A gyerekek nyakába szakadhat a szülők eltartása

A nagykorú gyermeket terhelő szülőtartási kötelezettség szabályai tovább szigorodtak 2017. január 1-jétől. A legtöbb gyermeknek és szüleiknek jellemzően fogalmuk sincs, milyen kötelezettségek terhelik és milyen jogok illetik meg őket.

Magyarország Alaptörvénye (a Kínai Népköztársaság Alkotmányából vett példa alapján) elrendeli, hogy a nagykorú gyermekek kötelesek rászoruló szüleikről gondoskodni.

Az alkotmányos előírást végrehajtható rendelkezésekre fordítja az új Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény), amely részletesen szabályozza a tartási kötelezettségeket, nem is beszélve a szociális törvényről (1993. évi III. törvény), amelyek konkrét és súlyos kötelezettségeket ró rászoruló szüleikkel kapcsolatban a nagykorú gyermekekre.

A Ptk. rokontartási szabályai szerint a tartási kötelezettség elsősorban a nagykorú gyermeket terheli a rászoruló szülőjével szemben. Nem csupán a vér szerinti vagy örökbefogadott gyermek köteles az eltartásra, hanem a mostoha- és nevelt gyermek is.

A családi kapcsolatok bonyolult szövevényében így nagyon sok gyermeket (és unokát) terhel olyan kötelezettség, amelynek a létezéséről nem is tudnak.

A tartás mértékére és módjára vonatkozóan elsősorban a jogosult és a kötelezett megállapodása az irányadó. Megállapodás hiányában a jogosult a tartás bírósági meghatározását kérheti. A bíróság a tartás mértékét a jogosult megélhetésének indokolt költségei és a kötelezett teljesítőképessége alapján határozza meg. Az idős kora, betegsége, fogyatékossága vagy más ok miatt gondozásra szoruló szülő tartásának kötelezettsége a gondozásának és ápolásának költségeire, valamint az azokkal kapcsolatos más szükséges szolgáltatásokra is kiterjed. Értsük jól: az egészségügyi, ápolási, gondozási, gyógyszerezési szolgáltatások költségének fedezésére is kiterjedhet a szülőtartási kötelezettség!

Rendkívüli megterhelést jelenthet a gyermekekre (és az unokákra) az az előírás, hogy a velük szemben érvényesíthető összes tartási igény elérheti a jövedelmük felét.

2016. július 1-jétől a Ptk. kiegészült egy új rendelkezéssel, mely szerint aki a tartásra rászorult szülő szükségleteinek ellátásáról a tartásra köteles gyermek helyett anélkül gondoskodik, hogy erre jogszabály vagy szerződés rendelkezése alapján köteles lenne, az indokoltan nyújtott ellátás ellenértékének megtérítését az ellátás nyújtásától számított egyéves jogvesztő határidőn belül követelheti a tartásra kötelezhető gyermektől.

Ez az eljárásrend tovább szigorodott 2017. január 1-jétől, a szociális törvény új rendelkezésével, amely szerint ha tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén az ellátottnak van nagykorú, vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeke, a jövedelemhányad (jellemzően a nyugdíj 80%-a) és az intézményi térítési díj közötti különbözet megfizetésére az erre irányuló megállapodás alapján a gyermek köteles. Ha a gyerek megállapodás alapján nem hajlandó fizetni, akkor az intézmény saját jogon, a szülő egyetértése, sőt tudomása nélkül is beperelheti a gyermeket tartási kötelezettsége és képessége mértékével arányban állóan a díjkülönbözet megfizetése érdekében.

Könnyen észrevehetjük, hogy e rendelkezésekben szó sem esik a Ptk-ban szereplő azon rendelkezésről, amely az intézmény szerződéses vagy törvényi gondozási kötelezettségéről mint a szülőtartást korlátozó tényezőről tesz említést.

Ez az a rendelkezés, amely szélesre tárhatja a kaput a szülőtartási perek előtt.

