

Állandó Tag
Állandó Tag
Ez igen,köszönöm,a bonyolúlt betűk a fejembe kiegyszerüsödtek!!!,,mostani kérdésem is hasonlatos""""""1„Akkor hasonló lesz a mennyek országa a tíz szűzhöz, akik fogták lámpásukat, és kimentek a vőlegény fogadására. 2Öt közülük balga volt, öt pedig okos. 3A balgák ugyanis amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal olajat, 4az okosak viszont lámpásukkal együtt olajat is vittek korsóikban. 5Mivel pedig a vőlegény késett, mindnyájan elálmosodtak, és elaludtak. 6Éjfélkor aztán kiáltás hangzott: Íme, a vőlegény! Jöjjetek a fogadására! 7Ekkor felébredtek a szüzek mind, és rendbe hozták lámpásukat. 8A balgák így szóltak az okosakhoz: Adjatok nekünk az olajotokból, mert lámpásunk kialszik. 9Az okosak így válaszoltak: Hátha nem lesz elég nekünk is meg nektek is: menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. 10Amíg azok távol voltak vásárolni, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre. Azután bezárták az ajtót. 11Később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak: Uram, uram, nyiss ajtót nekünk! 12Ő azonban így válaszolt: Bizony, mondom nektek, nem ismerlek titeket.” 13„Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok!” Jelenések 22:11" Aki igazságtalan,maradjon ez után is igazságtalan,aki gonosz maradjon továbbra is gonosz,aki igaz,maradjon továbbra is igaz,és aki szent maradjon továbbra is szent!",,,,,itt kik a balgák??A lámpás a kenet!ezt értem,csak miért nem adtak nekik az ő vékéböl ,,,tudom azt mondlák,hogy menjetek vissza vásárolni mert nekünk sem lesz akkor elég,,,,,,,,itt nemértem,hogy miért?A kenet hogyan lehet félig,,vagy nem erről szól?mert a balgák is tudták,hogy mennyegzőre mennek,,,és csak nem engedte(engedi,majd be,,Jézus)!

Ebben az esetben is azt nézd meg először, hogy ki mondta, kiknek mondta, mikor és hol.
Jézus mondta ezt a tanítványainak, közvetlenül azután, hogy a farizeusokkal beszélt, amiről fentebb már írtunk.
Jézus kilép a templomból, közben hozzámennek a tanítványai, és kifejezik neki a csodálatukat a templom iránt.
Ekkor beszél nekik Jézus a templom majdani lerombolásáról és Jeruzsálem elpusztításáról (ami Kr.u. 70-ben be is következett a Titus vezette római seregek által), majd pedig rátér az utolsó idők eseményeire, az elragadtatásra és az Ő második visszajövetelére.

Ezeknek a sorrendjéről és idejéről vannak eltérések a keresztények felfogásában, de az biztos, hogy a tíz szűz példázata Jézus visszajövetelével kapcsolatos, és a tanítványainak szólt, tehát az Ő követőiről beszélt. A tíz szűz példázata tehát a kereszténységre vonatkozik.
Közvetlenül ez előtt azonban Jézus a képmutatók megítéléséről és büntetéséről beszél a gonosz szolga kapcsán: "Kegyetlenül megbünteti õt, és oda juttatja, ahová a képmutatók kerülnek. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás.” Mt 24,51
A következő mondat ugyanezt a gondolatmenetet folytatja, mert egy vonatkozó névmással kezdődik: "Akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa ama tíz szűzhöz..."
Ezért véleményem szerint a tíz szűz példázatának a képmutatáshoz is köze van.
Az igaz, hogy az olaj a Bibliában a Szent Szellem vagy Lélek szimbóluma.
A hegyi beszédben Jézus azt mondta a tanítványainak, "Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat." (Mát. 5.16)
Az öt buta szűz lámpásai azonban kialudtak, mielőtt visszatért volna a Vőlegény. Tehát nem töltötték be a fenti parancsot, nem fénylett a világosságuk. Miért nem?
Vonatkozhat ez olyan keresztényekre, akik elindultak a hit útján, de közben a saját elképzeléseiket követték, sőt, az előző példázat alapján még gonoszul is viselkedtek azokkal, akik rájuk voltak bízva. Közben azonban kívülről keresztényeknek látszottak, vagy annak vallották magukat.

