Egy gondolat a zsarnokságról

Igen, ahol zsarnokság van, ott zsarnokság van. Nevezzük bárhogyan, illessük bármilyen álnévvel, legyen az álnév történelmi vagy szociológiai, a tautológia áll: ahol zsarnokság van, ott zsarnokság van, s ezzel mindent el is mondtunk.

Magyarországon ma zsarnokság van, akárhogyan nevezzük is. Egy zsarnok uralkodik felettünk – akárminek nevezzük is.
(...)
A zsarnokság ismerős fogalom. Tyrannia – mondták a görögök. A tyrannia feje a tyrannosz, a zsarnok. Sokféle zsarnokság van, ahogy többféle zsarnok is. Lehet zsarnok egy családapa, egy gyülekezet vezére, de akár egy tanár is. A zsarnokság alapképlete azonban a politikai zsarnokság. Platón szerint ez minden politikai rendszer legrosszabbika. A zsarnok, így Platón, a demokrácia szülötte, mivel népvezérként kezdi, talpnyalókat gyűjt, eleinte rokonszenvet kelt, míg teljhatalmat szerezve emberből farkassá nem változik. Száműzetésbe kényszerít, s mindenkit rettegésben tart (végül ez is lesz a veszte).
Mint az írásból kitűnik, a zsarnok „típusa” nem korhoz kötött, hiszen minden zsarnok talpnyalókkal veszi körül magát, félelmet és gyűlöletet kelt, uszít a gazdagok vagy a szegények, az elégedetlenkedők, a kisebbségek ellen, mindenféle szabadság ellensége, a jobbakat száműzetésbe kényszeríti, emberből farkassá változik, s alkalomadtán gyilkol is.
Minden hasonlóság ellenére azonban a zsarnokság keletkezése, a zsarnok felemelkedése, működése, nagyon különböző lehet. Válhat zsarnokká egy legitim királyi sarj, egy hadsereggel trónra emelt császár, egy puccsista, egy forradalom vezére. Egyeduralmuk fenntartására mindezek különböző eszközöket használnak. De mind rettegést keltenek, s körülveszik magukat talpnyalókkal. Ha van rá idejük, akkor talpnyalóiknak földet, vagyont, rangot, aranyat, címeket, kegyeket adományoznak, de mindenek felett hatalmat, saját teljhatalmuk árnyékait. Ellenvéleményt nem tűrnek, illetve az ellenvéleményt hangoztatókat megrágalmazzák, bebörtönzik, száműzik, megöletik.
A XX: században, az első világháború után a zsarnokok új típusa jelent meg. Az egyeduralom diktatúrává alakult, többek között totális diktatúrává. Velük párhuzamosan a zsarnokság régebbi formái is tovább éltek mint a katonai diktatúra, vagy legalábbis a hadsereg által megszerzett és fenntartott diktatúra (Latin-Amerika, Spanyolország, Görögország, Portugália).
Melyek a sajátosságai a zsarnokság huszadik századi diktatúraformájának? A diktátor, akár forradalom, puccs, katonai manőver juttatta is a hatalomra, a hatalmat erőszakkal ragadja meg és azzal is tartja fent, kisebb vagy nagyobb terrorral, ahogy a helyzet éppen megkívánja. Az ősi modell a jakobinus diktatúra, mellyel „a nagy forradalmat elárulták”, azaz ellentétére fordították. Ez az első, de koránt sem utolsó eset (a kifejezés, „elárult forradalom”, különben Trockijtól származik).
A jakobinus diktatúra ismétlőivel tele van a XX. század. Mint említettem, szélsőséges esetük a totális diktatúra: a fasiszta (Mussolin- féle), mely eleinte nem teljesen totális, majd a totális diktatúrák alaptípusai, a bolsevik és a náci.
Minden modern, XX. századi diktatúra közös vonása, hogy osztálytársadalmakban születnek. Egy osztálytársadalomban ugyanis nem lehet általános választásokon kizárólagos hatalomra jutni, vagy ha igen, nem lehet kizárólagos hatalomban maradni. Az osztálytársadalmakban, amennyiben van szavazati joguk, a polgárok többnyire osztályérdekeik mentén szavaznak. Így nehéz egy diktatúra kialakítása a hatalom erőszakkal való megszerzése nélkül. Ez még az autokráciák esetében is így volt, mint Magyarországon, ahol a kormányzót senki meg nem választotta, s „puccsal” került hatalomra, de erős nagybirtokos, burzsoá és paraszti érdekvédelem miatt az ország nem alakulhatott totális állammá.