Jön a szép új világ: a nagykorú gyermek a húsába tépő harapófogóba kerülhet, hiszen a saját gyermekei eltartása mellett innentől a szülők eltartása valóban a nyakába szakadhat.

Nem elképzelhetetlen, hogy a szociális szféra krónikus forráshiánya miatt a szülőtartás iránti intézményi perindítás nem csupán jog, hanem egyenesen kötelezettség lesz, amelyet a fenntartók előírnak az ellátó intézmények számára.

A törvényjavaslatban foglalt változás lényege a hivatalos értelmezés szerint az, hogy nemcsak a rászoruló szülő, hanem az a magánszemély, valamint az az intézmény is követelhet költségtérítést, aki a nagykorú gyermek helyett gondoskodik a rászoruló idős szülőről. A magyar állam biztonságot nyújt ugyan idős vagy rászoruló állampolgárainak, de ahogyan a gyermeknevelés felelősségét, úgy az idős szülőről való gondoskodást sem vállalhatja át teljes egészében az állam, annak első számú felelőse a család, hangzik a hivatalos indokolás.

Csakhogy a társadalombiztosítás éppen azért jött létre Magyarországon pontosan 90 évvel ezelőtt, 1927-ben, hogy az idősek ellátásának terhét levegye az erre képtelenné vált családok válláról és társadalmasítsa az idősek eltartását az aktív korú dolgozókra és munkáltatóikra kirótt járulékfizetés révén.

Az, aki képes rá és mégsem gondoskodik a szülőjéről, a hivatalos megítélés szerint hálátlan. Az, akinek van pénze és mégsem gondoskodik a szülőjéről, valójában a többi adófizetőt terheli, folytatja a hivatalos indokolás, kiemelve, hogy az Európai Unió 28 tagállamából 18-ban jogi normák szabályozzák a gyermekek szüleik iránti tartási kötelezettségét.

Eltekintve attól, hogy a hála nem politikai és nem közgazdasági kategória, súlyos tévedést tartalmaz ez a megállapítás, hiszen ha a gyermek fizeti a rá kirótt közterheket, köztük a nyugdíjjárulékot, munkáltatóként pedig fizeti a szociális hozzájárulási adót, akkor teljesíti a szülők eltartásának a társadalombiztosítás révén társadalmasított kötelezettségét és a legkevésbé sem terheli a többi adófizetőt.

A kormány határozott célja, zárul a vonatkozó közlemény, az idősek számára nyújtott intézményes ellátás minőségének és a szakápolás feltételeinek további javítása, az erre fordított források bővítése.

Talán őszintébb lett volna bejelenteni, hogy nincs és nem is lesz pénz a szociális ellátórendszerben, így aztán valóban elsődlegesen a család feladata lesz a rászoruló idősek eltartása, ápolása, gondozása.

A családokat azonban összeroppanthatja ez a kötelezettség. 90 évvel ezelőtt a születéskor várható élettartam Magyarországon nem érte el az 50 évet, most a férfiak esetében 71, a nők esetében 78 év. Ma 100 termékeny korú magyar nőnek 140 gyermeke van a száz évvel ezelőtti 800-hoz képest. Így a sokkal hosszabb ideig élő szülők eltartásának terhe sokkal kevesebb gyermek között oszlik meg – akiket változatlanul terhel a társadalmasított közteherviselés és a saját kiskorú (vagy tanuló nagykorú) gyermekek eltartásának terhe is.

A kis létszámú, széttagolt, atomizált, patchwork családoknak a Bismarck előtti családi időstartás egyszerűen kivitelezhetetlen.

A társadalombiztosítás lényege, hogy az idősek és egyéb nagykorú rászorulók eltartásának terhe elsődlegesen nem a család, hanem a társadalom feladata. A szülőtartás felturbósítása és a család felelősségének túlhangsúlyozása ezért nincs összhangban a társadalombiztosítás alapelveivel.Érdemes megismernünk a vonatkozó törvényi rendelkezéseket, ezért ideidézem a Ptk. és a szociális törvény legfontosabb szülőtartási szabályait:

Polgári Törvénykönyv (Ptk., 2013. évi V. törvény)


4:196. § [A tartásra kötelezettek köre és a tartási kötelezettség sorrendje]

(1) A tartási kötelezettség - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - az egyenesági rokonokat terheli egymással szemben.

