Egy gondolat a zsarnokságról

Igen, ahol zsarnokság van, ott zsarnokság van. Nevezzük bárhogyan, illessük bármilyen álnévvel, legyen az álnév történelmi vagy szociológiai, a tautológia áll: ahol zsarnokság van, ott zsarnokság van, s ezzel mindent el is mondtunk.

Magyarországon ma zsarnokság van, akárhogyan nevezzük is. Egy zsarnok uralkodik felettünk – akárminek nevezzük is.
(...)
A zsarnokság ismerős fogalom. Tyrannia – mondták a görögök. A tyrannia feje a tyrannosz, a zsarnok. Sokféle zsarnokság van, ahogy többféle zsarnok is. Lehet zsarnok egy családapa, egy gyülekezet vezére, de akár egy tanár is. A zsarnokság alapképlete azonban a politikai zsarnokság. Platón szerint ez minden politikai rendszer legrosszabbika. A zsarnok, így Platón, a demokrácia szülötte, mivel népvezérként kezdi, talpnyalókat gyűjt, eleinte rokonszenvet kelt, míg teljhatalmat szerezve emberből farkassá nem változik. Száműzetésbe kényszerít, s mindenkit rettegésben tart (végül ez is lesz a veszte).
Mint az írásból kitűnik, a zsarnok „típusa” nem korhoz kötött, hiszen minden zsarnok talpnyalókkal veszi körül magát, félelmet és gyűlöletet kelt, uszít a gazdagok vagy a szegények, az elégedetlenkedők, a kisebbségek ellen, mindenféle szabadság ellensége, a jobbakat száműzetésbe kényszeríti, emberből farkassá változik, s alkalomadtán gyilkol is.
Minden hasonlóság ellenére azonban a zsarnokság keletkezése, a zsarnok felemelkedése, működése, nagyon különböző lehet. Válhat zsarnokká egy legitim királyi sarj, egy hadsereggel trónra emelt császár, egy puccsista, egy forradalom vezére. Egyeduralmuk fenntartására mindezek különböző eszközöket használnak. De mind rettegést keltenek, s körülveszik magukat talpnyalókkal. Ha van rá idejük, akkor talpnyalóiknak földet, vagyont, rangot, aranyat, címeket, kegyeket adományoznak, de mindenek felett hatalmat, saját teljhatalmuk árnyékait. Ellenvéleményt nem tűrnek, illetve az ellenvéleményt hangoztatókat megrágalmazzák, bebörtönzik, száműzik, megöletik.
A XX: században, az első világháború után a zsarnokok új típusa jelent meg. Az egyeduralom diktatúrává alakult, többek között totális diktatúrává. Velük párhuzamosan a zsarnokság régebbi formái is tovább éltek mint a katonai diktatúra, vagy legalábbis a hadsereg által megszerzett és fenntartott diktatúra (Latin-Amerika, Spanyolország, Görögország, Portugália).
Melyek a sajátosságai a zsarnokság huszadik századi diktatúraformájának? A diktátor, akár forradalom, puccs, katonai manőver juttatta is a hatalomra, a hatalmat erőszakkal ragadja meg és azzal is tartja fent, kisebb vagy nagyobb terrorral, ahogy a helyzet éppen megkívánja. Az ősi modell a jakobinus diktatúra, mellyel „a nagy forradalmat elárulták”, azaz ellentétére fordították. Ez az első, de koránt sem utolsó eset (a kifejezés, „elárult forradalom”, különben Trockijtól származik).
A jakobinus diktatúra ismétlőivel tele van a XX. század. Mint említettem, szélsőséges esetük a totális diktatúra: a fasiszta (Mussolin- féle), mely eleinte nem teljesen totális, majd a totális diktatúrák alaptípusai, a bolsevik és a náci.
Minden modern, XX. századi diktatúra közös vonása, hogy osztálytársadalmakban születnek. Egy osztálytársadalomban ugyanis nem lehet általános választásokon kizárólagos hatalomra jutni, vagy ha igen, nem lehet kizárólagos hatalomban maradni. Az osztálytársadalmakban, amennyiben van szavazati joguk, a polgárok többnyire osztályérdekeik mentén szavaznak. Így nehéz egy diktatúra kialakítása a hatalom erőszakkal való megszerzése nélkül. Ez még az autokráciák esetében is így volt, mint Magyarországon, ahol a kormányzót senki meg nem választotta, s „puccsal” került hatalomra, de erős nagybirtokos, burzsoá és paraszti érdekvédelem miatt az ország nem alakulhatott totális állammá.