Diktatúrát szavazatokkal megszerezni és megtartani osztálytársadalmak idején éppen az osztályérdekek mozgósító hatása következtében nem megy. Legjobb példa erre Nagy-Britannia vagy akár Franciaország. Nagy-Britanniában sosem esett választás diktátorra, úgyszintén Franciaországban, legalábbis Napóleon óta nem. Szintúgy nem kerülhet sor diktátorok megválasztására az Egyesült Államokban és Svájcban, tekintettel az ősi, azaz emberek tudatába is beírt alkotmányra, melyet valóban márványba, nem csak a márványnak kinevezett homokba véstek.
Mindezt csak azért írtam (javítsanak ki a történészek), hogy megértsem azokat, akik nemcsak Orbánban, hanem Erdog˘anban vagy Putyinban sem tudnak diktátort látni. Hogyan is? Hiszen megválasztották őket! Nem is egyszer, méghozzá többször, mi több, általános választójog alapján titkos szavazással! Ők kapták a többséget, ez tehát demokrácia. Vannak ellenzéki pártok Magyarországon? Ott ülnek a parlamentben! Tüntetni is szabad, nem igaz? Vannak ellenzéki lapok, még ha csak egy is, az is valami, van egy államilag nem kontrollált rádió, ha csak egy is, az is valami. A nyugat-európai agy (észlelés) számára egyetlen diktatúra van ma a világon: Észak-Korea. S talán még Kuba? Hozzáférhető-e Magyarországon az internet? Persze hogy hozzáférhető. Akkor hát mi a baj? Ők nem értik. Sokan közülünk sem értik. (Magam részéről ehhez csak azt tenném hozzá, hogy a Kádár-diktatúra alatt könnyebb volt hozzáférni alternatív, ellenzéki információhoz, mint manapság. Anyukám például csak a Szabad Európát hallgatta, ezt nevezte „a”’ rádiónak. Hogy „mit mondott a rádió”, az ő szájából azt jelentette: „mit mondott a Szabad Európa”. Ma nincs Szabad Európa, ahogy szabad Magyarország sincsen.)

Az utolsó évtizedekben, egyes helyeken hamarább, másutt később, de megváltozott a zsarnokság természetrajza. A zsarnokoknak már nincs szükségük arra, hogy erőszakkal szerezzék meg a hatalmat. Manapság választással, a többség „akaratából” kerülnek hatalomra és maradnak, megint a többség akaratából, hatalomban esetleg évtizedekig, esetleg egészen a halálukig, mint számos afrikai „független” zsarnok. Tekintsünk csak végig az országokat! Irántól Venezueláig minden zsarnok, még egy totalitárius rendszer diktátora is, választásról választásra kerül/marad hatalomban. Szaúd-Arábiában is vannak általános választások. Ettől demokrácia?
*
Orbán nem kivétel, hanem a szabály. Pillanatnyilag éppen Erdog˘ant másolja. Ami Erdog˘annak Gülen (ő szervezte meg az állítólagos puccsot, ő szervez minden tüntetést, ellenállást, ő áll minden ellenzéki újság, mi több, újságcikk mögött), az Orbánnak Soros. De még Gülent sem fogja az a galád Amerika jövendő gyilkosainak kiszolgáltatni! Soros pedig a „végén” (kinek a végén?) mégis csak nevetni fog.
Lehet, hogy az utánzás folytatódik? Hátha Orbán is meg fog szervezni egyik modellje, Erdog˘an nyomán egy jó kis puccsot maga ellen, vagy legalábbis azt állítani (hazudni persze), hogy efféle készül, úgy, hogy példaképéhez hasonlóan az egész ellenzékre lecsaphasson?