(2) Tartási kötelezettsége áll fenn elsősorban a szülőnek a gyermekével és a nagykorú gyermeknek a rászoruló szülőjével szemben.

(3) Ha a tartásra jogosult gyermeknek tartásra kötelezhető szülője nincs, eltartása távolabbi felmenőire hárul.

(4) Ha a tartásra jogosultnak nincs gyermeke, távolabbi leszármazói kötelesek őt eltartani.

(5) A tartásra jogosulthoz a leszármazás rendjében közelebb álló rokon tartási kötelezettsége a távolabbi rokonét megelőzi.

(6) A tartásra szoruló személy nem érvényesíthet tartási igényt rokonával szemben arra hivatkozva, hogy tartási jogosultságát érdemtelensége miatt a tartás sorrendjében közelebb álló rokonával szemben nem érvényesíthetné.4:199. § [A mostohaszülő és a nevelőszülő tartása]

(1) A mostohagyermek a tartásra szoruló mostohaszülőjét akkor köteles eltartani, ha a mostohaszülő az ő eltartásáról hosszabb időn át gondoskodott.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt feltételekkel köteles eltartani a nevelt gyermek azt a személyt, aki róla saját háztartásában hosszabb időn át ellenszolgáltatás nélkül gondoskodott, és nem vér szerinti-, örökbefogadó- vagy mostohaszülője (a továbbiakban: nevelőszülő).4:200. § [A tartásra jogosultság sorrendje a vér szerinti és a tényleges családi kapcsolatokban]

Tartásra jogosult

a) a vér szerinti gyermek, a mostoha- és a nevelt gyermek egy sorban; illetve

b) a vér szerinti szülő és - ha a jogi feltételek egyébként fennállnak - a mostohaszülő és a nevelőszülő egy sorban.4:201. § [A tartási kötelezettség megoszlása]

(1) Több egy sorban kötelezett között a tartási kötelezettség a kereseti, jövedelmi, vagyoni viszonyaik és teljesítőképességük arányában oszlik meg.

(2) Ha a tartásra köteles személy a tartás alól mentesül, a rá eső tartás a vele egy sorban álló kötelezettekre, ilyen személyek hiányában a sorban utánuk következő kötelezettekre hárul.

(3) Annak a tartásra kötelezettnek a javára, aki a tartásra jogosultat személyesen gondozza, az ezzel járó tevékenységet és egyéb terhet a tartási kötelezettség meghatározásánál figyelembe kell venni.

4:202. § [A tartásra való jogosultság sorrendje]

Ha valaki több jogosult eltartására köteles és mindegyiket nem képes eltartani, a jogosultság sorrendjében

a) a kiskorú gyermek a nagykorú gyermeket;

b) a gyermek a házastársat, a volt házastársat és a volt élettársat;

c) a házastárs, a volt házastárs és a volt élettárs - egymással egy sorban - a szülőt;

d) a szülők - egymással egy sorban - a többi rokont; és

e) a többi rokon közül a leszármazó a felmenőt és a leszármazás rendjében a közelebbi rokon a távolabbit megelőzi.

4:204. § [A tartás mértékének és módjának meghatározása]

A tartás mértékére és módjára vonatkozóan elsősorban a jogosult és a kötelezett megállapodása az irányadó. Megállapodás hiányában a jogosult a tartás bírósági meghatározását kérheti.


4:205. § [A tartás mértéke]

(1) A bíróság a tartás mértékét a jogosult indokolt szükségletei és a kötelezett teljesítőképessége alapján határozza meg.

(2) A jogosult indokolt szükségletei körében megélhetésének indokolt költségeit kell figyelembe venni.