Diktatúrát szavazatokkal megszerezni és megtartani osztálytársadalmak idején éppen az osztályérdekek mozgósító hatása következtében nem megy. Legjobb példa erre Nagy-Britannia vagy akár Franciaország. Nagy-Britanniában sosem esett választás diktátorra, úgyszintén Franciaországban, legalábbis Napóleon óta nem. Szintúgy nem kerülhet sor diktátorok megválasztására az Egyesült Államokban és Svájcban, tekintettel az ősi, azaz emberek tudatába is beírt alkotmányra, melyet valóban márványba, nem csak a márványnak kinevezett homokba véstek.
Mindezt csak azért írtam (javítsanak ki a történészek), hogy megértsem azokat, akik nemcsak Orbánban, hanem Erdog˘anban vagy Putyinban sem tudnak diktátort látni. Hogyan is? Hiszen megválasztották őket! Nem is egyszer, méghozzá többször, mi több, általános választójog alapján titkos szavazással! Ők kapták a többséget, ez tehát demokrácia. Vannak ellenzéki pártok Magyarországon? Ott ülnek a parlamentben! Tüntetni is szabad, nem igaz? Vannak ellenzéki lapok, még ha csak egy is, az is valami, van egy államilag nem kontrollált rádió, ha csak egy is, az is valami. A nyugat-európai agy (észlelés) számára egyetlen diktatúra van ma a világon: Észak-Korea. S talán még Kuba? Hozzáférhető-e Magyarországon az internet? Persze hogy hozzáférhető. Akkor hát mi a baj? Ők nem értik. Sokan közülünk sem értik. (Magam részéről ehhez csak azt tenném hozzá, hogy a Kádár-diktatúra alatt könnyebb volt hozzáférni alternatív, ellenzéki információhoz, mint manapság. Anyukám például csak a Szabad Európát hallgatta, ezt nevezte „a”’ rádiónak. Hogy „mit mondott a rádió”, az ő szájából azt jelentette: „mit mondott a Szabad Európa”. Ma nincs Szabad Európa, ahogy szabad Magyarország sincsen.)

Az utolsó évtizedekben, egyes helyeken hamarább, másutt később, de megváltozott a zsarnokság természetrajza. A zsarnokoknak már nincs szükségük arra, hogy erőszakkal szerezzék meg a hatalmat. Manapság választással, a többség „akaratából” kerülnek hatalomra és maradnak, megint a többség akaratából, hatalomban esetleg évtizedekig, esetleg egészen a halálukig, mint számos afrikai „független” zsarnok. Tekintsünk csak végig az országokat! Irántól Venezueláig minden zsarnok, még egy totalitárius rendszer diktátora is, választásról választásra kerül/marad hatalomban. Szaúd-Arábiában is vannak általános választások. Ettől demokrácia?
*
Orbán nem kivétel, hanem a szabály. Pillanatnyilag éppen Erdog˘ant másolja. Ami Erdog˘annak Gülen (ő szervezte meg az állítólagos puccsot, ő szervez minden tüntetést, ellenállást, ő áll minden ellenzéki újság, mi több, újságcikk mögött), az Orbánnak Soros. De még Gülent sem fogja az a galád Amerika jövendő gyilkosainak kiszolgáltatni! Soros pedig a „végén” (kinek a végén?) mégis csak nevetni fog.
Lehet, hogy az utánzás folytatódik? Hátha Orbán is meg fog szervezni egyik modellje, Erdog˘an nyomán egy jó kis puccsot maga ellen, vagy legalábbis azt állítani (hazudni persze), hogy efféle készül, úgy, hogy példaképéhez hasonlóan az egész ellenzékre lecsaphasson?