Tehát ha végigtekintünk a mai egyeduralmak kisszerű vagy kevésbé kisszerű zsarnokain, látni fogjuk, hogy a régi modell (erőszakkal magunkhoz ragadni a hatalmat, egypártrendszer) ma már csak ott létezik, ahol 1950–60 idején is létezett. Azaz még a régi kor maradványa. Ha megdöntik a régi típusú zsarnokot (például Aszadot), akkor jönnek majd a korszerű zsarnokok.
Mi tette az újszerű zsarnokságot lehetővé? Az, hogy az osztálytársadalmak tömegtársadalmakká alakultak. Ez a folyamat, mint Arendt már réges-régen kimutatta, minden totális államban gyorsan és erőszakkal lejátszódott, így például minden szovjet megszállás alatt álló kelet-európai országban, többek között Magyarországon is. De a folyamat lejátszódott békésen, lassan és fokozatosan a kontinentális Európa minden országában.
A tömegtársadalomban nincsenek osztályok, a szegényeknek nincs osztályérdekük vagy „osztálytudatuk”, aminek alapján közösen felléphetnének. Az általános választások eredményében tehát az osztályérdek nem játszik szerepet, azaz a döntés kevésbé racionális (egy érdek lehet rokonszenves vagy utálatos, de attól még racionális). A totalitárius pártok megtalálták az eszközt a tömegtársadalom kezelésére: ez az eszköz nem más, mint az ideológia. Egy ideológia Európában már az első világháború után minden politikai erő rendelkezésére állt: a nacionalizmus. Ekkor alakultak ki a nemzetállamok, s akkor lesz az európai népek vallása a nacionalizmus, és az európai népek istene a nemzet.

De egyedül ez az ideológia egy totális rendszer fenntartására alig volt elégséges. Kizárólag Mussolini fasizmusának látszott egy ideig elegendő lenni. Mind a náci Németország, mind a bolsevik Szovjetunió új ideológiai fegyvereket kovácsolt, jobboldali és baloldali ideológiai fegyvereket. A totális társadalmak domináns ideológiája mindig követi a Robespierre kitalálta mintát: a terror gyakorlásához az szolgáltatja az eszmei igazoláson túl a személyes motivációt, hogy a terror gyakorlói magukat erényesnek tudják.
A poszttotalitárius európai társadalmak mind tömegtársadalmak. A tömegtársadalmakban a jogállamiságot képviselő pártok (s azok első emberei) általános választójog alapján időszakonként megtartott legális választásokon kapnak felhatalmazást kormányzásra. Hasonlóképpen a tyrannusok is általános választásokon győznek s ismételt, legális általános választásokon őrzik meg és teszik legálisan leválthatatlanná az önkényuralmat (a választási csalásokat zárójelbe teszem).
Hogyan szerzik meg a tömegtársadalmakban a pártok a kormányzáshoz szükséges többséget? Ideológiával. Mutasd az ideológiádat, s megmondom, ki vagy! Hogy mihez, milyen célból szerzi meg egy párt a hatalmat, azt a párt ideológiájából s annak terjesztéséhez használt eszközökből lehet lemérni.

Egy tömegtársadalomban minden párt populista, mivel mindegyik a többséget óhajtja ideológiák segítségével megszerezni. Akiket manapság populistáknak nevezünk, azok szélsőjobboldali vagy szélsőbaloldali ideológiákkal mozgósító pártok és vezetők. Az eszközeiket a totalitárius államok ideológiai eszköztárából válogatják: etnikai nacionalizmus, rasszizmus egyfelől, antikapitalizmus, „antiglobalizáció” másfelől. A jogállamiságot, a szabadságjogokat védelmező, liberális demokratikus pártok is támaszkodnak a nemzeti érzésekre (ki erre, ki arra a nemzeti hagyományra), s középpontba állítják a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését (ki így, ki amúgy), s kormányzatra jutásukhoz többek között számos betarthatatlan ígérettel, hamis remények felkeltésével szerzik meg a szükséges többséget. Másként ugyanis nem lehet. De sosem állnak elő olyan ideológiával, mely megbonthatná a jogrendet, s tiszteletben tartják a hagyományos alkotmányt.
*
Ne tévedjünk: csőcselék mindig van és mindig lesz. Ismerjük őket Arisztophanész komédiáiból, Shakespeare tragédiáiból. A modern világban Hegel „Pöbel”-nek nevezte őket, Marx „lumpenproletároknak”. Mindegy. Vannak olyan emberek, akik hajlamosak gyűlöletbeszédre és erőszakos akciókra kiszemelt áldozatok ellen, ha ezt megparancsolják nekik, vagy ha ezért jutalmat remélhetnek. Cinikusan vagy gyűlöletből, ez ebből a szempontból mindegy. A XXI. században, a totális államok hagyományaképpen a „randalírozás” erény, akár hőstett is.
(Mindez nem az általános választójog ellen szól. A kvalifikált, azaz korlátozott választójog számtalan gondolkodó, mérlegelő vagy osztályérdekét racionálisan képviselő választót – például nőket – zárt ki a választópolgárok sorából.)
A totális rendszerek sajátsága, hogy csőcselékké változtatja a lakosság olyan rétegeit is, melyek erre korábban hajlamot nem mutattak. Thomas Mann a nácizmust „söpredékuralomnak”, a kommunizmust „csőcselékuralomnak” nevezte. A „proletárdiktatúra” lényege – többek között – valóban az, hogy csőcselékuralom. Minél nagyobb a terror, minél erősebb a félelem, annál szélesebb lesz a csőcselék réteg, minél kisebb, száma egyre inkább csökken.