(3) A leszármazó és a kiskorú testvér eltartása a nevelés és a szükséges taníttatás költségeinek viselésére is kiterjed.

(4) Az idős kora, betegsége, fogyatékossága vagy más ok miatt gondozásra szoruló rokon tartásának kötelezettsége a gondozásának és ápolásának költségeire, továbbá az azokkal kapcsolatos más szükséges szolgáltatásokra is kiterjed.

(5) Ha a jogosult a tartásra részben szorul rá, tartáskiegészítés illeti meg. Ha a jogosult rászorultsága teljes, de a tartására elsősorban köteles rokonai nem képesek az indokolt szükségleteinek megfelelő tartást nyújtani, a sorban következő kötelezettektől kérhet tartáskiegészítést.

(6) A kötelezettel szemben érvényesíthető összes tartási igény a jövedelme felét nem haladhatja meg.4:208. § [Tartással kapcsolatos per]

(1) A kiskorút illető tartás iránt a kiskorú érdekében a gyámhatóság, a szülőt illető tartás iránt a szülő érdekében - egyetértésével - a járási hivatal is indíthat pert.

(1a) Aki a tartásra rászorult szülő szükségleteinek ellátásáról a tartásra köteles gyermek helyett anélkül gondoskodik, hogy erre jogszabály vagy szerződés rendelkezése alapján köteles lenne, az indokoltan nyújtott ellátás ellenértékének megtérítését az ellátás nyújtásától számított egyéves jogvesztő határidőn belül követelheti a tartásra kötelezhető gyermektől.

(2) Az a tartásra kötelezett rokon, aki a jogosult tartásáról maga gondoskodik vagy őt gondozza, a többi kötelezett ellen saját jogán pert indíthat.A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény vonatkozó rendelkezéseit is érdemes ideidéznem:


114.§ (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni.

(2) A térítési díjat az e törvényben meghatározottak szerint

a) az ellátást igénybe vevő jogosult,

b) a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő,

c) a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyeneságbeli rokona, örökbe fogadott gyermeke, örökbe fogadó szülője, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét (azaz idén 28.500 Ft x 2,5 = 71.250 Ft-ot),

d) a jogosult tartását szerződésben vállaló személy,

e) a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy (a c)-e) pont alattiak a továbbiakban együtt: tartásra köteles és képes személy)

köteles megfizetni (az a)-e) pont alattiak a továbbiakban együtt: kötelezett).

(3) A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, aki jövedelemmel nem rendelkezik. Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetében az ingyenes ellátás további feltétele, hogy az ellátottnak a 119. § (2) bekezdése szerinti jelzálog alapjául szolgáló vagyona és a 117/D. § (3) bekezdése szerinti eljárásban jogerősen térítési díj fizetésére kötelezett nagykorú, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermeke nincs.117/D. § (1) Ha tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén az ellátott jelentős pénz- vagy ingatlanvagyonnal nem rendelkezik, és a térítési díj megfizetését a 68/B. § (1) bekezdése vagy a 117/B. § (1) bekezdése szerint más személy sem vállalja, de az ellátottnak van nagykorú, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermeke (a továbbiakban e § alkalmazásában: gyermek), a jövedelemhányad - a 117/B. § (2) bekezdése szerinti esetben a más által vállalt személyi térítési díj - és az intézményi térítési díj közötti különbözet (e § alkalmazásában a továbbiakban: díjkülönbözet) megfizetésére az erre irányuló, (2) bekezdés szerinti megállapodás alapján a gyermek köteles.

(2) A díjkülönbözet megfizetése tekintetében a megállapodást a 94/C. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti személy kötheti meg a gyermekkel. A megállapodás tartalmazza

a) a megfizetendő díjkülönbözet összegét,

b) a fizetésre vonatkozó szabályokat és

c) a megállapodás megszegésének jogkövetkezményeit.