Tehát ha végigtekintünk a mai egyeduralmak kisszerű vagy kevésbé kisszerű zsarnokain, látni fogjuk, hogy a régi modell (erőszakkal magunkhoz ragadni a hatalmat, egypártrendszer) ma már csak ott létezik, ahol 1950–60 idején is létezett. Azaz még a régi kor maradványa. Ha megdöntik a régi típusú zsarnokot (például Aszadot), akkor jönnek majd a korszerű zsarnokok.
Mi tette az újszerű zsarnokságot lehetővé? Az, hogy az osztálytársadalmak tömegtársadalmakká alakultak. Ez a folyamat, mint Arendt már réges-régen kimutatta, minden totális államban gyorsan és erőszakkal lejátszódott, így például minden szovjet megszállás alatt álló kelet-európai országban, többek között Magyarországon is. De a folyamat lejátszódott békésen, lassan és fokozatosan a kontinentális Európa minden országában.
A tömegtársadalomban nincsenek osztályok, a szegényeknek nincs osztályérdekük vagy „osztálytudatuk”, aminek alapján közösen felléphetnének. Az általános választások eredményében tehát az osztályérdek nem játszik szerepet, azaz a döntés kevésbé racionális (egy érdek lehet rokonszenves vagy utálatos, de attól még racionális). A totalitárius pártok megtalálták az eszközt a tömegtársadalom kezelésére: ez az eszköz nem más, mint az ideológia. Egy ideológia Európában már az első világháború után minden politikai erő rendelkezésére állt: a nacionalizmus. Ekkor alakultak ki a nemzetállamok, s akkor lesz az európai népek vallása a nacionalizmus, és az európai népek istene a nemzet.

De egyedül ez az ideológia egy totális rendszer fenntartására alig volt elégséges. Kizárólag Mussolini fasizmusának látszott egy ideig elegendő lenni. Mind a náci Németország, mind a bolsevik Szovjetunió új ideológiai fegyvereket kovácsolt, jobboldali és baloldali ideológiai fegyvereket. A totális társadalmak domináns ideológiája mindig követi a Robespierre kitalálta mintát: a terror gyakorlásához az szolgáltatja az eszmei igazoláson túl a személyes motivációt, hogy a terror gyakorlói magukat erényesnek tudják.
A poszttotalitárius európai társadalmak mind tömegtársadalmak. A tömegtársadalmakban a jogállamiságot képviselő pártok (s azok első emberei) általános választójog alapján időszakonként megtartott legális választásokon kapnak felhatalmazást kormányzásra. Hasonlóképpen a tyrannusok is általános választásokon győznek s ismételt, legális általános választásokon őrzik meg és teszik legálisan leválthatatlanná az önkényuralmat (a választási csalásokat zárójelbe teszem).
Hogyan szerzik meg a tömegtársadalmakban a pártok a kormányzáshoz szükséges többséget? Ideológiával. Mutasd az ideológiádat, s megmondom, ki vagy! Hogy mihez, milyen célból szerzi meg egy párt a hatalmat, azt a párt ideológiájából s annak terjesztéséhez használt eszközökből lehet lemérni.

Egy tömegtársadalomban minden párt populista, mivel mindegyik a többséget óhajtja ideológiák segítségével megszerezni. Akiket manapság populistáknak nevezünk, azok szélsőjobboldali vagy szélsőbaloldali ideológiákkal mozgósító pártok és vezetők. Az eszközeiket a totalitárius államok ideológiai eszköztárából válogatják: etnikai nacionalizmus, rasszizmus egyfelől, antikapitalizmus, „antiglobalizáció” másfelől. A jogállamiságot, a szabadságjogokat védelmező, liberális demokratikus pártok is támaszkodnak a nemzeti érzésekre (ki erre, ki arra a nemzeti hagyományra), s középpontba állítják a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését (ki így, ki amúgy), s kormányzatra jutásukhoz többek között számos betarthatatlan ígérettel, hamis remények felkeltésével szerzik meg a szükséges többséget. Másként ugyanis nem lehet. De sosem állnak elő olyan ideológiával, mely megbonthatná a jogrendet, s tiszteletben tartják a hagyományos alkotmányt.
*
Ne tévedjünk: csőcselék mindig van és mindig lesz. Ismerjük őket Arisztophanész komédiáiból, Shakespeare tragédiáiból. A modern világban Hegel „Pöbel”-nek nevezte őket, Marx „lumpenproletároknak”. Mindegy. Vannak olyan emberek, akik hajlamosak gyűlöletbeszédre és erőszakos akciókra kiszemelt áldozatok ellen, ha ezt megparancsolják nekik, vagy ha ezért jutalmat remélhetnek. Cinikusan vagy gyűlöletből, ez ebből a szempontból mindegy. A XXI. században, a totális államok hagyományaképpen a „randalírozás” erény, akár hőstett is.
(Mindez nem az általános választójog ellen szól. A kvalifikált, azaz korlátozott választójog számtalan gondolkodó, mérlegelő vagy osztályérdekét racionálisan képviselő választót – például nőket – zárt ki a választópolgárok sorából.)
A totális rendszerek sajátsága, hogy csőcselékké változtatja a lakosság olyan rétegeit is, melyek erre korábban hajlamot nem mutattak. Thomas Mann a nácizmust „söpredékuralomnak”, a kommunizmust „csőcselékuralomnak” nevezte. A „proletárdiktatúra” lényege – többek között – valóban az, hogy csőcselékuralom. Minél nagyobb a terror, minél erősebb a félelem, annál szélesebb lesz a csőcselék réteg, minél kisebb, száma egyre inkább csökken.