Ahol zsarnokság van, ott zsarnokság van. Az Orbán-rendszer zsarnoki rendszer (nevezzük akárhogy). Arra a kérdésre, miért és hogyan jött létre, nem térek ki. Számos fontos, érdekes elemzés jelent meg politológusok tollából erről a témából. Csak annyit jegyzek meg, hogy bár Orbán Viktor általános választás révén jutott hatalomra, de azért nem a csőcselék segedelme nélkül. 2006 szeptemberében a csőcselék támadta meg a televízió épületét. Hogy milyen része volt ebben és egyéb akkoriban gyakori erőszakos akciókban a hatalomra törő pártvezérnek és pártnak, azt nem tudjuk. De azt igen, hogy a sikeres destabilizáció választási győzelmük egyik feltétele volt.
De mivel igazolom, hogy nálunk zsarnokság van? Mire alapozom ezt a kijelentést? A zsarnok szavaira. Orbán Viktor ugyanis sosem titkolta, hogy mi saját rendszerének lényege. S azt sem, hogy sírig tartó uralmat képzel el magának.
Hogyan írta le Orbán Viktor saját rendszerét? 1. Központi erőtér, 2. illiberális demokrácia, 3. etnikai homogenitás.
*
Kezdjük a központi erőtérrel. Bizonyára ma már kevesen vannak, akik olvasták Lenin összes műveit. De ha akadnak néhányan, talán emlékeznek a kommunista párt szervezeti szabályzata körüli vitára, egy vitára, melyben sor kerül a mensevik (szociáldemokrácia) és a bolsevik frakció szétválására. Lenin a „demokratikus centralizmus” mellett érvelt, minthogy csak egy efféle szervezettel lehet a párt olyan fegyelmezett, mint egy hadsereg, sikeres az ellenség elleni harcban s a hatalom megszerzésében. Ha elolvassák, látni fogják, hogy ez az Orbán-féle „centrális erőtér” első megfogalmazása.
Folytassuk az illiberális demokráciával. Ez először a Duce ötlete volt. Több mint egy századdal Orbán előtt már kijelentette, hogy a liberalizmus halott. (Annak idején Roosevelt szállt vele szembe.) Az „illiberális demokrácia” ugyanakkor pontos leírása a zsarnokság posztmodern formájának. Minden kormány demokratikus, ha megválasztják, nemde? De attól még nem kell a szabadságjogokat, a pluralizmust, a fékek és ellensúlyok rendszerét, az emberi jogokat tiszteletben tartani? Persze hogy nem, mert mi „illiberálisak” vagyunk. Igaz, még ezt a kifejezést sem Orbán találta ki, mivel először a Muszlim Testvériség egyiptomi választási győzelmekor alkalmazták.

Különben is, mára már minden tyrannia demokrácia. Ez sem tegnap kezdődött, hiszen ifjúságunk idején már azt tanították nekünk, hogy a proletárdiktatúra az igazi demokrácia, nem pedig a burzsoá, „formális” demokrácia. Nos, a mi mai demokráciánk nem formális, de nem ám.
Etnikai homogeneitás. Ez egy ideológiai fegyver a szélsőjobb fegyvertárából. Ezzel a fegyverrel könnyű a kirekesztés. Azt mondják, hogy ez nem fegyver, hanem fal – méghozzá az „illegális bevándorlók” ellen emelt fal. Csakhogy ezt a falat a nevezett zsarnok már korábban a „belső ellenség” ellen kiépítette. Falat emel mindenki ellen, aki nem őt támogatja, minden baloldali, minden liberális, minden ellenzéki ellen, merthogy ők nem tartoznak az etnikailag homogén magyarsághoz, mivel azok, akik nem őt támogatják, nem magyarok.
Nos ez az utóbbi a magyar tyrannus mindig bevetett, használt fegyvere. Minden ellenzékit „kívülről” igazgatnak, mind lényegében hazaáruló, egyetlen civil szervezet sem magyar.