Ha az olajat a Szent Szellem szimbólumának vesszük, akkor is ugyanide jutunk: ezeknek a hívőknek (akiket az öt buta szűz jelképez) nincs kapcsolatuk a Szent Szellemmel, azaz Istennel. Az olyan keresztény pedig, aki ott van a gyülekezetben, úgy tesz, mintha hívő lenne, mintha várná az Urat, ájtatoskodik, de közben nem fénylik a lámpája, nincs benne "olaj", annak valójában nincs élő kapcsolata az Úrral, ténylegesen nem az Úré, tehát képmutató keresztény. Azaz, csak "megjátssza magát", vagy csak névleg keresztény.
Az utolsó pillanatban ezt a nem létező, (vagy megszakadt) kapcsolatot pedig kialakítani vagy helyreállítani nem lehet. Ezért reked kint az öt buta szűz a menyegzőről.
Aki ismeri a Bibliát, annak Jézus utolsó mondata, ami a kint rekedt szűzekhez szól: "Bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket", összecseng azzal, ahol Jézus a jó fa jó gyümölcseiről és a rossz fa rossz gyümölcseiről beszél:
Mát. 7.21-23
Nem minden, a ki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába; hanem a ki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te nevedben űztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben? És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők."

Az "ISMERNI" szó a Bibliában többet jelent, mint pusztán ismeretség. A házastársak közötti szexuális kapcsolatot is ugyanezzel a szóval jelöli a Biblia: "Azután ismeré Ádám az ő feleségét Évát" (1Móz. 4.1) "És ismeré Kain az ő feleségét, az pedig fogada méhében, és szűlé Hánókhot." (1 Móz. 4,17) stb. Tehát bizonyos összefüggésekben az "ismerni" szó a teljes egyesülést, eggyé válást jelenti a Bibliában, fizikai és lelki értelemben egyaránt.
Ezért amikor Jézus azt mondja valakinek, hogy "nem ismerlek", vagy "sohasem ismertelek", ezzel azt fejezi ki, hogy "soha nem lettél az enyém". "Emlegettél, beszéltél rólam, szolgáltál nekem, úgy tettél, mintha hozzám tartoznál, de valójában sohasem adtad magad nekem, sosem váltál velem eggyé, sose lettél az enyém!"
Számomra ez az összefüggés a tíz szűz példázata, és előtte a képmutatókról szóló figyelmeztetés között, valamint a a jó és rossz gyümölcsök megkülönböztetése között. De említhetnénk a kecskék és juhok példázatát is, ahol ugyanezzel az üzenettel találkozunk (Máté 25,33-46)

Mindegyiknek ugyanaz a mondanivalója: ezek az emberek, akárcsak az öt bolond szűz, azért nem jutnak be Isten országába, mert valójában sosem voltak Krisztuséi. Sosem adták át neki az életüket. Ezért nem volt olaja az öt szűznek: nem volt Szent Szellem, nem volt élő kapcsolat Istennel, nem volt Krisztus a szívben. Csak névleges kereszténység volt, egy külső máz, halott hit, amely a farizeusokéhoz hasonlóan a maga kreálta vallásosságát követte, nem pedig Jézust és a tanításait, ahogy kívülről látszott.
És azért nem kaphattak olajat a másik öt szűztől, mert a másik ember kapcsolata Jézussal senkit sem ment meg. Csak a saját, személyes kapcsolatom Jézussal ment meg. Nekem kell Jézussal eggyé válnom (a keresztségben), nekem kell az életemet átadnom neki. Másvalaki hite, odaszánása, kegyessége, Jézussal való kapcsolata én rajtam nem segít. Ezért nem kaphattak a bolond szüzek a bölcsektől olajat.

És hogy a többiek miért voltak bölcsek? Ez is összecseng Jézus jó és rossz gyümölcsökről való példázatával, amelyet Jézus így folytat: "Valaki azért hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, a ki a kősziklára építette az ő házát:És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; de nem dőlt össze: mert a kősziklára építtetett."
Tehát a bölcs szüzek valóban befogadták a szívükbe Jézust, eggyé váltak vele, átadták neki az életüket azáltal, hogy az Ő beszédére építették az életüket. Ezért az ő világosságuk fénylett.
A bolond szüzek nem így tettek. Ezért az ő lámpásuk kialudt. Sosem lettek igazán Jézuséi, és nem az Ő beszédére építettek. Csak külsődlegesen voltak hívők. Ezért Jézus valójában sosem ismerte őket, sosem adták át magukat neki, sosem váltak eggyé vele. Márpedig megmenekülni csak Jézus Krisztusban lehet. Ezért nem jutnak be a bolond szüzek menyegzőre.