Ahol zsarnokság van, ott zsarnokság van. Az Orbán-rendszer zsarnoki rendszer (nevezzük akárhogy). Arra a kérdésre, miért és hogyan jött létre, nem térek ki. Számos fontos, érdekes elemzés jelent meg politológusok tollából erről a témából. Csak annyit jegyzek meg, hogy bár Orbán Viktor általános választás révén jutott hatalomra, de azért nem a csőcselék segedelme nélkül. 2006 szeptemberében a csőcselék támadta meg a televízió épületét. Hogy milyen része volt ebben és egyéb akkoriban gyakori erőszakos akciókban a hatalomra törő pártvezérnek és pártnak, azt nem tudjuk. De azt igen, hogy a sikeres destabilizáció választási győzelmük egyik feltétele volt.
De mivel igazolom, hogy nálunk zsarnokság van? Mire alapozom ezt a kijelentést? A zsarnok szavaira. Orbán Viktor ugyanis sosem titkolta, hogy mi saját rendszerének lényege. S azt sem, hogy sírig tartó uralmat képzel el magának.
Hogyan írta le Orbán Viktor saját rendszerét? 1. Központi erőtér, 2. illiberális demokrácia, 3. etnikai homogenitás.
*
Kezdjük a központi erőtérrel. Bizonyára ma már kevesen vannak, akik olvasták Lenin összes műveit. De ha akadnak néhányan, talán emlékeznek a kommunista párt szervezeti szabályzata körüli vitára, egy vitára, melyben sor kerül a mensevik (szociáldemokrácia) és a bolsevik frakció szétválására. Lenin a „demokratikus centralizmus” mellett érvelt, minthogy csak egy efféle szervezettel lehet a párt olyan fegyelmezett, mint egy hadsereg, sikeres az ellenség elleni harcban s a hatalom megszerzésében. Ha elolvassák, látni fogják, hogy ez az Orbán-féle „centrális erőtér” első megfogalmazása.
Folytassuk az illiberális demokráciával. Ez először a Duce ötlete volt. Több mint egy századdal Orbán előtt már kijelentette, hogy a liberalizmus halott. (Annak idején Roosevelt szállt vele szembe.) Az „illiberális demokrácia” ugyanakkor pontos leírása a zsarnokság posztmodern formájának. Minden kormány demokratikus, ha megválasztják, nemde? De attól még nem kell a szabadságjogokat, a pluralizmust, a fékek és ellensúlyok rendszerét, az emberi jogokat tiszteletben tartani? Persze hogy nem, mert mi „illiberálisak” vagyunk. Igaz, még ezt a kifejezést sem Orbán találta ki, mivel először a Muszlim Testvériség egyiptomi választási győzelmekor alkalmazták.

Különben is, mára már minden tyrannia demokrácia. Ez sem tegnap kezdődött, hiszen ifjúságunk idején már azt tanították nekünk, hogy a proletárdiktatúra az igazi demokrácia, nem pedig a burzsoá, „formális” demokrácia. Nos, a mi mai demokráciánk nem formális, de nem ám.
Etnikai homogeneitás. Ez egy ideológiai fegyver a szélsőjobb fegyvertárából. Ezzel a fegyverrel könnyű a kirekesztés. Azt mondják, hogy ez nem fegyver, hanem fal – méghozzá az „illegális bevándorlók” ellen emelt fal. Csakhogy ezt a falat a nevezett zsarnok már korábban a „belső ellenség” ellen kiépítette. Falat emel mindenki ellen, aki nem őt támogatja, minden baloldali, minden liberális, minden ellenzéki ellen, merthogy ők nem tartoznak az etnikailag homogén magyarsághoz, mivel azok, akik nem őt támogatják, nem magyarok.
Nos ez az utóbbi a magyar tyrannus mindig bevetett, használt fegyvere. Minden ellenzékit „kívülről” igazgatnak, mind lényegében hazaáruló, egyetlen civil szervezet sem magyar.