Kinek van helye Magyarországon? Annak, akit a főnök erre érdemesnek ítél, aki az ő híve, talpnyalója. Annak adományozza a birtokokat, kastélyokat (ma már gyárakat is), ahogy minden abszolút uralkodó tette. Nevét pedig milliárdjainkból hatalmas presztízsberuházásokkal akarja megörökíteni, mint a keleti despoták.
A magyar egyeduralkodó eszköztára azonban nem fix, azaz Orbán nem tartozik – az etnikai nacionalizmus kivételével – az ideológiailag következetes diktátorok közé. Bármely ideológiai eszközt bevet, felhasznál, ami a hatalmát szolgálja, bármely hazugságot kitalál, bármely fantasztikus összeesküvés-elméletet fantáziál a „szent” cél érdekében. (A Soros-plakátokat látva eszembe jutott Hitler állítása, hogy a zsidók robbantották ki a második világháborút. Ezt el is hitték neki az összes csőcselékjelöltek.) Orbán egyedüli célja saját hatalmának maximálása, kerül, amibe (nekünk) kerül. Ez végtelen folyamat. A hatalomból, tudjuk, sosem lehet elég, mindig lehet több és több. A hatalom nem olyan, mint a szex vagy a pihenés, itt nem lehet kielégülni. Ahogy a birtoklásban sem. Ha jól értem jelenlegi zsarnokunkat, neki a vagyon sem az élvezet, hanem a hatalom célját szolgálja.

Arra a kérdésre nem akarok választ adni, hogy mi (ki) fog ennek a zsarnokságnak véget venni. Foglalkoznak ezzel eleget a politikusok. Én, mondhatnám, Ady-párti vagyok. Hogy is fejezte ő ki magát? „Rákóczi, akárki, / jöjjön valahára: / Kígyóinknak, Esze komám, / lépjünk a nyakára”.

Heller Agnes

Heller Agnes.jpg
 
Még mindig várom a forrást.

Ezt ugy kell értsem, hogy te semmit nem halottál a Mo.-on 2008 és 2009 között végrehajtott terrorcselekményekröl aminek keretében 6 magyar-cigányt szo szerint kivégeztek, és vagy félszázat megsebesitettek.
-
A lakoság együttmüködésének, a tettesek fedezésének tekinti a világ, hogy ilyen hosszi idön keresztül tudott müködni ez a szélsöjobboldali kivégzö osztag. Ha jol tudom a két tettest is csak külföldi segitség (FBI) utján tudta kézrekaparintani a hatoság, mert az emberek még ma is félnek bejelentéseket tenni.
 
A menekültek nem fogytak ki minden nap fognak el tizes húsza csoportokat a határ közelében. Ezt pedig a kormány eredménynek mutassa fel mert mi lenne ha nem lenne kerítés.

Es hányszor kapják el egy és ugyanazon menekültet?

Megfogják, megverik öket, elveszik a telefonukat, pénzüket és visszazavarják öket a szomszéd országba.
 
Nem sok cigány magyar államföt tudsz nevezni, tehát az államkasszába nem ök nyulkálnak,
Feldobtad a labdát, nos nem fogom leütni.
Közel egymilliárd forintos adóssága miatt azonnali csődöt jelent az Országos Roma Önkormányzat
Közpénzből segélyezte a családtagokat Farkas Flórián, amikor ő volt az Országos Roma Önkormányzat elnöke. A miniszterelnöki biztos jótékonykodása jogsértő lehetett.
stb.....
 