(3) Ha a (2) bekezdés szerinti megállapodás nem jön létre, a fenntartó a bíróságtól kérheti, hogy a Ptk. rokontartásra irányadó szabályai alapján tartásra köteles és képes gyermeket tartási kötelezettsége és képessége mértékével arányban állóan a díjkülönbözet megfizetésére kötelezze.

(4) Az ellátott gyermekével szemben indított per kimenetele nem érinti az ellátott intézményi jogviszonyát, a bíróság jogerős határozatáig az ellátott személyi térítési díját a 117. § (2) bekezdés b) pontja alapján kell megállapítani.

(5) A díjkülönbözetet megfizető gyermekre a térítési díjat megfizető más személyre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Jelentős pénzvagyon:

117.§ (6) E § alkalmazásában jelentős pénzvagyonnak az ellátott rendelkezésére álló fizetési számla pozitív egyenlege, betétszerződés vagy takarékbetét-szerződés alapján fennálló követelése és készpénze összegének azon részét kell tekinteni, amely az intézményi térítési díj egyévi összegét a jogosult elhelyezésekor vagy a térítési díj felülvizsgálatakor meghaladja.

Jelentős ingatlanvagyon:

117.§ (7) E § alkalmazásában jelentős ingatlanvagyonnak az ingatlanvagyon együttes értékének az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a negyvenszeresét meghaladó részét kell tekinteni. (idén 40 x 28.500 Ft = 1.140.000 Ft) Ingatlanvagyonként kell figyelembe venni az ellátás igénylésének vagy a felülvizsgálat időpontjában az ellátást igénylő, ellátott tulajdonában álló ingatlant, valamint az őt illető hasznosítható, ingatlanon fennálló vagyoni értékű jogot, illetve az ellátás igénylését vagy a felülvizsgálatot megelőző 18 hónapban ingyenesen átruházott ingatlant, ha azok együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a negyvenszeresét meghaladja. Osztatlan közös tulajdon esetén a tulajdoni hányadot kell figyelembe venni.

nyugdijguru

szulotartas.jpg
 
Nem kell ezen csodálkozni, végülis valahonnan be kell termelni azt a rengeteg pénzt amit elbasztak a stadionokra, kisvasútra, meg ami az offshore számlákon pihen.

Tulajdonképpen, ezt a törvényt simán átcímkkézhetjük szülőeltartási törvényről arra, hogy:

Stadioneltartási törvény
 
Most nemértem ezt a vihart a biliben ! Mert pl. más europai államban ez a dolog már réges régen bevan vezetve és nem csak a szülökre vonatkozik hanem az unokákra is illetve az Anyosra-Aposra ! Lásd Németország , §16013 BGB amely elöirja mennyi az az összeg amit a "dolgozó" magának megtarthat , ha szülei támogatásra szorulnak . Igy pl. 1800€ a saját keresetéböl , éllettársára meg már csak 1440€ jutt !De az is igaz , hogy piszok nagyvonalu a törvény mert pl. 2000€ havi keresetnél csak 100€-t vonnak le igy marad az illetönek 1900€ ! Nagyon furcsánlom ám , pedig a Német "vaskalapos" Kancellár mát több mint 100 éve bevezette a TB-t, az utolsó szocialisták uralkodása alatt történt a legnagyobb "szociális" leépités a lakosság részére !
 
Most nemértem ezt a vihart a biliben ! Mert pl. más europai államban ez a dolog már réges régen bevan vezetve és nem csak a szülökre vonatkozik hanem az unokákra is illetve az Anyosra-Aposra ! Lásd Németország , §16013 BGB amely elöirja mennyi az az összeg amit a "dolgozó" magának megtarthat , ha szülei támogatásra szorulnak . Igy pl. 1800€ a saját keresetéböl , éllettársára meg már csak 1440€ jutt !De az is igaz , hogy piszok nagyvonalu a törvény mert pl. 2000€ havi keresetnél csak 100€-t vonnak le igy marad az illetönek 1900€ ! Nagyon furcsánlom ám , pedig a Német "vaskalapos" Kancellár mát több mint 100 éve bevezette a TB-t, az utolsó szocialisták uralkodása alatt történt a legnagyobb "szociális" leépités a lakosság részére !
Nálunk meg az a nagy büdös helyzet, hogy szegény gyerek önmagát, családját sem képes eltartani, hogy tartaná el a szüleit? 1800 euró vs 355 euró.
 