A Jel. 22,11-et nem kapcsolnám közvetlenül ide.
 
Utoljára módosítva:
T

tuncu

Vendég
Azok a szavak, amiket most fogsz hallani, igazak!
Meg fogják változtatni az életed, ha engeded.
Mert Isten szívéből való szavak ezek.
Ő szeret téged, és Ő azaz Atya,akit egész életeden keresztül kerestél.
Ez az Ő szerelmes levele Neked!


Gyermekem!

Lehet, hogy Te nem ismersz, de Én mindent tudok rólad. Azt is tudom, hogy pontosan mikor ülsz le, és mikor állsz fel. Minden utadat jól ismerem. Még a hajad szálait is mind számon tartom. Mert képmásomra teremtettelek téged. Anélkül, hogy tudnád, bennem élsz, mozogsz, és létezel. Az én nemzetségem vagy. Mielőtt megformáltalak az anyaméhben, már ismertelek. Kiválasztottalak magamnak a teremtés kezdetéül. Nem véletlenül születtél. Életed minden napja megíratott az én könyvemben. Én határoztam el születésed pontos idejét, és azt is, hogy hol fogsz élni. Csodálatosan teremtettelek meg, Én formáltalak anyád méhében. Én hoztalak a világra születésed napján. Hamisan képviseltek azok, akik nem ismernek Engem. Nem zárkóztam el tőled, és nem vagyok haragtartó. Hanem teljes szeretettel tekintek rád. Vágyom arra, hogy szeretetemmel elhalmozzalak. Csupán azért, mert a gyermekem vagy, Én pedig Atyád vagyok. Többet adok neked, mint valaha földi apádtól kaphatnál. Mert Én vagyok a tökéletes Apa. Minden jó ajándék számodra amit elfogadsz, az Én kezemből ered. Mert gondoskodom rólad, és megadok mindent amire szükséged van. A jövődre vonatkozó terveim mindig reménnyel vannak telve. Mert Örökkévaló Szeretettel Szeretlek téged. Annyiszor gondolok rád, mint ahány homokszem van a tengerparton. Örvendezek neked, hangosan énekelve. Sohasem unok bele abba, hogy jót tegyek veled. Mert az én kincsem vagy. Teljes szívemmel, és lelkemmel vágyok arra, hogy örök életet adjak. Hatalmas és csodálatos dolgokat akarok mutatni neked. Megtalálsz, ha teljes szíveddel keresel engem. Gyönyörködj bennem, és megadom szíved kérését. Hiszen a jónak akarása is az én ajándékom benned. Mindent megteszek érted. Sokkal bőségesebben, mint ahogy azt el tudnád képzelni. Én vagyok a leghűségesebb bátorítód. Atyád vagyok, aki minden nyomorúságodban megvigasztal. Ha a szíved összetört, akkor közel vagyok hozzád. Mint ahogy a Pásztor karjára veszi a Bárányt, akképpen hordozlak szívemen téged. Egy nap minden könnyet letörlök a szemeidről. És megszabadítalak minden földi fájdalmaidtól. Atyád vagyok, és fiamként szeretlek csakúgy, ahogy Jézust szeretem. Mert Jézusban láthatod, hogy mennyire szeretlek. Ő az Én tökéletes képmásom. Azért küldtem el fiamat, hogy bebizonyítsa veled vagyok és nem ellened és, hogy elmondja nem számolom tovább a bűneidet. Jézus azért hallt meg, hogy megbékélhessünk egymással. Az Ő halála volt a szeretetemnek legmélyebb kifejezése. Feladtam mindent amit szerettem azért, hogy megnyerjem a Te szeretetedet. Ha befogadod a fiamat Jézust, úgy engem fogadsz be. És soha semmi nem választ el téged az Én szeretetemtől. Gyere haza! És a legnagyobb ünnepséget rendezem a tiszteletedre, amelyet a Mennyország valaha is látott. Én mindig Atya voltam. És mindig Atya leszek.

Az Én kérdésem ez: Leszel-e az Én gyermekem?

Várok rád!


Szeretettel Édes Atyád:
Mindenható Isten!
 
Oldal tetejére