Egy személyt bemutato oldalon a Wikipediában szokásos és helyes, hogy feltüntetik miért dicsérnek és kritizálnak valakit.
A Canadahunon nem Heller Agnes személyisége áll dispositioban hanem a fenti irása. Gondolom ez az oka a törlésnek.
-
Te mást sem csináltál mind az ö személyiségét akartad csorbitani. A kritikáddal többet árulsz el magadrol mind a kritikád tárgyárol.
-
En örömmel megválaszoltam és abbol nyilvánvalo, hogy mondvacsinált, inkompletens vádakkal van a Professzorasszony illetve.
De mondom itt nem ö a téma, neki nincs oka mosakodni, különösen nem veled szemben aki egészen más okbol kifolyolag vádaskodik mind a tudomány, vagy egy politikailag korrekt megfogalmazás védelme.
Egy személy véleményének, kinyilatkoztatásainak alaposabb értékeléséhez hozzátartozik magának a személynek az alapos megismerése is. Nem gondolom, hogy a személy múltjának ismerete nélkül valós képet kaphatunk írásának, véleményének hitelességéről, autentikusságáról.
Sokat nyom a latban. Hihetünk-e az illetőnek, vagy sem. Értékes-e a véleménye, vagy sem.
Mindenesetre az tisztán látszik, hogy Heller Ágnes véleménye MO-on elenyészően kevés embert érdekel. Valószínűleg nem véletlenül.
 
Teljesen abszurd, hogy a majdnem 60 cigány szisztematikus becserkészése és sikeres-sikertelen lelövöldözése nem vált ki belölletek empatiát. Az egész ország ott tapsolt a gyilkosoknak és ha továbbra is támogatást kapnak tölletek és a kormánytol akkor ez fog történni más kisebbségekkel is.

Ezt a marhaságot meg honnan vetted? Az emberek 99,99%-a egyhangúlag elítélte az egészet. A maradék meg - az a 128 agyhalott - kit érdekel?
Talán inkább Ferinél kellene érdeklődni, hogyan is volt ez lehetséges? Milyen szerepe volt az egészben a titkosszolgálatoknak?

Tipikus példa az idézett mondatod, hogy hogyan látják a "messziről jött emberek", mi történik MO-on.
Gondolom, azt is elhiszed, hogy a cigánypecsenyét cigányok húsából készítitk.... :D
 
jobbiknak milyen megnyilatkozásai voltak abban az időben a romagyilkosságok kapcsán
Ez későbbi....
Az ellenzéki képviselő szerint az elmúlt évtizedben Magyarországon évente átlagosan 140 gyilkosság történt, az áldozatok eddig nem kaptak támogatást az államtól. A kormányzat a mostani döntésével a lehető legrosszabbat tette a cigánysággal, hiszen ez az integrációt nem viszi előbbre, de a cigány-magyar együttélés körüli problémát tovább mélyíti és társadalmi szempontból katasztrofális üzenete van – mondta. A Jobbik szóvivője szerint mostantól vagy minden gyilkosságban elhunyt hozzátartozójának fizessen az állam kárpótlást – származástól, vallástól függetlenül –, vagy senkinek.

Balog Zoltán emberierőforrás-miniszter csütörtökön jelentette be, hogy a kormány kártérítést ad a 2008-2009-ben romák ellen elkövetett gyilkosságsorozatban elhunyt áldozatok hozzátartozóinak
 
Ezt ugy kell értsem, hogy te semmit nem halottál a Mo.-on 2008 és 2009 között végrehajtott terrorcselekményekröl aminek keretében 6 magyar-cigányt szo szerint kivégeztek, és vagy félszázat megsebesitettek.
-
A lakoság együttmüködésének, a tettesek fedezésének tekinti a világ, hogy ilyen hosszi idön keresztül tudott müködni ez a szélsöjobboldali kivégzö osztag. Ha jol tudom a két tettest is csak külföldi segitség (FBI) utján tudta kézrekaparintani a hatoság, mert az emberek még ma is félnek bejelentéseket tenni.
Még a szélső jobboldaliság se bizonyított.
Csak szélsőségesség.
 
Utoljára módosítva:
Feldobtad a labdát, nos nem fogom leütni.
Közel egymilliárd forintos adóssága miatt azonnali csődöt jelent az Országos Roma Önkormányzat
Közpénzből segélyezte a családtagokat Farkas Flórián, amikor ő volt az Országos Roma Önkormányzat elnöke. A miniszterelnöki biztos jótékonykodása jogsértő lehetett.
stb.....