Geniális , necsinald már !! Mert eldobbom magam , tudom ez lassan már "normális" nálunk a keresetek átszámolása , de gondolod a más kiadás is annyiba kerül mint nálunk ?? Biztosan a kenyér kilonkénti ára is annyiba kerül mint Németországban = 600 Ft meg a lakbér is 80-100 ezer Ft. A többiröl inkább nem is érdemes beszélgetni , elszomoritó a gondolkodásod .:(
 
Geniális , necsinald már !! Mert eldobbom magam , tudom ez lassan már "normális" nálunk a keresetek átszámolása , de gondolod a más kiadás is annyiba kerül mint nálunk ?? Biztosan a kenyér kilonkénti ára is annyiba kerül mint Németországban = 600 Ft meg a lakbér is 80-100 ezer Ft. A többiröl inkább nem is érdemes beszélgetni , elszomoritó a gondolkodásod .:(
Hát, azért nagy olcsóság itthon sincs. Az élelmiszer kb. ugyanannyiba kerül, volt alkalmam összehasonlítani például az osztrák és a magyar LIDL árait. Kb. ugyanaz. Mondjuk, ugyanaz az osztrák sajt ott 4 EUR, itthon meg 1700 Ft.
Ha a lakást bérelni kell, akkor az még drágább is, mint 80-100 ezer/hó:
http://ingatlan.com/budapest/kiado+lakas
https://otthonterkep.hu/kiadó-lakás-albérlet/Budapest
Nézzétek meg, és ámuljatok.
A kenyér ára 200 és 700 Ft/kg között van:
http://mindenar.hu/product/30341

Persze, van, ami olcsóbb, például a vendéglői étkezés. Csak oda nem mindennap járunk. Osztrák kollégám mondta, hogy itt milyen olcsó a kávézó, 3 euroba került neki. Most kezdjem azt magyarázni, hogy az átlag magyar ezt nem engedheti meg magának?
 
Hát, azért nagy olcsóság itthon sincs. Az élelmiszer kb. ugyanannyiba kerül, volt alkalmam összehasonlítani például az osztrák és a magyar LIDL árait. Kb. ugyanaz. Mondjuk, ugyanaz az osztrák sajt ott 4 EUR, itthon meg 1700 Ft.
Ha a lakást bérelni kell, akkor az még drágább is, mint 80-100 ezer/hó:
http://ingatlan.com/budapest/kiado+lakas
https://otthonterkep.hu/kiadó-lakás-albérlet/Budapest
Nézzétek meg, és ámuljatok.
A kenyér ára 200 és 700 Ft/kg között van:
http://mindenar.hu/product/30341

Sőt, tapasztalataim szerint még az USA-ban se sokkal magasabbak az élelmiszerárak. Sőt, a déligyümölcsök olcsóbbak is, az elektronikai cikkek pedig pláne!

Lehet hogy régen igaz volt hogy az árak alacsonyabbak voltak Magyarországon, de ez úgy megragadt az emberek fejében annak ellenére is hogy már rég nem igaz.
 
Régen teljesen természetes volt, hogy a fiatalok gondoskodnak az idősekről, akármilyen szegények voltak. Ma már törvénybe kell iktatni...
Akkoriban még nem nagyon volt olyan hogy özvegyi nyugdíj. Meg hát úgy tudtam eddig úgy volt hogy eleve amiatt fizetünk nyugdíjjárulékot hogy abból eltartsák a jelenlegi nyugdíjas nemzedéket, bennünket meg ha mi leszünk nyugdíjasok a következő nemzedék tart el. Ha valaki azt mondja erre hogy amit mi fizetünk a mi nyugellátásunkra van fizetve akkor hadd kérdjem meg miért lettek felszámolva a magánnyugdíjpénztárak?!
 