Kinek van helye Magyarországon? Annak, akit a főnök erre érdemesnek ítél, aki az ő híve, talpnyalója. Annak adományozza a birtokokat, kastélyokat (ma már gyárakat is), ahogy minden abszolút uralkodó tette. Nevét pedig milliárdjainkból hatalmas presztízsberuházásokkal akarja megörökíteni, mint a keleti despoták.
A magyar egyeduralkodó eszköztára azonban nem fix, azaz Orbán nem tartozik – az etnikai nacionalizmus kivételével – az ideológiailag következetes diktátorok közé. Bármely ideológiai eszközt bevet, felhasznál, ami a hatalmát szolgálja, bármely hazugságot kitalál, bármely fantasztikus összeesküvés-elméletet fantáziál a „szent” cél érdekében. (A Soros-plakátokat látva eszembe jutott Hitler állítása, hogy a zsidók robbantották ki a második világháborút. Ezt el is hitték neki az összes csőcselékjelöltek.) Orbán egyedüli célja saját hatalmának maximálása, kerül, amibe (nekünk) kerül. Ez végtelen folyamat. A hatalomból, tudjuk, sosem lehet elég, mindig lehet több és több. A hatalom nem olyan, mint a szex vagy a pihenés, itt nem lehet kielégülni. Ahogy a birtoklásban sem. Ha jól értem jelenlegi zsarnokunkat, neki a vagyon sem az élvezet, hanem a hatalom célját szolgálja.

Arra a kérdésre nem akarok választ adni, hogy mi (ki) fog ennek a zsarnokságnak véget venni. Foglalkoznak ezzel eleget a politikusok. Én, mondhatnám, Ady-párti vagyok. Hogy is fejezte ő ki magát? „Rákóczi, akárki, / jöjjön valahára: / Kígyóinknak, Esze komám, / lépjünk a nyakára”.

Heller Agnes

Heller Agnes.jpg
 
Azt tudom, hogy akik ma magukat liberálisnak nevezik, azoknak általában semmi közük az igazi liberalizmushoz. Olyan ez, mint a '84-ben a különböző minisztériumok. Pont ellentétes a nevük azzal, ahogyan működnek.
Schultz pl. a legvadabb ordas fasiszta eszméket hirdeti.
Nos nézd meg azokat akiket felsoroltál leírtam mi területen voltak irányítók.
Mi a konkrét kifogásod ellenük?
 
De te ugye nem tudod mit is jelent?
Mert nem szitokszó.
Legfeljebb nem tetted magadévá a nézetrendszert.
Ráadásul nincs is nézetrendszer amivel egyet lehetne érteni.
Vannak egyes kérdések amiben igen, vagy éppen nem.
MO-on bizony szitokszó. Ebbe bele kell törődni.
Nézd meg a magukat valamilyen formában "liberálisnak" definiáló "alakulatok" támogatottságát. LMP ezek közül "torony magasan" 5-6%. A "liberálisok" (Fodor Gábor gyülekezete) nagyjából fél %. DK 1-2%. Együtt: 1-2% Ennyi.
 
MO-on bizony szitokszó. Ebbe bele kell törődni.
Nézd meg a magukat valamilyen formában "liberálisnak" definiáló "alakulatok" támogatottságát. LMP ezek közül "torony magasan" 5-6%. A "liberálisok" (Fodor Gábor gyülekezete) nagyjából fél %. DK 1-2%. Együtt: 1-2% Ennyi.
Ebből csak az derül ki törpe pártoknál is törpébbek.
De az nem derül ki.Miben nem értesz velük egyet.
Én Fodor Gáborról tudok beszélni mert főleg rá figyeltem.
Teljesen képviseli azt amit én liberálisnak vagy szabadgondolkodónak nevezek.
Okos gyerek valamilyen gondolkodási szinten.De nem nagy stratéga politikus.
Maximálisan megengedő más nézőpontokat befogadó alkat.
Viszont a demokrácia olyan mély támogatója hogy Orbán kicsavarodottsága miatt ott is hagyta a Fideszt.
Hogy mi a rossz nekem őbenne?
Éppen a túlzott megengedőség.
Mert ez határozatlanságot ad a gyakorlatban.
Gondolkodnak vitatkoznak engednek és már sem döntésképesek.
Ráadásul a túlzó emberi jogokat is hátrányosnak tartom.
Tehát válogatni kell miben értünk vagy nem értünk egyet a liberálissal.
Kérdésenként különböző!!!!!!
 