Ugy tudom ö egy "alibi roma" fideszes képviselö. Olvasom, hogy uj szervezetet alapitott tehát nincs börtönbe és senki nem halt bele. Ezt akartad válasznak a kérdésemre?
-
En olyanokrol beszéltem akik marhavagonokba embereket szállitottak a frontokra és haláltáborokba. Ilyen Roma politikusra nem emlékszem.
-
Látom nagyon véded a "fajtádat" de nem vagy rasszista. :)
 
Ugy tudom ö egy "alibi roma" fideszes képviselö. Olvasom, hogy uj szervezetet alapitott tehát nincs börtönbe és senki nem halt bele. Ezt akartad válasznak a kérdésemre?
Arra volt válasz hogy kik nyúlkálnak az államkasszába milliárdokért.
En olyanokrol beszéltem akik marhavagonokba embereket szállitottak a frontokra és haláltáborokba. Ilyen Roma politikusra nem emlékszem.
Ha leírom akkor rasszista vagyok de, ha bántsák őket akkor cigányok ha politikusok akkor meg romák.
Én sem emlékszem a Horthy korszak politikusaira, régen volt.
Látom nagyon véded a "fajtádat" de nem vagy rasszista.
Milyen fajtám van nekem??
Ha arra gondolsz hogy gondolkodok , kulturáltan írok, próbálom a dolgokat több szempontból megérteni. Miért lennék rasszista? Ha az lennék NEM ezen az oldalon lennék és nem itt lennék kíváncsi mások így többek közt a TE véleményedre is.
 
Lehet, hogy a cigányok bagetel büncselekmények elkövetésében vezetnek
de a kapitális büncselekményekben azok vannak élen akik öket itt diszkriminálni akarják.


Nem sok cigány magyar államföt tudsz nevezni, tehát az államkasszába nem ök nyulkálnak, nem ök üzentek hadat a Szovjetunionak kültek oda egy több mind 100.000-es magyar hadsereget meghalni, nem ök üzentek hadat az USA-nak, küldtek haláltáborokba több mind félmillio magyart...
-
A magyar cigányok a zenéjükkel, szabadségszeretetükkel, életkedvükkel nagyobb hirnevet szereztek az országnak mind sok más.

Na már megy a relativizálás, ahogy az tőled megszokott. Az egyik sz.r nem oltja ki a másikat.
Persze, szereztek némi hírnevet az országnak, valamiért mégse az ugrik be róluk elsőre, hogy Rácz Ödön milyen k. jó nagybőgős. Tettek és tesznek róla, hogy ne így legyen.
 
Ezt ugy kell értsem, hogy te semmit nem halottál a Mo.-on 2008 és 2009 között végrehajtott terrorcselekményekröl aminek keretében 6 magyar-cigányt szo szerint kivégeztek, és vagy félszázat megsebesitettek.
-
A lakoság együttmüködésének, a tettesek fedezésének tekinti a világ, hogy ilyen hosszi idön keresztül tudott müködni ez a szélsöjobboldali kivégzö osztag. Ha jol tudom a két tettest is csak külföldi segitség (FBI) utján tudta kézrekaparintani a hatoság, mert az emberek még ma is félnek bejelentéseket tenni.

Komolytalan és röhejes vagy, mint mindig. A gyilkosságokról természetesen tudok, a félszázról nem. Arról már múltkor is kértem tőled forrást.
 
Egy személy véleményének, kinyilatkoztatásainak alaposabb értékeléséhez hozzátartozik magának a személynek az alapos megismerése is. Nem gondolom, hogy a személy múltjának ismerete nélkül valós képet kaphatunk írásának, véleményének hitelességéről, autentikusságáról.
-
Na hát te aztán nagyon hozzájárultál a professzoraszony személyének a megismeréséhez.
Megtudtuk, hogy nem beszél ogörögül; hogy korrigálta egy szélsöjobboldali EU-képviselö felszolalását; hogy egy kritikát irt Kosztolányi Dezsö munkájárol - mert ügye mit irjon egy intellektuális aki azért van megfizetve, hogy kritizáljon, a hurrázáshoz nem kell tanultnak lenni - Na és azt is megtudtuk, hogy egy irás alatt van a neve amiben az 1956-os felkelés nem forradalomnak van nevezve.
-
A személyes multjához jobban odatartozott volna, hogy fiatal lányként háromszor ott állt a Dunaparton csak ugy látszik nem volt elég patronja a nyilasoknak ezért uszta meg a kivégzést. Hagyd már abba az ocsárlást mert általa többet mondasz magadrol mind szeretnél.
-
Tudod egyáltalán mit jelent "autentikus"? Ha nem akkor minek használod ezt a szot?
-
Sokat nyom a latban. Hihetünk-e az illetőnek, vagy sem. Értékes-e a véleménye, vagy sem.
-
Látod ezekröl a dolgokrol nem irtál semmit. Hogy érdekes e a vélemény ezt csak ugy tudhatod meg ha elemzed amit ir.
-
Mindenesetre az tisztán látszik, hogy Heller Ágnes véleménye MO-on elenyészően kevés embert érdekel. Valószínűleg nem véletlenül.
-
A minöség nem azonos a menyiséggel.
 