Hogo , tudom , hogy nincsen nálunk olcsoság , hiszen az élelmmiszerek joval drágábbak mint Europa más országaiban , hogy miért azt most ne is feszegessük , mert ez szégyen !! Pontosan ugyan ugy szégyen , hogy törvénybe kell foglalni a szülök segitését , ha azzok arra rászorulnak !! Na kérlek ez a szégyen és nem is kell Kinával jönni !
Ps. magam csak informálni szerettem volna társaimat , hogy ez nemcsak Kinában , hanem más müvelt liberális országok törvénykönybeibe is belefoglaltatik . Valamint a kereseteket nem én kezdtem összehasonlitani , mert akkor hasonlithatunk mondjuk Bulgáriával , Malival , de esetleg Banglades-el is ;), ha már arról van szó !
 
Utoljára módosítva:
Akkoriban még nem nagyon volt olyan hogy özvegyi nyugdíj. Meg hát úgy tudtam eddig úgy volt hogy eleve amiatt fizetünk nyugdíjjárulékot hogy abból eltartsák a jelenlegi nyugdíjas nemzedéket, bennünket meg ha mi leszünk nyugdíjasok a következő nemzedék tart el. Ha valaki azt mondja erre hogy amit mi fizetünk a mi nyugellátásunkra van fizetve akkor hadd kérdjem meg miért lettek felszámolva a magánnyugdíjpénztárak?!
Már kérlek megbocsájts , de tudomásom szerint özvegyinyögdij az nem mai kelletü , hanem már a mult század elején is ismert és használt volt még a K.u.K. idején ugy 1910-es években ! Akkor amikor a Tb is bevezették és hasonlo jutattásokat is , de nehogy elmeséld tovább ;)
 
- Hogy vagy?
- Jól!
- Bővebben?
- Nem jól!

Kivonatosan idézni valamit lehet úgy, hogy az eredeti mondandó totál ellenkezőjét hozom ki. Kompenzáció képpen én is idézek a törvényből:

4:194. § [A rokontartásra való jogosultság]
(1) Rokonaival szemben az jogosult tartásra, aki magát önhibáján kívül nem képes eltartani, és akinek tartásra kötelezhető házastársa, volt házastársa vagy volt élettársa nincs.
(3) Ha a szülő a tartási, gondozási és nevelési kötelezettségének eleget tett, a gyermek a vele szemben tanúsított kirívóan súlyos magatartás esetén hivatkozhat a szülő érdemtelenségére.


4:195. § [A tartási képesség]
Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, nem köteles mást eltartani, aki ezáltal saját szükséges tartását vagy a tartás sorrendjében a jogosultat megelőző személy tartását veszélyeztetné.

4:203. § [Eltérés a sorrendtől]
A bíróság kérelemre, indokolt esetben a tartásra való jogosultság és a tartási kötelezettség sorrendjétől eltérhet.

Ez a néhány pontot végigolvasva azért látható, hogy egy bírósági perben elég erős bolygóegyüttállást kell bizonyítani, hogy a bíróság meg is ítélje az összeget. Amely összeg megállapításánál erős szerepet játszik a létminimum...az nem röpködnek még itt súlyos tízezrek sem.

Tényleg vihar a biliben.
 
Már kérlek megbocsájts , de tudomásom szerint özvegyinyögdij az nem mai kelletü , hanem már a mult század elején is ismert és használt volt még a K.u.K. idején ugy 1910-es években ! Akkor amikor a Tb is bevezették és hasonlo jutattásokat is , de nehogy elmeséld tovább ;)
Na ja, csak hány embernek járt akkoriban nyugdíj? Legalább a férjnek, hogy annak halála után a nej tarthassa a markát az özvegyiért?
 