MO-on bizony szitokszó. Ebbe bele kell törődni.
Nézd meg a magukat valamilyen formában "liberálisnak" definiáló "alakulatok" támogatottságát. LMP ezek közül "torony magasan" 5-6%. A "liberálisok" (Fodor Gábor gyülekezete) nagyjából fél %. DK 1-2%. Együtt: 1-2% Ennyi.
Azert ne vegyel merget ezekre a szamokra, mert vagy 5 fele felmeres mutat mas szamot.
A liberalisok, ami azert otthon kicsit maskep csinaltak a politikusok sok sok hibaval, a vezetojuk Fodor se a legjobb fonok mert evek ota semmere nem tud menni.
Keves kivetellel de a fidesz kottajabol jatszik majd mindegyik ellenzeki part.
 
Nos nézd meg azokat akiket felsoroltál leírtam mi területen voltak irányítók.
Mi a konkrét kifogásod ellenük?
Magyar Bálint szétverte a közoktatást. Ami még maradt belőle, azt Fodor Gábor rohasztotta le. Kakaó-biztos számítógép 1.000.000 Ft / db, ugye rémlik?
http://archiv.ringmagazin.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=3044&catid=106&Itemid=66
Az érettségi és a felvételi vizsga kapcsolatának felülvizsgálását sürgeti az MSZP oktatási munkacsoportja, mert szerintük a jelenlegi, Magyar Bálint által bevezetett rendszer nem motiválja a középiskolásokat, és rontja a felsőoktatás színvonalát

Horn Gyula mondta Kuncze belügyminisztersége idején: "Ami ma van, az nem közbiztonság!"

Jelenleg: naponta egyszeri ingyenes étkezés az általános iskolában (meleg étel!) mindenkinek, aki igényli. Sőt, akinek szüksége van rá (igényli), annak szünidőben is.
1-9. évfolyamon mindenkinek ingyenes tankönyv. (10-12. évfolyamon rászorultság alapján.)

Ja, tudom, ez propaganda.
 
De te ugye nem tudod mit is jelent?
Mert nem szitokszó.
Legfeljebb nem tetted magadévá a nézetrendszert.
Ráadásul nincs is nézetrendszer amivel egyet lehetne érteni.
Vannak egyes kérdések amiben igen, vagy éppen nem.
Szövegértés, kedves tornando.
Nem azt írtam, hogy szitokszó, hanem azt, hogy MO-on szitokszó lett! A kettő nem ugyanaz!
Remélem, megérted a következőt is: A "fasiszta" jelző - pont azért, mert a mi drága magyar "álliberálisaink" gyakorltilag még a kertkaput is "lefasisztázták", ha nem arra nyílt, amerre ők szerették volna -, szóval a fasiszta jelző egy idő után (tőlük) szinte dícséretnek számított.
(Megmagyarázom, hátha nem érted: ha valakire egy magyar "liberális" azt mondta, hogy fasiszta, akkor az elsöprő többség szemében az illető derék, becsületes embernek számított, pont azért, mert a magyar "liberális" fasisztázta le, akinek meg már ismerte mindenki a "ténykedését". Érted?) :)
 
Azert ne vegyel merget ezekre a szamokra, mert vagy 5 fele felmeres mutat mas szamot.
A liberalisok, ami azert otthon kicsit maskep csinaltak a politikusok sok sok hibaval, a vezetojuk Fodor se a legjobb fonok mert evek ota semmere nem tud menni.
Keves kivetellel de a fidesz kottajabol jatszik majd mindegyik ellenzeki part.
Kevesebb, mint egy éven belül kiderül az igazság. Akkor majd visszatérhetünk erre. :)
 