Ezt a marhaságot meg honnan vetted? Az emberek 99,99%-a egyhangúlag elítélte az egészet. A maradék meg - az a 128 agyhalott - kit érdekel?
Talán inkább Ferinél kellene érdeklődni, hogyan is volt ez lehetséges? Milyen szerepe volt az egészben a titkosszolgálatoknak?

Tipikus példa az idézett mondatod, hogy hogyan látják a "messziről jött emberek", mi történik MO-on.
Gondolom, azt is elhiszed, hogy a cigánypecsenyét cigányok húsából készítitk.... :D

Kedves barátom ha te (és néhány kameradod) ugy beszélnek egy disztinguiert internetoldalon mind ahogy olvaslak akkor nem kell fantázia ahoz milyen a hang a törzsasztalotoknál. Nem akarom a kereszteslovagot megemliteni aki a cigányoknak buldozerrel valo eltakaritása (a többit nem idézem) a hazádban állami érdemrenndel lett dotálva, amin több mind száz tisztesége medálien viselö ugy megbotránykozott, hogy visszaadta a saját kitüntetését...
 
-
Na hát te aztán nagyon hozzájárultál a professzoraszony személyének a megismeréséhez.
Megtudtuk, hogy nem beszél ogörögül; hogy korrigálta egy szélsöjobboldali EU-képviselö felszolalását; hogy egy kritikát irt Kosztolányi Dezsö munkájárol - mert ügye mit irjon egy intellektuális aki azért van megfizetve, hogy kritizáljon, a hurrázáshoz nem kell tanultnak lenni - Na és azt is megtudtuk, hogy egy irás alatt van a neve amiben az 1956-os felkelés nem forradalomnak van nevezve.
-
A személyes multjához jobban odatartozott volna, hogy fiatal lányként háromszor ott állt a Dunaparton csak ugy látszik nem volt elég patronja a nyilasoknak ezért uszta meg a kivégzést. Hagyd már abba az ocsárlást mert általa többet mondasz magadrol mind szeretnél.
-
Tudod egyáltalán mit jelent "autentikus"? Ha nem akkor minek használod ezt a szot?
-

-
Látod ezekröl a dolgokrol nem irtál semmit. Hogy érdekes e a vélemény ezt csak ugy tudhatod meg ha elemzed amit ir.
-

-
A minöség nem azonos a menyiséggel.
Pont a lényeg nem jutott el hozzád Heller Ágnes kapcsán: hithű kommunista volt, elítélte az '56-os (általa ellenforradalomnak hívott) forradalmat, helyeselte annak leverését. Ezek fényében tökéletesen hiteltelen tőle a zsarnokság felemlegetése.
A minőség/mennyiség kérdéséről pedig: a "mennyiség" szavazza meg a 2/3-ot, nem a "minőség". De azért ne ess abba a hibába, hogy "a mennyiséget" úgy ahogy van, lehülyézed! :)
 

Hírdetőink

kmtv.ca

kmtv.ca

Friss profil üzenetek

Sziasztok! Régen jártam erre, kérdezném, hogy lehet-e írást felrakni, és ha igen, akkor hogyan?
Köszönöm!
alexinho04 wrote on MEVA72's profile.
Szia! Köszönöm szépen hogy feltöltötted az Agota Kristof: Trilógia könyvet!
GyulusH45 wrote on szeged's profile.
Helló! -egy régi számra : "Ölelj ölelj "c. megtudnád szerezni a stílust pa600-ig-és feltöltenéd ? Üdv :Gyulus
Midi dalok, zenészek!

Statisztikák

Témák
36,979
Üzenet
4,511,296
Tagok
597,408
Legújabb tagunk
Csabán Tímea
Oldal tetejére