Hogo , tudom , hogy nincsen nálunk olcsoság , hiszen az élelmmiszerek joval drágábbak mint Europa más országaiban , hogy miért azt most ne is feszegessük , mert ez szégyen !! Pontosan ugyan ugy szégyen , hogy törvénybe kell foglalni a szülök segitését , ha azzok arra rászorulnak !! Na kérlek ez a szégyen és nem is kell Kinával jönni !
Ps. magam csak informálni szerettem volna társaimat , hogy ez nemcsak Kinában , hanem más müvelt liberális országok törvénykönybeibe is belefoglaltatik . Valamint a kereseteket nem én kezdtem összehasonlitani , mert akkor hasonlithatunk mondjuk Bulgáriával , Malival , de esetleg Banglades-el is ;), ha már arról van szó !
Kina volt a minta a torvenyalkotasba.
Hogy mindenkeppen rossz az egyertelmu, mert ott valoban nagy gond az idosebb korosztaly mert az egyke program miatt egy gyereknek kell eltartani a szuleit. Sok oreg lesz ongyilkos , a szoc halojuk nem birja el az oregeket eltartani.
Talan nekik se nagyhatalmi torekveseikre kene a kolteni hanem a sajat nepuk oregjeik eletminoseget javitani.
 
Normális gondolkodású embernek természetes, h segítse a szüleit vagy fizesse a gyermektartást. Olyan szülőt se ismerek, aki bíróságra menne, pedig némelyik éppen hogy megél. A tvr. hallatán az volt a reakciójuk: "Csak nem képzelik, h az unokámtól veszem el a pénzt !?" Az a szégyen, h a hatalom minden felelősség alól kibújik. (különösen a mostani) Ennek az eltartási tvr.-nek csak az lesz az eredménye, h akik eddig kerülték egymást, ez után gyűlölni fogják.
 
Na ja, csak hány embernek járt akkoriban nyugdíj? Legalább a férjnek, hogy annak halála után a nej tarthassa a markát az özvegyiért?
Sehonnai , azt ,hogy hány embernek járt arrol fogalmam sincsen, én nem voltam abban a szerencsében , hogy azt akkor élvezhettem volna :). Amugy meg gondolom azzok akik jogosultak voltak erre , mert ugye a legtöbb iparos - kereskedö a maguk "szervezetében" akkor iparában volt "biztositva" illetve az állami alkalmazottak hasonlóképen az állam bácsi által . Már megbocsájts , de akkoriban a "közép osztály" értve a "buorgeoisie" köreiben a feleségek nemszoktak dolgozni ! Akkor a férfi kötelesége volt a családot eltartani !
 

Hírdetőink

kmtv.ca

kmtv.ca

Friss profil üzenetek

ani515 wrote on Éleskés's profile.
Szép napot kívánok!
Szerettem volna megnézni ezt
és ez történt:
Hoppá! Bizonyos problémákba ütköztünk.
A művelet végrehajtásához nem rendelkezel megfelelő jogosultsággal.
Ha ki lehet ezeket a "problémákat" javítani, akkor kérem szépen.
Biróné Cs. Katalin wrote on ladysla's profile.
Kedves Ladysla, kérlek segíts!
Évek óta nem voltam a fórumon. Hogyan lépek be az e-bookok lapjaira? Hová írom be a 20 mondatot? Érvényes még ez a követelmény? Válaszodat előre is köszönöm.
Biróné Cs. Katalin (Biseka)
pomagrade wrote on Kincsesbolygó's profile.
Szia! Sajnos nem sikerült még megtalálnom a Viszkok Fruzsi könyvet... Ha szembejön, felteszem majd :)
Hello everyone!!! The Rnata Nativity Bundle pattern is now available!!! Anyone here who already has it and wants to share it?
Erinna Lee has just released a new book: Enchanted Woodland Amigurumi... I hope someone will post it on the forum soon!

Statisztikák

Témák
37,871
Üzenet
4,732,213
Tagok
610,919
Legújabb tagunk
Galamb Zsuzsanna
Oldal tetejére