Szövegértés, kedves tornando.
Nem azt írtam, hogy szitokszó, hanem azt, hogy MO-on szitokszó lett! A kettő nem ugyanaz!
Remélem, megérted a következőt is: A "fasiszta" jelző - pont azért, mert a mi drága magyar "álliberálisaink" gyakorltilag még a kertkaput is "lefasisztázták", ha nem arra nyílt, amerre ők szerették volna, egy idő után (tőlük) szinte dícséretnek számított, ha valakit fasisztának nyilvánítottak.
(Megmagyarázom, hátha nem érted: ha valakire egy magyar "liberális" azt mondta, hogy fasiszta, akkor az elsöprő többség szemében az illető derék, becsületes embernek számított, de pont azért, mert a magyar "liberális" fasisztázta le. Érted?) :)
Én meg arra nem is reagáltam fych amire mondod nem értettem.
A fasiszta szót reklamálod most.
Igen ez a hiba!
Nevezzük: megbélyegzési hibának.Minden politikai párt beleesett.

Te magad is.
A balliberális szóhasználattal.Szitokszóként használod.
Közben párt támogatottsággal jössz ami semmit nem bizonyít igazán csak a párt tábor nagyságát
Mivel konkrétumokat akartam hallani a felsorolt nevekről.
Nem tetted meg a konkrétum válaszokat még eddig.
Mit csináltak szerinted rosszul,
Kiemelem a kedvedért
A fel nem sorolt Horváth Ágnes egészségügyi minisztert.
Magyar és Fodor, halljam mit tett?
A koruk előtt jártak legtöbbjük.
Elő nem készített közvélemény lett a vesztük
Nem az, amit terveztek.
Azok legtöbbjét megvalósította Orbán.Csak észre kell venni.
Azt bátorkodom mondani: nem a politikájuk volt rossz hanem a kommunikációjuk.
 
Utoljára módosítva:
Kevesebb, mint egy éven belül kiderül az igazság. Akkor majd visszatérhetünk erre. :)
Tipikus nem válaszoló vagy most elütöd azzal a választások majd megmutatják.
Szerintem a felmérések túlzottan nem hazudnak a pillanatnyi állapotokra.
Nem lesznek óriáspárt: SZDSZ, LMP, de nem is várható ez ma Magyarországon.
SZDSZ vagy eltűnik vagy még 15 év kell mire Magyarország kiheverje az orbáni gyűlölet politikát.
És be merjék vallani az emberek sok dologban liberális vagyok.Sokban meg nem.
LMP nem biztos hogy nem lesz nagyobb.
Azt meg tagadom amit Melitta mond.
Itt ott megvádolják azzal . Szerintem nem arról van szó
Éppen csak nehéz zöldnek maradni és egyenlő távolságot tartani jobbtól és baltól.
A DK meg egyenesen várható hogy nagyobb párttá válik.
 
Utoljára módosítva:
Magyar Bálint szétverte a közoktatást. Ami még maradt belőle, azt Fodor Gábor rohasztotta le. Kakaó-biztos számítógép 1.000.000 Ft / db, ugye rémlik?
http://archiv.ringmagazin.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=3044&catid=106&Itemid=66
Az érettségi és a felvételi vizsga kapcsolatának felülvizsgálását sürgeti az MSZP oktatási munkacsoportja, mert szerintük a jelenlegi, Magyar Bálint által bevezetett rendszer nem motiválja a középiskolásokat, és rontja a felsőoktatás színvonalát

Horn Gyula mondta Kuncze belügyminisztersége idején: "Ami ma van, az nem közbiztonság!"
Amit beidéztél az az MSZP és az SZDSZ nézetvitája
Konkrétan a felvételizésről szól:
Tatai-Tóth szerint erre nem az a megoldás, ha a hátrányos helyzetű gyerekeket felmentik az emelt szintű vizsga alól, hanem az, ha sikerül elérni, hogy a szegény diákok a középiskola végére leküzdjék a szociális helyzetükből fakadó hátrányokat.
Az egyértelmű számomra hogy a túl sok felsőoktatási bejutás káros az egyetemekre.
De ugyanakkor valóban kell esélyt adni a hátrányos helyzetűeknek.
Ma nem a felvételi pont a fő meghatározó hanem az mennyi pénzed van.
Kuncze mint belügyminiszter.
Horn persze hogy azt mondta Ő a kemény kézhez szokott.
Hogy védjem is egy kicsit azt a kort mint közbiztonsági rettenetes nehézség
A felbomlás utáni állapotról van szó.
Az Ukrán maffia beszivárgásáról a nagyarányú csempészetről.
Ugyanakkor a megélhetési bűnözés kiteljesedése.
Nem akármilyen helyzet.
Megnézném rendőrállam nélkül ki tudta volna azt kézben tartani?
Rákosiék vagy Putyin.
 
Magyar Bálint szétverte a közoktatást. Ami még maradt belőle, azt Fodor Gábor rohasztotta le. Kakaó-biztos számítógép 1.000.000 Ft / db, ugye rémlik?
2005 ben volt a vizsgálat döntése a kakaóbiztos számítógépek ügyében.
Ami egyértelműen felelőtlen közbeszerzési kiírást és ellenőrzést állapított meg.
Mit akartál ezzel?
Nem ez ami tönkretesz egy ágazatot.
Hiba nagy hiba de nem lopás, hanem felelőtlenség.
Akkor éppen Rogán Antal volt az ütőember.
Mi lett belőle?
Ettől függetlenül hiba és másképp kellett volna azt csinálni.
Fodor Gáborral hogyan hozod ezt összefüggésbe?
Nem is Ő volt az oktatási miniszter (1994–1995 között oktatási miniszter)
Ő hozzá a tandíj kötődik.
Na ez volt idő előtti, de azóta már megvalósult ügy.
Valamint a kender és a melegek elfogadtatása.A szabad vallásgyakorlás stb..(ugye liberális eszmék?)
 
Utoljára módosítva:
Tornando , kis tévedés van irásodban a II. világháboru kitörése indoklásában ! Az joval összetevödöbb mint ahogyan megfogalmazod és azt is elégé felületesen ! Mert az igaz , hogy nemcsqak Németországban , de az egész világ retteget a "vörös" szörnytöl ! Hiszen szépe megmutatta igazi arcát a dicsö 133 napalatt Magyaroszágon és azért is engedték meg a "gyöztes" hatalmak a Románok területi megszállását , mészárlását Magyarországon és megteremtve az utat Horthynak !
Természetesen rövidített okolás.
Nem tértem ki az egész világon való irtózásra.
Ott mégsem lett belőle fasizmus uralkodó eszme, ott más utat találtak.
A magyar részt(Horthy) hagyjuk, azt másutt már megbeszéltük.
A vörös veszély a kommunista vagy munkáspárt párt törvényen kívül helyezése:
Meg nem tudom mondani hol volt még a fasiszta országokon kívül.
Támadni támadták de indultak a választásokon.
Anglia biztos.Parlamenti jelenlét: 1900-
Munkáspárt bal szárnya se volt tiltva.Pedig marxi eszme is jelen volt.
Franciaország csak a háború kitörése után volt tiltva.
Amerikában 1938-ra 75 ezer tag.Ma is létező párt.1954 ben helyezték törvényen kívülre egy időre.
Azt hiszem csak a McCarthy-izmus idejében volt.Komoly üldözés.Az a háború utáni őrület volt.
1950-től vezetésével indult meg a kommunisták elleni boszorkányüldözés,
Tevékenységét a közvélemény egyre nagyobb része ítélte el, s 1954 második felében a szenátus 67:22 szavazataránnyal megfeddte McCarthyt.
Rengeteg ember esett oly módon áldozatul. mint fekete lista.
De inkább a világválság megoldási módjára koncentráljuk.
Az volt a többi felsorolt ok.

az USA-ban még a Nemzetiszocialista Mozgalom sincs törvényen kivül
 
Utoljára módosítva:

Hírdetőink

kmtv.ca

kmtv.ca

Friss profil üzenetek

Amanda33 wrote on Fidji's profile.
Dr Bernard Spock könyvei engem is érdekelnének, ha még megvannak
Marcipanos wrote on caviking's profile.
Szia, évekkel ezelőtt a Játsszunk beszédet könyvet feltetted. Tudom, sokan kerestek ez ügyben. Tudnál segíteni, szükségem lenne rá!
Köszönöm!
get to the top 3 test új verzióját keresem. Nagyon köszönöm, ha tudtok segíteni.
Fehér József wrote on janikaaa24's profile.
Midi Sies letőlteni mert törölni fogják .

Statisztikák

Témák
36,986
Üzenet
4,513,418
Tagok
597,522
Legújabb tagunk
Barta_Cs
Oldal tetejére